RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 26 lipca do 5 września 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

I. Inwestycje.

 1. Zakończono remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kowaniec w Nowym Targu i dokonano odbioru końcowego. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
 2. Zakończono budowę budynku B na płycie Rynku w Nowym Targu z przeznaczeniem na pawilon gastronomiczny. Dokonano odbioru końcowego i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
 3. Podpisano umowę na wykonanie konserwacji kapliczki Św. Jana Nepomucena.
 4. Zakończono modernizację nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Orkana 17 w Nowym Targu. Dokonano odbioru końcowego. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
 5. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ. Zakres objęty przedmiotem umowy to:
  ‒ ul. Długa (od ul. Kilińskiego do ul. Waksmundzkiej)
  ‒ ul. Podtatrzańska ( od al. Solidarności do ul. Szafarskiej)
  ‒ ul. Kasprowicza
 6. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim w Nowym Targu” oraz podpisano umowę na kwotę 344 477,73 zł z Wojciechem Szymańskim Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „EL-WIKA” z Elbląga. Przekazano już także plac budowy na realizację zadania.
 7. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów” w partnerstwie z Ludrovą oraz Zilinskim Samosprawnym Krajem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
  V-A Polska-Słowacja dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (budynek wieża ciśnień obok dworca PKP oraz budynek przy ul. Jana III Sobieskiego nr 4).
 8. Przygotowano oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w mieście Nowy Targ”, obejmujący budynek przedpogrzebowy na Cmentarzu Miejskim, budynek administracyjny przy lodowisku, Przedszkole nr 2, Budynek Kolonijny przy SP 3 w ramach działania 4.3.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020.

II. Gospodarka nieruchomościami.

 1. W dniu 25 lipca 2016 roku zostało podpisanie porozumienie z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w sprawie współfinansowania zadania „Modernizacja i remont pomieszczeń Galerii Sztuki BWA JATKI” w Nowym Targu. Wartość robót wynosi 60 307,04 zł brutto. Współfinansowanie następuje zgodnie z posiadanymi udziałami w własności nieruchomości. Gmina Miasta Nowy Targ jako współwłaściciel do 4/10 części nieruchomości dokona zwrotu kosztów remontu w wysokości 24 122,82 zł brutto.
 2. W ramach bezprzetargowej sprzedaży gruntu na cele poprawy zagospodarowania sąsiednich nieruchomości (dostęp do drogi publicznej) w dniu 5 i 25 sierpnia 2016 roku zawarto umowy notarialne sprzedaży 9 działek o powierzchniach od 60 do 130 mkw. położonych przy ul. Targowej. Ze sprzedaży uzyskano kwotę 108,6 tys. zł netto.
 3. W wyniku przeprowadzonych przetargów podpisano umowy dzierżawy obiektów gastronomicznych położonych na płycie Rynku: w dniu 27 lipca 2016 roku z Firmą Handlową „La Donna” Agata Rejowska, a w dniu 18 sierpnia ze Spółką „Lolly Polly” Urbańscy.
 4. 17 sierpnia 2016 roku podpisano umowę notarialną z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0.6631 ha, położonego na Łapsowej Polanie zabudowanego obiektem schroniska „Koliba” za wynagrodzeniem w kwocie 84 580 zł. Przejęcie nieruchomości przez Miasto nastąpiło w dniu 24 sierpnia br.
 5. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z 20 lipca 2015 roku, ogłoszono na dzień 22 sierpnia 2016 roku II publiczny nieograniczony przetarg (licytację) na sprzedaż nieruchomości o pow. 3752 mkw., położonej przy ul. Targowej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, usługową lub składowo – magazynową. Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 650 tys. zł netto. Przetarg nie dał rezultatu w związku z brakiem oferentów.
 6. W okresie między sesyjnym wydano także kilka zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów 18 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. W trybie ciągłym trwa obsługa mieszkańców miasta będących uczestnikami w programie PONE, w ramach którego dofinansowywane są wymiany starych kotłów c.o. na nowoczesne i ekologiczne media grzewcze. Do czasu obecnego w tym programie zostało podpisanych 80 umów z mieszkańcami na realizację przedmiotowych inwestycji. Realizacja programu potrwa do połowy 2017 roku i obejmie łącznie modernizacje 170 kotłowni w mieście.
 2. Gmina Miasto Nowy Targ w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wystąpiła o pozyskanie kolejnego dofinansowania do wymiany 225 starych kotłów c.o. na nowoczesne i ekologiczne, składając dwie Karty Projektów w zakresie Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (biomasa i paliwa gazowe) oraz Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Czekamy na dalsze dyspozycje z Urzędu Marszałkowskiego w przedmiotowej sprawie.
 3. Trwa ciągły nabór deklaracji do wymiany starych kotłów c.o. na nowoczesne media grzewcze w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowy Targ.
 4. Komisja konkursowa, celem ostatecznego wyłonienia finalistów, w dniu 30 sierpnia br. dokonała ponownego przeglądu ogrodów zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”. Przypominam, iż do tegorocznej, już XVIII edycji, zostało zgłoszonych łącznie 19 ogrodów. Wyniki i szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w trybie późniejszym.

IV. Zarządzanie drogami.

 1. Zakończono remont infrastruktury drogowej obejmującej remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Powstańców Śląskich 7 po jego południowej stronie oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kopernika Wykonawcą była firma KAL-TRANS Spółka Jawna Kalata, os. Nowe 1e, 34-424 Szaflary. Wartość robót wyniosła 58 502,34 zł.
 2. Zakończono remont końcowego odcinka ul. Nadmłynówka wraz z połączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej (trasa rowerowa) oraz remont nawierzchni jezdni i chodników os. Witosa. Wykonawcą była firma KIERNIA Spółka z o.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche. Wartość robót wyniosła 328 628,96 zł.
 3. W związku z otrzymaniem promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku dla zadań pn.:
  1) Remont Przepustu na os. Zadział w km 1+368 droga 362718 K,
  2) Remont drogi nr 362718 K na os. Zadział km 2+200-2+300,
  przystąpiono do przygotowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonanie ww. zadań. Wysokość dotacji wynosić będzie 140 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia.
 4. Zlecono wykonanie nowego oznakowania poziomego między innymi: miejsc postojowych na placu przy os. Bereki, napisów "STOP" na ul. Szaflarskiej, przejść dla pieszych na ul. Ogrodowej, ul. Jana Kazimierza, ul. Długiej itp.

V. Rozwój i urbanistyka

 1. Uchwałą Nr 1237/16 z dnia 28 sierpnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Wniosek Miasta Nowy Targ o przyznanie dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa ma zostać podpisana we wrześniu. Wartość projektu 18 010 zł. Dofinansowanie wynosi 90%.
 2. W dniu 29 sierpnia 2016r. została podpisana kolejna umowa na dzierżawę terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej. Inwestorem jest spółka z o.o. Koldrew z Zębu. Jest to dotychczas największy z inwestorów w SAG. Powierzchnia dzierżawy terenu wynosi ponad 3,3ha, która zgodnie z informacją od inwestora będzie jeszcze powiększona. Planowana działalność - tartak i obróbka drewna, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów metalowych.
 3. Od 31 sierpnia do 21 września trwa wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 22 Centrum. Przypomnę, że zmiana jest nieduża i dotyczy jedynie korekty definicji linii zabudowy.

VI. Sprawy społeczne

 1. Przedstawiciele Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komendy Powiatowej Policji zorganizowali tuż przed Jarmarkiem Podhalańskim szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w obrębie Rynku.
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu wspólnie z Jednostką Ratownictwa Gaśniczego wzięła udział w ćwiczeniach gaszenia ewentualnego pożaru dachu Kościółka św. Anny. Przypomnijmy, że obiekt ten jest dobrze zabezpieczony i wyposażony w instalację mgły niskociśnieniowej na całej powierzchni dachu.

VII. Kultura, promocja i sport.

 1. W dniu 25 lipca br., J. E. ks. Bp. Guillermo Rodriguez-Melgarejo, spotkał się z władzami i pracownikami Urzędu Miasta Nowy Targ. Przewodnikiem po Polsce argentyńskiego hierarchy był o. Jacek Twaróg, pochodzący z Nowego Targu, a od kilku lat szef Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Bp Guilleramo Rodriguez Melgarejo w czasie pierwszych dni pobytu w Polsce spotkał się w Krakowie z metropolitą krakowskim kard. Stanisławem Dziwiszem, modlił się w krakowskim sanktuarium Jana Pawła II, był w Łagiewnikach, Wadowicach, Ludźmierzu. Wziął udział niemal we wszystkich punktach programu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 2. W dniach 30-31 lipca br. odbyła się VII, VIII Runda Mistrzostw Polski oraz VII, VIII Runda Pucharu Polskiego Związku Motorowego w Trialu. Była to 6 edycja pod nazwą "TRIAL COUNTRY 2016" z koncertem muzyki country, paradą zawodników i zaproszonych gości ulicami miasta Nowego Targu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez AMK Gorce, pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 3. 1 sierpnia br. Burmistrz Miasta Nowy Targ wziął udział w obchodach 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbyły się pod Kopcem Wolności. Delegacja miejskich władz złożyła również kwiaty na grobach dwóch uczestniczących w Powstaniu kobiet, które dziś spoczywają na nowotarskim cmentarzu.
 4. 5 sierpnia 2016 br. delegacja Miasta Nowy Targ wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych kard. Franciszka Macharskiego. Trumna z ciałem została złożona w krypcie biskupów krakowskich, która znajduje się pod konfesją św. Stanisława w Katedrze na Wawelu. Kard. Macharski spoczął obok swojego wielkiego poprzednika księcia kard. Adama Stefana Sapiehy (1867-1951).
 5. W dniach 5-7 sierpnia br. delegacja Miasta Nowy Targ, tj.: Pan Grzegorz Luberda, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowy Targ oraz Pan Leszek Pustówka, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, uczestniczyła w uroczystych obchodach 800-lecia Parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu oraz 740-lecia Kościoła pw. św. Rocha w Nowym Targu. W prezencie dla parafii na Powiślu delegaci przekazali obraz na szkle przedstawiający Matkę Boską Ludźmierską, zwaną Gaździną Podhala, namalowany przez Janinę Maślankową. Zawiśnie on w kościele Św. Rocha, obok starych, pięknych malowideł.
 6. W dniach 9-18 sierpnia br. odbył się Konkurs Rowerowy Nowy Targ. Konkurs polegał na polubieniu strony Urzędu Miasta Nowy Targ na Facebooku oraz przesłaniu fotografii prezentującej aktywność rowerową na ścieżkach znajdujących się na terenie Gminy Miasta Nowy Targ. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło dwie nagrody główne oraz trzy wyróżnienia. Laureaci otrzymali nagrody podczas III dnia Jarmarku Podhalańskiego. Głównymi nagrodami w konkursie były dwa rowery górskie ufundowane przez firmę IB Sp. z o.o.
  Nagrody główne:
  − Pani Marcela Różańska (rower damski)
  − Pani Ula Jaskierska (rower męski)
  Wyróżnienia:
  − Pan Marcin Groblicki
  − Pan Paweł Hajnos
  − Pani Joanna Jaszczyk
 7. W dniach 13-14 sierpnia br. odbył się Odlotowy Weekend z HI FITNESS przy Rancho Lot. W ramach wydarzenia, objętego patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ, przygotowano atrakcje dla całych rodzin, m.in. treningi grupowe, porady treningowe, analizę składu ciała i konkursy.
 8. W dniach 13-14 sierpnia br. odbył się VIII Nowotarski Piknik Lotniczy objęty również patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Główną atrakcją pokazów lotniczych był występ grupy akrobacyjnej z Wielkiej Brytanii Twister Aerobatics, latającej na samolotach typu Silent Twister. W ramach wydarzenia zorganizowano także największy pokaz mody folk – POLKI FOLKI VI. Inspirowany naturą, a przygotowany przez nowotarską projektantkę Anetę Larysę Knap.
 9. 14 sierpnia br. Burmistrz Miasta Nowy Targ uczestniczył w rozstrzygnięciu XXVI Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ludźmierzu.
 10. W dniach 15-24 sierpnia br., Chór GORCE uczestniczył w XXVI Festiwalu Balkan Folk Fest, który odbył się w Bułgarii. W festiwalu uczestniczyło ponad 250 zespołów, chórów, grup tanecznych i orkiestr z 16 krajów Europy. Chór Gorce zaprezentował utwory regionalne i narodowe. Występu uczestników zostały nagrane i poddane ocenie, a informacji o wynikach pojawi się końcem listopada.
 11. W dniu 15 sierpnia br. Burmistrz Miasta Nowy Targ wziął udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego oraz Święta Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystości rozpoczęły się na Nowotarskim Lotnisku przy Pomniku Lotników, a druga cześć wydarzeń miała miejsce na nowotarskim Rynku.
 12. Dnia 16 sierpnia br. na nowotarskim Rynku miała miejsce trzecia edycja Kina Pod Gwiazdami Banku BGŻ BNP Paribas. W specjalnej strefie pojawiło się 300 leżaków. Pod gołym niebem publiczność zobaczyła familijną historię o tym, jak wytresować smoka i obejrzała komedię „Planeta Singli”.
 13. W dniach 19-21 sierpnia br. miał miejsce XVI Jarmark Podhalański, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu we współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ. XVI Jarmark Podhalański rozpoczęła parada gazdowska. W barwnym korowodzie, z Parku Miejskiego do Rynku podążali Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Marcina Musiaka, miejskie i powiatowe władze samorządowe z parlamentarzystami w osobach posłanki Anny Paluch i senatora Jana Hamerskiego, delegacja z Miasta Partenrskiego Kieżmark, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja im. Adama Worwy, Podhalańskie Amazonki, Związek Podhalan, „Hyrni”, „Mali Śwarni”, kluby sportowe oraz zespoły z Litwy, Estonii i Białorusi. Oficjalne otwarcie tegorocznego Jarmarku nastąpiło po widowiskowym porwaniu Świętej Katarzyny, którą z rąk zbójców wykupił Burmistrz Miasta Nowy Targ. Nowotarski Rynek zapełniony handlarzami z całej Polski i z zagranicy przyciągnął tłumy gości. Liczne warsztaty, zabawy i pokazy odbywały się też na Placu Słowackiego. Przed publicznością wystąpili grupa Berries Time, Anita Czupta, Megitza Trio, Beti & Bobas oraz gość specjalny - Mili Morena. Główną atrakcją wieczoru był koncert Beaty Kozidrak i grupy Bajm.
  W drugi dzień Jarmarku również można było skorzystać z licznych atrakcji, a od godziny 19:00 na scenie pojawiły się takie zespoły jak CorNatura, Future Folk oraz Pajujo. Sobotnią zabawę zakończyła dyskoteka prowadzona przez DJ-a Gromee.
  Niedziela, trzeci dzień tegorocznego Jarmarku został przygotowany jako Śląska Biesiada. Jedną z atrakcji były zawody strongmanów, a pojedynek Górale kontra Ślązacy wygrali jednym punktem gospodarze. W ramach wydarzenia, we współpracy z mistrzem kuchni Adamem Rzewuskim, przygotowano jednogarnkową potrawę, obliczoną na ok. 100 porcji. Biesiadę zakończył koncert szlagierów śląskich.
 14. 22 sierpnia br., na orliku przy SP 2 odbył się turniej w rzutach karnych o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ organizowany przed Animatorów Sportu. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn bez podziału wiekowego. Najlepszy bramkarzem został wybrany Hubert Jucha (Krawężniki Melona), najlepszym strzelcem Kacper Bobek (Katalończycy), który nie pomylił się ani razu w całym turnieju. Zawody sędziowali Sebastian Wierzbiński i Sebastian Bibro.
 15. Na starcie kolejnej tegorocznej edycji Rajdu wokół Tatr stanęło ok. dwustu osób. Wśród nich pojawił się, m. in. Burmistrz Miasta Nowy Targ. Rowerzyści ruszyli sprzed Ratusza, by pokonać ponad 200 km. Limit czasu ustalono na 9,5 godziny.
 16. W dniu 28 sierpnia 2016 r., pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ, odbyły się dwuturowe zawody muchowe O PUCHAR WOLNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA NOWEGO TARGU. Zawody odbyły się na Białym i Czarnym Dunajcu.
 17. 1 września br. Burmistrz Miasta Nowy Targ uczestniczył w obchodach 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W ramach wydarzenia odbyła się Msza Święta w kościele pw. św. Katarzyny w Nowym Targu oraz przemarsz pocztów sztandarowych pod ścianę „Pamięci ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego”. W Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego otwarto wystawę historyczną pt. „Kampania polska 1939. W dokumencie i na fotografii. Podhale – Spisz – Orawa - Pieniny –Beskidy” oraz zaprezentowano film dokumentalny pt. „Pierwszy Virtuti” w reżyserii Leszka Wiśniewskiego.
 18. W dniu 3 września br. po raz 12 zawodnicy Regatta Maraton Gorce wystartowali z Krościenka nad Dunajcem, aby pokonać 40 km trasę. Biegowi towarzyszył Sportowy Piknik Gorce, impreza o charakterze rodzinno-rekreacyjnym na Długiej Polanie.

VIII. Oświata

 1. 1 września w Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowy Targu nastąpiła miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017. W jej trakcie oddane zostało do użytku uczniów i nauczycieli zmodernizowane wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Do nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczać będzie 3 162 uczennic i uczniów, w tym 167 do klasy I szkoły podstawowej. Ogółem w szkołach podstawowych i gimnazjach pracuje 293 nauczycieli, w tym pedagodzy, bibliotekarze i psycholog, a 67,5 etatu to pracownicy administracji i obsługi.
 2. W Nowym Targu działalności w zakresie wychowania przedszkolnego rozpoczęły 2 nowe niepubliczne przedszkola: Przedszkole z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi „Niebieska Kokardka” przy al. Tysiąclecia 115 oraz Przedszkole „Wesoły Korowód” przy ul. Szaflarskiej 146a.
 3. Trwa proces przyznawania uczniom stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017. Do końca sierpnia br. wpłynęło 181 wniosków i wydano już 80 pozytywnych decyzji.
 4. W roku szkolnym 2016/2017 w Nowym Targu nadal funkcjonować będą klasy sportowe. Bliskość basenu kąpielowego spowodowała, że 2 klasy sportowe o profilu pływanie (I i IV) uruchomione zostały w Szkole Podstawowej Nr 11. Szkolenie sportowe w nowotarskich szkołach prowadzone jest w następujących dyscyplinach sportowych: hokej na lodzie, piłka nożna – pod patronatem NKS Podhale Nowy Targ i TS „Wisła” Kraków, pływanie – przy współpracy z UKS „Delfin” i ośrodkiem sportowym z Oświęcimia, narciarstwo biegowe.

IX. Zamówienia publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu. W terminie składania ofert, tj. do dnia 12.08.2016 r. nie złożono żadnej oferty. Przetarg unieważniono, a następnie ogłoszono powtórnie przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Termin składania ofert - do dnia 16.09.2016 r.
 2. W wyniku ogłoszonego konkurs na opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy Al. 1000-lecia 35 w Nowym Targu” wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po dokonaniu oceny wniosków przez sąd konkursowy postanowiono:
 3. ‒ zaprosić do złożenia pracy konkursowej 4 uczestników konkursu, którzy spełnili wymagania zawarte w regulaminie konkursu,
  ‒ wykluczyć z postępowania 2 uczestników konkursu, ponieważ uczestnicy nie spełniają wymagań określonych w regulaminie konkursu.
 4. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os. Nowe w Nowym Targu” oraz podpisano umowę na kwotę 66 879,11 zł z Firmą Handlowo-Usługową „KAL-TRANS” Szaflary.
 5. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi - ul. Parkowa w Nowym Targu” oraz podpisano umowę na kwotę 51 537,00 zł z Panem Rafałem Ślusarskim Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT

X. Pozostałe

 1. Zatwierdzono Regulamin „Budżetu Obywatelskiego 2017” i opracowano materiały promocyjne, a 18 sierpnia rozpoczęto spotkania z mieszkańcami. Uruchomiono także dodatkowe punkty, gdzie można się zaopatrzyć w formularze, a strona Budżetu Obywatelskiego została zaktualizowana. Zostaną również utworzone dodatkowe punkty do głosowania.
 2. W Urzędzie Miasta rozpoczęto wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy.
 3. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach, itp.
  • 4 sierpnia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Koalicji Marek Ziem Górskich w Żywcu.
  • 8 sierpnia uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala.
  • 10 sierpnia odbyło się w Urzędzie Gminy Szaflary spotkanie w spr. rozwoju transportu kolejowego na terenie powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego.
  • 11 sierpnia w siedzibie OSP na Kowańcu odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez delegację gości z zaprzyjaźnionego miasta Roverbella.
  • 16 sierpnia uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych p. Edwarda Galicy, wieloletniego kierownika Sekcji Operacyjnej GOPR w Nowym Targu.
  • 18 sierpnia gościłem z wizytą w Radiu Alex.
  • 24 sierpnia w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wziąłem, na zaproszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, udział w konferencji inaugurującej nowy rok szkolny 2016/2017.
  • 30 sierpnia udałem się na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, podczas którego ogłoszono wyniki 9. edycji konkursu Małopolskie Wektory Współpracy, zorganizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Miasto Nowy Targ otrzymało wyróżnienie za systematyczną współpracę z NGO.
  • 4 września wziąłem udział w XXIX Dożynkach Podhalańskich w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.

Pliki do pobrania

sbmzd_20160726_20160905.pdf (143) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 05-09-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1372

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE