RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

Zarządzenie Nr 0050.Z.16.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.


Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

1. w § 1 ust. 3 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„3. Urząd działa na podstawie:

1) Statutu Miasta uchwalonego przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXXI/261/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Miasta Nowego Targu (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 3423) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XVII/150/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miasta (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2016r., poz. 380),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
3) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
4) ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa,
5) niniejszego regulaminu.”

 

2. w § 1 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o wydziałach, należy rozumieć przez to także komórki organizacyjne o innej nazwie.”

 

3. w § 3 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„ 1. Wydziałami Urzędu kierują naczelnicy, Wydziałem Finansowym - Główny Księgowy Urzędu Miasta, Biurem Budżetu i Analiz - Skarbnik Miasta (Gł. Księgowy Budżetu), Urzędem Stanu Cywilnego - Kierownik, Referatami - kierownicy referatów, Biurem Obsługi Mieszkańców – Kierownik Biura .”

 

4. w § 3 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2.Naczelnicy wydziałów, Główny Księgowy Urzędu Miasta, Kierownik USC, kierownicy referatów, Kierownik Biura, zwani dalej „Naczelnikami" odpowiadają przed Burmistrzem za realizację powierzonych im zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy wydziału oraz za wykonanie uchwał i zarządzeń.

 

5. w § 4 ust. 2-2’ otrzymują nowe poniższe brzmienia:

„2. Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu mogą być tworzone komórki organizacyjne o innej nazwie (referaty, biura lub zespoły) i samodzielne stanowiska pracy.
 
2’. Referat lub biuro może być tworzone  w ramach wydziału lub poza jego strukturą. Referat lub biuro utworzone poza strukturą wydziału jest referatem lub biurem samodzielnym. Referatem lub biurem może kierować kierownik referatu lub biura.”
 

6. w § 5 ust.1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały (komórki organizacyjne o innej nazwie) i samodzielne stanowiska pracy o symbolach literowych:

1. Wydział Administracji i Kadr „AiK”,

1a) Biuro Rady „BR”,

1b) Biuro Obsługi Mieszkańców „BOM”,

2. Wydział Finansowy „F”,

2a)   Wydział Podatków i Opłat „PiO”,

2b)   Biuro Budżetu i Analiz „BBiA”,

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami „GN”,

3a)   Wydział Rozwoju i Urbanistyki „RiU”,

4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska „GKiOŚ”,

5) Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji „FPiI”,

6) Wydział Kultury, Sportu i Promocji „KSiP”,

7) Wydział Spraw Społecznych „SP”,

8) Wydział Oświaty „O”,

9) Urząd Stanu Cywilnego „USC”,

10) Referat ds. Zamówień Publicznych „ZP”,

11) Referat ds. Drogownictwa i Transportu „DiT”,

12) Biuro Obsługi Prawnej „BOP”,

13) Biuro Audytu i Kontroli „BAiK”,

14) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych „POIN”,

15) Stanowisko ds. BHP „BHP”.”

 

7. w § 5 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2. W ramach Wydziału Administracji i Kadr funkcjonuje:

1) stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Burmistrza (Sekretariat),
2) Biuro Obsługi Informatycznej,
3) Biuro Obsługi Monitoringu.”
 

8.  § 10 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Uchwały Rady, wnioski Komisji Rady, wnioski, zapytania i interpelacje radnych zgłaszane na piśmie w okresie międzysesyjnym są ewidencjonowane na stanowisku pracy d.s. obsługi Rady i przekazywane Burmistrzowi Miasta. Wnioski i zapytania radnych zgłaszane w toku obrad Rady są odnotowywane w protokole z sesji. Naczelnicy oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych udzielają odpowiedzi na wnioski i zapytania bezpośrednio na sesji Rady a w przypadku niemożności udzielenia takiej odpowiedzi z uwagi na konieczność zebrania niezbędnych, udokumentowanych informacji, bądź żądanie udzielenia odpowiedzi na piśmie przygotowują stosowne projekty odpowiedzi w terminie 14-tu dni.

2. Biuro Rady przekazuje odpisy ww. dokumentów Burmistrzowi Miasta, który celem merytorycznego ich załatwienia, przekazuje je naczelnikom oraz kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

3.  Naczelnicy oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych podejmują stosowne działania zapewniające realizację otrzymanego dokumentu.

4.  W sytuacji kiedy zadania wynikające z uchwały Rady, wniosku lub interpelacji radnego przy ich   realizacji wymagają współdziałania kilku wydziałów lub innych miejskich jednostek organizacyjnych, Sekretarz koordynuje wykonanie tych zadań.”

 

9. w § 21 ust. 1 (Wydział Administracji i Kadr – zakres działania), pkt 1) w zakresie organizacji
i zarządzania,, wykreśla się lit. c) o poniższym brzmieniu oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany porządkowej numeracji w kolejnych literach tego punktu:

c)przekazywanie do realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza właściwym komórkom,

 

10. w § 21 ust. 1 (Wydział Administracji i Kadr – zakres działania), pkt 1) w zakresie organizacji i zarządzania, lit. l) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„l)nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bibliotek Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji) w zakresie merytorycznej działalności Wydziału,

 

11. w § 21 ust. 1 (Wydział Administracji i Kadr – zakres działania), pkt 2) w zakresie kadr i szkolenia, lit. k) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„k) prowadzenie spraw kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bibliotek Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji),”

 

12. w § 21 ust. 1 (Wydział Administracji i Kadr – zakres działania), wykreśla się  pkt. 5) i 6) o poniższym brzmieniu oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany porządkowej numeracji w kolejnych punktach tego ustępu:

5) Biuro Obsługi Mieszkańców:

a) obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków oraz wniosków do załatwiania spraw, pomocy przy ich wypełnianiu, przyjmowania wniosków wraz
z wymaganą dokumentacją i przekazywania właściwym wydziałom celem ich załatwienia, wydawania korespondencji przygotowywanej przez inne wydziały,
b) prowadzenie zbioru „kart usług” oraz udostępnianie ich wraz z załącznikami
w formie druków urzędowych interesantom,
c) obsługa dziennika podawczego,
d) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, wysyłanie przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź doręczania na terenie miasta przez gońców,
e) udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta,
f) kontrola uiszczania należnej opłaty skarbowej wraz z dokonaniem na wniosku adnotacji potwierdzającej jego pobór,
g) dysponowanie materiałami promocyjnymi Miasta,
h) wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz prowadzenie ich rejestru,
i) obsługa centrali telefonicznej oraz kserokopiarki (tylko dla potwierdzenia złożenia pisma przez klienta),
j) nadzór nad systemem EZD „IntraDOK”,
k) obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego,
l) obsługa usług na e-PUAP;
 

6)  Biuro Rady:

a) organizacja i obsługa posiedzeń Sesji i Komisji Rady Miasta,
b) ustalanie dyżurów radnych,
c) sporządzanie list wypłat diet radnym,
d) opracowywanie budżetu Rady Miasta na dany rok, czuwanie nad wydatkowaniem środków w ciągu roku oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Miasta za dany rok,
e) przekazywanie uchwał podjętych na sesji odpowiednim organom sprawującym nadzór,
f) prowadzenie wykazu uchwał podejmowanych przez Radę,
g) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,
h) prowadzenie rejestru  i dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę,
i) sprawdzanie i sporządzanie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym aktów prawa miejscowego,
j) wystawianie PIT-ów R dla radnych z tytułu pobranych diet za poprzedni rok – przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
k) nadzór nad terminowym złożeniem przez radnych oświadczeń majątkowych oraz ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego i do BIP-u
l) zgłaszanie radnych na szkolenia oraz rozliczanie delegacji służbowych, obsługa kancelaryjno-biurowa Kapituły Honorowej Miasta oraz Rady Sportu;”

 

13. w § 21 dodaje się ust. 1a) o poniższym brzmieniu:

1a) Biuro Rady – zakres działania:

a) organizacja i obsługa posiedzeń Sesji i Komisji Rady Miasta,
b) ustalanie dyżurów radnych,
c) sporządzanie list wypłat diet radnym,
d) opracowywanie budżetu Rady Miasta na dany rok, czuwanie nad wydatkowaniem środków w ciągu roku oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Miasta za dany rok,
e) przekazywanie uchwał podjętych na sesji odpowiednim organom sprawującym nadzór,
f) prowadzenie wykazu uchwał podejmowanych przez Radę,
g) przekazywanie do realizacji uchwał rady właściwym komórkom organizacyjnym i miejskim jednostkom organizacyjnym,
h) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,
i) prowadzenie rejestru  i dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę,
j) sprawdzanie i sporządzanie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym aktów prawa miejscowego,
k) wystawianie PIT-ów R dla radnych z tytułu pobranych diet za poprzedni rok – przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
l) nadzór nad terminowym złożeniem przez radnych oświadczeń majątkowych oraz ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego i do BIP-u,
m) zgłaszanie radnych na szkolenia oraz rozliczanie delegacji służbowych,
n) obsługa kancelaryjno-biurowa Kapituły Honorowej Miasta oraz Rady Sportu;”

 

14. w § 21 dodaje się ust. 1b) o poniższym brzmieniu:

1b) Biuro Obsługi Mieszkańców – zakres działania:

a) obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków oraz wniosków do załatwiania spraw, pomocy przy ich wypełnianiu, przyjmowania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywania właściwym wydziałom celem ich załatwienia, wydawania korespondencji przygotowywanej przez inne wydziały,
b) prowadzenie zbioru „kart usług” oraz udostępnianie ich wraz z załącznikami w formie druków urzędowych interesantom,
c) obsługa dziennika podawczego,
d) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, wysyłanie przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź doręczania na terenie miasta przez gońców,
e) udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta,
f) kontrola uiszczania należnej opłaty skarbowej wraz z dokonaniem na wniosku adnotacji potwierdzającej jego pobór,
g) dysponowanie materiałami promocyjnymi Miasta,
h) wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz prowadzenie ich rejestru,
i) obsługa centrali telefonicznej oraz kserokopiarki (tylko dla potwierdzenia złożenia pisma przez klienta),
j) nadzór nad systemem EZD „IntraDOK”,
k) obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego,
l) obsługa usług na e-PUAP;”
 
15 w § 21 ust. 1  pkt 7) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„7) Biuro Obsługi Monitoringu:

a) obsługa monitoringu,
b) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta,
c) organizowanie i kontrolowanie wykonania przez skazanych, nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych,
d) pomoc w zakresie doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz blankietów opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
e) stemplowanie bloczków opłaty targowej pieczęcią Urzędu Miasta Nowy Targ.

 

16. w § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakres działania), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„ - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

1) opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2) opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3) współpraca z Referatem ds. Drogownictwa Transportu w zakresie wykonywania kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta,
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
5) nadzór nad eksploatacją studni publicznych.”

 17. w § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakres działania), w zakresie utrzymania cmentarza,  otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„ - w zakresie utrzymania cmentarza:

1) utrzymanie miejsc grzebalnych,
2) utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
3) dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
4) remonty infrastruktury cmentarnej;”

 

18. w § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakres działania), w zakresie utrzymywania infrastruktury komunalnej, pkt 8) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„8) nadzór nad działalnością miejskiej jednostki organizacyjnej w zakresie zadań bieżących -  Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji,”

 

19. w § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakres działania), w zakresie ochrony przyrody, dodaje się pkt 11) o poniższym brzmieniu:

„ 11) współpraca z Referatem ds. Drogownictwa i Transportu.”

 

20. w § 21 ust. 8  (Wydział Oświaty – zakres działania)  pkt 11) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

 „11) nadzór merytoryczny nad Miejskim Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu,”

 

21. w § 21 ust. 8  (Wydział Oświaty – zakres działania)  pkt 15) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„15) prowadzenie akt osobowych oraz całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem dyrektora Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu oraz dyrektorów szkół i przedszkoli
w tym sporządzanie ocen pracy i przyznawanie dodatków motywacyjnych,”

 

22. w § 21 ust. 8  (Wydział Oświaty – zakres działania)  pkt 21) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„21) współdziałanie z Wydziałem Spraw Społecznych w celu przekazywania szkołom oraz posiadanie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 do 18 lat,”

 

23. w § 21 ust. 8  (Wydział Oświaty – zakres działania)  pkt 35) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„35) współpraca z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji, Wydziałem Spraw Społecznych oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w sprawach profilaktyki alkoholowej, narkomanii, edukacji kulturalnej, sportu i turystyki oraz pomocy społecznej
i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych,”

 

24. w § 21 ust. 8  (Wydział Oświaty – zakres działania)  pkt 45) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„45) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie przygotowywania opinii co do celowości wykorzystania nieruchomości na działalność oświatową.”

 

25. w § 21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu – zakres działania) w zakresie drogownictwa pkt 36)otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„36) współpraca z MZWIK Sp. z o.o. w zakresie opiniowania wniosków w zakresie możliwości  podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej,”

 

26. w § 21 wykreśla się ust. 16 (Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” - Zakres działania)  o poniższym brzmieniu:

„16. Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej   w Nowym Targu”- Zakres działania:

Zadaniem pełnomocnika (MAO) jest reprezentowanie Burmistrza Miasta w ramach wypełniania zadań związanych z realizacją projektu, a w szczególności jest odpowiedzialny za:

1) Realizację Projektu

MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, raport końcowy itp.

2) Przetargi

MAO jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert. MAO jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą. MAO jest odpowiedzialny za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.

3) Finanse

MAO jest odpowiedzialny za założenie przez Beneficjenta rachunku bankowego projektu. MAO podpisuje wniosek Beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę lub wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków.

 

4) Monitoring

MAO monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji, Umowie o dofinansowanie oraz z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. MAO, co najmniej raz na trzy miesiące sporządza, zatwierdza, podpisuje i przekazuje do IW wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do zatwierdzonej umowy o dofinansowaniu, biorąc pod uwagę datę podpisania umowy. Brak poniesionych wydatków związanych z projektem nie zwalnia Beneficjenta z wypełnienia wniosku, w szczególności części dotyczącej postępu rzeczowego. Beneficjent jest zobowiązany także do przekazywania raportów z osiągniętych efektów w okresie 5-ciu lat po zakończeniu realizacji projektu.”

 

27. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzeniu.

 

28. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

29. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2017_0050z_016.pdf (148) KB
zarz_bur_2017_0050z_016_z01.pdf (95) KB
zarz_bur_2017_0050z_016_z02.pdf (67) KB
zarz_bur_2017_0050z_016_z03.pdf (78) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 27-01-2017
Wprowadził: Marcin Bryniarski
Oglądane: 1520

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE