RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 28 lutego do 27 marca 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse

 1. Sporządzono sprawozdania budżetowe za 2016 r. z wykonania dochodów, wydatków oraz o należnościach i zobowiązaniach. Sprawozdania dostępne są na stronie www.nowytarg.pl
  Wykonanie budżetu za 2016 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 14,4 mln zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego w poprzednich latach długu oraz na nowe inwestycje przewidziane do realizacji w latach 2017-2024. Zadłużenie miasta na chwilę obecną zamyka się kwotą 42 mln zł, planuje się , że do końca 2017 r. zostanie ono zredukowane do kwoty 35,3 mln zł.
 2. Sporządzono sprawozdania budżetowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 22.130.279,46 zł, a wydatki na kwotę 17.965.837,38 zł.
 3. Podjęto 5 zarządzeń w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r. oraz 4 decyzje w zakresie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych nie powodujących zmian w Uchwale Budżetowej. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 16.767,10 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym kwota 15.100 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację programu „Już pływam” oraz kwota 1.667,10 zł na realizację zadań zleconych z budżetu państwa.

II. Inwestycje

 1. Zlecono:
  - opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadanie pn. „Remont lokali przy Al. Tysiąclecia w Nowym Targu”,
  - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ul. Długiej na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego i ul. Nadwodniej w Nowym Targu,
  - pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu”.
 2. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań:
  - „Konserwacja kapliczki św. Jana Kantego w Nowym Targu” w ramach programu Kapliczka 2017 r.
  - „Przedszkole Nr 4 na miarę XXI wieku fundamentem oraz gwarantem prawidłowego rozwoju i sukcesów wszystkich dzieci, szczególnie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 3. Mikroprojekt pn. „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wartość dofinansowania całego projektu: 77 994,30 euro.
 4. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetlenia drogowego na os. Szuflów w Nowym Targu.
 5. W dniu 16.03.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową drogi krajowej DK 47 w zakresie rozbudowy skrzyżowania tejże drogi krajowej z drogami gminnymi oraz odwodnieniem terenu, budową oświetlenie teletechnicznego na granicy miasta Nowy Targ i Gminy Szaflar.

III. Zarządzanie drogami.

Rozpoczęto sprzątanie ulic miejskich po zakończeniu akcji zimowej. Wykonawcą jest Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. Zakończenie sprzątania planuje się w okresie przedświątecznym.

IV. Gospodarka nieruchomościami

W wyniku prowadzonych negocjacji ze Starostą, Gmina Miasta Nowy Targ przejęła w trybie administracyjnym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta zatwierdzającej projekt podziału działek, teren o powierzchni 1468 m2, przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) pod realizację drogi publicznej ( przedłużenie ulicy Słonecznej ). W lutym b.r. wystąpiono do Starosty o nieodpłatne przekazanie dalszej nieruchomości wchodzącej w skład projektowanej ulicy o pow. 586 m2. Natomiast w dniu 15 marca b.r. podpisano protokół, w którym Zarząd Powiatu Nowotarskiego zrzeka się odszkodowania za ww. teren ( wartość darowizny wynosi 183 500 zł. ).

V. Rozwój i urbanistyka

 1. Trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Przypominam, że zmiana Studium dotyczy fragmentu terenu na południowych zboczach Kokoszkowa. Wyłożenie trwa do 7 kwietnia. Dyskusja publiczna odbędzie się 28 marca (jutro) o godzinie 12.00 w sali obrad.
 2. Trwa również wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 21 (obszar lotniska). Wyłożenie tego projektu zmiany planu miejscowego zakończy się 7 kwietnia, dyskusja publiczna odbędzie się 30 marca o godzinie 12.00 w sali obrad.
 3. Ponadto powstała koncepcja zmiany planu miejscowego NOWY TARG 6.1, która została przedstawiona do konsultacji społecznych. Zmiana planu dotyczy terenu na którym zlokalizowana jest Nowa Targowica wraz z obszarami sąsiednimi. W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami w dniu 29 marca o godzinie 15.00 w sali obrad. Same konsultacje zakończą się w dniu 7 kwietnia.

VI. Sprawy społeczne

 1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania: prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2017. Mieszkanie udostępni Spółdzielnia Socjalna „Bistro” za kwotę 5000 zł.
 2. Uczniowie Gimnazjum nr 2 wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów". ,,Archipelag Skarbów" obejmuje swym oddziaływaniem uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Program ten to jedna z najważniejszych podróży młodych ludzi w kierunku drogi, by zrobić coś dobrego, by nie czekać na okazje, które może nigdy się nie pojawią, to podróż w kierunku pozytywnego działania. Główne przesłanie płynące z programu jest następujące: odważnie idź szlakiem życia, korzystaj ze śladów ludzi, którym można zaufać.
 3. Przystąpiono do kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.
 4. Na wniosek Nowotarskiej Rady Seniorów oraz grupy inicjatywnej skupionej wokół słuchaczy Uniwersytetu III Wieku złożono aplikację o środki w ramach programu Senior + na uruchomienie w Nowym Targu „Klubu Seniora”. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ma nastąpić do końca kwietnia a o jego wyniku poinformuję Państwa Radnych na kolejnych sesjach.

VII. Kultura, promocja i sport

 1. Dnia 27 lutego 2017 r. - na narciarskim stadionie biegowym obok Stacji Narciarskiej „Długa Polana” odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Narciarstwie Biegowym. W zawodach udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych nr 2, 3, 5 w Nowym Targu. Dzieci startowały indywidualnie z podziałem na dwie grupy klasy III-IV dystans 700m i V-VI dystans 1400 m w stylu dowolnym. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2.
 2. 1 marca 2017 r. - W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kościele Parafialnym pw. Świętej Katarzyny w Nowym Targu odbyła się Mszę Świętą, po której nastąpiło złożenie wiązanek pod Krzyżem Katyńskim. Organizatorem była Grupa Mieszkańców „Pamięć”.
 3. Dnia 9 marca 2017 r. – w holu Urzędu Miasta w Nowym Targu odbyła się wystawa pt. „Smog w Nowym Targu”. Wystawa prac została przygotowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Kultury.
 4. 9 marca 2017 r. – w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego odbyła się promocja książki Tadeusza Morawy pt. „Rotmistrz Włodzimierz Budarkiewicz - partyzant, przyjaciel Witolda Pileckiego”. Jest to pierwsza próba opracowania biografii znakomitego dowódcy i oficera II Rzeczypospolitej. Promocji towarzyszyła prezentacja zdjęć i dokumentów z archiwum rodzinnych bohatera publikacji.
 5. Dnia 14 marca 2017 r. – w Galerii JATKI odbył się spektakl pt. „W hołdzie żołnierzom wyklętym”. Słowno-muzyczny montaż przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.
 6. 21 marca 2017 r. – w Izbie Regionalnej Związku Podhalan w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się promocja książki "Beskidy i Tatry straż góralskiej watry" autorstwa Władysława Motyki, regionalisty, społecznika, Honorowego członka Związku Podhalan.
 7. 25 marca 2017 r. – w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się spektakl „Misterium Męki Pańskiej”. Tegoroczne Misterium odbyła się pod hasłem „Nasz Bóg Jest Wielki”. Scenariusz inscenizacji, w którym udział wzięli aktorzy amatorzy, napisał dk. Marcin Napora, a reżyserii podjął się Piotr Piecha. Spektakl odbył się również 26.03.2017 r., zaplanowane są także występy w dniach 01. i 02.04.2017 r.
 8. W zakończonym sezonie rozgrywek Polskiej Hokej Ligii, drużyna TatrySki Podhale Nowy Targ zajęła IV miejsce.

VIII. Zamówienia publiczne

 1. Ogłoszono i rozstrzygnięto drugi przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2017 r oraz podpisano umowę na kwotę 923 316,00 zł z Firmą Handlowo-Usługową „KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata os. Nowe 1 E, 34-424 Szaflary.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu oraz podpisano umowę na kwotę 169 507,52 zł z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy sp. j. Os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim w Nowym Targu”. Umowa zostanie podpisana na kwotę 222 334,23 zł z Panem Arturem Kołaczem Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ.
 4. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ – związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2017r. oraz podpisano umowę na kwotę 78 368,25 zł z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” s. c. ul. Św. Anny 5, 34-400 Nowy Targ.
 5. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia żwirem gruntu działek nr ew. 6717/7, 6717/8 od ul. Willowej w Nowym Targu.
  Termin składania ofert upłynął w dniu 23.03.2017r.
  Zostało złożonych 12 oferty. Trwa ich weryfikacja.
 6. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na Inżyniera Projektu w ramach projektu pt. „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”. realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 – E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przygotowano umowę do podpisania z Firmą NBC Consulting sp. z o.o. z Katowic na kwotę 33 825,00 zł.
 7. Wysłano do przeprowadzenia oceny ex-ante do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie projektów dokumentów dotyczących przetargu nieograniczonego na „Wykonanie ścieżek rowerowych oraz budowa bezpłatnego, ogólnodostępnego parkingu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach II etapu Historyczno –kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr”.
 8. W trakcie przygotowania są postępowania na:
  1) wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa".
  2) wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa oświetlenia drogowego w Nowym Targu”.

IX. Pozostałe

 1. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach;
  • 27 lutego br. uczestniczyłem w Forum wójtów, burmistrzów i prezydentów małopolski w Bukowinie Tatrzańskiej, którego jednym z głównych punktów było wystąpienie Pani Małgorzaty Mrugały- Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie;
  • 28 lutego wraz z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem mieliśmy przyjemność wziąć udział w pożegnaniu Zastępcy Nadleśniczego Pana Andrzeja Głodkiewicza w związku z jego przejściem na emeryturę po 42 latach przepracowanych w nowotarskim nadleśnictwie;
  • 1 marca br. sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek wraz z Przewodniczącym Rady Panem Andrzejem Rajskim i pocztem sztandarowym wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
  • 1 marca br. w trakcie roboczego spotkania z partnerami projektu pn. „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów” podpisałem ze słowackimi partnerami umowę o współpracy przy realizacji tego projektu ( Ludrowa i Kraj Żyliński).
  • 3 marca br. w nowotarskim Ratuszu została zorganizowana konferencja prasowa, w której udział wzięli również Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Rajski oraz Zastępcy Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Inżynierii Środowiska Pana dra inż. Jana Bondaruka, której temat dotyczył problemu niskiej emisji na terenie miasta oraz działań mających na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Konferencja połączona była z prezentacją drona do pomiarów jakości powietrza;
  • 5 marca miałem okazję obserwować mecz Futbolu Amerykańskiego, który został rozegrany na Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Targu miedzy drużynami z Krakowa i Lublina.
  • 7 marca wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Panem Grzegorzem Luberdą uczestniczyłem w spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
  • 8 marca udałem się do Krakowa, by tam wziąć udział w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, a następnie w Centrum Energetyki na Krakowskiej Akademii Górniczo- Hutniczej;
  • 13 marca uczestniczyłem w spotkaniu jakie miało miejsce przy okazji wręczania promes w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu z Wojewodą Małopolskim Panem Józefem Pilchem;
  • 15 marca na zaproszenie Prezydium Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wziąłem udział w spotkaniu członków komisji z wójtami i burmistrzami z terenu powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, które zostało zorganizowane w Geotermii Podhalańskiej, natomiast w godzinach popołudniowych uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Klubu MMKS Podhale na Sali Obrad tut. Urzędu Miasta;
  • 15 marca br Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu koordynacyjnym w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dot. inwestycji pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim” – Zadanie Nr 5 – Velo Dunajec – odcinek 1.cz.1 (od miejscowości Zakopane do miejscowości Sromowce Niżne)
  • 16 marca Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Panem Januszem Stopką udała się do Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Targu, gdzie miały miejsce obchody Święta Patrona Szkoły- Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu, natomiast Pan Waldemar Wojtaszek udał się na odbiór ronda na drodze krajowej DK 47;
  • 23 marca kolejny już raz wziąłem udział w audycji Radia ALEX, a następnie wraz z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Panem Dariuszem Jabconiem oraz pracownikiem wydziału, w VI Konferencji „Efektywność energetyczna i OZE- oferta finansowa i wsparcie doradcze”, realizowanej w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.”

Pliki do pobrania

sbmzd_20170228_20170327.pdf (79) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 27-03-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 973

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE