RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 94

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 maja do 26 czerwca 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Fundusze Pomocowe i Inwestycje

 1. Przekazano place budowy dla zadań inwestycyjnych pn.
  • „Remont placu wjazdowego przy Przedszkolu nr 4 w Nowym Targu”. (w dniu 05.06.2017 r.)
  • „Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Oleksówki wzdłuż żółtego szlaku, nad prewentorium) oraz na os. Gazdy ( dz. ewid. Nr 8042)” (w dniu 05.06.2017 r.)
  • „Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Niwa, ul. Klikuszówka (od ul. Grel do drogi krajowej DK47”Zakopianka”), na os. Buflak etap II oraz ul. Słonecznej” (w dniu 05.06.2017 r.)
  • „Wykonanie ścieżek rowerowych oraz budowa bezpłatnego, ogólnodostępnego parkingu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr” – (w dniu 20.06.2017 r.).
 2. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ulicy Norwida do pot. Czarny Dunajec”-dotyczy regulacji koryta otwartego.
 3. Zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla remontu ulic Kilińskiego, Krzywej oraz drogi pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury, a Galerią Buy & Fly.
 4. Zlecono wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Słonecznej w Nowym Targu”.

II. Drogownictwo i Transport

 1. Opracowano dokumentację oraz wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dla zadań pn.:
  • „Remont drogi bitumicznej ul. Klikuszówka w km 0+050 – 0+150 i w km 0+250 – 0+310 wzdłuż potoku Klikuszówka, droga nr K 362640120”.
  • „Remont nawierzchni bitumicznej i poboczy drogi nr K362729209 na os. Oleksówki w km 0+300 – 1+100”.
  Zadania te realizowane będą z dofinansowaniem z budżetu państwa przeznaczonym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości do 240 tys. zł na obydwa zadania łącznie.
 2. Odnowiono istniejące oraz wykonano nowe oznakowanie poziome na ulicach miejskich w Nowym Targu. Wykonano około 50 m2 linii grubowarstwowych w kolorze czerwonym w okolicy skrzyżowań ul. Długiej z ul. Krzywą, ul. Orkana z ul. Harcerską, ul. Królowej Jadwigi z ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Królowej Jadwigi z ul. Szaflarską, pl. Słowackiego z ul. Szkolną oraz ul. Sokoła z ul. Szkolną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

III. Gospodarka nieruchomościami

 1. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z 29 maja 2017 roku, zarządzeniem z dnia 2 czerwca 2017 roku ogłoszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu dot. działki ew. nr 9938/247 o pow. 2458 mkw., położonej na terenie b/NZPS, przeznaczonej pod zabudowę usługową ( usługi komercyjne). Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 375 tys. zł netto.
 2. Zarządzeniem z dnia 2 czerwca 2017 roku ogłoszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu dot. terenu o pow. 3752 mkw., położonego przy ul. Targowej, przeznaczonego pod zabudowę produkcyjną, usługową lub składowo – magazynową. Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 700 tys. zł netto. W 2016 roku ( luty i sierpień ) przeprowadzono dwa przetargi, które nie dały rezultatu w związku z brakiem oferentów. Obecnie w wyniku intensywnego zagospodarowania obiektami budowlanymi terenów sąsiednich w tym Strefy Aktywności Gospodarczej wzrosło zainteresowanie nabyciem od miasta ww. nieruchomości.
 3. W dniu 7 czerwca 2017 roku podpisano notarialną umowę kupna 1/6 części działki ew. nr 4197 ( Gmina Miasto Nowy Targ stała się właścicielem całej ww. działki ) wchodzącej w teren rozbudowy skrzyżowania ulic Grel i Św.Anny.
 4. Realizując uchwałę Rady Miasta z dnia 21 marca 2016 roku na rzecz FHU "EKOSORT" został oddany w dzierżawę teren o powierzchni 1.300 m2 stanowiący część działki ew. nr 11519/15 położonej na os. Bereki celem wybudowania przez dzierżawcę nowego punktu skupu surowców wtórnych i do przeniesienia tam istniejącego punktu skupu przy ulicy Nadwodniej. W dniu 9 czerwca 2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu udzielił pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu. Dotychczasowy punkt skupu przy ul. Nadwodniej do końca czerwca br. zostanie całkowicie przeniesiony na os. Bereki.
 5. W okresie między sesyjnym wydano także kilka zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów w stosunku do 14 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy.

IV. Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

 1. W dniu 6 czerwca 2017 r. o godz.12:00 na płycie nowotarskiego rynku odbył się happening ekologiczny organizowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu. Tematem tegorocznej akcji był recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas happeningu na rynku zbierane były zużyte baterie i płyty CD, DVD a na parkingu przy Hali Lodowej odbyła się zbiórka zużytego sprzętu AGD. Współorganizatorami imprezy byli Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu oraz firma Biosystem SA.
 2. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta selektywną zbiórką odpadów komunalnych takich jak szkło i tworzywo sztuczne, zakupiono 28 nowych pojemników w celu rozbudowy istniejących już mini punktów o kolejne stanowiska. W chwili obecnej pojemniki są rozmieszczane na terenie miasta Nowy Targ w następujących miejscach:
  • Al. Tysiąclecia 36-40 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Wojska Polskiego 1 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Generała Wł. Maczka 9 – dodatkowy komplet,
  • ul. Generała Wł. Sikorskiego 3,
  • ul. Generała Wł. Sikorskiego 31,
  • ul. Podtatrzańska 72 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Willowa (tereny miejskie),
  • ul. Jana Pawła II (okolice cmentarza Żydowskiego - tereny miejskie),
  • osiedle Niwa ( okolice SP nr 4 – tereny miejskie),
  • ul. Wojska Polskiego (okolice placu zabaw – tereny miejskie),
  • osiedle Polana Szaflarska (tereny miejskie),
  • osiedle Wincentego Witosa (tereny miejskie),
  • ul. Powstańców Śląskich pomiędzy blokami 14 i 17,
  • osiedle Na Skarpie 4.
 3. W związku z wejściem w dniu 17 czerwca 2017r. zmian do ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz. 1074) informuję o najistotniejszych zmianach z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
  Osoby fizyczne, które chcą dokonać usunięcia drzew i krzewów na prywatnej posesji, pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą wnieść odpowiednie zgłoszenie do Burmistrza Miasta Nowy Targ, jeśli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekracza:
  • 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku: pozostałych gatunków drzew.
  Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku: pozostałych gatunków drzew.
  Zezwolenia również nie będą wymagane na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m².
  Przepisy dotyczące usuwania drzew rosnących na nieruchomościach należących do osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji nie zmieniają się.
 4. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 15 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 5. W ramach starania się Gminy Miasto Nowy Targ o środki finansowe - do dofinansowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z osi priorytetowej nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.1 - Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, do dnia 16 czerwca 2017 roku, przyjmowano deklaracje dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, planowanych do instalacji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Nowy Targ. Ogłoszenie naboru wniosków przez Marszałka Województwa Małopolskiego planowane jest w drugiej połowie 2017 roku, co oznacza, że realizacja projektu inwestycyjnego, obejmującego również montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła typu powietrze do ciepłej wody użytkowej będzie rozłożona na lata 2018-2020. W tym terminie przyjęto 81 deklaracji do paneli fotowoltaicznych planowanych do montażu na dachach budynków mieszkalnych. Dodatkowo w tym samym programie znajduje się niespełna 500 sztuk deklaracji składanych od 2015 roku przez mieszkańców miasta celem dofinansowania do kolektorów słonecznych i pomp ciepła do c.w.u.
 6. Gmina Miasto Nowy Targ została laureatem czwartej edycji konkursu “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”, organizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie. Nasze Miasto zdobyło nagrodę w wysokości 20 tys. złotych w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii. Konkurs miał zasięg wojewódzki i skierowany był do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska, na terenie województwa małopolskiego (z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW w Warszawie). Dotyczył działań i zadań zrealizowanych w roku 2016 przy współudziale środków z powyższego systemu finansowania ochrony środowiska.

V. Sprawy społeczne

 1. W Urzędzie Miasta odbyła się kolejna edycja spotkania pn. ,,Szkoła Trzeźwych Kierowców”. Spotkanie było adresowane do kursantów prawa jazdy i miało na celu przeciwdziałanie przypadkom jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.
 2. 3 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu poznaliśmy laureatów konkursu „Osobowość Ziem Górskich”. W kategorii „ Organizacji Pozarządowej Ziem Górskich” na wniosek Burmistrza Miasta tytuł został przyznany Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu.
 3. Pod hasłem "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie…" 10 czerwca w Miejskiej Hali Lodowej miała miejsce realizacja spotkania z cyklu „Jezus na lodowisku”. Zadanie zostało
  dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego.
 4. W dniu 11 czerwca przy kościele pw. św. Jana Pawła II oraz pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się Rodzinne Festyny Parafialne natomiast 18 czerwca festyn odbył się przy Szkole Podstawowej Nr 4. Organizatorzy zapewnili liczne atrakcje. Festyny odbyły się dzięki wsparciu sponsorów oraz dofinansowaniu z budżetu miasta.
 5. W Urzędzie Miasta zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Ponadto Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała apel do sprzedawców o przestrzeganie w tym zakresie prawa.
 6. Burmistrz miasta przekazał ratownikom GOPR ze stacji na Długiej Polanie, kluczyki do nowego quada. Zakup został sfinansowany w ramach zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego i będzie służył przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa w górach.
 7. Urząd Miasta brał udział w ćwiczeniach pod nazwą „RENEGADE-SAREX 17/I” organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas ćwiczenia
  odbył się trening systemu alarmowania i ostrzegania.
 8. Urząd Miasta brał udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie ćwiczeń przeprowadzono 4 epizody, tj.: ewakuacja nieprzytomnej osoby z toni pod progiem wodnym, ewakuacja osób z lewego na prawy brzeg rzeki z wykorzystaniem przeprawy linowej i pontonu, pompowanie wody z rozlewiska z wykorzystaniem pompy wysokiej wydajności, budowanie wałów przeciwpowodziowych z worków z piaskiem.

VI. Oświata

 1. 20 czerwca na Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, wyróżniający się uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Nowy Targ za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.
  Kryteriami uprawniającymi do otrzymania nagrody były: bardzo wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Tego roku nagrodę przyznano aż 96 uczennicom i uczniom. Cieszy tak spora liczba uzdolnionych uczniów.
  Gala wręczenia nagród była także okazją do zaprezentowania 30 minutowego spotu filmowego, będącego autoprezentacją nowotarskich placówek oświatowych. Film w reżyserii Pana Krzysztofa Kurandy został zrealizowany przez NTvK i jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta. Dziękuję autorom i wszystkim zaangażowanym w realizację tego bardzo udanego projektu. Gorąco zachęcam do obejrzenia spotu.
 2. Znamy wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego. Tegoroczne wyniki są bardzo dobre. Cieszy, że nastąpiła widoczna poprawa w zakresie nauk ścisłych. Generalnie, we wszystkich blokach egzaminacyjnych, uczniowie nowotarskich gimnazjów uzyskali wyniki lepsze od średnich wyników powiatowych, a w zakresie języka polskiego, historii z wiedzą o społeczeństwie, języka angielskiego i niemieckiego- nawet powyżej średnich wyników w całym województwie. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym raportem na ten temat, został on udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta.
  Uczniowie szkół podstawowych, w związku z przedłużeniem nauki na tym etapie edukacji o kolejne 2 lata, nie pisali sprawdzianu końcowego.
 3. W dniu 6 czerwca br. został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu. Konkurs został ogłoszony w związku z przejściem na emeryturę Dyrektora Gimnazjum Nr1 Pani Jolanty Kowalskiej.
  Termin składania ofert upływa w dniu 28 lipca, a sam ko9nkurs powinien się odbyć do dnia 18 sierpnia 2017 r.
 4. Został także ogłoszony konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu. Tutaj także dotychczasowy Dyrektor- Pani Małgorzata Arct- Gacek, podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Termin składania ofert upłynął w ubiegły piątek- 23 czerwca 2017 r.

IX. Kultura, promocja i sport

1 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu odbył się Recital Chopinowski w wykonaniu japońskiej pianistki Atsuko Seta.
2 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu odbył się Koncert Jazzowy kwartetu włoskiego. Wystąpili: John Arnold
(perkusja), Cinzia Gizzi (pianino), Fabio Fenucci (gitara).
3 czerwca w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza odbył się westernowy piknik zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Wśród atrakcji nie zabrakło gier i zabaw, byka rodeo, clowna, żonglerki rewolwerami, rzutów lassem, salonu plastycznego, tyrolki, strzelnicy łuczniczej, przejazdów konno, szachów, grilla i wielu innych. Na scenie zaprezentowali się: Ahaju Fusión Boliwia, studia piosenki Septyma, zespołów „Party-tura” „Partytura-Fun” i „Mali Śwarni”, Willy Blake, a także spektakl teatralny „Calineczka”, grupa „Wesoła Gromadka” , SP w Odrowążu i pokaz gimnastyki artystycznej.
5 czerwca na hali sportowej „Gorce” odbył się miejski turniej szkół podstawowych „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI”. W turnieju wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało blisko 84 uczniów z klas I, II, III. Dzieci z każdej kategorii wiekowej rywalizowały w 5 zabawach sprawnościowych. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2.
8 czerwca Burmistrz oraz przedstawiciele Rady Miasta uczestniczyli w konsekracji ołtarza i kościoła w Parafii św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Konsekracji dokonał J.E. ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski. 8 czerwca to wspomnienie liturgiczne św. Jadwigi Królowej, które w niezwykły sposób zbiegło się z rocznicą pamiętnej wizyty Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku, podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Cała uroczystość była transmitowana na żywo przez TV Trwam.
8 czerwca w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu odbyły się obchody 38. rocznicy pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. W programie uroczystości znalazły się zwiedzanie wystawy stałej pt. „Święty Jan Paweł II - miasto Nowy Targ. Przeszłość i obecność", lekcje muzealne dla grup zorganizowanych i szkolnych połączone z projekcją filmów dokumentalnych oraz projekcja filmu pt. „Msza święta z udziałem Jana Pawła II w Nowym Targu, 8 czerwca 1979 r.”.
9-11 czerwca na Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Targu odbył się I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ dla rocznika 2004 i młodszych. Turniej został zorganizowany przez Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale” Nowy Targ oraz Akademia Piłkarska Podhala przy wsparciu Gminy Miasta Nowy Targ. W turnieju wystąpiło łącznie 16 zespołów, w tym takie drużyny jak: F.C. Birmingham City z Anglii, Banik Ostarva z Czech, Dynamo Kijów oraz Karpaty Lwów z Ukrainy, Lokomotiva Trnawa oraz Tatran Presov ze Słowacji, jaki i najlepsze akademie piłkarskie z naszego kraju, takie jak Legia Warszawa, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, AP 21 Kraków, FCB Escola Varsovia, Śląsk Wrocław oraz gospodarz turnieju – Akademia Piłkarska Podhala Nowy Targ. Zwycięzcą turnieju została drużyna Zagłębia Lublin.
11 czerwca odbył się Nowotarski Rekreacyjny Rajd Rowerowy. Dla uczestników przygotowano oznakowane trasy o różnym stopniu trudności. Start rajdu miał miejsce na nowotarskim Rynku, meta znajdowała się w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza, gdzie przygotowano festyn sportowy z licznymi konkursami, grami i zabawami. Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Nowy Targ.
14 czerwca na stadionie obok Hali Sportowej „Gorce” w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w 4-boju. W zawodach wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało blisko 60 uczniów. W tym roku gościnnie w zawodach wzięli udział wychowankowie nowotarskiej „Chatki” oraz Szkoły Podstawowej nr 9. Rywalizowano w czterech konkurencjach- bieg na dystansie 60 m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, bieg na dystansie 600 m dziewczynki i 1000 m chłopcy. Wśród chłopców najlepsza okazała się reprezentacja z SP 4, wśród dziewcząt z SP nr 5.
14 czerwca podczas zawodów w 4-boju w dniu 14 czerwca 2017 r. podsumowano Klasyfikację Punktową Szkół Podstawowych w ramach Miejskiego Systemu Współzawodnictwa Dzieci na terenie Miasta Nowy Targ w roku szkolnym 2016/2017. Przez cały rok szkolny szkoły otrzymywały punkty za zajęte miejsca w zawodach. W nagrodę szkoły otrzymały puchary, dyplomy oraz sprzęt sportowy odpowiednio za zajęte miejsca. W łącznej klasyfikacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2.
15 czerwca spod kładki nieopodal lodowiska w Nowym Targu wystartował 76. Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Jest to najstarsza i największa impreza kajakarska w Europie. Przed uroczystym otwarciem spływu, które odbyło się na parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej zawodnikom przygrywał zespół New Market Jazz Band. Kajakarze wyruszyli na trasę spływu o godzinie 13:30 aby etapami pokonać 70 kilometrową trasę i 17 czerwca dotrzeć na metę w Jazowsku.
20 czerwca w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem wręczono Małopolskie Wektory Współpracy. Konkurs rozgrywany był po raz 10. Wzorem poprzednich edycji, celem konkursu było nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a NGO w Województwie Małopolskim. Urząd Miasta Nowy Targ zajął w konkursie III miejsce.
W dniach 23-24 czerwca na nowotarskim Rynku odbyła się impreza pn.: Przywitanie lata. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji takich jak liczne koncerty, specjały kuchni węgierskiej czy możliwość skosztowania regionalnych przysmaków przygotowanych przez Związek Podhalan.

VII. Zamówienia publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku – wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu”.
  Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2017r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa”.
  Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2017r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych do zadania inwestycyjnego pn.: „Docieplenie ścian, stropów i dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu”.
  Termin składania ofert- 26.06.2017 r.
  Została złożona jedna oferta:
  Jan Skupień Firma Remontowo- Budowlana ”POWIK” Suche 102, 34- 520 Poronin
  - cena oferty: 350 550,00 zł- okres rękojmi i gwarancji 5 lat.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ul. Podhalańskiej w Nowym Targu”.
  Termin składania ofert- 23.06.2017 r.
  Zostały złożone następujące oferty:
  a) Katarzyna Skupień Firma Budowlana KUROS Suche 102, 34-520 Poronin,
  - cena oferty 477 943,97 zł,
  - okres rękojmi i gwarancji 5 lat,
  b) Artur Kołacz Firma Remontowo- Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ,
  - cena oferty 398 865,69 zł,
  - okres rękojmi i gwarancji 5 lat
  c) Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche,
  - cena oferty 497 274,90 zł,
  - okres rękojmi i gwarancji 5 lat
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. W wyniku ogłoszonego drugiego przetargu nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego w Nowym Targu” zostały złożone 4 oferty:
  a) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław,
  - cena oferty 2 412 506,42 zł,
  b) TPB Łukaszczyk Sp. j. os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary,
  - cena oferty 1 868 468,89 zł,
  c) Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche,
  - cena oferty 2 075 185,91 zł,
  c) Katarzyna Skupień Firma Budowlana Kuros, Suche 102, 34-520 Poronin,
  - cena oferty 2 067 257,42 zł.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 6. Ogłoszono przetarg na realizację następujących zadań wchodzących w zakres projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”:
  1/ Działanie 2.1. - Zakup sprzętu – stacje robocze - 50 sztuk.
  2/ Działanie 3.1. - Wdrożenie i instalacja zakupionego sprzętu wraz oprogramowaniem.
  W wyznaczonym terminie to jest do dnia 20.06.2017r. zostały złożone 3 oferty:
  a) Jarosław Pogwizd Optiserw Kraków ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz,
  - cena oferty 193 786,50 zł,
  b) Marcin Dejas Centrum Komputerowe PLANETA ul. Piwna 32, 43-100 Tychy,
  - cena oferty 167 649,00 zł,
  c) Krzysztof Lech F.H.U. „HORYZONT” ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice,
  - cena oferty 172 815,00 zł.
  Trwa weryfikacja ofert.

VIII. Pozostałe

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:
30 maja odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania Placu Ery, na które zostali zaproszeni właściciele tego terenu. Także w tym dniu na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury miał miejsce koncert przedszkolaków zatytułowany „Dzieci Dzieciom”, w którym wziąłem udział wraz z Przewodniczącym Rady Miasta.
31 maja dokonałem otwarcia zorganizowanego w tutejszym Urzędzie Miasta Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, natomiast w godzinach popołudniowych miałem przyjemność powitać zgromadzonych na warsztatach edukacyjnych BALON.LAB nauczycieli i lekarzy. Zakres warsztatów obejmował zagadnienia z zakresu niskiej emisji oraz zagrożeń płynących ze złej jakości powietrza.
1 czerwca wziąłem udział w audycji w Radiu ALEX, a w godzinach wieczornych miałem przyjemność wysłuchania Recitalu Chopinowskiego japońskiej pianistki Atsuko Seta, który odbył się w Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu.
2 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, natomiast mój zastępca Waldemar Wojtaszek dokonał otwarcia rozstrzygnięcia konkursów ortograficznego, matematycznego oraz z języka angielskiego zorganizowanego dla uczniów nowotarskich Szkół Podstawowych.
3 czerwca w Żywcu w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, wraz z delegacją wziąłem udział w finałowej Gali Koalicji Marek Ziem Górskich.
5 czerwca Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg na zaproszenie Dyrekcji, Nauczycieli oraz Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 wzięła udział w Festynie Zdrowia zorganizowanym na terenie szkoły.
7 czerwca Pani V-ce Burmistrz uczestniczyła w otwarciu I Ogólnopolskiego Festiwalu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zorganizowanego przez Zespół Milusioki działający przy SOSW.
10 czerwca uczestniczyłem w Jubileuszu 10- lecia Nowotarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbył się w Sali widowiskowej MOK.
11 czerwca na nowotarskim Rynku V-ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek dokonał dekoracji uczestników Małopolskiego Wyścigu Górskiego oraz uczestniczył w Nowotarskim Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym 2017 r.
12 czerwca mój Z-ca Waldemar Wojtaszek wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 Panem Robertem Furcą wręczali puchary, medale oraz dyplomy dla zawodników, którzy wzięli udział w zawodach pływackich szkół podstawowych.
13 czerwca w Urzędzie Miasta zostało zorganizowane spotkanie w sprawie transportu niskoemisyjnego, w którym wziąłem udział wraz z zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem.
15 czerwca miałem przyjemność otwarcia 76. już Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu.
16 czerwca V-ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w obchodach Jubileuszu ustanowienia Liptowskiego Mikulasza stolicą regionu Liptowa.
20 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury wręczyłem nagrody najzdolniejszym uczniom nowotarskich szkół z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego. Natomiast w godzinach popołudniowych wziąłem udział w otwarciu nowej sortowni na os. Bereki EKOSORT.
22 czerwca maj Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w VIII Międzynarodowym Forum Górskim, którego tematem przewodnim był „Klaster energii- szanse i bariery rozwoju”.
23 czerwca V-ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek udał się do Żyliny na czwarte posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko- słowackim. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A polska- Słowacja 2014- 2020.

Pliki do pobrania

sbmzd_20170530_20170626.pdf (121) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 26-06-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 650

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE