RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51

Zarządzenie nr 120.Z.32.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 sierpnia 2016 roku w sprawie:
zmian do „Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu” oraz wprowadzenia jego tekstu jednolitego.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.1042 § 2 oraz 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. wprowadza się poniższe zmiany:

1. Podstawa prawna Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.) wprowadza się Regulamin Pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu.”

2. w § 3 tiret 3 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„– osobie prowadzącej sprawy kadrowe – należy przez to rozumieć pracownika Wydziału Administracji i Kadr prowadzącego sprawy kadrowe.”

3. w § 9 tiret 13 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„– prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.”

4. w § 14 ust. 1, pkt. od 3) do 5) otrzymują nowe poniższe brzmienie:
„3) przed podpisaniem umowy o pracę przedłożyć świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców, a także inne dokumenty niezbędne do określenia uprawnień pracowniczych,
4) przed podpisaniem umowy o pracę przedłożyć świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły,
5) przed podpisaniem umowy o pracę przedłożyć dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe.”

5. w § 26 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„2. W razie niestawienia się do pracy, poza wyżej wymienionymi przypadkami, pracownik jest obowiązany powiadomić bezpośredniego przełożonego lub osobę prowadzącą sprawy kadrowe o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania już pierwszego dnia nieobecności, lecz nie później niż w dniu następnym, osobiście lub przez inne osoby: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną.”

6. w § 26 ust. 6 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„6. W razie nieobecności pracownika w pracy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 w punktach 2–6, pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając stosowny dokument najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.”

7. w § 33 ust. 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„5. Pracownikowi, który z ważnych powodów nie mógł wykorzystać urlopu do końca roku, w którym nabył do niego prawo, należy udzielić urlop niewykorzystany najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielonego pracownikowi na jego żądanie.”

8. w § 33 wykreśla się ust. 6 o poniższym brzmieniu:
„6. Niewykorzystanie przez pracownika urlopu, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 30 września roku następnego może być uznane przez pracodawcę za naruszenie obowiązków pracowniczych.”

9. w § 46 wykreśla się ust. 3 i 4 o poniższym brzmieniu:
„3. Dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej terminy dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy określane są indywidualnie w harmonogramie czasu pracy. Mogą być one wyznaczane w każdym dniu tygodnia, poza niedzielą lub świętem.
4. Funkcjonariuszom Komendy Straży Miejskiej zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przypadających w tym okresie.”

10. w § 46 wykreśla się ust. 6 o poniższym brzmieniu:
„6. Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o obowiązującą go dobową normę czasu pracy. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obniża się wymiar czasu pracy proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy.”

11. § 47 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Rozkład czasu pracy obowiązujący w Urzędzie Miasta Nowy Targ unormowany jest odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.”

12. § 48 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Harmonogramy czasu pracy opracowywane są z góry na okres obejmujący co najmniej 1 miesiąc i podawane do wiadomości pracownikom co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie na który został sporządzony ten rozkład.”

13. w § 53 dodaje się ust. od 3 do 5 o poniższym brzmieniu:
„3. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy wynikającymi z rozkładu czasu pracy jest zabronione, z zastrzeżeniem ust. 4
4. Poza godzinami wskazanymi w ust. 3 pracownik może przebywać na terenie zakładu pracy:
1) gdy otrzymał polecenie pracy w godzinach nadliczbowych lub oczekiwania w gotowości na konieczność świadczenia pracy,
2) gdy na swój wniosek uzyskał na to zgodę bezpośredniego przełożonego,
3) w czasie 30 minut poprzedzających godzinę rozpoczęcia pracy oraz przypadających po godzinie zakończenia pracy.
5. Sam fakt przebywania na terenie zakładu pracy poza wynikającym z rozkładu czasu pracy przedziałem czasowym nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem tego okresu do czasu pracy.”

14. § 55 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, tj. burmistrz, zastępcy burmistrza oraz skarbnik miasta, sekretarz miasta, wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.”

15. w § 59 ust. 6 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„6. Kontroli trzeźwości dokonuje Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr lub osoba prowadząca sprawy kadrowe albo bhp w obecności bezpośredniego przełożonego pracownika.”

16. w § 60 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„2. Protokół przekazuje się naczelnikowi Wydziału Administracji i Kadr, który przygotowuje propozycję decyzji personalnych.”

17. w § 73 ust. 2 tiret drugie otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„– bezpośredni przełożony – instruktaż stanowiskowy.”

18. w § 73 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„4. Ustala się częstotliwość i czas trwania okresowych szkoleń dla pracowników urzędu:
1) szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45 minut,
2) szkolenia osób na stanowiskach administracyjno-biurowych – nie rzadziej niż raz na 6 lat, minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45 minut,
3) dla pracodawców – nie rzadziej niż raz na 5 lat, minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut,
4) dla pracowników kierujących pracownikami – nie rzadziej niż raz na 5 lat, minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut,
5) dla pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy – nie rzadziej niż raz na
5 lat, minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45 minut.”

19. w § 76 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Pracownikom przydzielana jest odzież i obuwie robocze do stałego indywidualnego użytkowania na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Burmistrza Miasta.”

20. wykreśla się §§ od 77 do 82 oraz 84 i 85, dokonując odpowiedniej zmiany porządkowej numeracji w kolejnych paragrafach.

21. w § 96 zamienia się „§94” na „§86”.

22. w § 97 ust. 1 zamienia się „§94” na „§86”.

23. w § 100 ust. 1 tiret 1 i 2 zamienia się „§94” na „§86”.

24. w § 103 ust. 1 zamienia się „art. 183d k.p.” na „art. 183d k.p.”.

25. § 106 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkich zaobserwowanych przypadków, które mogą świadczyć o występowaniu mobbingu bezpośredniemu przełożonemu, bądź z pominięciem drogi służbowej, bezpośrednio burmistrzowi w trybie określonym w § 5.
2. Procedura antymobingowa obowiązująca w Urzędzie Miasta Nowy Targ unormowana jest odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.”

26. w § 107 ust. 3 zamienia się „§105” na „§97”.

27. w § 108 zamienia się „§103” na „§95”.

28. § 112 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„1. Pracownik ma obowiązek noszenia identyfikatora w czasie pracy na terenie Urzędu.
2. Pracownik nie powinien używać słów wulgarnych, niegrzecznych ani niestosownych w stosunku do przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz osób trzecich.”

29. Usuwa się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu, dokonując odpowiedniej zmiany porządkowej numeracji w kolejnym załączniku.

§ 2

Ustala się tekst jednolity Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_120z_032.pdf (123) KB
zarz_bur_2016_120z_032_z01.pdf (224) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 23-08-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1690

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE