RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 27 czerwca do 24 lipca 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I Fundusze Pomocowe i Inwestycje

1. Przekazano place budów dla zadań inwestycyjnych pn.

 • Przebudowa nawierzchni ul. Długiej na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego w Nowym Targu. – w dniu 13.07.2017 r.

 • Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola nr 2. – w dniu 12.07.2017 r.

2. Dokonano rozeznania rynku celem wyłonienia w

Wykonawców dla realizacji zadań inwestycyjnych pn:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu”.

 • Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce św. Jana Kantego na Rynku.

3. Zakończono prace projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. Przekształcenie Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawowa nr 1 w Nowym Targu.

4. Zakończono prace projektowe dla zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ul. Słonecznej w Nowym Targu.

5. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania czterowlotowego typu rondo w ramach zamierzenia budowlanego pn. Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

6. Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu.

7. Gmina Miasto Nowy Targ uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla zadań:

 • Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych w ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionalnych - SPR – kwota dofinansowania - 601 956,74 zł.

 • Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na os. Bereki - w ramach działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne –SPR, Typ projektu A: Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnicy - kwota dofinansowania 5 099 016,00 zł.

II. Drogownictwo i Transport

1. W związku z budową kanalizacji sanitarnej na os. Gazdy zaistniała pilna potrzeba wykonania remontu przepustu drogowego w/c drogi gminnej nr 362727K os. Gazdy w km 0+153. Dokumentację techniczną na remont przedmiotowego przepustu za kwotę brutto 6.000,00 zł wykonała firma pn. „Usługi Budowlano-Inżynieryjne Michał Truty, Nowy Targ”.

2. Przekazano plac budowy dla zadania „Remont nawierzchni bitumicznej i poboczy drogi nr K362729209 na os. Oleksówki w km 0+300 – 1+100” realizowanego z dofinansowaniem z budżetu państwa przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź w 2010 roku.

3. Zakończono i podsumowano akcję pozimowego odnowienia oznakowania poziomego ulic miejskich. W ramach wykonanych prac odnowiono oznakowanie przejść dla pieszych i linii segregacyjnych oraz wykonano zabezpieczenie kolejnych skrzyżowań przez wykonanie grubowarstwowych linii sygnalizujących zbliżanie się do skrzyżowania. Do tej pory firma BIZA KOLOR Krzysztof Birlet zam.Rudniki pomalowała 4566 m2 za kwotę 38 588,73 zł.

4. W trakcie realizacji jest umowa na remonty bieżące ulic, chodników, placów, mostów i przepustów. Wykonawca umowy jest firma KALTRANS Szaflary.

III. Gospodarka nieruchomościami

W dniu 5 lipca 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kolejowej celem budowy hotelu. Została wybrana jako jedyna złożona oferta AW INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu. Przedstawiona koncepcja przewiduje budowę 4-kondygnacyjnego hotelu sportowego wraz z usługami spa i miejscami noclegowymi dla 150 osób. Rozpoczęcie budowy nastąpi w marcu 2018 roku, a zakończenie w czerwcu 2019 roku. Cena gruntu wynosi 1 220 000 zł netto ( pierwsza opłata roczna 25% ww. ceny, opłaty roczne 3% ww. ceny ). Przewidywany termin zawarcia umowy – do 10 sierpnia br.

IV Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

1. Na przełomie miesięcy czerwca i lipca br. zakończono ostatni tj. czwarty etap realizowanego przez naszą gminę Programu Ograniczania Niskiej Emisji w wyniku którego dofinansowano łącznie 170 inwestycji wymiany starych nieekologicznych kotłów c.o. na nowoczesne na gaz, pellet i ekogroszek. Kwoty dotacji zostały już wypłacone z budżetu miasta wszystkim wnioskodawcom, a komplet dokumentów rozliczeniowych inwestorów został przekazany do WFOŚiGW w Krakowie celem wypłaty pozostałej kwoty dotacji.

2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce aktualności zamieszczona jest informacja dotycząca uchwały antysmogowej dla Małopolski, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z założeniami przedmiotowej uchwały.

3. W dniu 18 lipca 2017 roku w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ z inicjatywy Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz Fundacji Frank Bold, zorganizowane zostało nieodpłatne szkolenie dotyczące praw i obowiązków organów gminy oraz jej mieszkańców w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Szkolenie poprowadził radca prawny Pan Miłosz Jakubowski, reprezentujący Fundację Frank Bold. W przedmiotowym szkoleniu wzięli udział: Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ, Radni Miasta Nowy Targ, pracownicy Urzędu Miasta, mieszkańcy, przedstawiciele Nowotarskiego Alarmu Smogowego oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Nowy Targ. Ponadto mieszkańcy, którzy nie wzięli udziału w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z prezentacją wygłoszoną przez Prowadzącego, dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ. Szkolenie było kolejnym działaniem podejmowanym przez Urząd Miasta Nowy Targ w walce o czyste powietrze.

Akcja zrealizowana została w ramach projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze ”.

4. Na początku lipca zakończono pierwszy z trzech etapów zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie naszego miasta. Wykonano opryski mieszaniną herbicydów do zwalczania chwastów inwazyjnych oraz wykaszanie roślin w miejscach, gdzie nie można było zastosować zwalczania chemicznego. Kolejne etapy działań planowane są na początku sierpnia i we wrześniu. Wykonawcą jest firma pana Grzegorza Gałęzia EcoBranch z Olkusza.

5. Z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymano dotację celową na remont mogiły ofiar II wojny światowej w kwaterze nr 29 na Cmentarzu Komunalnym, gdzie w ubiegłym roku zostało pochowanych 8 nieznanych żołnierzy, którzy zginęli w walkach prowadzonych na Orawie w 1945r. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.

6. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 45 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

V Sprawy społeczne

1. W ramach akcji “Lato w mieście” na terenie Szkół Podstawowych nr 2, 5 i 11 zorganizowano półkolonie profilaktyczne, w których udział wzięło ok. 150 dzieci. Dzieci miały zapewniony bogaty program i ciepły posiłek.

2. Grupa 50 dzieci z Parafii pw. św. Jana Pawła II uczestniczyła w wyjeździe wakacyjnym w ramach realizacji projektu: “Parafialna kolonia letnia dla dzieci i młodzieży. Chorwacja – Bośnia i Hercegowina – Węgry 2017”. Zadanie było dotowane z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Realizując wyniki wybranych zadań z Budżetu Obywatelskiego druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu zakupili quada, który będzie służył do zabezpieczenia przeciw powodziowego miasta.

4. W miesiącu lipcu Komenda Powiatowa Policji uruchomiła dodatkowe służby patrolowe finansowane z budżetu miasta. Dodatkowo w tygodniu, w którym odbywał się będzie Jarmark Podhalański służby patrolowe zostaną wzmocnione siłami 8 funkcjonariuszy oddelegowanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

5. Pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Targu dotyczącym realizacji zadań w zakresie spraw obronnych.

6. Dokonano kontroli prawidłowości danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

VI. Oświata 

1. W dniu 26 lipca br. pracę zawodową zakończy Pani mgr Małgorzata Arct Gacek Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Wspólnych, w związku z przejściem na emeryturę.

Pani mgr Małgorzata Arct Gacek obowiązki dyrektora tej wspomagającej szkoły jednostki organizacyjnej miasta w sposób wyróżniający pełniła przez 17 lat.

Życzymy wszystkiego najlepszego i bardzo dziękujemy za rzetelną oraz ofiarną pracę na rzecz naszego miasta.

Od dnia 27 lipca br. dyrektorem Miejskiego Centrum Usług Wspólnych będzie Pani mgr Ewa Bobek, bowiem jej kandydatura została zarekomendowana przez Komisję konkursową. Nowy dyrektor jest specjalistą w zakresie rachunkowości z ponad 10 letnim stażem pracy.

2.W dniu 27 czerwca br. i 11 lipca br przekazana została przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów informacja o wsparciu finansowym w kwocie 42.522 zł do działań miasta w zakresie doposażenia nowoutworzonej Szkoły Podstawowej Nr 1 w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

VII. Kultura, promocja i sport

1. Dnia 2 lipca 2017 – w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza odbył się II Charytatywny Piknik Fundacji „Szczęśliwe Jutro”. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla całych rodzin: gry i zabawy, warsztaty kreowania ubioru, pokaz rzeźbiarstwa, zajęcia z decoupage, warsztaty gimnastyki artystycznej, animacje dla dzieci, wata cukrowa, dmuchańce, grill i wiele innych. Podczas Pikniku odbył się turniej plażowej piłki siatkowej oraz charytatywny mecz piłki nożnej między drużynami: Hokeiści TatraSki Podhale Nowy Targ & Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Podczas Pikniku miała miejsce zbiórka pieniędzy na remont budynku, w którym powstanie Dom Dziecka we Wróblówce koło Czarnego Dunajca.

2. Dnia 6 lipca 2017 – w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego została otwarta wystawa „Myśliwi i kłusownicy – dwa oblicza człowieka”. W muzealnej placówce tym razem można dotknąć historii myślistwa, łowiectwa i kłusownictwa. Samych zwierzęcych eksponatów – a każdy ze swoją historią – jest w ratuszowej sali zgromadzonych kilkanaście i każdy z nich - wpisany w kawałek swojego naturalnego otoczenia. Dioramy odtwarzają nawet fragment puszczy karpackiej. Dokumenty, opracowania i fotografie pochodzą ze zbiorów: Muzeum Podhalańskiego, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Stowarzyszenia Kolekcjonerskiego „Oręż”, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Targu, Bożeny i Wojciecha Gąsieniców-Byrcynów, Jana Grochowskiego, Danuty Hajnos, Andrzeja Klocka, Szczepana Kowalskiego, Tadeusza Olesia, Jacka Ptaka, Mieczysława Sukiennika. Wystawie towarzyszyć będą również inne wydarzenia, m.in. wykłady i spotkania oraz prezentacje publikacji związanych z tematyką ekspozycji. Na nie Muzeum zapraszać będzie przez wakacje po wakacjach.

3. W dniu 7 lipca 2017 – reprezentacja władz Nowego Targu z Burmistrzem Grzegorzem Watychą i Przewodniczącym Rady Miasta Panem Andrzejem Rajskim brała udział w otwarciu 27. Festiwalu Europejskiego Rzemiosła Ludowego EL'RO w Kieżmarku. Jest to najstarszy i najbardziej rozbudowany festiwal tego typu w Europie, imponujący rozmachem, świetną organizacją i mnogością historycznych atrakcji związanych z tradycyjnym rzemiosłem. Podczas kieżmarskiego jarmarku nie brakło przedstawicieli innych cechów: kowalstwa, garncarstwa, ludwisarstwa, snycerstwa i wielu innych. Swoje wyroby prezentują tu rokrocznie najwięksi mistrzowie tradycyjnej sztuki rzemieślniczej z całej Europy.

4. 9 lipca 2017 – rozpoczął się cykl koncertów "Niedziela w altanie", których organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu oraz Urząd Miasta Nowy Targ. Muzyczne spotkania będą organizowane cyklicznie w każdą niedzielę wakacji w parkowej altanie. Przygotowane specjalnie dla mieszkańców i turystów, będą stanowić ciekawą, wakacyjną ofertę kulturalną, umilając niedzielne popołudnia. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Dodatkowo zaplanowano bezpłatne atrakcje dla dzieci - zabawy na urządzeniach rekreacyjnych (dmuchany zamek i dmuchana zjeżdżalnia). Koncerty i bezpłatne atrakcje dla dzieci

5. W dniach 15-16 lipca br.– na terenie stadionu sportowego przy ul. Parkowej w Nowym Targu odbyły się XXI i XXII Wystawa Psów Rasowych. Wydarzenia zorganizowane zostały przez nowotarski oddział Związku Kynologicznego w Polsce, pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Do udziału w wystawie zgłoszono 991 psów pochodzących z całego terenu Polski, ale również z zagranicy: Słowacji, Czech, Węgier, Rosji, Białorusi, Norwegii, Niemiec, Hiszpanii i Austrii. Zwycięzcą sobotniej, XXI wystawy został pies klasy championów rasy Basenji - SULLA Liwang, którego właścicielem jest pani Dorota Müller z Łodzi, natomiast zwycięzcą niedzielnej, XXII wystawy został pies klasy championów rasy polski owczarek nizinny Avatar Marroza Kontekst, którego właścicielką jest pani Marta Rożańska z Tarnowa. XXII Wystawę Psów Rasowych w Nowym Targu otwierał wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, natomiast w uroczystości wręczenia pucharów dla najpiękniejszej psiej czwórki niedzielnej wystawy, uczestniczyła pani wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg.

VIII Zamówienia publiczne

1. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku – wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu” zostały złożone następujące oferty:

 1. Stanisław Potoczak PHU „POTOCZAK” Skawa - cena oferty 1 444 444,44 zł,

 2. Gut Krzysztof Firma Budowlana Poronin - cena oferty 1 014 639,36 zł,

 3. Konsorcjum firm: lider konsorcjum: Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana Nowy Targ, partner konsorcjum: Radomir Pałka ARKA KDS Kraków - cena oferty 1 430 000,00 zł,

 4. Stanisław Grzegorczyk Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna „Grzegorczyk” Nowy Targ - cena oferty 1 041 810,00 zł,

 5. Jan Skupień Firma Remontowo-Budowlana „POWIK” Poronin - cena oferty 1 843 786,14 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

2. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa” zostały złożone następujące oferty:

 1. Kazimierz Dyrda Zakład Ogólno – Budowlany Nowy Targ - cena oferty 3 097 933,83 zł,

 2. Rafał Konieczny PROFES Firma Remontowo – Budowlana Rabka - Zdrój - cena oferty 2 959 304,61 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

3. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przekształcenie i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 1 w Nowym Targu” zostały złożone następujące oferty:

 1. Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana Nowy Targ - cena oferty: część I zamówienia – 457 532,09 zł, część II zamówienia – 239 257,39 zł,

 2. Stanisław Gut Firma Inżynieryjno-Remontowo Budowlana Zakopane - cena oferty: część I zamówienia – 351 443,36 zł, część II - zamówienia 194 158,42 zł,

Trwa weryfikacja złożonych ofert.

4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych do zadania inwestycyjnego pn.: „Docieplenie ścian, stropów i dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu” i podpisano umowę na kwotę 350 550,00 zł z Janem Skupniem Firma Remontowo -Budowlana „POWIK” Poronin.

5. Unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ul. Podhalańskiej w Nowym Targu”, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych wynosi 477 943,97 zł.

6. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ul. Podhalańskiej w Nowym Targu”.Termin składania ofert upłynął - 21.07.2017r.Wpłynęły dwie oferty;

 1. Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana Nowy Targ - cena oferty 422 507,87 zł,

 2. Kiernia Sp. z o. o. Ratułów 208 - cena oferty 508 247,73 zł.

7. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego w Nowym Targu” oraz podpisano umowę na kwotę łączną 1 868 468,89 zł z TPB Łukaszczyk Sp. j. Szaflary w tym: - za wykonanie robót drogowych na kwotę 1 130 937,72 zł (umowa zawarta z Gminą Miasto Nowy Targ), - za wykonanie robót na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na kwotę - 737 531,17 zł (umowa zawarta z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.).

8. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie remontu infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010r tj „Remontu nawierzchni bitumicznej i poboczy drogi nr K 362729209 na os. Oleksówki w km 0+300 – 1+100” oraz podpisano umowę na kwotę 153 941,04 zł z Firmą Handlowo-Usługową „KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata Szaflary.

9. Dwukrotnie unieważniono zapytanie ofertowe na wykonanie remontu infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010r tj „Remont drogi bitumicznej ul. Klikuszówka w km 0+050 – 0+150 i w km 0+250 – 0+310 wzdłuż potoku Klikuszówka”, ponieważ zaproponowana cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.

10. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie remontu przepustu drogowego w/c drogi gminnej na os. Gazdy w km 0+153 w Nowym Targu. Termin składania ofert – upływa 26.07.2017r.

11. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu. Wybrano ofertę złożoną przez Pana Marcina Laszczaka ML BUDOWNICTWO Świętoszówka z ceną wykonania zamówienia w wysokości 122 581,62 zł.

IX. Pozostałe

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

29.czerwca uczestniczyłem w Radzie, a następnie Zgromadzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry, którego jednym z punktów było zatwierdzenie zmian w składzie organów statutowych EUWT Tatry.

Natomiast mój Z-ca Waldemar Wojtaszek na zaproszenie Ambasadora USA w Polsce i Konsula Generalnego USA w Krakowie wziął udział w przyjęciu z okazji obchodów 241. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

5 lipca w Urzędzie Miasta w Zakopanem miało miejsce podpisanie listu intencyjnego w sprawie uruchomienia regularnej komunikacji między Podhalem, a Słowacją. Z ramienia tut. Urzędu list podpisał pierwszy Z-ca Burmistrza Miasta Waldemar Wojtaszek.

6 lipca razem z Z-cą Waldemarem Wojtaszkiem uczestniczyliśmy w otwarciu najnowszej wystawy historyczno- przyrodniczej w Muzeum Podhalańskim im. Czesława O.Pajerskiego zatytułowanej „Myśliwi i kłusownicy- dwa oblicza człowieka”.

9 lipca wziąłem udział w obradach XLVIII Zjazdu Związku Podhalan w Ludźmierzu. Zjazd połączony był z obradami plenarnymi, seminarium naukowym pt.: „Rola Związku Podhalan w zachowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego” oraz Karpackich Targów Produktów Górskich.

14 lipca mój Z-ca Waldemar Wojtaszek wraz i Inspektorem Wydziału Rozwoju i Urbanistyki uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a dotyczącym obwodnicy Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna.

21 lipca wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Andrzejem Rajskim uczestniczyłem w obchodach Święta Policji, które zostało zorganizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu

Pliki do pobrania

sbmzd_20170628_20170724.pdf (692) KB

Wytworzył: Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia: 31-07-2017
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 949

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE