RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 8 listopada do 5 grudnia 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. Odbył się odbiór końcowy robót budowlanych dla zadań:
  1. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szafarskiej z ul. Podtatrzańską. Uzyskano na to zadanie dotację od Powiatu Nowotarskiego w wysokości 67 967 zł. celem poprawy bezpieczeństwa na odcinku ul. Szafarskiej w Nowym Targu,
  2. remont dróg miejskich tj. ul. Konfederacji Tatrzańskiej, ul. Jana Pawła II, ul. Po Wale ul. Ku Studzionkom, ul. Sikorskiego wraz z dobudową oświetlenia drogowego w ramach przebudowy systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ. Przystąpiono do rozliczenia dofinansowania,
  3. konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena oraz dokonano rozliczenia przyznanej dotacji w wysokości 7.000 zł,
  4. wykonanie drogi do pól o nawierzchni żwirowej od ul. Grel - boczna na długości 290 m oraz dokonano rozliczenia przyznanej dotacji na modernizacje dróg rolniczych z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 29 500 zł.
 2. Uzyskano decyzję Starosty Nowotarskiego o pozwoleniu na budowę, dotyczącą rozbudowy kanalizacji deszczowej z regulacją cieku wodnego i zrzutem wody opadowej do potoku Dunajec przy ul Kokoszków w Nowym Targu. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi 895 696 zł
 3. Podpisano umowę partnerską w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”– etap II. Budżet projektu dla Gminy Miasto Nowy Targ został zatwierdzony w kwocie 640 608,71 EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 502 877,82EUR co stanowi 78,50% kosztów całkowitych.

II. Gospodarka nieruchomości

 1. W listopadzie b.r. odbyły się rozmowy z przedstawicielami KRUS - Placówki Terenowej w Nowym Targu, Placówki Terenowej w Nowym Sączu i Oddziału Regionalnego w Krakowie w sprawie przekazania gminie terenu przy ul. Zacisze będącego w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa ( istniejący chodnik i zieleniec obok siedziby KRUS ). Ww. instytucje wydają opinie dla Centrali w Warszawie i Ministerstwa Skarbu, które podejmuje ostateczną decyzję. Przedstawiciele KRUS poinformowali o pozytywnej opinii z ich strony co do przekazania gminie terenu pod warunkiem, że będzie on wykorzystany na cele komunikacyjne w tym realizacji parkingu (miejsc postojowych ).
 2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 8 listopada 2016 r. w wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 7 listopada 2016 r. ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz dotyczy obiektu schroniska na Łapsowej Polanie wraz z terenem do zagospodarowania niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wykaz ten podano do publicznej wiadomości na okres do 6 grudnia 2016 r. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę nieruchomości.
 3. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 5 września 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości w dniu 23 listopada 2016 roku podpisano notarialną umowę zamiany nieruchomości położonych na Niwie przy „zakopiance”. Gmina zbyła na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pana Wojciecha Stołowskiego nieruchomość zbudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej nr 4 wraz z działką ew. nr 2199 o pow. 543 mkw. W zamian gmina nabyła działkę sąsiednią nr ew. 2196 o pow. 1032 mkw wraz z zabudowaniami z przeznaczeniem nieruchomości na cele publiczne. W wyniku rozliczeń wartości nieruchomości z uwzględnieniem ustanowionej służebności przejazdu gmina dopłaciła kwotę 4 757,13 zł.
 4. W wyniku prowadzonych negocjacji ze Starostą, Gmina Miasta Nowy Targ przejęła w trybie administracyjnym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta zatwierdzającej projekt podziału działek, teren o powierzchni 1512 mkw, przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) pod realizację drogi publicznej ( przedłużenie ulicy Słonecznej ). Zarząd Powiatu Nowotarskiego zajął stanowisko o nieodpłatnym przekazaniu ww. nieruchomość, a Starosta zadeklarował wystąpienie do Rady Powiatu o podjęcie uchwały w tej sprawie.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. Dnia 8 lipca 2016r. Burmistrz Miasta Nowy Targ podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pn.: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ” na kwotę 11 832,00 zł netto. Dzięki pozyskanym środkom Gmina Miasto Nowy Targ podpisała z Panem Grzegorzem Gałąź, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Gałąź EcoBranch, stosowną umowę usługi polegającej na m.in. mechanicznym i chemicznym niszczeniu barszczu Sosnowskiego na obszarze o łącznej powierzchni ok. 3,8 ha. Powyższe zadanie podyktowane względami bezpieczeństwa dla ludzi, stanowi również kontynuację trwałości projektu wynikającego z podpisanej umowy pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dotyczącą współpracy przy realizacji projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego”. Dnia 29 listopada 2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował o rozliczeniu umowy dotacji i przyznaniu Gminie Miasto Nowy Targ kwoty 11 832,00 zł netto.
 2. W dniu 16 listopada 2016 roku w restauracji Ruczaj dokonano uroczystego rozstrzygnięcia XVIII edycji konkursu “Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”. W konkursie wzięło udział 19 ogrodów. Zgodnie z regulaminem powyższego konkursu laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów towarowych oraz puchary Burmistrza Miasta Nowy Targ. Wszyscy uczestnicy natomiast zostali wyróżnieni dyplomami. Również po raz kolejny Pani Halina Mozdyniewicz z Centrum Ogrodniczego CARDEMO przekazała w postaci darowizny, wybranym przez komisję wyróżnionym ogrodom, bony w łącznej kwocie 500 zł brutto na zakup materiału w ich centrum.

IV. Zarządzanie drogami.

 1. Podpisano umowę na roboty budowlane dla zadania „remont drogi ul. Słoneczna nr K362679159 km 0+255 – 0+455, działka ewid. nr 4620/6” związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2010r. Wykonawcą jest firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, Ratułów 208, 34-407 Ciche. Wartość umowna robót 119 821,68zł przy dofinansowaniu z dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 95 857,00 zł.
 2. Zakończono remonty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach wcześniej otrzymanej dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 134 532,00 zł dla zadań pn.:
  1. Remont Przepustu na os. Zadział w km 1+368 droga 362718 K,
  2. Remont drogi nr 362718 K na os. Zadział km 2+200-2+300.
   Wykonawcą robót była firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, Ratułów 208, 34-407 Ciche. Wartość robót wyniosła dla pierwszego zadania 162 857,46 zł, a dla drugiego zadania 50 184,00 zł.
 3. Przygotowano i złożono do zatwierdzenia projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Kokoszków.
 4. Wykonano dodatkowe oznakowanie poziome na ul. Mickiewicza, drodze bocznej do ul. Krzywej, pl. Evry oraz ul. Szpitalnej.

V. Sprawy społeczne

 1. W dniu 21 listopada 2016 r. ukazały się następujące zarządzenia:
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2017,
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2017,
  • W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2017,
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2017,
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2017.
   Termin składania ofert na realizację ww. zadań w zakresie pomocy społecznej upływa z dniem 16 grudnia 2016 r.
 2. W Urzędzie Miasta zorganizowano kolejną edycję programu profilaktycznego adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Archipelag Skarbu”.
 3. Parafia pw. św. Jana Pawła II była organizatorem XXVII Archidiecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej na Podhalu. Koncert finałowy odbył się w niedzielę 27 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury

VI. Kultura, promocja i sport.

 1. W dniu 9 listopada 2016 r. - w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Targu odbyła się Małopolska Gimnazjada Młodzieży w Unihokeju dziewcząt. Startowało osiem zespołów w dwóch grupach m.in. ze Skawiny, Nowego Sącza, Trzebini, Zagorzyna, Suchej Beskidzkiej i Nowego Targu. W meczach eliminacyjnych uczennice Gimnazjum nr 1 wygrały z drużyną: z Nowego Sącza (5:0), z Kasinki Małej (6:0), z Osieka (3:0).
 2. 10 listopada 2016 r. - władze Miasta Nowy Targ, przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz uczniowie nowotarskich szkół uczcili miejsca pamięci narodowej, składając wiązanki na grobach osób i żołnierzy walczących z okupantem niemieckim i sowieckim oraz pod pomnikami pamięci narodowej. Następnie na cmentarzu komunalnym otwarto i poświęcono wyremontowaną kwaterę Żołnierzy Legionów Polskich i odczytano Apel Poległych. Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie Wicewojewoda Małopolski – Piotr Ćwik – wręczył Odznaczenia Państwowe przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wręczono także akt nadania Tytułu Honorowego Obywatela dla Miasta Nowego Targu Panu Janowi Studentowiczowi oraz Medale za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Podhalańskiemu Stowarzyszeniu Muzycznemu Chórowi „Echo Gorczańskie” oraz Miejskiemu Nauczycielskiemu Chórowi „Gorce”. Uroczystość zakończył koncert patriotyczny pt. „Polska jest Ojczyzną” w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu.
 3. Uroczystości Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Stamtąd uczestnicy przemaszerowali za Miejską Orkiestrą Dęta i banderią konną przed nowotarski Ratusz. Pod tablicą upamiętniającą wojnę polsko-bolszewicką złożono wiązanki kwiatów, odczytano Apel Poległych oraz odśpiewano Hymn Państwowy i Rotę. Uroczystość uświetniły występy Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Marcina Musiaka oraz Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach obchodów 98. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego została otwarta wystawa pt. „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie - Kwatera Żołnierzy Legionów Polskich w Nowym Targu”. W wernisażu uczestniczyli, m.in. Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha, Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg oraz gość honorowy - posłanka Anna Paluch.
 4. W dniu 12 listopada 2016 r. – w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu świętowano Benefis jednej z wieloletnich i zasłużonych dyrygentek chóru GORCE – Janiny Glińskiej. Wieczór obfitował w pełne wzruszeń wspomnienia i przemówienia osób najbliżej związanych z jubilatką, wypełniony był również zabawnymi anegdotami z życia chóru, przywołując liczne podróże związane z występami. Wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Rajskim wręczyłem bohaterce wieczoru tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Nowy Targ.
 5. Na sali sportowej przy SP 4 w Nowym Targu w dniu 14 listopada br.odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Unihokeju Dziewcząt. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje dziewcząt ze wszystkich sześciu nowotarskich szkół podstawowych. Miejsca na podium zajęły reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 2 (13 pkt), Szkoły Podstawowej nr 6 (9 pkt) oraz Szkoły Podstawowej nr 4 (7 pkt).
 6. W kolejnym dniu 15 listopada odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Unihokeju Chłopców. W turnieju wzięły udział reprezentacje chłopców ze wszystkich nowotarskich szkół podstawowych.
  Najlepsze cztery drużyny z tego turnieju, Szkoła Podstawowa nr 2 (11 pkt), Szkoła Podstawowa nr 4 (10 pkt), Szkoła Podstawowa nr 6 (7 pkt), Szkoła Podstawowa nr 5 (6 pkt) oraz z kategorii dziewcząt uzyskały awans na kolejny szczebel rozgrywek, czyli Igrzyska Powiatu Nowotarskiego.
  Wszystkie szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Turnieje powiatowe zaplanowano na 22 listopada dziewczęta i 23 listopada chłopcy, odbędą się one w nowotarskiej SP6.
 7. W Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu w dniu 15 listopada br. odbyły się warsztaty sensoryczno – etnograficzno-kulinarne Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich. W zajęciach brały udział dzieci klas II.
 8. Dnia 19 listopada 2016 r. –w hali sportowej ARENA przy Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu odbył się charytatywny wspólny trening fitness. Dochód imprezy został przeznaczony na rzecz chorego na raka Maksa Batkiewicza. Zajęcia prowadzili Zuzanna Czubernat, Paulina Rzeczkowska z Klaudią Kurandą, Karolina Bujak, Bartosz Kolusz, Edyta Długa i Paweł Jeziorek, Klemens Walczak – Wójciak oraz Kinga Iskrzycka. Wspólny trening i doskonała zabawa pomogły zebrać blisko 16 tys. Złotych.
 9. 20 listopada 2016 r. - w Hali MOSiR Krosno został rozegrany Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, zorganizowany przez Klub Sportowy BUDO Krosno prowadzony przez sensei Krzysztofa Jakubowicza. Turniej zgromadził 125 zawodników z 12 klubów z Dębicy, Gromnika, Kolbuszowej, Leżajska, Mielca, Nowej Dęby, Nowego Targu, Nowego Sącza, Starego Sącza, Tarnobrzega, Tarnowa, oraz sekcji karate Krośnieńskiej i Krakowskiej KS BUDO. Nowotarski Klub Sportowy Karate YOKOZUNA reprezentowało 7 zawodników oraz sensei Ewa Pawlikowska trenerka Yokozuny 4 dan. Poziom turnieju był dosyć wysoki i nie wszystkim zawodnikom udało się stanąć na zwycięskim podium. Trofea zdobyte przez zawodników: Jan Kamiński (najmłodszy zawodnik), Franciszek Kamiński (II miejsce w kategorii kata chłopcy 2007 – 2008 (8 - 9 lat)), Weronika Rudnik (I miejsce w kategorii kumite dziewcząt 2007 – 2008 ( 8 – 9 lat ) w wadze ciężkiej), Adam Gniadek (I miejsce w kategorii kumite kadeci 2003 – 2004 (12 – 13 lat) waga ciężka i III miejsce w kategorii kata kadeci 2003 – 2004 (12 – 13 lat)), Maksymilian Rapacz (III miejsce w kategorii kata młodzik 2001 – 2002 (14 – 15 lat) i 3 miejsce w kategorii kumite młodzik 2001 – 2002 (14 – 15 lat) waga ciężka III miejsce).
 10. W sali obrad Urzędu Miasta dniu 24 listopada br. odbyła się promocja jubileuszowego „20. Almanachu Nowotarskiego”. Historia „Almanachu” sięga obchodów 650-lecia lokacji Nowego Targu i jest to najbardziej trwały element tamtego święta. Od tamtego czasu co roku do rąk czytelników trafia zbiór artykułów pisanych przez społeczników, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą na temat różnych aspektów życia w naszym Mieście i regionie.W najnowszym numerze, który wpisuje się w jubileusz obchodów 670 lecia lokacji miasta znajdziemy m.in. teksty poświęcone świętującym w tym roku swoje jubileusze: Muzeum Podhalańskiemu, Galerii „Jatki”, Szkole Podstawowej nr 11, Parafii św. Brata Alberta czy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rocznik będzie można nabyć w nowotarskich księgarniach lub bezpośrednio od wydawcy czyli Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.
 11. Z okazji wspomnienia Świętej Katarzyny – Patronki Miasta Nowy Targ w dniu 25 listopada 2016 r w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny odbyła się Msza Święta za Parafian i Nasze Miasto.
 12. Dnia 27 listopada 2016 r. - w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu odbyły się Kwalifikacje do III CZERKAWSKI CUP NA ZIMOWYM NARODOWYM 2017 – ogólnopolskiego turnieju mini hokeja na lodzie organizowanego przez Stowarzyszenie Sport 7, którego prezesem jest Mariusz Czerkawski. Uczestnicy turnieju pod okiem Mariusza Czerkawskiego rywalizowali o trzy miejsca w III edycji Czerkawski Cup na Zimowym Narodowym. Jest to prestiżowy turniej mini hokeja, który odbędzie się w Warszawie w lutym 2017r. O miejsca do tego turnieju walczą dzieciaki ze wszystkich liczących się klubów hokejowych w Polsce. W Nowym Targu najlepszą drużyną okazali się MMKS Podhale NT.
 13. Dnia 28 listopada 2016 r. – żeglarze klasy regatowej Optimist uczestniczyli w zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Nowego Targu. W tych trudnych warunkach swoje umiejętności i odwagę pokazali zawodnicy w wieku od 7 do 14 lat z klubów sportowych YKP Kraków, Lider Kraków oraz KS Wiaterni Nowy Targ.

VII. Oświata

 1. Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie edukacji polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Powołano Zespół Zadaniowy do przygotowania koncepcji dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego. Zadaniem Zespołu jest dokonanie, w terminie do końca 2016r., analizy stanu sieci i obwodów szkolnych, właściwych dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz przygotowanie w konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego.
 3. Na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty przeprowadzono we wszystkich placówkach oświatowych proces weryfikacji danych, przekazanych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.
 4. Na zaproszenie Dyrektora Roberta Furcy w dniu 1 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu zawitała Fundacja Marcina Gortata MG13, która przygotowała kolejną edycję projektu Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko”.
  Uczestnikom, podobnie jak przed rokiem towarzyszyły konkursy zorganizowane przez firmę Röben – Bądź Aktywny! Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko”, związany z akcją Ministerstwa Sportu i Turystyki „Stop zwolnieniom z WF-u”, jest jednym z najważniejszych projektów Fundacji Marcina Gortata MG13. Głównym celem akcji jest zachęcenie uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych do aktywnego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej

VIII. Zamówienia publiczne

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w okresie od 15 grudnia 2016r. do 30 kwietnia 2018r oraz jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
  1. Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche dla części I zamówienia z ceną wykonania wynoszącą 2 445 135,00 zł,
  2. Jana Adamczyka Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne z Lasku dla części II zamówienia z ceną wykonania wynoszącą 223 510,00 zł,
  3. Jana Adamczyka Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne z Lasku dla części III zamówienia z ceną wykonania 243 780,00 zł,
  4. Ludwika Cyrwusa Usługi Transportowe, Usługi Leśne, Handel z Nowego Targu dla części IV zamówienia z ceną wykonania 332 132,40 zł,i dla części V zamówienia z ceną wykonania 287 258,40 zł.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na kompleksową dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ oraz jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 oraz jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ENERGOGAS Sp. z o.o. z Warszawy z ceną oferty 944 058,06 zł.Dzieki połączeniu jednostek w jedno zamówienie publiczne udało się uzyskać znacznie korzystniejsza cenę niż każda jednostka miła zamawiając samodzielnie.
 3. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego pn: - Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy Al. 1000-lecia 35 w Nowym Targu i przyznano:
  1. I nagrodę dla Pana Jarosława Głosek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PA&B Pracownia Architektoniczna z Łodzi,
  2. II nagrodę dla Pana Mirosława Nizio prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Nizio Design International z Warszawy.
 4. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia żwirem gruntu działek nr ew. 6717/7, 6717/8 od ul. Willowej w Nowym Targu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie utwardzenia żwirem terenu działek nr ew. 6717/7, 6717/8 od ul. Willowej”.
  Zostały złożone trzy oferty –trwa rozpatrywanie ofert.
 5. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz uprzątnięcie i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Termin składania ofert upływa w dniu 05.15.2016 r.

IX. Pozostałe

 1. 30 listopada br. przystąpiono do procesu ewaluacyjnego III edycji Budżetu Obywatelskiego 2017 Miasta Nowy Targ. Proces ten potrwa do 30 stycznia 2017 r. i ma na celu zebranie opinii mieszkańców o obowiązującej procedurze. Zachęcam do wypełnienia ankiety.
 2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach;
  • 8 listopada Pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg wzięła udział w X już Wieczorze Pieśni Patriotycznej zorganizowanym w Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu.
  • 10 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości wraz z Zastępcami uczestniczyłem w zorganizowanych w mieście z tej okazji uroczystościach.
  • 12 listopada na zaproszenie Grupy Podhalańskiej GOPR gościłem na tradycyjnym spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Ratownika.
  • 15 listopada wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 11 wziąłem udział w warsztatach kulinarnych organizowanych przy współpracy z Koalicją Marek Ziem Górskich.
  • W dniu 15 listopada 2016r.w „Karczmie u Borzanka” w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczyłem przybyłym na uroczystość Jubilatom Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W 2016 roku 41 par obchodziło "Złote Gody" natomiast 11 par "Diamentowe Gody".
  • 16 listopada br. w restauracji „Ruczaj” wziąłem udział w rozstrzygnięciu konkursu na „Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”.
  • 17 listopada na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika Pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska –Steg uczestniczyła we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych na tzw. Wieczornicy Patriotycznej.
  • 17 listopada Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Kongresie pn. SMART CITY, który odbył się w Krakowie, a dotyczył założeń i perspektyw rozwoju miast w Polsce.
  • 18 listopada w restauracji „Kaprys” składałem życzenia pracownikom tut. Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
  • 19 listopada wziąłem udział w uroczystościach Jubileuszowych 40- lecia Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej.
  • 19 listopada wraz z Zastępcami uczestniczyłem w XIV Balu Andrzejkowym, z którego dochody przekazane zostały na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu „|Chatka”.
  • 22 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych spotkałem się z emerytowanymi pracownikami tut. Urzędu Miasta.
  • 23 listopada mój zastępca Pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi Kropla, podczas którego kilku członkom Klubu zostały wręczone odznaki: „Zasłużony Honorowy Dawca krwi” oraz „Zasłużony dla polskiego Czerwonego Krzyża”.
  • Ja natomiast w tym dniu udałem się na uroczyste otwarcie Przedszkola Prywatnego „Wesoły Korowód” połączonego z pasowaniem najmłodszych przedszkolaków.
  • 24 listopada wziąłem udział w konferencji zatytułowanej „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko- słowackim pograniczu”, która odbyła się w Ośrodku Współpracy Polsko- Słowackiej w Nowym Targu, której centralnym punktem było uroczyste podpisanie przez polskie i słowackie samorządy EUWT TATRY umowy partnerskiej i inauguracja projektu flagowego dotyczącego realizacji II etapu szlaku wokół Tatr w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014- 2020.
  • 27 listopada dokonałem wręczenia pucharów na zakończeniu Wystawy kanarków i ptaków egzotycznych w Szkole Podstawowej Nr 5,
  • 29 listopada w miejskim Ratuszu została zorganizowana konferencja prasowa, na której wraz z Panią Burmistrz Joanna Skrzyńską- Steg zapowiedzieliśmy tegoroczne Targi Bożonarodzeniowe.
  • 30 listopada w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej dokonałem otwarcia XIII już edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Nowym Targu, a następnie w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu wziąłem udział w spotkaniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panią Barbarą Nowak.
  • 2 grudnia wraz z reprezentacją uczniów z Zespołu Szkół Prywatnych im. prof. Jana Venuleta oraz pracownikami Oddziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW w Krakowie przy udziale księdza proboszcza Zbigniewa Płachty uczestniczyłem w ceremonii pogrzebowej ośmiu nieznanych żołnierzy, których szczątki zostały ujawnione w miejscowościach Zubrzyca Górna i Lipnica.
  • 3 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury uczestniczyłem w Mikołajkowym Turnieju Szachowym „Myślę więc jestem”
  • 4 grudnia wraz z dyrektorami OPS Panią Barbarą Paluch i MOK-u Panem Bolesławem Barą oraz Radnym Pawłem Liszką wystąpiliśmy na scenie w tradycyjnej mikołajkowej bajce.

Pliki do pobrania

sbmzd_20161108_20161205.pdf (98) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 05-12-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 993

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE