RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 89

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 29 kwietnia do 29 maja 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Podatki i Finanse

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, częściowo umorzył pożyczkę wykorzystaną na zadanie pn. Budowa instalacji solarnej w obiekcie Miejskiej Pływalni w Nowym Targu, kwota umorzenia 35.745,21 zł. co stanowi 28% wykorzystanej kwoty pożyczki.

II. Inwestycje

 1. W dniu 4 maja podpisano umowę z Ministerstwem Rozwoju i Finansów na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interrreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”. Wartość projektu wynosi 1 043 248 EURO, a dofinansowanie stanowi 85%. tj. 886 760 EURO. Gmina Miasto Nowy Targ jako partner wiodący realizuje projekt we współpracy z partnerami ze Słowacji; Obec Ludrova i Żyliński Kraj Samorządowy.
 2. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Wojewody Małopolskiego na realizację zadania: Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec – Etap I (koryto otwarte).
 3. Przekazano plac budowy dla realizacji zadania:„Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej na działce od ul. Kokoszków Boczna”.

III. Drogownictwa i Transportu

 1. W dniu 22.05.2017r. przekazano plac budowy dla zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą remont ul. Ustronie Górne km 0+000 – 0+130. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń, Ustup 23b, 34-500 Zakopane. Wartość umowna wynosi 83 390,21 zł, a termin realizacji 60 dni od podpisania umowy. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi oraz odwodnienie powierzchniowe w postaci ścieku z prefabrykatów betonowych.
 2. W związku z nastaniem warunków umożliwiających należyte wykonanie zadania, rozpoczęto akcję odnawiania istniejącego oraz wykonywania nowego oznakowania poziomego ulic miasta Nowy Targ.

IV. Gospodarka nieruchomościami

 1. W dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2017 roku podpisano kolejną umowę na dzierżawę terenu o powierzchni 3745 mkw. w Strefie Aktywności Gospodarczej z Spółką „ Centrum Logistyki” z siedzibą w Nowym Targu. Aktualnie, po rezygnacji jednego z dzierżawców, zawartych jest 7 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 4,5 ha.
 2. W okresie między sesyjnym wydano także 5 zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów w stosunku do 11 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy.

V. Rozwój i urbanistyka

 1. W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 735/17 wpisał do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023”. Jest to podstawowy warunek ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023”. Przypominam, że ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nabór wniosków do poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie do których zalicza się Nowy Targ, kończy się z dniem 1 czerwca 2017 r.
 2. Informuję, że trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje potrwają do 23 czerwca br. Projekt uchwały, ankieta oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Rada Miasta w drodze uchwały w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uchwalenia Gminnego Programu rewitalizacji.

VI. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

 1. W dniu 12 maja 2017 roku na nowotarskim Rynku zorganizowana została akcja edukacyjno-ekologiczna „Autobus energetyczny”. W ramach przedmiotowej kampanii, „Autobus energetyczny” stanowiący mobilne centrum edukacyjno-informacyjne, odwiedziło ponad 250 uczniów z nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich oraz studentów z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pojazd będący mobilnym laboratorium wyposażony był w makiety, modele i prezentacje przedstawiające najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie poszanowania energii. Głównym celem kampanii było zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać.
  Eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oprowadzający po autobusie, wraz z Ekodoradcą Miasta Nowy Targ, wyjaśniali zwiedzającym kwestie związane  z poszanowaniem energii, a co za tym idzie oszczędnościami i korzyściami dla środowiska naturalnego.
  Autobus cieszył się również dużym zainteresowaniem przechodniów, którzy z zaciekawieniem do niego zaglądali i słuchali prezentacji, prowadzonej przez ekspertów.
  Kampania była kolejnym działaniem podejmowanym przez Urząd Miasta Nowy Targ w walce o czyste powietrze.
  Akcja zrealizowana została w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze ” dofinansowanego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej.
 2. W dniach 13-14 maja w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu odbyły się 22 Targi Budownictwa Instalacji, Wnętrz, których hasłem przewodnim było: „Walczmy o czyste powietrze na Podhalu”. W tegorocznej edycji targów wzięło udział ponad 100 wystawców. Dużą popularnością wśród zwiedzających cieszyły się stoiska z prezentowanymi kotłami C.O., kominkami, instalacjami grzewczymi oraz wentylacyjnymi. Na targach swoje stoisko posiadał także Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ, na którym Ekodoradca wraz z Pracownikami Wydziału udzielali informacji dotyczących dostępnych programów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródeł energii oraz uchwały antysmogowej dla małopolski. Na stoisku rozdawane były mieszkańcom sadzonki świerków jako kolejny element walki z zanieczyszczeniem powietrza. Za prowadzenie przedmiotowego stoiska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska otrzymał wyróżnienie w kategorii „Kreatywna prezentacja produktów na stoisku”. Atrakcją targów był również „Autobus Energetyczny”, w którym eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii prezentowali rozwiązania związane z poszanowaniem energii.
 3. Podpisano z firmą EcoBranch z Olkusza, umowę na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Jest to kontynuacja zadania realizowanego również w ubiegłym roku. Prace prowadzone będą od czerwca do września i obejmować będą mechaniczne i chemiczne zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 4. Na początku czerwca właściciele lub opiekunowie psów lub kotów będą mogli składać wnioski o uzyskanie dofinansowania zabiegu sterylizacji lub kastracji swoich zwierząt. Dofinansowanie obejmować będzie do 50% kosztów standardowego zabiegu, jednak nie więcej niż 100 zł. Jeden właściciel lub opiekun będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie zabiegów dla maksymalnie dwóch zwierząt na rok. Zarówno właściciel, jak i zwierzę muszą mieszkać w Nowym Targu. Dodatkowo pies musi być zaczipowany i zaszczepiony przeciw wściekliźnie. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 3 000 zł.
 5. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 21 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Ponadto trwa postępowanie w związku z zanieczyszczeniem ściekami przemysłowymi kanalizacji burzowej z wylotem w rejonie ul. Krakowskiej. Dodatkowo w dniu 16 maja został skierowany sprzeciw do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu w zakresie nieadekwatnego wyroku nakazowego wobec osoby oskarżonej o spalanie odpadów. Ponownie zawnioskowano o wymierzenie kary grzywny w wysokości 5 tys. zł.
 6. W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miesiącu kwietniu i maju z wszystkich rejonów Nowego Targu odebrano od mieszkańców miasta 140,84 Mg. Koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadów wyniósł 57 603,56 złotych.

VII. Sprawy społeczne

 1. W klasach szóstych szkół podstawowych w miesiącu kwietniu i maju jest realizowany program profilaktyczny „III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”. Wszystkie zajęcia - dla dzieci, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).
 2. Na zlecenie Urzędu Miasta jest opracowywana „Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych dla miasta Nowy Targ”. Jest to badanie przeprowadzane raz na cztery lata według tych samych metod badawczych i na tych samych grupach celowych. Oprócz zebrania informacji od instytucji i służb, ankieterzy pojawili się w szkołach wszystkich poziomów i ankietowali mieszkańców. Po sporządzeniu dokumentu zostanie on zaprezentowany na sesji Rady Miasta.
 3. W trybie tzw. „Małych grantów” udzielono dotacji w wysokości 5.000 zł Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego nad morze dla dzieci z rodzin najuboższych i potrzebujących.
 4. Realizując wyniki wybranych zadań z Budżetu Obywatelskiego w dzień obchodów święta św. Floriana – patrona strażaków wraz z prezesem OSP w obecności druhów ochotników podpisaliśmy umowę w sprawie udzielenia dotacji na zakup quada, który będzie służył do zabezpieczenia przeciw powodziowego miasta. Drugi quad zostanie zakupiony dla GOPR-u a podpisanie umowy nastąpi w najbliższym czasie.
 5. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych do 25 maja br. do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 2386 rekordów. Od początku roku wydano 127 kart. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Związku Dużych Rodzin Trzy Plus w zakresie dofinansowania transportu żywności pozyskanej z Banku Żywności i dystrybuowanej dla członków stowarzyszenia czyli rodzin wielodzietnych. Pierwszy transport miał miejsce 18 maja.
 6. Od początku roku wydano 1885 dowodów osobistych w tym 207 dla mieszkańców sąsiednich gmin.

VIII Oświata

Zbliżające się zakończenie roku szkolnego 2016/2017 to okres w którym rozstrzygane są liczne konkursy przedmiotowe. Wśród wielu osiągnięć nowotarskich uczniów, z całą pewnością wymienić należy te o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 1. Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu Jakub Średniawa został finalistą etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego - za wolność Waszą i Naszą".
 2. Osiągnięcia uczniów Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu:
  1. Mario Haas – Laureat Małopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego
  2. Patryk Guziak – Finalista Małopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego i Opiekun mgr Dawid Tokarski
  3. Marcin Pawłowski – Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów i Opiekun mgr Ewa Kowal
  4. Marcin Pawłowski – Laureat Małopolskiego Konkursu z Fizyki i Opiekun mgr Beata Bibro
  5. Wojciech Cionżyński – Finalista Małopolskiego Konkursu z Biologii i Opiekun mgr Maria Guzik
  6. Antoni Bartoszko – Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego i Opiekun mgr Aleksander Rapacz
  7. Oliwia Żegleń i Amelia Paw – Finalistki Małopolskiego Konkursu Biblijnego i Opiekun mgr Agata Haładyna
  8. Damian Legutko – Laureat Małopolskiego Konkursu Informatycznego
  9. Maciej Brożek - Finalista Małopolskiego Konkursu Informatycznego i Opiekun mgr Lucjan Klocek
 3. Ponadto, w Małopolskim Konkursie Literackim ”Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”:
  I miejsce - Zuzanna Trzebunia
  II miejsce - Piotr Głowiński
  Wyróżnienie - Wojciech Cionżyński
  Opiekun mgr Halina Jodłowska

Dodatkowo Dyrektor Gimnazjum Nr 2 informuje, że uczniowie gimnazjum zostali laureatami X edycji projektu “Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia”.
Nagrodą główną dla 20 uczniów jest wyjazd do Rzymu, który odbędzie się w dniach 3 – 8 czerwca 2017 r.

IX. Kultura, promocja i sport

W dniu 30 kwietnia na nowotarskim Rynku odbył się XVII Tatrzański Zlot Pojazdów Zabytkowych. W trakcie wydarzenia można było obejrzeć wyjątkowe kolekcjonerskie okazy. Wśród prezentowanych "perełek" nie zabrakło, zarówno modeli zabytkowych, jak i tych z ostatnich kilkudziesięciu lat.
Dnia 1 maja odbył się VI Rajd Rowerowy śladami Jana Pawła II. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Parafię św. Jana Pawła II w Nowym Targu. Pierwsza trasa Rajdu prowadziła spod kościoła pw. św. Jana Pawła II na lotnisko. Druga – spod kościoła przez Ludźmierz, Rogoźnik, Czarny Dunajec. Obie trasy miały metę pod kościołem pw. św. Jana Pawła II.
W dniu 3 maja przedstawiciele władz Miasta Nowy Targ uczestniczyli w 226. Rocznicy Uchwalenie Konstytucji. W ramach uroczystości odbyła się Msza Święta w Ogrodach Kościoła św. Katarzyny, przemarsz delegacji na Rynek przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej, przemówienia okolicznościowe oraz złożenie kwiatów pod Tablicą Pamiątkową. W Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego otwarto wystawę: „Droga nadziei. Z gułagów Rosji do ziemi włoskiej. 75 rocznica wyjścia gen. Władysława Andersa z ZSRR”.
W dniu 8 maja Burmistrz Miasta Nowy Targ spotkał się z uczniami klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Filii nr 1 Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie, którego tematem przewodnim była sztuka dobrego wychowania odbyło się w ramach „Tygodnia Bibliotek”, czyli ogólnopolskiej akcji promowania czytelnictwa, mającej na celu podkreślenie roli czytania w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania książką i biblioteką szerokich kręgów społeczeństwa.
W dniu 9 maja Burmistrz Miasta Nowy Targ wręczył Aleksandrze Król gratulacje oraz nagrodę za szczególne osiągnięcia w snowboardzie. Aleksandra Król to snowboardzistka z Nowego Targu, olimpijka, specjalizująca się w snowboardowym slalomie gigancie równoległym (PGS) i slalomie równoległym (PSL). Jest złotą medalistką 28 Uniwersjady, która odbywała się 2017 roku w Kazachskich Ałmatach.
W dniach 20-21 maja po raz siódmy Muzeum Podhalańskie im. Cz. Pajerskiego włączyło się w ogólnoeuropejską Noc Muzeów. W Nowym Targu od sześciu lat w tę noc można nie tylko zwiedzać ekspozycje w ratuszu ale i skorzystać z oferty innych instytucji i stowarzyszeń, które promują lokalną historię i kulturę. W ramach wydarzenia dla zwiedzających otwarto wystawę pn. „Polskie Siły na Zachodzie w 75 rocznicę wyjścia Armii gen. Władysława Andersa z ZSRR” w Muzeum Podhalańskim oraz ekspozycje w Bursie Gimnazjalnej, Sali Tradycji K.S. Podhale, Galerii BWA „Jatki”, Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej oraz Izbę Zimnej Wojny i Socjalizmu w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
W dniu 21 maja odbył się ostatni, trzeci etap, wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge, który dodatkowo miał nadaną rangę etapu o Puchar Burmistrza Nowego Targu. Ponad 160 kolarzy wystartowało ze stadionu obok Miejskiej Hali Lodowej aby pokonać stukilometrową górską trasę prowadzącą przez Ludźmierz, Długopole, Morawczynę, Pyzówkę, z metą która znajdowała się na boisku obok Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. W zawodach wystartowali również zawodnicy z Norwegii oraz Kaliningradu. Na trasie oraz mecie etapu zawodnikom kibicowała licznie zgromadzona publiczność. W dniach 19-20 maja br. kolarze pokonali 7,5 km czasówkę pod górę z Knurowa przez Przełęcz Knurowską do Ochotnicy oraz bardzo trudny etap ze startem i metą w Dursztynie, prowadzący przez Wielką Frankową i Osturnię na Słowacji (118 km, przewyższenie 1950 m). Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli rywalizację otrzymali pamiątkowy odlewany z metalu medal. W kategorii Kobiety Open zwyciężyła Agnieszka Sikora z Łomianek, wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Krzysztof Tracz z Zabawy. Wyścig Nowy Targ Road Challenge odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Nowy Targ.
W dniu 21 maja podczas 3 etapu wyścigu rowerowego Nowy Targ Road Challenge, odbyły się zawody rowerowe dla dzieci klas od 1 do 6 szkół podstawowych (rocznik 2010-2004), w których więzło udział 80 małych kolarzy. Zawody zostały przeprowadzone po asfaltowej bieżni wokół boiska obok Miejskiej Hali Lodowej. Za udział w zawodach dzieci dostały drobne upominki.
Dnia 22 maja na Stadionie Miejskim w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Chłopców. Turniej cieszył się bardzo dużą popularnością, ponieważ w rozgrywkach wzięły udział reprezentacje wszystkich nowotarskich podstawówek. Grano systemem „każdy z każdym” na dwa boiska. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 zajmując pierwsze miejsce.
24 maja w restauracji "Ruczaj" odbył się wernisaż wystawy prac Jana Kantego Pawluśkiewicza zorganizowany przez Fundacje im. Adama Worwy. W spotkaniu uczestniczyła pani wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg.
25 maja odbył się finał akcji "Pola nadziei", młodzież z nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz z pobliskich miejscowości w tym: z Ostrowska, Maniów, Łapsz Wyżnych, Podczerwonego, Ludźmierza, Waksmunda, Maruszyny Dolnej, Szaflar, Skrzypnego, Raby Wyżnej i Klikuszowej przemaszerowały z rynku do Miejskiego Ośrodka Kultury. Impreza miała na celu uwrażliwianie społeczeństwa na los osób chorych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację im. Adama Worwy.
Dnia 28 maja na nowotarskim Rynku odbył się XI Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Festiwal jest powiatowym przeglądem kwalifikacyjnym do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu obejmującym swym zasięgiem całe województwo małopolskie.

X. Zamówienia publiczne

 1. Rozstrzygnięto ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.:„Dobudowa oświetlenia drogowego w Nowym Targu” i jako najkorzystniejszą wybrano: w I części zamówienia ofertę złożoną przez Tomasza Jachymiak FHU „MAGNUM” Zabrzeż Gmina Łącko z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 77 876,91 zł i 7 letnim okresem rękojmi i gwarancji, w II części zamówienia ofertę złożona przez PE2B Sp. z o.o. , Sromowce Niżne z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 69 960,67 zł i 7 letnim okresem rękojmi i gwarancji.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Remont placu wjazdowego przy Przedszkolu nr 4 w Nowym Targu” i wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Artura Kołacza Firma Remontowo-Budowlana z Nowego Targu z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 221 038,32 zł i 7 letnim okresem rękojmi i gwarancji.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie ścieżek rowerowych oraz budowę bezpłatnego, ogólnodostępnego parkingu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr i podpisano umowę na kwotę 2 985 400,04 zł z wykonawcą, firmą Kiernia Sp. z o.o. Ratułów.
 4. Unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego w Nowym Targu”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1 847 100,00 zł natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2 067 260,89 zł.
 5. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego w Nowym Targu”. Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2017r.

XI. Pozostałe

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

6 maja wraz z Zastępcami dokonałem oficjalnego otwarcia schroniska na Łapsowej Polanie, czym został zainaugurowany tegoroczny sezon turystyczny w Gorcach;
8 maja wziąłem udział w posiedzeniu Rady Związku Euroregionu „Tatry”, które odbyło się w siedzibie Związku. Na posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące m.in. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Związku Euroregionu „Tatry” oraz przedstawicieli do Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.;
11 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Kapituły i wyborze Laureatów w konkursie „Osobowość Ziem Górskich” 2017 zorganizowanych w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej;
12 maja w ramach Programu „Znani i nieznani czytają dzieciom bajki” Pani V-ce Burmistrz odwiedziła przedszkolaków w „Liwlandii”;
13 maja dokonałem otwarcia XXII już edycji Podhalańskich Targów Budownictwa, Instalacji, Wnętrz na terenie Miejskiej Hali Lodowej, a także wręczyłem dyplomy i nagrody zwycięzcom V Biegu o Puchar Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu;
14 maja miało miejsce wręczenie nagród i zamknięcie objętych patronatem Burmistrza Miasta Targów;
16 maja podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Szaflarach, w którym uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa wraz z włodarzami Powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego, miasta Zakopane oraz gmin Szaflary, Biały Dunajec, Nowy Targ, Poronin oraz Rabka- Zdrój podpisałem porozumienie, na mocy którego utworzona ma zostać Podhalańska Kolej Regionalna łącząca Zakopane z Nowym Targiem.
W tym samym dniu wziąłem także udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka, który odbył się na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Nowym Targu. W apelu wziął także udział Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak.
W tym dniu odbyło się również konsultacyjne spotkanie ws. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu”, w którym uczestniczył projektant, przedstawiciele RZGW, PZD oraz osoby reprezentujące Radę Miasta.
W dniach 17- 19 maja mój zastępca Waldemar Wojtaszek na zaproszenie Instytutu Doradztwa Europejskiego Innowacja s.c. w Krakowie uczestniczył w szkoleniu wyjazdowym do siedziby Firmy Herz w Austrii- w Pinkafeld. Szkolenie dotyczyło projektowania i budowy kotłowni biomasowych oraz zagadnień dotyczących produkcji i logistyki paliw biomasowych na podstawie doświadczeń austriackich;
18 maja Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg dokonał otwarcia czwartego już Żonkilowego Rajdu Rowerowego zorganizowanego przez nowotarską Fundację im. Adama Worwy, w którym udział wzięli uczniowie szkół uczestniczących w akcji Pola Nadziei;
19 maja wziąłem udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala;
22 maja wraz z podhalańskimi parlamentarzystami i samorządowcami wziąłem udział w uroczystości poświęcenia kaplicy znajdującej się w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Poświęcenia dokonał ks. arcybiskup Marek Jędraszewski.
Natomiast mój Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w tym dniu w Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie;
24 maja wraz z kierownikiem nowotarskiego ZUS-u udałem się z życzeniami do Pani Władysławy Mrugały obchodzącej w tym dniu setne urodziny, a popołudniu w nowotarskim Ratuszu wziąłem udział w spotkaniu z Joelem Schneiderem ocalałem z holokaustu mieszkańcem Nowego Targu;
25 maja Pani V-ce Burmistrz obecna była na starcie „Żółtego Marszu Nadziei” będącego kolejnym etapem akcji „Pola Nadziei”.
Ja natomiast wraz z Panem Przewodniczącym Andrzejem Rajskim oraz delegacją Radnych na zaproszenie Pana wójta udałem się do Starego Targu w województwie pomorskim na uroczystą Sesję Rady Gminy Stary Targ, podczas której zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Stary Targ, a Miastem Nowy Targ;
28 maja wręczyłem dyplomy oraz nagrody podczas finału zawodów „O Puchar Burmistrza Nowego Targu” na Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, a w godzinach popołudniowych wraz z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem wziąłem udział w XI Podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych na nowotarskim Rynku.
 

Pliki do pobrania

sbmzd_20170429_20170529.pdf (101) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-05-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 687

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE