RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 89

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 grudnia 2016r. do 30 stycznia 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. Podpisano umowę na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla projektu „Niskoemisyjny transport miejski” oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku „Niskoemisyjny transport miejski”. Projekt realizowany ma być w partnerstwie z gminami Nowy Targ i Szaflary. Gmina Miasto Nowy Targ występuje w projekcie jako partner wiodący.
 2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Budowa lokalnych tras rowerowych w oparciu o dziedzictwo naturalne regionu Podhalańskiego”. Projekt realizowany ma być w Partnerstwie z Gminami Nowy Targ, Szaflary, Poronin, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne. Gmina Miasto Nowy Targ występuje w projekcie jako partner wiodący.
 3. Zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. „Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym – zakres aleja równoległa do kościoła pw. św. Anny i do domu przedpogrzebowego”.
 4. Podpisano porozumienie w sprawie partycypowania w kosztach zarządzania i promocji projektu flagowego pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 5. Dnia 23.01.2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Kokoszków w sprawie rozbudowy kanalizacji deszczowej na działkach położonych przy ul. Kokoszków w Nowym Targu.
 6. Trwają intensywne prace przygotowawcze dokumentacji koniecznych do złożenia wniosków aplikacyjnych o środki unijne, dokonywanie uzupełnień już ocenionych wniosków i przygotowanie do realizacji tych, na które miasto pozyskało dofinansowanie.

II. Gospodarka nieruchomości

 1. Dnia 1 stycznia 2017r. odbyło się podpisanie aktu notarialnego dot. przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Spółkę z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42 500 000 zł i dzieli się na 85 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Gmina Miasto Nowy Targ wniosła wkład niepieniężny (aport ) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej mienie likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu w celu przekształcenia w Spółkę z o.o. oraz własność nieruchomości, na których znajdują się urządzenia, budowle, i budynki funkcjonalnie związane z tym zakładem.
 2. W dniu 2 stycznia 2017 roku podpisano umowę na 2017 rok z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Spółka z o.o. na kontynuację administrowania mieszkaniowym zasobem gminy wraz z urządzeniami i terenami osiedlowymi. Umowa ta w szczególności dotyczy posiadanych przez gminę 333 lokali mieszkalnych w 37 blokach wielomieszkaniowych oraz budynków mieszkalnych położonych w Nowym Targu przy ul. Św. Anny, ul. Kolejowej oraz w Szaflarach, a także budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Ludźmierskiej. Umowa dotyczy także administrowania terenami osiedlowymi w tym drogami wewnętrznymi o łącznej powierzchni 7.3516 ha oraz urządzeniami takimi jak: place zabaw, boiska sportowe, piaskownice i boksy śmietnikowe. Średnie koszty miesięczne utrzymania zasobu gminy wynoszą 52 tys. zł. - netto.
 3. W dniu 4 stycznia 2017r. po długich negocjacjach podpisano umowę notarialną zniesienia współwłasności ( udział gminy w ½ części ) działki ew. nr 11111 o powierzchni 746 m2 stanowiącej część parkingu przy ul. Kościuszki. Gmina stała się wyłącznym właścicielem działki o nr 11111/3 o pow. 373 m2 i wraz z działkami sąsiednimi posiada 2018 m2. powierzchni parkingu. Jednocześnie ustanowiono prawo służebności przejazdu po działce miejskiej ( powierzchnia służebności 150 m2 ) na rzecz współwłaścicieli drugiej wydzielonej działki ( 11111/4 o pow. 373 m2 ) za jednorazową opłatą w wysokości 10 570 zł – netto.
 4. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 7 listopada 2016 r. przeprowadzono publiczny ofertowy przetarg na wieloletnią dzierżawę i prowadzenie całodobowego schroniska na Łapsowej Polanie. Zostały złożone dwie oferty. Po wnikliwej analizie dokonano wyboru oferty złożonej łącznie przez Przemysława Obarę, Marzenę Zuń-Obara i Józefa Krauzowicza, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu obiektów turystycznych. Podpisano 10-cio letnią umowę dzierżawy, a w dniu dzisiejszym ( tj. 30 stycznia) nastąpiło protokolarne przekazanie obiektu wraz z terenem o łącznej powierzchni 0.7730 ha.

III. Zarządzanie drogami.

 1. W ramach zimowego utrzymania dróg wywieziono śnieg z ulic miejskich. Akcją w pierwszej kolejności objęto ulice na których odbywa się parkowanie pojazdów. Usunięto śnieg między innymi z ulic: Rynek, Długa, Kolejowa, Kościelna, Krzywa, Szkolna, Kościuszki, Harcerska, Sokoła, Parkowa, os. Suskiego, pl. Słowackiego.
 2. Rozliczono dotacje celowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010r. Łączna wysokość dotacji otrzymanych w 2016r. wyniosła 330 389,00zł. W ramach otrzymanych środków wykonano remont ul. Starokrakowskiej, przepustu i nawierzchni drogi na os. Zadział, ul. Słonecznej.
 3. Dokonano rozliczenia dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 11 979,00zł, otrzymanej na letnie oczyszczanie nawierzchni drogi wojewódzkiej ul. Ludźmierska. Zadanie to, od kilku już lat wykonuje Miejski Zakład Komunikacji.

IV. Sprawy społeczne

 1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadań miasta w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta.
 2. Z uwagi na brak ofert nie udało się rozstrzygnąć otwartego konkursu na prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2017. Konkurs zostanie powtórzony.
 3. Pozytywnie zaopiniowano wnioski dyrektorów Szkół Podstawowych nr 2, 5, 6, i 11 o zorganizowanie w tych placówkach w okresie ferii zimowisk profilaktycznych dla dzieci.
 4. Udzielono dotacji Parafii pw. Św. Jana Pawła II na dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu zimowego dzieci do Srebrnej Góry na Dolnym Śląsku.
 5. Z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano cztery spektakle profilaktyczne Teatru Moralitet dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5.
 6. W 2016 r. Wydział Spraw Społecznych wydał łącznie 4836 dowodów osobistych w tym 545 dla osób spoza terenu Miasta Nowego Targu.
 7. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych do końca 2016r. do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 2278 rekordów. W roku ubiegłym roku wydano 330 kart.
 8. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego.
  USC Nowy Targ pracuje w systemie elektronicznym w pełnym zakresie. W 2016 roku USC załatwił 34125 spraw, tym m in. w Systemie Rejestrów Państwowych: 3239 bieżących zdarzeń tj:
  1770 urodzeń
  431 małżeństw
  1038 zgonów.
  Wydano 12 797 odpisów z aktów stanu cywilnego.
  Przeniesiono do nowego modułu BUSC- Baza Usług Stanu Cywilnego Aplikacji Źródło w 2016 roku 14 822 aktów, do przeniesienia pozostało jeszcze około 200 000 aktów.
  Wzrosła ilość rejestrowanych zdarzeń zagranicznych, ponieważ mieszkańcy innych gmin załatwiają sprawy w USC w Nowym Targu.
  Dla porównania:
  w 2014 roku zarejestrowano 172 zdarzenia zagraniczne - wówczas nie było możliwości rejestracji zdarzenia poza swoją gminą, ponieważ obowiązywała właściwość miejscowa i każda gmina załatwiała te zdarzenia swoim mieszkańcom a w 2016 zarejestrowano 443 zdarzenia - nastąpił wzrost o 156%
  Najpopularniejsze imiona:
  żeńskie:
  Julia, Zuzanna, Aleksandra, Anna, Zofia
  imiona męskie to:
  Jakub, Jan, Antoni, Kacper, Michał

V. Kultura, promocja i sport.

 1. Dnia 1 stycznia 2017 r. – w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Krakowskiej Sceny Piosenki: Andrzeja Lichosyta i Wiktorii Węgrzyn oraz orkiestry Silesian Art Collective pod batutą Mateusza Walacha.
 2. 1 stycznia 2017 r. – został rozegrany Hokejowy Mecz Charytatywny, w tym roku na rzecz Maksyma Batkiewicza. Organizatorzy to grupa ludzi pragnących przywrócić dawną tradycję hokeja i zachęcić młodzież do aktywności. Mecz rozegrano na boisku przy Gimnazjum nr2 w Nowym Targu.
 3. Dnia 6 stycznia br. – w Ratuszu odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne. Spotkanie do było okazją by wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Andrzejem Rajskim podziękować zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę i złożyć noworoczne życzenia. Wśród gości zaproszonych na 27. raut przybyli, m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, poseł Wiesław Janczyk oraz poseł Edward Siarka. Nie zabrakło radnych, szefów jednostek podległych miastu, nauczycieli, duchowieństwa, a także władz powiatu nowotarskiego. Wieczór poprowadził Mateusz Dewera, a w świąteczny nastrój wprowadziła gości swoim śpiewem Wiktoria Węgrzyn.
 4. W dniach 7 - 8 stycznia br. – w nowotarskiej Arenie przy Zespole Szkół Technicznych odbył się Turniej Noworoczny zorganizowany przez Podhalańską Ligę Futsalu. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Nowy Targ. W trakcie dwudniowych zmagań rozegrano mecze grupowe oraz finałowe. W turnieju wzięło udział 28 drużyn. Zwyciężył zespół Electronic Outlet.
 5. Dnia 8 stycznia br. – w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się po raz 11 Noworoczny Koncert Galowy. Podczas tego wyjątkowego powitania Nowego Roku publiczność miała okazję wysłuchać najpiękniejsze arie operowe w wykonaniu solistów z Rzymu. Wykonawcy zaprezentowali szereg słynnych pieśni i arii operowych skomponowanych przez klasyków gatunku. Śpiewakom towarzyszyła Orkiestra Straussowska „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobieńki. Koncert był okazją do podziękowań dla wykonawców, sponsorów oraz noworocznych życzeń złożonych zebranym przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 6. Dnia 9 stycznia br.– na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt. W turnieju udział wzięły reprezentacje sześciu nowotarskich szkół podstawowych. I miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 3.
 7. W dniu 12 stycznia 2017 r. – w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Chłopców. W turnieju udział wzięły reprezentacje wszystkich nowotarskich szkół podstawowych. O poszczególnych miejscach na podium zadecydowała liczba strzelonych bramek. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2.
 8. Dnia 17.01.2017 r. – W Urzędzie Miasta Nowy Targ odbyła się konferencja prasowa dotycząca organizacji IX Biegu Podhalańskiego im. Jana Pawła II. Dziewiąta edycja zawodów odbędzie się 4 lutego br., a jej trasa tradycyjnie poprowadzi wokół Rezerwatu Bór na Czerwonem. Zawodnicy zmagać się będą na dystansach o długości 30, 15 i 5 km. W tym roku planowane są także dodatkowe atrakcje dla uczestników: rozgrzewkę poprowadzą instruktorzy z klubów fitness, a gościem specjalnym będzie Robert Burkat – Mistrz Świata w Artystycznym Rzeźbieniu w Lodzie.
 9. Dnia 20.01.2017 r. – na stoku narciarskim „Zadział” odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Narciarstwie Alpejskim. W zawodach wzięły udział nowotarskie Szkoły Podstawowe nr: 2, 3, 4, 5, 11, reprezentowane przez 90 uczniów z klas III-VI. Dzieci startowały indywidualnie z podziałem na dwie grupy klasy III-IV i V-VI, w konkurencji slalom gigant. Na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników wyłoniono również najlepsze szkoły. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5, II - Szkoła Podstawowa nr 2, III Szkoła Podstawowa nr 3, IV - Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 4.
 10. Dnia 21 stycznia br. – w Hali GORCE w Nowym Targu odbył się VIII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego dla grup „senior” i „hobby”.
  W rywalizacji wzięły udział pary taneczne, m.in. z takich ośrodków jak: Kraków, Zamość, Olsztyn, Poznań i Gdynia. Jury oceniało zmagania w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Po rozpoczętej polonezem uroczystej gali nagrody wręczali burmistrz Grzegorz Watycha oraz wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, w asyście organizatora Turnieju – Leszka Kusiaka prowadzącego Szkołę i Klub Tańca Towarzyskiego „Hart”. Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 11. Dnia 21stycznia br. – w Kościele Świętej Matki Bożej Anielskiej odbył się Noworoczny Koncert Kolęd pt. „Najpiękniejsze Kolędy Polskie”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez ks. Stanisława Chlebka, Proboszcza Parafii Matki Bożej Anielskiej w Nowym Targu oraz Krajowy Katolicki Impresariat Kultury „ProArtPol” i objęte patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Kolędy wykonał zespół „The Wellness Sound”.
 12. W dniu 22.01.2017 r. – w ośrodku narciarskim Kotelnia w Białce Tatrzańskiej rozpoczął się cykl 6 imprez „Bezpiecznie na nartach”. Wydarzenie jest wspólną zabawą na śniegu, której celem jest edukacja dotycząca bezpiecznego wypoczynku na nartach (zjazdowych, jak i biegowych). Tegoroczną edycję akcji organizowanej w różnych atrakcyjnych miejscach Podhala wspiera Miasto Nowy Targ, które przy współpracy z Fundacją „2 Koła” oraz studentami PPWSZ kierunku turystyka i rekreacja promuje Nowy Targ jako miejsce doskonale nadające się do uprawiania turystyki aktywnej.
 13. Dnia 27 stycznia br.– w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Benefis Józefa Staszla, niezwykłego człowieka, który związał swoje życie ze Stolicą Podhala i poświęcił się pasji krzewienia kultury regionalnej. Józef Staszel został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z zawodu pedagog, aktywny działacz Związku Podhalan, lutnik i Tischnerowski mędrol – Józek Staszel z Marusyny – Anaksymenes. W uznaniu dla pracy i zaangażowanie w krzewienie kultury regionu otrzymał Medal Pamiątkowy Nowego Targu przyznany przez Burmistrza Miasta .
 14. Dnia 29.01.2017 r. – w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Chóru „Echo Gorczańskie” oraz zaprzyjaźnionych chórów: „Watra” i „Kantylena” z Raby Wyżnej, „Auxilium” ze Skawy, „Wierchy” z Zakopanego i Orkiestry Parafii N.S.P.J. w Nowym Targu.

VI. Oświata

 1. W dniu 15 stycznia 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury uczniowie Gimnazjum Nr 1 wystawili przedstawienie pt.„ Bóg rodzi się w człowieku„.
 2. W dniu 17 stycznia 2017r. odbył się coroczny koncert w wykonaniu dzieci z nowotarskich przedszkoli pt. „Dzieciątku śpiewamy”. Przedsięwzięcie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców, stąd brak było wolnych miejsc na sali koncertowej w MOK.
 3. Zakończono opracowywanie koncepcji nowej sieci szkół w związku z reformą szkolnictwa wprowadzoną ustawami z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. Ustalenia w przedmiotowy zakresie zostaną zaprezentowane na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 6 lutego 2017r.
 4. Tradycyjnie w tym okresie roku we wszystkich szkołach odbywały się spotkania uczniów z babciami i dziadkami. Takie szczególnie uroczyste spotkanie m.in. odbyło się w dniu 23 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu.
 5. W dniu 26 stycznia br, odbyły się dwie ciekawe imprezy z udziałem uczniów szkół podstawowych, w Miejskim Ośrodku Kultury koncert pt. „Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek”, a po południu wieczór kolęd pt.„Kolędowanie to duszy uwrażliwienie ” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu.
 6. Trwają rozliczenia otrzymanych przez miasto dotacji w zakresie zakupu podręczników szkolnych i w zakresie tzw. wyprawki szkolnej’ oraz rozliczenia udzielonych przez miasto Nowy Targ dotacji do przedszkoli i szkół prowadzonych w naszym mieście przez osoby fizyczne.
 7. W dniu 30 stycznia br. rozpoczną się zajęcia w ramach projektu „Jeżdżę z głową „ w zakresie nauki jazdy na nartach zajazdowych i nartach biegowych. Zajęcia narciarstwa biegowego odbywać będą się dla 5 grup po 12 uczniów w grupie na trasach w rejonie lotniska, a narciarstwa zjazdowego dla 5 grup na stoku „Zadział” i dla 5 grup na stoku „Długa Polana”. Niestety udział finansowy w kosztach tych zajęć Województwa Małopolskiego jest mniejszy niż wnioskowano -tj. w kwocie 29.100 zł, stanowiącej tylko 29.19 % w całkowitych kosztach projektu (99.700 zł). Łącznie w programie uczestniczy 180 uczniów.
 8. Podpisano porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie o realizacji na terenie nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów (wszystkich) w 2017r. dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych. Zajęcia dla 13 grup w wymiarze 70 godzin dla grupy (zajęcia dwa razyw tygodniu po 60 minut, edycja wiosenna i jesienna). Udział finansowy miasta w projekcie kwocie 3.250 zł. Pozostałe koszty (wynagrodzenie nauczyciela – trenera ) pokrywa Minister Sportu i Turystyki.

VII. Zamówienia publiczne

 1. Przeprowadzono drugi etap negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy al. 1000-lecia w Nowym Targu” który zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą Panem Jarosławem Głosek PA&B Pracownia Architektoniczna z Łodzi na kwotę 496 920,00 zł .
 2. Podpisano umowę na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasta Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa na I część zamówienia tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na kwotę łączną 239 445,42 zł. za okres od 10 stycznia 2017r do 9 stycznia 2020r.
 3. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia odcinka ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na „zakopiance” (DK47) do skrzyżowania z ul. Św. Anny w Nowym Targu i zrzutu wody opadowej do potoku Czarny Dunajec, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z przyjęciem bez sprzeciwu.
  Wybrano ofertę i podpisano umowę z Panem Krzysztofem Wójcikiem ETGAR z Krakowa na kwotę 46 740,00 zł.
 4. W trakcie przygotowania są postępowania na:
  1. bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2017 r.
  2. budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu.

VIII. Pozostałe

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach;

29- 30.grudnia 2016r.- w tych dniach Miasto Nowy Targ było organizatorem Finału Pucharu Polski w Hokeju na Lodzie,
1 stycznia wzięliśmy udział w Noworocznym Koncercie Kolęd w Miejskim Ośrodku Kultury.
3 stycznia br. Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu w Nadleśnictwie Nowy Targ. Tematem spotkania było zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji II etapu budowy ścieżek rowerowych oraz wyrażenia zgody na realizację na terenach Nadleśnictwa tras rowerowych typu singletrack w Gorcach i w Borze Kombinackim.
04.01- wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, na którym poruszone zostały tematy podziękowania za posługę biskupią kard. Stanisława Dziwisz, Klastra Zielone Podhale oraz budowy drogi nr 47 Rabka- Nowy Targ. Dodatkowo poruszyłem kwestię budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt.
6 stycznia Pani Joanna Iskrzyńska- Steg uczestniczyła w posiadach opłatkowych Związku Podhalan oddział Nowy Targ poprzedzonych uroczystą Mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, a od godz. 18:00 w kolejnym już Spotkaniu Noworocznym w Nowotarskim Ratuszu, na którym obecny byłem wraz z Zastępcami, Przewodniczącym Rady, Radnymi i zaproszonymi gośćmi.
07.01- wraz z delegacją pracowników Urzędu Miasta, jak co roku wzięliśmy udział w czuwaniu modlitewnym, które miało miejsce w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu,
8 stycznia br. udział w Galowym Koncercie Noworocznym w MOK- u.
10 stycznia mój Zastępca Waldemar Wojtaszek odbył wizytę w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chatka”, w związku z planami rozbudowy tego Ośrodka.
10 i 18 stycznia br. udział Wiceburmistrza Waldemara Wojtaszka w spotkaniach roboczych z Wójtami Gminy Nowy Targ i Gminy Szaflary w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Gminy Szaflary”.
12 stycznia br. udział w konsultacjach Projektu Planu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ w siedzibie UM oraz w Spółdzielczym Domu Kultury.
12.01- na zaproszenie reprezentantów Banku Zachodniego oraz Bachleda Grupa Inwestycyjna wziąłem udział w uroczystej kolacji, natomiast Pan Waldemar Wojtaszek i Pani Joanna Iskrzyńska- Steg uczestniczyli w tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Starostę Powiatu Nowotarskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu.
17.01- Zastępca Burmistrza Miasta Pan Waldemar Wojtaszek na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy wziął udział w Podhalańskim Spotkaniu Noworocznym, ja natomiast w tym czasie uczestniczyłem w spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
18 stycznia br. udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rady Miasta Nowy Targ do Geotermii Podhalańskiej w Bańskiej i do MPEC w Nowym Targu.
19.01- Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg na zaproszenie Rady i Zarządu Fundacji im. Adama Worwy udała się na Spotkanie Noworoczne, które miało miejsce w Restauracji „Ruczaj”.
19 stycznia br. Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w II Posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów, które miało miejsce w siedzibie Samorządowego Kraju Preszowskiego.
21.01- wziąłem udział we Mszy świętej dziękczynnej za 11 lat posługi pasterskiej kard. Stanisława Dziwisz w Archidiecezji Krakowskiej, natomiast w godzinach popołudniowych wraz z moim zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem uczestniczyliśmy w uroczystej gali VIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar prof. Mariana Wieczystego dla grup senior i hobby.
22.01- byłem obecny na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym Zarządu Koła Nr 17 „PODHALE”, które miało miejsce na Sali Obrad tut. Urzędu Miasta, a następnie ja oraz Pan Waldemar Wojtaszek udaliśmy się na Puchar Świata w skokach narciarskich do Zakopanego.
24 stycznia mój Zastępca P.Waldemar Wojtaszek wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Andrzejem Rajskim uczestniczyli w spotkaniu w siedzibie GDDKiA w sprawie problemów wynikających z wdrożonej zmiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach na Alejach Tysiąclecia w ciągu drogi krajowej
25.01- wziąłem udział w spotkaniu jakie zostało zorganizowane w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miasta przez Podhalański Alarm Smogowy.
26.01- w moim imieniu udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Miejskim Ośrodku Kultury wzięła Pani Sekretarz Stanisława Szołtysek, ja byłem obecny na Posiedzeniu Konwentu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
26.01- w Miejskim Ośrodku Kultury wziąłem udział się Benefisie Pana Józefa Staszla.
27 stycznia Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w podsumowaniu szkolnych konkursów pn „Anioł” , „Bożonarodzeniowa Szopka” i „Kartka Świąteczna” i rozdaniu nagród dla uczestników i zwycięzców tych konkursów.
28.01- w Remizie OSP na Kowańcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Nowy Targ, w którym na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ- Kowaniec wziąłem udział wraz z Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem
29.01- na plebanii Parafii św. Katarzyny na zaproszenie Księdza Proboszcza Zbigniewa Płachty odbyło się tradycyjne już spotkanie opłatkowe, poprzedzone uroczystą Mszą świętą odprawioną w intencji Miasta i Jego władz.

Pliki do pobrania

sbmzd_20161230_20170130.pdf (100) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 30-01-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1004

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE