RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODDANIE GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE POŁOŻONEGO W NOWYM TARGU PRZY UL. KOLEJOWEJ.


Przedmiot przetargu:

 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczona jako działki ewid. nr 12354/3 i 12355 opisane w KW nr NS1T/00102454/6 o łącznej powierzchni 0,5956 ha.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 „Gliniki” ww. działki zlokalizowane są w terenie o symb. 2US – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji.
 3. Celem oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wybudowanie na tej nieruchomości budynku o funkcji hotelowej w tym usługowo – rekreacyjnej. Wybudowany budynek w standardzie min. 3-gwiazdkowym winien posiadać min. 150 miejsc noclegowych .

CENA WYWOŁAWCZA: 1.200.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) + 23% podatku od towarów i usług VAT

 • Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu plus obowiązujący podatek VAT, płatna jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
 • Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu plus obowiązujący podatek VAT, które wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
 1. Pisemne oferty w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste” należy składać w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Burmistrza pok. nr 101 w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. (piątek ) do godz. 15.00.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 117, I piętro.
 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, winne wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wpłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. nr konta: 45 1240 1574 1111 0010 2422 2171 najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 r.
 4. Pisemna oferta winna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę netto, przy czym oferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej;
  5. kopię dowodu wniesienia wadium;
  6. podpis składającego ofertę

  Do oferty należy dołączyć:
  1. opisową i graficzną koncepcję zagospodarowania nieruchomości;
  2. wskazanie daty - terminu rozpoczęcia budowy, za który uważa się wybudowanie fundamentów;
  3. wskazanie daty - terminu zakończenia budowy, za który uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym;
  4. informację o doświadczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej w branży hotelowej.
 5. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, a także ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela Wydział Rozwoju i Urbanistyki (tel. 18 261-12-71) oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (tel. 18 266-77-75), gdzie znajduje się regulamin przetargu, zawierający szczegółowe informacje o przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się zapoznać. Informacja znajduje się również na stronie internetowej miasta: www.nowytarg.pl

 

Nowy Targ, 20 kwietnia 2017 r.

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Janusz Jakobiszyn
Data wprowadzenia: 20-04-2017
Termin składania ofert 30-06-2017, o godz. 15:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1635

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE