RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 11 października do 7 listopada 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. Uzyskano pozytywną ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” złożonego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020.
 2. Uzyskano z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Remont i konserwacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Nowym Targu z przełomu XIX i XX wieku.
 3. Odbył się odbiór końcowy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych pn.
  1. Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.
  2. Dobudowa oświetlenia ulicznego na os. Topolowym w Nowym Targu.
 4. Złożono wnioski o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projekty:
  1. „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki „
  2. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych”

II. Rozwój i urbanistyka

Urząd Miasta jako członek Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora bierze udział w projekcie pn. "Power up your business in Małopolska". Projekt realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Krakowski Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. oraz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Celem projektu jest promocja wybranych obszarów gospodarki i pod tym kątem wzmocnienie wizerunku Małopolski w międzynarodowym środowisku. W ramach projektu w listopadzie pracownik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki weźmie udział w tygodniowym szkoleniu w Berlinie. Koszt szkolenia wraz z dojazdem w całości pokrywa organizator.

III. Gospodarka nieruchomości

 1. W związku z wykorzystywaniem przy ul. Targowej miejskich nieruchomości na parkowanie samochodów wprowadzono zarządzeniem z dnia 12 października 2016 roku opłaty parkingowe w wysokości 2 zł za pierwsza godzinę oraz 3 zł za drugą i następne godziny. Opłata dotyczy wyłącznie terenów miejskich przy ulicy Targowej nie oddanych w dzierżawę.
 2. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 5 września 2016 roku sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dzierżawcy ( IB sp. z o.o.) i zarządzeniem z dnia 21 października 2016 roku ustalono cenę sprzedaży gruntu oznaczonego jako działka ew. nr 9938/191 o pow. 0.6287 ha położonej na terenie b/NZPS-u w wysokości nie mniejszej niż jej wartość tj. 807 tys. zł.
 3. W dniu 26 października 2016 roku podpisano kolejną umowę na dzierżawę terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej z firmą „DOMY DREWNIANE GŁODEK” o powierzchni 1917 mkw.

Podpisano także dwa aneksy do istniejących już umów dzierżawy powiększające dzierżawiony teren z firmą „KOLDREW” o dodatkowe 8600 mkw. oraz z firmą LEGUTKO o dodatkowe 1136 mkw.
Aktualnie zawartych jest 7 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 7,6 ha., gdzie powstanie wg deklaracji dzierżawców 57 nowych miejsc pracy. Do wydzierżawienia w strefie pozostał jeszcze grunt o powierzchni 2,2 ha.

IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. Na przełomie miesięcy września i października miała miejsce kolejna edycja odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Nowy Targ. W tym roku do programu przystąpiły 23 nieruchomości, z których firma wyłoniona przez Urząd Miasta Nowy Targ odebrała na terenie miasta 48,62 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Za transport i unieszkodliwienie tej ilości odpadów zapłacono z budżetu miasta kwotę 14 440,14 zł brutto (297 zł brutto za Mg odpadów).
 2. Laureatami konkursu pod nazwą „ELEKTROKONKURS” organizowanego przez Biosystem Elektrorecykling - Organizację Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. w ramach „Podhalańskich Dni Elektrorecyklingu 2016” zostali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 i 5 oraz Gimnazjum Nr 1. W nagrodę uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie.

V. Zarządzanie drogami.

 1. Zakończono remonty bieżące w ramach zamówienia uzupełniającego, których wykonawcą była Firma Handlowo Usługowa „KALTRANS” sp. jawna Kalata, os Nowe 1e, 34-424 Szaflary. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 186 828,00 zł.
 2. Przygotowano do wdrożenia Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych. Strefa obejmuje ulice centrum Miasta charakteryzujące się znacznym deficytem miejsc postojowych.

VI. Sprawy społeczne

 1. 25 października w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się finałowa gala ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Laureatką z Nowego Targu została Maja Grzegorczyk reprezentująca Powiatowe Centrum Kultury, która wystartowała w konkursie plastyczno-literackim: „Pod dobrą opieką”. Maja została nagrodzona rowerem, kamerą sportową i kaskiem ochronnym. Pozostali laureaci konkursów reprezentujący Nowy Targ otrzymają wyróżnienia i nagrody na dzisiejszej sesji.
 2. Wydano zarządzenie w sprawie trybu i zasad przeprowadzania kontroli punktów sprzedających i podających napoje alkoholowe. Kontrole będą przeprowadzone w miesiącu listopadzie przez upoważnionych członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Komendą Powiatową Policji.
 3. W ramach poprawy bezpieczeństwa w mieście, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu w okresie od 15 października do 15 listopada wzmocniono służy patrolowe o dodatkowych 8 funkcjonariuszy oddelegowanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Służby te przynoszą wymierne efekty w zakresie przeciwdziałania narkomanii, egzekwowaniu przestrzegania zakazów parkowania czy spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.
 4. W dniu 26 października odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowy Targ. Tematyką posiedzenia było przygotowanie Nowego Targu do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.
 5. Do końca października wydano 4237 dowodów osobistych w tym 471 dla osób spoza terenu miasta Nowego Targu.
 6. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych pt. "Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim" w dniu 13 września 2016 r. odbyło się II spotkanie animacyjne dla Nowotarskiej Rady Seniorów. Spotkania z tego cyklu mają na celu przybliżenie działalności rad senioralnych funkcjonujących w Polsce już od kilku lat. Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych.
 7. Radni seniorzy brali udział w wyjazdach studyjnych do Gliwic, Miechowa oraz Zakopanego w ramach projektu pn. Profesjonalne Rady Seniorów w województwie małopolskim. Podczas spotkań z przedstawicielami działających tam rad seniorów mieli możliwość zapoznać się z problematyką ludzi starszych oraz doświadczeniami radnych seniorów działających w Gliwicach i Miechowie.
 8. Przedstawiciele Nowotarskiej Rady Seniorów wzięli udział w konferencji pn. Rady Seniorów-Partnerstwo z Samorządami. Konferencja zorganizowana została 1 października 2016 r. w Warszawie przez Komisję Polityki Senioralnej Sejmu RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Honorowy patronat nad Konferencją objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
 9. W dniu 17 października 2016 r. odbyła się IV Sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
 10. W dniu 26 października 2016 r. odbyła się III Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów. Obie sesje poświęcone były głównie sprawom Budżetu Obywatelskiego 2017.
 11. Młodzieżowa Rada Miasta rozpropagowała poprzez media społecznościowe i stronę miejską konkurs organizowany przez Gogle Maps pt. „LOCAL GUIDES CHALLENGE 2016” zachęcając mieszkańców do głosowania na Nowy Targ jako miejsce, które warto odwiedzić.

VII. Kultura, promocja i sport.

 1. W dniach 10-14 października br., w ramach obchodów tygodnia papieskiego, Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu przygotowało cykl imprez pod hasłem „Nasz Święty – tydzień pamięci o Janie Pawle II”. W programie przygotowano, m.in. zwiedzanie wystawy „Święty Jan Paweł II - miasto Nowy Targ. Przeszłość i obecność" połączone z projekcją filmów "Liczę na Was" oraz "Dobry Święty" dla osób indywidualnych i grup szkolnych.
 2. 11 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbyła się promocja ksiązki Barbary Słuszkiewicz „Dzieje Rynku w Nowym Targu. Zabudowa, mieszkańcy i użytkownicy (1719-1945)”. W spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy, władze miasta oraz przedstawiciele Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Książka Barbary Słuszkiewicz ukazała się w roku szczególnym dla Nowego Targu, w 670- rocznicę lokacji miasta. Prace nad książką trwały 9 lat, wydanie było poprzedzone 2,5-letnim cyklem 40 wykładów, poświęconych historii poszczególnych kamieniczek w Rynku. Publikacja liczy prawie 600 stron, zawiera ponad 150 fotografii, w tym wiele opublikowanych po raz pierwszy, 46 map, rycin i planów oraz 115 dawnych reklam i ogłoszeń.
 3. 16 października br., w ramach obchodów Dnia Papieża Jana Pawła II, w kościele parafialnym pw. Jana Pawła II w Nowym Targu odbył się spektakl laserowy, zatytułowany „Jan Paweł II – święty z polskiej ziemi”. Inscenizacja była połączeniem historii Polski z muzyką sakralną w animacjach oraz postacią Jana Pawła II i symbolami religijnymi. Pokaz laserowy przeplatały fragmenty homilii Papieża, wygłaszane podczas jego pielgrzymek do Polski.
 4. 16 października br., w 38. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, władze miasta Nowy Targ złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Janowi Pawłowi II, znajdującą się na miejskim Ratuszu.
 5. 17 października br., odbył się IV Jesienny Wyścig Rowerowy o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Targu. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. W wyścigu wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 3 i 5. Już od 4 lat na terenie dzielnicy Kowaniec Dyrektor szkoły wraz z nauczycielem wychowania fizycznego organizują imprezę edukacyjno – plenerową. Odbywa się ona co roku w Dniu Święta Patrona szkoły Jana Pawła II. Ideą przewodnią tego wydarzenia jest promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu oraz popularyzacja sportu kolarskiego. Głównymi adresatami wyścigu są amatorzy kolarstwa – dzieci i rodzice, którzy nie zajmują się tym sportem zawodowo.
 6. 18 października br. odbyła się V Kampania Profilaktyki Raka Piersi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki i objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Podczas akcji poświęconej profilaktyce raka piersi miały miejsce, m.in. event w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na hasło kampanii profilaktyki raka piersi, a także wręczenie zaproszeń na bezpłatne badanie usg piersi i seans filmowy dla młodzieży szkolnej.
 7. W dniu 20 października br. Burmistrz Miasta Nowy Targ spotkał się z delegacją z Nowego Targu, Gmina Stary Targ (woj. pomorskie). W trakcie wizyty rozmawiano, m.in.o współpracy i rozwoju zaprzyjaźnionych miejscowości. Goście z Nowego Targu, w ramach wizyty, zwiedzili Izbę Zimnej Wojny i Socjalizmu znajdującą się w podziemiach nowotarskiego magistratu oraz Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego, w tym salę papieską.
 8. 22 października br. zawodnicy NKSW walczyli w Nowym Sączu podczas pojedynków kickbokserskich w formule K1. Była to trzecia edycja "Euroligi HFO" organizowanej przez właścicieli i trenerów klubu Halny Nowy Sącz. Nasi fajterzy wygrali 5 pojedynków i dzięki temu Nowotarski Klub Sportów Walki "Hoły Team" został wyróżniony jako "Najlepszy Klub Euroligi HFO vol.3"
 9. 23 października br., odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 135-lecia OSP w Nowym Targu. Wydarzenie zostało wpisane w kalendarz jubileuszowych wydarzeń w 2016 r. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej na Kowańcu. Następnie ochotnicy i zgromadzeni goście udali się na plac Nowej Targowicy. Galową i plenerową część uroczystości uświetnił występ Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Marcina Musiaka. Z okazji Jubileuszu 135-lecia najstarszej jednostki straży ogniowej na Podhalu Prezydent RP uhonorował Złotymi Krzyżami Zasługi naczelnika Jakuba Waligórskiego oraz druha Jana Łapsę a ich wręczenia dokonał Wojewoda Małopolski Józef Pilch.. Złote Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie Marek Batkiewicz i Marcin Waligórski, srebrne - Marcin Bryniarski i Wojciech Wolski, a brązowe – burmistrz Grzegorz Watycha i jego zastępca Waldemar Wojtaszek.
 10. 1 listopada odbyła się już po raz XVII Kwesta na rzecz ratowania zabytków. W tegoroczną kwestę zaangażowało się blisko 100 osób. Kwesta jest świadectwem troski o historyczno-artystyczną wartość i urodę założonej z XVIII wieku nekropoli. Do hojności na rzecz ratowania i odnowy pereł cmentarnej architektury zachęcali: m.in. Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha z dziećmi, radni, górale z Oddziału Związku Podhalan, przedsiębiorcy, dzieci ze szkół podstawowych nr 2, 5, 6 i 11, z Gimnazjum Nr 2 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej; harcerze, przedstawiciele organizatora Kwesty, czyli Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; reprezentacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, artyści amatorzy z Laboratorium Sztuki i Studia Teatralnego MOK, przedstawicielki nowotarskiego Oddziału Polskiego Związku Niewidomych, wolontariusze. Strażacy z OSP przez cały dzień „obstawiali” bramę od strony ul. Szpitalnej. Podczas tegorocznej kwesty udało się zebrać ponad 22 tysiące złotych.

VIII. Oświata

 1. W dniu 13 października br. w Gimnazjum Nr 1 odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie tej uroczystości wręczono adresy z podziękowaniem dla organizatorów edukacji w Nowym Targu oraz 31 nagród Burmistrza Miasta przyznanych w ramach funkcjonującego w oświacie funduszu nagród.
 2. Rozpoczęto czynności przygotowawcze do opracowania w Nowym Targu koncepcji wdrożenia zapowiadanej reformy oświaty. Niestety te działania wstępne - polegające na zbieraniu koniecznych informacji statystycznych do wymaganej analizy organizacyjno-finansowej i propozycji stanowiących dopiero dokument do konsultacji samorządowej i społecznej wywołały różne poglądy i w konsekwencji trzeba było dementować w różnych środowiskach głoszone i nieuprawnione opinie

IX. Zamówienia publiczne

 1. Podpisano umowę na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010r,tj:
  1. „Remont przepustu na os. Zadział w km 1+368, droga nr K362718198”,
  2. „Remont drogi nr K362718198 na os. Zadział km 2+200 – 2+300”na kwotę 213 041,46 zł z Andrzejem Kiernią Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Ratułów.
 2. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2016 r” oraz podpisano umowę na kwotę 239 589,00 zł z Andrzej Kiernią Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Ratułów 208.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ oraz jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2016r.
 4. W wyniku ogłoszonego konkursu na opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego pn: - Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy Al. 1000-lecia 35 w Nowym Targu do dnie 8 listopada 2016r. wpłynęły dwie prace konkursowe. Trwa ocena prac konkursowych.
 5. Unieważniono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Grel Boczna w Nowym Targu” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę 71 104,00 zł natomiast cena najtańszej złożonej oferty wynosi 115 423,15 zł.
 6. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Grel Boczna w Nowym Targu – etap I” oraz podpisano umowę na kwotę 58 998,30 zł z F.H.U. "Rutkowski" Artur Rutkowski ul. Jana Pawła II 5, 34-471 Ludźmierz.
 7. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie remontu infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010r: „Remont drogi ul. Słoneczna nr K362679159 km 0+255 – 0+455, działka ewid. nr 4620/6”.
  Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2016 r. Na to zadanie otrzymaliśmy promesę na kwotę 100 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

X. Pozostałe

 1. 31 października br. zakończyło się głosowanie mieszkańców do III edycji Budżetu Obywatelskiego 2017 Miasta Nowy Targ. Głosowanie trwało od 14 do 31 października. Pod głosowanie poddano 22 zadania w okręgu ogólnomiejskim i 23 w okręgach lokalnych. Mieszkańcy mogli dokonać wyboru na kartach do głosowania lub w systemie elektronicznym W głosowaniu oddano 6744 kart w tym 3512 kart online, a 3232 kart papierowo. 198 kart zostało uznanych za nieważne z powodu:
  • dwukrotnego głosowania w tym samym okręgu lub w różnych okręgach lokalnych
  • błędnego numeru PESEL lub jego braku,
  • nie przyznania żadnego punktu,
  • przyznania więcej niż 3 punktów,
  • braku podpisu głosującego,
 2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach;
  • 10 października wziąłem udział w Inauguracji Roku Akademickiego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
  • 11 października uczestniczyłem w promocji książki Barbary Słuszkiewicz „Dzieje Rynku w Nowym Targu. Zabudowa, mieszkańcy i użytkownicy (1719 – 1945)”.
  • 12 października w Powiatowym Zarządzie Dróg odbyło się robocze spotkanie w sprawie koncepcji przebudowy fragmentu ul Szafarskiej (odcinek przekazany przez Miasto Nowy Targ dla Powiatu Nowotarskiego.
  • 13 października i 27 października br. odbyło się wydanie blokowanej nieruchomości przy budowanym rondzie na Zakopiance, najpierw przez egzekutora z ramienia Powiatu później egzekutora Wojewody. Dzięki temu mogą być kontynuowane prace przy budowie ronda i drogi gminnej przez wykonawcę robót.
  • 14 października udałem się wraz z p. Grzegorzem Luberdą na zaproszenie firmy Valg Podhale Sp. z o.o. na teren wieżowca, w którym pod koniec roku ma zostać uruchomiony Hotel marki Campanile. Mieliśmy tam okazję zapoznać się z m.in. postępem prac wykończeniowych.
  • 15 października p. Sekretarz reprezentowała Miasto podczas jubileuszu 680-lecia lokacji wsi Tylmanowa.
  • 15 października wziąłem udział w inauguracji sezonu hokejowego II ligi hokeja na lodzie.
  • 17 października w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami MZWiK w sprawie kanalizacji Ustronie Górne.
  • 18 października uczestniczyłem w Święcie chleba w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska – Steg wzięła udział w V Kampanii Profilaktyki Raka Piersi zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury przez Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki.
  • 19 października wziąłem udział w VII posiedzeniu Forum Subregionu Podhalańskiego w Makowie Podhalańskim.
  • Również 19 października odbyło się spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  • 21 października wziąłem udział w XXVII Konferencji dla Bibliotekarzy Powiatu Nowotarskiego.
  • 24 października w siedzibie Euroregionie Tatry uczestniczyłem w spotkaniu z Panią Elżbietą Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania były bieżące kwestie dotyczące polityki rodzinnej, pomocy społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.
  • 26 października br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego Miasta Nowy Targ. Głównym tematem było przygotowanie odpowiednich służb przed sezonem zimowym
  • 26 października Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek uczestniczyła w Gali Polskiego Dnia Jakości, który odbywał się w Warszawie w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości pod patronatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet, Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • 27 października br. udział w spotkaniu połączonych Komisji Rady Miasta w sprawie przekształcenia MZWiK oraz opłaty targowej.
  • 28 października złożyłem wiązankę kwiatów podczas apelu poległych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego.
  • 3 listopada wziąłem udział w audycji Radia Alex, podczas której poruszono bieżące tematy dot. Nowego Targu.
  • 6 listopada br. wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Andrzejem Rajskim i pocztem sztandarowym Miasta wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św. w Kościele pw św. Brata Alberta na Niwie, która zakończyła uroczyste obchody Jubileuszu powstania Parafii.

Pliki do pobrania

sbmzd_20162011_20161107.pdf (78) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 08-11-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1027

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE