RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 121
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 6 września do 10 października 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. Podpisano umowy na:
  • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch wież widokowych zlokalizowanych na Długiej Polanie i Polanie Łapsowej w Nowym Targu;
  • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Tarasu widokowego na os. Zadział w Nowym Targu;
  • opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa odcinka ul. Podhalańskiej;
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i analizą finansową w ramach 3. Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla zadania inwestycyjnego: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych”;
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i analizą finansową w ramach 7. Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla zadania inwestycyjnego: Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki.
 2.  Złożono wniosek w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ poprzez remont odcinków dróg miejskich – ulic: Długa, Podtatrzańska, Kasprowicza.
 3. Złożono wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 pn . Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark.
 4. Odbył się odbiór końcowy robót budowlanych inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os. Nowe.
 5. W dniu 27.09.2016r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w Remizie OSP na Kowańcu w sprawie projektu drogi na Osiedle Szuflów.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. W wrześniu 2016 r. zakończyła się tegoroczna akcja „Sprzątamy Swoje Miasto”, w wyniku której mieszkańcy miasta, a przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, sprzątali ogólnodostępne tereny naszego miasta. Akcja była podzielona na akcję wiosenną i jesienną. Łącznie zebrano 21,6 m3 niesegregowanych odpadów.
 2. Od 1 stycznia do 23 września br. Miasto Nowy Targ za pośrednictwem Konsorcjum Firm P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. i IB Sp. z o.o. odebrała od mieszkańców 325,51 Mg mebli i wielkogabarytów na łączną kwotę 133 133,59 zł (w roku 2015r. 296,2 Mg).
 3. Uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjum przystąpili do konkursu pod nazwą „ELEKTROKONKURS” organizowanego przez Biosystem Elektrorecykling Organizację Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. w ramach „Podhalańskich Dni Elektrorecyklingu 2016”. Nagrodą w konkursie dla trzech najlepszych zespołów będzie wycieczka edukacyjna do najnowocześniejszego w Europie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie.
 4. We wrześniu br. miała miejsce kolejna edycja odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Nowy Targ. W tym roku do programu przystąpiło 19 nieruchomości, z których firma wyłoniona przez Urząd Miasta Nowy Targ odebrała na terenie miasta 40,16 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Za transport i unieszkodliwienie tej ilości odpadów zapłacono 11 927,52 zł z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.
 5. W dniu 22 września br. w siedzibie Euroregionu „Tatry” odbyło się wstępne spotkanie konsultacyjne prowadzone w związku z aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały proponowane działania w programie, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w naszym regionie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, lokalnych samorządów subregionu podhalańskiego oraz mieszkańcy.
 6. W dniu 27 września br. w siedzibie Euroregionu Tatry miała miejsce debata pt.: „Wymień piec: ogrzejesz dom taniej i komfortowo, odetchniesz czystszym powietrzem”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego i Gazetę Krakowską. Celem debaty było uświadomienie mieszkańcom ziemi podhalańskiej, jak szkodliwe dla zdrowia, nieefektywne ekonomicznie i niewygodne jest używanie starych kotłów c.o. i pieców węglowych oraz zachęcenie ich do skorzystania z dotacji na zmianę sposobu ogrzewania domów w ramach programu regionalnego. Małopolska przeznaczyła do 100 mln euro na dotacje do zmiany sposobu ogrzewania w ramach RPOWM 2014-2020, a nasza gmina w tym zakresie złożyła dwie karty projektów w celu pozyskania kolejnego dużego dofinansowania. Cel jest jeden - likwacja starych pieców, poprzez które liczymy na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w sezonie grzewczym. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli dostać, w przypadku wymiany na gaz z sieci, pelet i węgiel do 8 tys. zł do wymiany nowego źródła ciepła oraz dodatkowo w przypadku wymian na gaz i pelet do 6 tys. zł na wykonanie instalacji c.o., a w przypadku wymian na ekogroszek do 1 tys. zł na wykonanie instalacji c.o. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 205).
 7. W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym apeluję do wszystkich mieszkańców o racjonalne ogrzewanie swoich budynków mając na uwadze rodzaj, jakość oraz sposób spalanego paliwa. Przypominam także o zakazie spalania odpadów, które powoduje tylko pozorną oszczędność, a w konsekwencji naraża nas samych, innych domowników oraz sąsiadów na śmiertelne choroby.
 8. Zakończono remont zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu w kwaterze nr 11. W ramach remontu odnowiony został pamiątkowy obelisk, odnowiono krzyże i tabliczki inskrypcyjne, wykonano ogrodzenie z granitu, a między słupkami zamontowano metalowe, kute łańcuchy. Nazwiska na tabliczkach poprawiono zgodnie z aktualnymi badaniami historycznymi. Remont wykonał konserwator zabytków Jan Chodorowicz. Koszt remontu wynosił 59 570 zł i został sfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.

III. Zarządzanie drogami.

Zakończono remont odcinka ul. Mickiewicza od ul. Kilińskiego do ul. Krakowskiej. W ramach remontu wykonano nowe nawierzchnie jezdni i chodników oraz wydzielono wzdłuż ulicy miejsca postojowe dla pojazdów. Wykonawcą była firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, Ratułów. Wartość robót dla wymienionego zakresu wyniosła 252 515,65 zł.

IV. Rozwój i urbanistyka

 1. Wpłynęły 4 oferty na dzierżawę terenów w obrębie SAG. Trzy oferty zostały złożone przez inwestorów realizujących inwestycje w strefie i dotyczą poszerzenia już wydzierżawionych terenów inwestycyjnych, jedna została złożona przez nowego inwestora.
 2. Zostały podpisane umowy na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 33 (Zajezdnia) i NOWY TARG 34 (Spółdzielnie Mieszkaniowe). Wykonawcą obydwu projektów planów jest firma INNOVA z Wrocławia.
 3. Od 13 października do 4 listopada będzie trwało wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27 (Gliniki). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 24 października o godz. 12.00 w Sali Obrad.

V. Sprawy społeczne

 1. W Urzędzie Miasta zorganizowano szkolenie dla kursantów prawa jazdy pn. „Szkoła trzeźwych kierowców”. Zajęcia te mają na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości osób prowadzących pojazdy mechaniczne.
 2. Ochotnicza Straż Pożarna podniosła swoją wartość bojową dzięki zakupowi średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes GBA 4x4. Auto dostarczyła firma "Bocar" z Korwinowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zakup samochodu. Poświęcenie samochodu odbędzie się 23 października w Kościele Matki Boskiej Anielskiej na Kowańcu po Mszy św. o godzinie 10.30. Od godziny 12.30 na Nowej Targowicy odbędzie się uroczystość z okazji Jubileuszu 135-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu.
 3. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na dzień 5 października br. do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 2196 rekordów. W roku bieżącym wydano 267 kart.

VI. Kultura, promocja i sport.

 1. 11 września br. Burmistrz Miasta Nowy Targ uczestniczył w inauguracji Sezonu Hokejowego 2016/2017. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele św. Katarzyny. Następnie miała miejsce prezentacja drużyn MMKS Podhale Nowy Targ, a o godz. 18:00 rozpoczął się mecz hokejowy TatrySki Podhale Nowy Targ.
 2. 11 września br. na nowotarskim Rynku miała miejsce XII edycja wydarzenia ZJEDZ NA POLU. W ramach wydarzenia na płycie Rynku pojawiły się foodtrucki z regionalnymi przysmakami. Wśród atrakcji nie zabrakło również pokazów gotowania, degustacji, występów artystycznych, kina plenerowego oraz atrakcji dla najmłodszych.
 3. 17 września br., w ramach 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę, w Kościele pw. św. Katarzyny odbyła się Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Burmistrz Miasta wraz z przedstawicielami Rady Miasta Nowy Targ złożył kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, oddając hołd Polakom zesłanym na Syberię, i inne tereny Związku Radzieckiego.
 4. W dniach 17-18 września br., odbył się VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ. Wzięło w nim udział 18 zespołów z całej Polski - w sumie 186 osób. Turniej rozegrany został na 4 salach, tj. Hala Gorce, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcące. Nad prawidłowością spotkań czuwała profesjonalna ekipa sędziowska z Krakowa, której pomagała młodzież trenująca w Klubie Sportowym Gorce. Pierwsze trzy miejsca wśród Kobiet zajęły drużyny: Góralki (Nowy Targ), Bez Obaw (Kraków), Apollo (Kraków), a wśród Mężczyzn: PSP Śląsk, Muńcuł (Ujsoły), TSSPS Siarka (Tarnobrzeg), Smoki (Kraków).
 5. 21 września br. Burmistrz Miasta Nowy Targ gościł delegację z Izraela. W Urzędzie Miasta pojawił się m.in. Pan Adam Feit, który do Polski przyjechał po 60 latach, od czasu emigracji do Izraela. Jego ojciec przed wojną był technikiem dentystycznym, a swój zakład prowadził w jednej z kamienic w Rynku. W spotkaniu uczestniczyła także rodzina Pana Feita oraz Pani Barbara Słuszkiewicz, autorka książki „Dzieje Rynku w Nowym Targu. Zabudowa, mieszkańcy i użytkownicy (1719-1945)”, dzięki której Pan Adam Feit postanowił odbyć sentymentalną podróż do Polski i do Nowego Targu.
 6. 23 września br. miały miejsce obchody Jubileuszu 25-lecia Galerii Sztuki BWA Jatki. Uroczystości zostały wpisane w Rok Jubileuszowych wydarzeń w Nowym Targu. W ramach wydarzenia wnętrze XIX-wiecznego budynku wypełniło się gośćmi zgromadzonymi na 25. Prezentacjach Nowotarskich. Pani Anna Dziubas, Kierownik Galerii Sztuki JATKI-BWA w Nowym Targu, została uhonorowana Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jubileuszową wystawę uświetnili swoimi pracami artyści z bratnich miast: Eva Konečkova z Kieżmarku, Ladislav Majoroši z Preszowa, Gian Luigi Peschiera z włoskiej Roverbelli; Iwona Braselmann, Małgorzata Waclawiec i Rolf Voss z Radevormwald oraz reżyser i producent filmowy Tomasz Magierski. Każdy z artystów, przyjaciół i dobrodziejów Galerii – prócz katalogu 25. Prezentacji i podziękowań otrzymał prezent - wek czasu: kurz z podłogi po pierwszych wernisażach, szkło z pobitych antyram, mech, który tworzy glebę, szklane oko błękitu, pióro zgubione przez skrzydlatą świnkę z herbu Galerii.
 7. 24 września br. Burmistrz Miasta Nowy Targ uczestniczył w uroczystych obchodach Jubileuszu 50-lecia powstania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Po Mszy szkolna społeczność i goście, pod wodzą św. Katarzyny i Mikołaja Kopernika przemaszerowała do Miejskiego Ośrodka Kultury. Dalsza część obchodów odbywała się już w sali widowiskowej. Z okazji Jubileuszu 50-lecia powstania budynku Szkoły, Burmistrz Miasta Nowy Targ wręczył Pani Dyrektor Danucie Pyzowskiej-Foryt podświetlany globus oraz jego miniaturową wersję na biurko. Następna część uroczystości miała miejsce pod budynkiem Szkoły, gdzie zostały uroczyście otwarte nowoczesne pracownie dydaktyczne: językowa, matematyczna i przyrodnicza, zasadzono dąb szerokolistny, a także wbito gwoździe do pamiątkowej tablicy. Uroczystości zakończył XVI Festyn Rodzinny z mnóstwem atrakcji i zabaw.
 8. 24 września br., w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, podczas koncertu „My Małopolanie”, Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu odebrała granty za zdobyte I miejsce podczas 39. Festiwalu Echo Trombity. Podczas sobotniego wieczoru, poza nagrodą pieniężną, Pucharem Dyrektora MCK Sokół Antoniego Malczaka, orkiestra otrzymała saksofon altowy, jako nagrodę za „wyraźny postęp w osiąganiu poziomu artystycznego oraz za systematyczną i dającą efekty wychowawcze pracę”.
 9. 25 września br. miały miejsce obchody 25-lecia Parafii św. Brata Alberta na Niwie. Uroczystości zostały wpisane w Rok Jubileuszowych wydarzeń w Nowym Targu. Burmistrz Miasta oraz Przedstawiciele Rady Miasta wręczyli proboszczowi parafii - ks. Kanonikowi Franciszkowi Rembiesie, Medal za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu. W ramach wydarzeń odbył się koncert organowy na cztery ręce w wykonaniu prof. Dariusza Bąkowskiego-Koisa i dr Marcina Augustyna, występ Zespołu Muzycznego Szkoły Podstawowej nr 4, recital Martyny Plewy ze Studia Piosenki Septyma oraz koncert w wykonaniu zespołu seminaryjnego Księży Salezjanów z Krakowa. Zaproszeni goście, dzięki wystawie fotograficznej, mieli możliwość zapoznania się z historią parafii oraz budowy kościoła.
 10. 28 września br., w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Targu odbyły się mistrzostwa Miasta Nowy Targ w piłce halowej chłopców. Podobnie jak w roku ubiegłym najlepsza, okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2, drugie miejsce w turnieju zajęła Szkoła Podstawowa nr 11, trzecie Szkoła Podstawowa nr 5. Najlepsze dwie drużyny uzyskały awans na kolejny szczebel rozgrywek, czyli powiatowe Igrzyska Ośrodka Sportowego Nowy Targ.
 11. Podczas tegorocznej uroczystej gali VII Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo Miasto Nowy Targ otrzymało wyróżnienie "Gmina Przyjazna Rowerom". Nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ – Waldemar Wojtaszek. Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu "Gmina przyjazna rowerzystom" jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Inicjatywa PTTK stanowi doskonałą okazję do upowszechniania bezpiecznych form uprawiania turystyki rowerowej oraz promowania jednostek samorządowych, które tworzą najlepsze warunki dla zrównoważonego rozwoju ruchu rowerowego – przyjaznych rowerzystom.
 12. 29 września br. Burmistrz Miasta Nowy Targ gościł delegację z Ekwadoru. Za sprawą ojca Stanisława Matyasika, bernardyna pracującego na misjach w Ekwadorze, Nowy Targ odwiedzili ks. dr Zdzisław Rakoczy, misjonarz od 33 lat i szef Telewizji Katolickiej parafii Los Encuentros w kantonie Yantzaza, a z nim – burmistrz liczącego 20 tys. mieszkańców miasta Yantzaza – Bladimir Armijos. Towarzyszył im ks. Wiesław Dopart z Diecezji Rzeszowskiej. Podczas wizyty rozmawiano o współpracy, turystyce oraz inwestycjach.
 13. 4 października br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu odbył się pokaz filmowej rejestracji spektaklu teatralnego Stanisława Apostoła „Pamięć o nich ginie pomału czyli rzecz o Konfederacji Tatrzańskiej” w reż. Marcina Kobierskiego.
 14. 5 października br. rozpoczął się Światowy Tydzień Zwierząt. W ramach wydarzenia zaplanowano Dzień Otwarty w nowotarskim schronisku, spotkania z ekspertami, spotkania popularnonaukowe, nabożeństwa z udziałem zwierząt przy parfii Najświętszego Serca Pana Jezusa, spektakl teatralny oraz finał akcji „Psia miska dla Schroniska”. Światowy Tydzień Zwierząt organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ.

VII. Zamówienia publiczne

 1. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu została złożona jedna oferta - Wojciecha Szymańskiego, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „EL-WIKA” z Elbląga. Cena oferty 204 445,22 zł, termin wykonania do 60 dni od daty podpisania umowy, okres gwarancji 3 lata. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował 3 letni okres rękojmi i gwarancji natomiast zamawiający wymagał od wykonawców udzielenia minimum 5 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty. Planuje się ogłoszenie następnego przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do połowy 2017r.
 2. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na remont infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010 r. „Remont przepustu i drogi na os. Zadział”. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Andrzeja Kiernię, Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi z Ratułowa z ceną oferty 213 041,46 zł. Termin wykonania: do 40 dni od daty podpisania umowy, okres rękojmi i gwarancji 5 lat.
 3. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2016 r” zostały złożone 2 oferty.
  1. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., cena oferty 351 830,90 zł, okres rękojmi 3 lata, termin wykonania minimum 50% wartości zamówienia – 40 dni od pierwszego typowania,
  2. Andrzej Kiernia, Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi, Ratułów, cena oferty 239 589,00 zł, okres rękojmi 3 lata, termin wykonania minimum 50% wartości zamówienia – 20 dni od pierwszego typowania. Trwa weryfikacja ofert.
 4. Udzielono zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6, do zamówienia publicznego nr ZP.271.12.2013 na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonach od 2013 do 2016 oraz podpisano umowę do 15 grudnia 2016r:z dotychczasowymi wykonawcami prac.
 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w okresie od 15 grudnia 2016r. do 30 kwietnia 2018r. Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2016r.
 6. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Grel Boczna w Nowym Targu”. Termin składania ofert upływa w dniu 10 października 2016 r.
VIII. Pozostałe
 1. 26 września br. zakończono przyjmowanie wniosków mieszkańców do III edycji Budżetu Obywatelskiego 2017 Miasta Nowy Targ. Złożono 46 wniosków, w tym 23 dotyczące zadań w okręgu ogólnomiejskim. Wszystkie złożone wnioski przeszły pierwszy etap weryfikacji i zostały przekazane do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta do oceny pod względem formalno – prawnym, praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta, gospodarności, możliwości finansowych i technicznych oraz rzetelności szacowanych kosztów.
  Zgodnie z przyjętym harmonogramem etap oceny i weryfikacji wniosków potrwa do 11 października 2016r. Po zakończeniu prac Zespól zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego niezwłocznie przygotuje listę wniosków do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i opublikuje listę zadań dopuszczonych do głosowania oraz listę wniosków odrzuconych.
 2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach;
  1. 6 września wziąłem udział w konferencji PZHL poświęconej Hokejowemu Seminarium Trenerskiemu z udziałem wybitnego szkoleniowca z Kanady p. Jarosława Byrskiego oraz trenerów hokejowych grup młodzieżowych, a 8 września w konferencji poprzedzającej rozpoczęcie sezonu hokejowego,
  2. 15 września odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym dotyczące wyznaczenia celów działań Klastra Energii Zielone Podhale,
  3. 19 września wziąłem udział w uroczystym otwarciu Hali Sportowej ARENA w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu,
  4. tego samego dnia p. Waldemar Wojtaszek reprezentował Miasto Nowy Targ podczas uroczystości z okazji XXV rocznicy niepodległości Ukrainy, która odbyła się w Teatrze Słowackiego w Krakowie,
  5. 28 września udałem się do Warszawy na I Kongres Energetyki Obywatelskiej poświęcony problematyce bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji jej źródeł oraz włączenia obywateli i jednostek podległych samorządom w procesy jej wytwarzania,
  6. 1 października wręczyłem nagrody na zakończenie XVI. Memoriału im. Franciszka Dworskiego w Strzelaniu Sportowym o Puchar Burmistrza Nowego Targu,
  7. 3 października p. Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim dot. transportu kolejowego,
  8. 3 października w siedzibie Geotermii Podhalańskiej miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary, MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. i PEC Geotermią Podhalańską S.A. w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej w kierunku Szaflar i Nowego Targu. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością Anna Paluch poseł na Sejm RP oraz Artur Michalski wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy dotychczas mocno wspierali działania zmierzające do rozwoju geotermii i zapewnili o dalszej pomocy,
  9. 4 października wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Nowotarskiego, dotyczącym planowanego projektu pn.” Przygotowanie i realizacja zintegrowanego systemu informacji o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Subregionu Podhalańskiego”, który jest przygotowany przez Powiat Nowotarski przy udziale samorządów gminnych.
  10. 5. października p. Waldemar Wojtaszek – Zastępca Burmistrza wziął udział w Polsko – Słowackim Forum Samorządowym w Starej Lubowali w ramach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
  11. 7 października na zaproszenie Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Krakowie i Terenowego Koła „Podhale” wziąłem udział w VIII Podhalańskim Spotkaniu BHP,
  12. 7 października na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek uczestniczyła w konferencji pt. Innowacja – Strategia – Organizacja. Nowoczesne instrumenty zarządzania sektorem publicznym.
  13. 8 października uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Polana Szafarska,
  14. Na zaproszenie Samorządu Województwa Małopolskiego i Fundacji im. Marka Nawary p. Waldemar Wojtaszek wziął udział w dniu 8 października w koncercie pod honorowym patronatem JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza zorganizowanego w 5. rocznicę śmierci pierwszego Marszałka Województwa Małopolskiego,
  15. 9 września na nowotarskim lotnisku odbyły się Nieszpory w ramach obchodzonego Dnia Papieskiego.

Pliki do pobrania

sbmzd_20160906_20161010.pdf (94) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 11-10-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1037

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE