RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 103

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 28 marca do 28 kwietnia 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Podatki i Finanse

 1. Zakończony został coroczny wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych na rok 2017.Wydanych zostało około 15 000 decyzji.
 2. Sporządzono sprawozdania budżetowe za I kw. 2017 r. z wykonania dochodów, wydatków oraz o należnościach i zobowiązaniach. Sprawozdania dostępne są na stronie www.nowytarg.pl
  Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 36.158.410,09 zł (30% rocznego planu), a wydatki na kwotę 28.691.261,43 zł (23% rocznego planu).
 3. Sporządzono i przekazano Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 r. W dniu 24.04.2017 r. Izba pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie, bez żadnych uwag.
 4. W dniu 30.03.2017 r. dokonano przedterminowego wykupu części obligacji komunalnych w kwocie 1 mln zł. Obligacje wyemitowane zostały w 2012 r. na łączną kwotę 12 mln zł, do wykupu pozostały jeszcze obligacje w kwocie 10,5 mln zł, a ich wykup przypada na lata 2019-2024. Obecnie całkowite zadłużenie miasta zamyka się kwotą 41 mln zł.
 5. W dniu 26.06.2017 r. otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kolejną refundację odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację programu pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” w kwocie 72.733,04 zł. W latach 2014-2016 miasto otrzymało z NFOŚiGW refundację odsetek w łącznej kwocie prawie 830 tys. zł.
 6. Podjęto 6 zarządzeń w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r. oraz 5 decyzji w zakresie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych nie powodujących zmian w Uchwale Budżetowej. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 158.735 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym kwota 123.535 zł na pomoc socjalną dla uczniów oraz kwota 35.200 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej.

II. Inwestycje

 1. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na:
  - modernizację drogi pomiędzy MOK a Galerią Buy&Fly,
  - przebudowę ul. Kilińskiego,
  - przebudowę ul. Krzywej,
  - przebudowę ul. Królowej Jadwigi,
  - budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu,
  - budowę Nowotarskiej Strefy Relaksu.
 2. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego na ulicach Roberta Schumana, os. Bohaterów Tobruku Boczna i Al. Solidarności.
 3. Przekazano plac budowy dla realizacji zadań:
  - Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym,
  - Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.
 4. Złożono w do RPO w Poddziałaniu 5.1.1 Przeciwdziałanie Klęskom Żywiołowym dwa wnioski na odwodnienie ul. Kokoszków Boczna i na odwodnienie Skotnicy –etap I koryto otwarte.

III. Gospodarka nieruchomościami

 1. Realizując uchwałę Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2016 roku, zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2017 roku ogłoszono pisemny nieograniczony przetarg na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste położonego przy ul. Kolejowej. Przetarg dotyczy działek ewid. nr 12355 i 12354/3 o łącznej powierzchni 59 a 56 m2 z przeznaczeniem na realizację obiektu hotelowego jako zaplecze istniejącej w sąsiedztwie miejskiej infrastruktury sportowej. Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę 1 200 000 tys. zł netto oraz pierwszą opłatę roczną w wysokości 25% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu. Termin składania ofert – do końca czerwca b.r.
 2. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z/s w Nowym Targu, obniżono stawkę rocznego czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 7025 m2 zajętego pod ścieżki rowerowe na terenie miasta Nowego Targu, tj. z kwoty 9209,78 zł netto do kwoty 920,95 zł netto.
 3. W dniu 26 kwietnia 2017 roku wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału terenu kolejowego ( tj. działki ew. nr 10240 o powierzchni 7.6179 ha ). Projekt podziału wykonany przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Krakowie dotyczy wydzielenia poszczególnych zabudowanych nieruchomości, w tym dworca kolejowego oraz terenów związanych z komunikacją kolejową. Prawomocna decyzja zatwierdzająca ww. projekt podziału będzie stanowić podstawę do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz PKP SA zajętego ściśle na potrzeby komunikacji kolejowej, a także wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wyłączenie pozostałych nieruchomości, będących własnością Gminy Miasta Nowy Targ z terenów zamkniętych, co pozwoli na swobodne dysponowanie i zarządzanie tymi nieruchomościami przez gminę.

IV. Rozwój i urbanistyka

Końcem kwietnia kończą się konsultacje społeczne projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, który obejmuje obszar w okolicy Kokoszkowa. Termin składania uwag upływa w dniu dzisiejszym. Kończą się również szczególnie intensywne prace nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji, których efektem będzie, mam nadzieję, podjęcie dzisiaj przez Radę Miasta uchwały w sprawie przyjęcia tego programu. Na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych zamieszczonych w tym programie będzie można uzyskać dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach trwającego naboru ogłoszonego przez Małopolski Urząd Marszałkowski. Nabór ten dotyczy poddziałania 11.1.1 - rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Poddziałanie to obejmuje największe miasta województwa więc konkurencja dla naszego miasta będzie bardzo duża, tym bardziej, że Nowy Targ jest najmniejszym miastem w tym gronie.

V. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

 1. W wyniku realizacji Programu „PONE” została rozliczona trzecia tura dofinansowań udzielanych mieszkańcom w zakresie wymian kotłów c.o., w wyniku której zostały wypłacone mieszkańcom dotacje w wysokości łącznej 323 986 zł w tym 190 580 zł z WFOŚiGW w Krakowie. W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych z czwartej tury celem przesłania do weryfikacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zamknięcie programu PONE planowane jest w II połowie 2017 roku.
 2. W ramach planowanego uczestnictwa Gminy Miasto Nowy Targ w latach 2018-2020 w programie dofinansowania do wymiany kotłów c o. na gaz i biomasę oraz ekogroszek ze środków RPOWM 2014-2020 (Poddziałania 4.4.2 i 4.4.3), przesłano listę adresową nieruchomości celem dokonania przez uprawnionego przedsiębiorcę wyłonionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do wykonania analizy audytowej i oceny energetycznej budynków zapisanych na modernizacje kotłowni w tym programie.
 3. W ramach programu „LIFE” Gmina Miasto Nowy Targ wypożyczyła na okres 3 tygodni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kamerę termowizyjną celem dokonywania wstępnych oraz ogólnych darmowych analiz budynków zlokalizowanych na terenie miasta. Podczas prowadzonych przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działań kontrolnych palenisk oraz podczas odbiorów zrealizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji inwestycji polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne, Ekodoradca wykonał 30 inspekcji termowizyjnych połączonych z edukacją ekologiczną o stratach ciepła w budynkach i możliwościach ich zapobiegania.
 4. Od ostatniej sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 39 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Ponadto w dniu 19 kwietnia został skierowany wniosek do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu o ukaranie w związku ze stwierdzeniem spalania odpadów. Zawnioskowano o wymierzenie kary grzywny w wysokości 5 tys. zł. Efektem działań kontrolnych są również modernizacje kotłowni nieruchomości, będących przedmiotem zgłoszeń ze względu na uciążliwą emisję. Takim przykładem jest nieruchomość położona przy ul. Ludźmierskiej, której właściciel po licznych interwencjach zdecydował się zainstalować nowoczesny i ekologiczny kocioł na biomasę.
  (zdjęcie )
 5. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymaliśmy dotację na realizację zadania pn.: "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ", w wysokości 19 601,25 zł. Jest to kontynuacja działań prowadzonych wcześniej przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.
 6. W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz prowadzonych przez Miasto działań proekologicznych w dniach od 10 do 14 kwietnia br. w Biurze Obsługi Mieszkańca wydano mieszkańcom nieodpłatnie 300 szt. sadzonek jodły, świerka, buka i klona. Dodatkowo Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu na miejskich terenach posadził 200 szt. wyżej wymienionych sadzonek.
 7. W dniach 24 – 26 kwietnia 2017r. odbyła się kolejna edycja akcji „Sprzątamy Swoje Miasto”. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także Słuchacze Uniwersytetu III Wieku, którzy wyrazili chęć uczestnictwa, sprzątali ogólnodostępne tereny miasta.
 8. W ramach realizowanego przez Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu projektu edukacyjnego pod nazwą: „Ziemię szanuję - śmieci segreguję” Pani inż. Elżbieta Nenko inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu przeprowadziła szkolenie dla dzieci i pracowników przedszkola w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych.
 9. W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych z 8 rejonów Nowego Targu odebrano od mieszkańców miasta 77,64 ton. Koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadów wyniósł 31 755 złotych.

VI. Sprawy społeczne

 1. W dniu 31 marca 2017 r. w nowotarskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z pedagogami nowotarskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Spotkanie było poświęcone przystąpieniu szkół do kolejnej edycji kampanii profilaktycznej ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł". Jak co roku kampania bogata jest w kolorowe ulotki, broszury, plakaty, dyplomy, informatory, certyfikaty, materiały dla uczniów oraz rodziców.
 2. W ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizowano koncert profilaktyczny Wiesława „Blachy” Błażkiewicza pt. „Powiedz nie”. Adresatami koncertu byli uczniowie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu.
 3. W Szkołach Podstawowych nr 4 i 6 odbyły się po dwa spektakle profilaktyczne dotyczące zasad prawidłowej komunikacji.
 4. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych do 25 kwietnia br. do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 2362 rekordy. Od początku roku wydano 103 karty.
 5. Od początku roku wydano 1494 dowody osobiste w tym 167 dla mieszkańców sąsiednich gmin.

VII Oświata

 1. W dniu 3 kwietnia br. w przedszkolach publicznych i w większości szkół podstawowych rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów „O” i klas I. Rekrutacja potrwa do połowy m-ca maja br. W roku szkolnym 2017/2018 projektuje się utworzenie 8 klas sportowych, przede wszystkim w Szkole Podstawowej Nr 11(6 klas – piłka nożna, pływanie, hokej na lodzie, unihokej) ale także w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu (2 klasy – piłka nożna, biegi narciarskie). Ogółem funkcjonować więc będzie od 1 września 2017r. 13 klas sportowych, w których sport z edukacją realizować będzie ponad 300 uczniów.
 2. Trwają prace zmierzające do określenia organizacji przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018. W bieżącym roku czynności te wymagają procesu konsultacji ze związkami zawodowymi i kuratorium oświaty. Arkusze organizacyjne będą zatwierdzone do końca m-ca maja br. Od 1 września 2017r. rozpocznie działalność z jednym oddziałem przedszkolnym, dwoma klasami I Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu. Trwa nabór ale niestety zainteresowanie zwłaszcza w zakresie klas IV i VII oraz oddziału przedszkolnego nie jest duże.
 3. W związku z przystosowaniem obiektu szkolnego przy pl. J Słowackiego 14 do potrzeb nowej szkoły złożono 3 wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie modernizacji sanitariatów, doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne na potrzeby świetlicy i oddziału przedszkolnego.
 4. W dniach 19-21 kwietnia br. uczniowie obu gimnazjów zdawali egzamin gimnazjalny. Według zdających nie był to sprawdzian zbyt trudny ale na wyniki pewnie trzeba będzie poczekać do końca czerwca br.
 5. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 2 wpłynęły w przypisanym terminie 2 oferty ( po 1 ofercie do każdej z placówek).Konkursy zostaną przeprowadzone do 15 maja br.

VIII. Kultura, promocja i sport

 1. 29.03.2017 r. - w auli I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu odbył się finał XIII Konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zwycięzcą konkursu została drużyna z Gimnazjum nr 3 im. ks. Twardowskiego w Klikuszowej. Na realizację konkursu zostały przeznaczone środki z budżetu miasta z działu kultury.
 2. 01.04.2017 r. – w Książkawiarni Rezerwat w Nowym Targu odbyła się akcja pn. II Noc Sów. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób, a prowadzone prelekcje i pokazy wzbogacone zostały o konkursy na najlepsze przebranie i konkurs z wiedzy o ptakach. Wydarzenie objął patronatem Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 3. W dniach 3-13.04.2017 r. – na nowotarskim Rynku odbyły się Targi Wielkanocne po raz pierwszy organizowane przez UM i MOK. Wydarzenie przyciągnęło szerokie grono odbiorców. Podczas Targów można było skosztować węgierskich specjałów i win, domowych wypieków, a także znaleźć oryginalne ozdoby i dekoracje. Ponadto wśród atrakcji przygotowano pokaz rzeźbienia w drewnie i mini ZOO. W ramach tegorocznej edycji Targów zostały przeprowadzone warsztaty dekorowania pierników wielkanocnych, podczas których dzieci zapoznały się z podstawowymi technikami dekorowania lukrem i ozdabiania pierników oraz własnoręcznie udekorowały ozdoby wielkanocnych koszyków.
 4. W dniu 08.04.2017 r. – w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu odbyło się Pożegnanie Lodu. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy jazdy figurowej w wykonaniu grupy Podhalańskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Zwyrtany”, podsumowanie plebiscytu na najlepszego hokeistę TatrySki Podhale minionego sezonu organizowanego przez sportowepodhale24.pl i podhale24.pl oraz ślizgawka dla mieszkańców.
 5. Dnia 10.04.2017 r. - w 77 rocznicę Zbrodni Katyńskiej Władze Miasta Nowy Targ upamiętniły ofiary tej tragedii składając wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim przy kościele pw. Św. Katarzyny oraz pod Pomnikiem Ofiar Pomordowanych w Katyniu na Cmentarzu Komunalnym.
 6. W dniu 20.04.2017 r. - w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach Projektu Parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura".
  W imieniu władz Nowego Targu dokonałem podpisania umowy z miastem Kieżmark o współpracy na dofinansowanie projektu pt." Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu", wartość dofinansowania projektu wynosi -:53 320,50 euro oraz umowę o dofinansowanie zadania pn. Rozwój i ochrona szlaków w miastach Nowy Targ i Kieżmark. Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 91 758 euro.
 7. W dniach 21-23.04.2017 r. – Gmina Miasto Nowy Targ wraz z Gminą Szaflary uczestniczyły w Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2017 w Warszawie. Targi LATO są kiermaszem ofert wakacyjnych i weekendowych, utrzymanym w charakterze festynu turystycznego. Wśród wystawców nie zabrakło biur podróży, hoteli i pensjonatów, szkół językowych, przewoźników oraz gmin, powiatów i miast proponujących wypoczynek w najatrakcyjniejszych rejonach Polski i poza granicami kraju.
 8. W dniach 21-23.04.2017 r. – w hali sportowej „Arena” przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica odbyły się trzydniowe Mistrzostwa Polski w Kickboxingu w formule Low Kick. W zawodach wzięło udział 200 zawodników. Mistrzostwa Polski Low Kick zorganizowane zostały przez Nowotarski Klub Sportów Walki "Hoły Team", pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ.

IX. Zamówienia publiczne

 1. Unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dobudowa oświetlenia drogowego w Nowym Targu”. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę łączną na obie części zamówienia w wysokości 150 000,00 zł natomiast oferta z najniższymi cenami spośród ofert nieodrzuconych wynosi łącznie 168 818,20 zł.
 2. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa oświetlenia drogowego w Nowym Targu”.
  Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2017r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Remont placu wjazdowego przy Przedszkolu nr 4 w Nowym Targu”. Termin składania ofert upływa w dniu 5.05.2017r.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie ścieżek rowerowych oraz budowę bezpłatnego, ogólnodostępnego parkingu na terenie Miasta Nowy Targ w ramach II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. Termin składania ofert upłynął w dniu 26.04.2017r.Zostały złożone 4 oferty:
  a) Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce - cena oferty 3 139 410,94 zł,
  b) Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche - cena oferty 2 985 400,04 zł,
  c) Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ - cena oferty 3 385 404,95 zł,
  d) Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD, 34-608 Kamienica 477 - cena oferty 3 298 974,11 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego w Nowym Targu”. Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2017r.
 6. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na utwardzenia żwirem gruntu działek nr ew. 6717/7, 6717/8 od ul. Willowej w Nowym Targu oraz podpisano umowę na kwotę 108 252,30 z Arturem Rutkowskim F.H.U. "Rutkowski" z siedzibą ul. Jana Pawła II 5, 34-471 Ludźmierz.
 7. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie remontu ul. Ustronie Górne w km od 0+000 do km 0+130 w mieście Nowy Targ. Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2017r.

X. Pozostałe

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach;

Dnia 28 marca br. w tutejszym Urzędzie Miasta gościliśmy grupę samorządowców z Ukrainy, którzy przybyli do Nowego Targu w celu zapoznania się z funkcjonowaniem samorządu, rolą i zadaniami administracji samorządowej, funkcjonowaniem oświaty, kultury i realizowanymi w mieście inwestycjami, w czasie gdy Ukraina przechodzi trudny proces wdrażania reformy decentralizacyjnej wiążącej się z reorganizacją samorządu;
29 marca mój Z-ca Waldemar Wojtaszek na zaproszenie Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Leszka Zegzdy uczestniczył w spotkaniu poświęconym tematyce uruchomienia pasażerskich przewozów autobusowych w strefie transgranicznej pomiędzy Polską i Słowacją, które miało miejsce w Urzędzie Miasta w Zakopanem;
30 marca wziąłem udział w posiedzeniu Konwentu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu;
1 kwietnia wraz z Zastępcą Panią Joanna Iskrzyńską - Steg miałem przyjemność zasiąść na widowni Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego i Freestyle Tatry Cup Dance Festiwal 2017;
3 kwietnia na Sali Obrad Urzędu Miasta dokonałem wręczenia nagród laureatom konkursów organizowanych przez szkołę Podstawową Nr 4;
4 kwietnia w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom udałem się do szkoły Podstawowej nr 11 celem czytania bajek najmłodszym uczniom;
5 kwietnia Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg zasiadała w komisji konkursowej konkursu recytatorskiego organizowanego przez szkołę Podstawową Nr 2;
6 kwietnia Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
7 kwietnia na zaproszenie Prezesa Zarządu Geotermii Podhalańskiej Pana Wojciecha Ignacoka wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym planowanej budowy rurociągu ciepłowniczego z Bańskiej Niżnej do Nowego Targu oraz projektowanej rozbudowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 47.
12 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 2 została zorganizowana narada świąteczna, w której wziąłem udział wraz z Przewodniczącym Rady Miasta oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty Panem Januszem Stopką;
19 kwietnia- wziąłem udział w spotkaniu z wójtami Gmin Szaflary i Nowy Targ dotyczącym zasad współpracy przy organizowaniu przewozów przez MZK.
21 kwietnia w Nowotarskim Ratuszu uczestniczyłem w rozpoczęciu Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poznać i zrozumieć, Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie Środkowej”;
23 kwietnia wziąłem udział w Gali finałowej Walk Zawodowych MMA/K1 na Hali sportowej Arena Nowy Targ
24 kwietnia mój Z-ca Waldemar Wojtaszek udał się na uroczyste otwarcie nowej siedziby Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Nowym Targu;
25 kwietnia w Hotelu Campanille został zorganizowany XXIII Kongres Związku Euroregion „Tatry”, w którym wziąłem udział.
26 kwietnia zastępca Pani Joanna Iskrzyńska - Steg wzięła udział w konferencji Pt „Depresja – porozmawiajmy o niej” na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Ponadto spotkałem się:

 • z właścicielami Zakładów Pogrzebowych i Dyrektorem Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w sprawie umieszczania nekrologów na terenie Miasta,
 • z Panią Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Panią Marta Maj i członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie koncepcji przełożenia odcinka drogi wojewódzkiej 957 aby rozładować ruch na ul. Ludźmierskiej i zmniejszyć uciążliwość przejazdu kolejowego w ciągu tej drogi.

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu w spotkaniu z okazji święta „Dzień Drogowca”
Zapraszam do uczestnictwa w Podhalańskich Targach Budownictwa, które odbędą się w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w dniach 13-14 maja br.

Pliki do pobrania

sbmzd_20170328_20170428.pdf (97) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 28-04-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 906

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE