RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 28 czerwca do 25 lipca 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. Zlecono opracowanie wniosku aplikacyjnego i analizy finansowej dla projektu p.n. „Śladem zabytków techniki od Podhala do Liptowa” o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
 2. Wystosowano zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ul. Podhalańskiej". Zamówienie w trakcie rozstrzygnięcia.
 3. Odbył się odbiór końcowy zadania dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego na ul. Grel i os. Buflak.
 4. Przygotowano Karty Projektu „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Wartość około 4 000000,00zł. Możliwość uzyskania dofinansowania do 85%.
 5. Dnia 14 lipca 2016r. zostały złożone karty informacyjne do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu “Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

II. Gospodarka nieruchomościami.

 1. W dniu 29 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Spółka z o.o. W porządku obrad było między innymi podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z przekazaniem przez Gminę Miasto Nowy Targ w formie aportu nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 0.2305 ha położonej przy ul. Sikorskiego na cele realizacji budownictwa mieszkaniowego ( zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 21 marca 2016 roku ). Tym samym kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 1 096 050 zł.
 2. W związku z ogłoszonym na dzień 5 lipca 2016 roku publicznym nieograniczonym pisemnym przetargiem na dzierżawę obiektu gastronomicznego w południowo - zachodniej części Rynku wraz z prowadzeniem ogólnodostępnego szaletu złożono 1 ofertę. Komisja przetargowa analizując wszystkie elementy oferty zgodnie z warunkami regulaminu przetargu postanowiła jednogłośnie przyjąć złożoną ofertę przez Spółkę Lolly Polly Urbańscy Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Zatorze ( czynsz 4.151 zł netto miesięcznie, 6 letni okres dzierżawy, wysokość nakładów 300 tys. zł). Czynności komisji przetargowej nie zostały zaskarżone.
 3. W okresie między sesyjnym wydano także kilka zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów 10 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dniu 9 lipca 2016r. na nowotarskim Rynku odbył się ekologiczny piknik rodzinny organizowany w ramach II Podhalańskich Dni Recyklingu. Przez cały dzień mieszkańcy miasta mogli obejrzeć interaktywną wystawę dwudziestu eksponatów, które obrazowały zasady fizyki i wybrane prawa natury. Między innymi można było zobaczyć wielką trójwymiarową twarz Einsteina, która „wodzi oczami” za obserwatorem, rower- generator prądu, wir wodny zamknięty w szklanej kuli, kołyskę Newtona, koła ze złudzeniami optycznymi. Dla dzieci zorganizowano warsztaty tematyczne – upcyclingowe, podczas których stare, zużyte przedmioty otrzymują nowe życie np. produkcja papieru czerpanego z kartonów po mleku i sokach, jak również własnoręcznie ozdabianie toreb ekologicznych, nadając im niepowtarzalny charakter. Dla najmłodszych zorganizowano zabawy z animatorami. W trakcie pikniku zaprezentowano wystawę ilustrowanych plansz edukacyjnych na temat recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji była firma Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Biosystem Organizacja odzysku Opakowań S.A. Patronat honorowy objęła Pani Anna Paluch Poseł na Sejm RP, a wsparcia organizacyjnego udzielił Burmistrz Miasta Nowy Targ.

IV Oświata

 1. W dniu 15 lipca br. przeprowadzony został konkurs, którego celem było wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu. Do konkursu przystąpiło 4 kandydatów. Dziewięcioosobowa komisja konkursowa reprezentująca organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli, rodziców i związkowców wybrała zdecydowaną większością głosów kandydata na to stanowisko Panią Barbarę Sukiennik – nauczyciela dyplomowanego, z ponad 25 letnim stażem pracy.
 2. Trwa ustalanie składów osobowych komisji egzaminacyjnych w związku z obowiązkiem przeprowadzenia 6 egzaminów dla nauczyciel, którzy zawnioskowali o nadanie im stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Egzaminy odbędą się w II połowie miesiąca sierpnia br. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi 2 ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej, dyrektor szkoły lub przedszkola oraz przedstawiciel organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego.

V. Zarządzanie drogami.

 1. Zakończono I etap prac remontowych nawierzchni dróg, ulic, placów, przepustów i mostów na terenie Miasta Nowy Targ. Zgodnie z umową wykonano roboty o wartości 373 704,50 zł. Wykonawcą była firma FHU „KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata, os. Nowe 1e, 34- 424 Szaflary. Aktualnie kontynuowane są remonty w ramach zamówienia uzupełniającego.
 2. Prowadzone są rozmowy z gminami Nowy Targ i Szaflary w celu uzgodnienia wspólnych działań dla pozyskania dofinansowania rozwoju komunikacji w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Przygotowano Karty Projektu „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 4. Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR. Wartość całkowita projektu ok. 10 000 000 zł. Dofinansowanie do 85%.%.Wartość projektu może być wyższa gdy partnerami będą Gminy Nowy Targ i Szaflary.
 3. Powołano Zespół do spraw opracowania aktualizacji porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Nowy Targ, gminy Nowy Targ i gminy Szaflary. Dotychczasowe porozumienie na podstawie którego funkcjonowała komunikacja miejska na terenie tych gmin zawarte zostało w roku 1991 i wymaga aktualizacji. W zespole będą pracować przedstawiciele gmin Nowy Targ, Szaflary i miasta Nowy Targ oraz dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji
 4. Dokonano rozeznania rynku dla wyłonienia wykonawcy nowego oznakowania poziomego ulic miejskich. Obecnie przygotowywana jest umowa na realizację przedmiotowych prac. Zgodnie z założeniami wyłoniona firma będzie świadczyć usługi w terminie do końca listopada 2016 roku.
 5. Zatwierdzono projekt organizacji ruchu na ul. Konfederacji Tatrzańskiej oraz ul. Polnej oraz zlecono Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji wprowadzenie zmian w terenie. Zmiana organizacji ruchu związana jest z otwarciem Nowej Targowicy w pobliżu oczyszczalni ścieków. W następstwie przeniesienia placu targowego drastycznie zwiększył się ruch kołowy na ul. Polnej, która nie posiada wydzielonych chodników dla pieszych.

VI. Sprawy społeczne

 1. W ramach akcji Lato w Mieście odbyły się półkolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowane w Szkołach Podstawowych nr 2, 5 i 11.
  W półkoloniach udział wzięło łącznie 135 dzieci.
 2. Zakończyła się pierwsza edycja wakacyjnej ligi piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych organizowanej przez Akademię Sportu Bzik i Urząd Miasta. Do udziału w turnieju zgłosiło się ostatecznie 9 drużyn z Nowego Targu, a także z kilku pobliskich miejscowości. Łącznie w ciągu dwóch tygodni rozegranych zostało około 60 spotkań. Z kolei w ramach wakacyjnej ligi piłki nożnej dla gimnazjalistów rozegrano 72 spotkania.
 3. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na dzień 22 lipca do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 2127 rekordów. W roku bieżącym wydano 198 kart.

VII. Kultura, promocja i sport.

 1. Dnia 3 lipca br. w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu, odbył się Pierwszy Urodzinowy Piknik Charytatywny, zorganizowany przez Fundację Szczęśliwe Jutro. Dochód z Pikniku został przeznaczony na remont Przystani Szczęśliwe Jutro, w której powstanie, m.in. dom dla małoletnich dziewcząt w ciąży i z dziećmi, Wydarzenie obyło się pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 2. W dniu 8 lipca br. delegacja z Urzędu Miasta Nowy Targ uczestniczyła w Międzynarodowym festiwalu rzemiosła i kultury ludowej „Europejskie Rzemiosło Ludowe ELRO”, zorganizowanym w zabytkowym centrum Kieżmarku, gdzie tradycyjnie miało miejsce spotkanie rzemieślników oraz krajowych i zagranicznych grup folklorystycznych.
  W ramach wydarzenia odbyły się również koncerty muzyki klasycznej i współczesnej.
 3. W dniach 16-17 lipca br. odbył się IV turniej Tatry Cup o puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ – kontynuacja corocznego wydarzenia piłkarskiego. W rozgrywkach uczestniczyło 25,zespołów, z czego 21 w kategorii OPEN i 4 ekipy w kategorii U-15.
 4. W dniach 16-17 lipca br., na Stadionie Sportowym przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu odbyła się XX Jubileuszowa Wystawa Psów Rasowych. Podczas wydarzenia zaprezentowało się ponad 700 psów z Polski, a także z zagranicy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Nowy Targ - Grzegorz Watycha.
 5. W dniach 16-17 lipca br., pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ - Grzegorza Watychy rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych zorganizowane przez Aeroklub Nowy Targ i Aeroklub Polski.

VIII. Zamówienia publiczne

 1. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego pn: - Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy Al. 1000-lecia 35 w Nowym Targu. Do dnia 18 lipca 2016r wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Trwa kwalifikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
 2. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim w Nowym Targu” zostały złożone 3 oferty.
  1. Wojciech Szymański Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „EL-WIKA” z Elbląga,
  2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane i Sieci Sanitarnych Astex Sądelski Łukaszczyk. sp. j. Szaflary,
  3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID”Jan i Andrzej Duda sp. j Kraków.
   Trwa weryfikacja ofert.
 3. Udzielono zamówienia uzupełniającego do zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2016 na wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2016r. oraz podpisano umowę na kwotę 186 828,00 zł. z Firmą Handlowo – Usługową „KAL-TRANS” Kalata sp. j. Szaflary .
 4. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie remontu zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targ” oraz podpisano umowę na kwotę 59 570,58 zł. z Panem Janem Chodorowiczem Konserwacja Zabytków, Nowy Targ.
 5. Ogłoszono ponowne zapytanie ofertowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi - ul. Parkowa w Nowym Targu”. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2016 r.

IX. Pozostałe

 1. W marcu ubiegłego roku wprowadzono reformę w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Wszystkie akty rejestrowane są online za pomocą przeglądarki internetowej, a wydanie odpisu z aktu sporządzonego przed 1 marca 2015 wymaga tzw. migracji czyli przeniesienia danych z księgi papierowej do Źródła.
  Akty sporządzone w latach 1890-2015, z których obecnie można pobierać odpisy na bieżąco migrowane są do Źródła. MSW szacuje, że przeniesienie całego zasobu zajmie około 20 lat. Za okres pierwszego półrocza 2016 roku zmigrowano 5645 aktów stanu cywilnego.
  Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Targu w okresie pierwszego półrocza 2016 roku wydał 6733 odpisów z aktów. Zarejestrowano: - 846 urodzeń, 531 zgonów, i 185 małżeństw w tym zdarzeń zagranicznych - 247.
  W związku z odmiejscowieniem właściwości miejscowej załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego w stosunku do czerwca ubiegłego roku zaobserwowano dwu i pół krotny wzrost ilości spraw zwłaszcza rejestracji zdarzeń zagranicznych.
 2. W dniach 30 czerwca i 1 lipca br. Urząd Miasta przeszedł pozytywny audyt Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w Urzędzie od roku 2010. Audyt przeprowadził niezależny audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Audyt obejmował świadczenie przez Urząd Miasta usług administracyjnych - wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych.
 3. Powołałem Zespół zadaniowy do przygotowania zasad i organizacji konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2017”. Do prac Zespołu zaproszono przedstawicieli - Nowotarskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta.
 4. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach itp.
  • 29 czerwca br. Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Walnym Zebraniu Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.
  • 2 lipca br. - uczestniczyłem w wernisażu wystawy pokonkursowej 36. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego im. Jana Sunderlanda połączonej z wernisażem wystawy pt.: „Czterech Fotografików ze Słowacji” w Galerii Sztuki BWA JATKI;
  • 4 lipca br.- uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu ppłk Tomaszowi Lewandowskiemu;
  • 5 lipca br.- wziąłem udział w audycji radiowej w Radiu ALEX;
  • Dnia 6 lipca- Zastępca Burmistrza Waldemar Wojtaszek gościł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gdzie miało miejsce spotkanie w temacie projektu Velo Dunajec;
  • Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego w dniu 7 lipca br. wziąłem udział w Konferencji, której głównym tematem był problem czystości powietrza i smogu;
  • 8 lipca br. Pani V-ce Burmistrz wraz z delegacją udała się do naszego partnerskiego miasta Kiezmaroku, gdzie miał miejsce Międzynarodowy festiwal rzemiosła i kultury ludowej Europejskie Rzemiosło Ludowe ELRO 2016 zorganizowany w zabytkowej części miasta, gdzie okazje do spotkania mieli rzemieślnicy krajowi i zorganizowane grupy folklorystyczne
  • W dniu 8 lipca - dokonałem otwarcia Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych na tut. lotnisku , po którym spotkałem się z Panem Jerzym Bonieckim, trenerem Modelarskiej Kadry Narodowej a 10 lipca br.- V-ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek był obecny na zakończeniu zawodów modelarskich.
  • 9 lipca br.- wraz z mieszkańcami Naszego Miasta na płycie nowotarskiego rynku wziąłem udział w ekologicznym pikniku rodzinnym organizowanym w ramach Podhalańskich Dni Recyklingu;
  • Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu Zastępca Burmistrza Waldemar Wojtaszek wziął w dniu 14 lipca udział w uroczystościach obchodów Święta Policji;
  • 14 lipca br.- mój zastępca reprezentował tut. urząd podczas głównych uroczystości będących częścią Uroczystych Obchodów 450- lecia Jabłonki, które miały miejsca w dniach 10-17 lipca;
  • W dniach 16 i 17 lipca - Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg dokonała na Stadionie Sportowym przy ul. Parkowej otwarcia w pierwszym dniu Krajowej Wystawy Psów Rasowych Grup I, II, III, VIII i IX, natomiast drugiego dnia XX Jubileuszowej Krajowej Wystawy Psów Rasowych;
  • 17 lipca br. - V- ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek podczas finału Tatry Football Cup na Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego wręczył indywidualne wyróżnienia dla trójki uczestników półfinałów;
  • 17 lipca br.- 600- lecie swojej lokacji obchodziła Ochotnica Dolna. W uroczystych obchodach tego wspaniałego jubileuszu z ramienia tut. urzędu uczestniczyła Pani Sekretarz Stanisława Szołtysek;
  • 18 lipca br. - mój Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w uroczystym otwarciu 34 placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej z siedzibą w Nowym Targu.
  • Również 18 lipca br. Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu dotyczącym Klastra Energii, które miało miejsce w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu; podczas którego zostało podpisane przez samorządy oraz pozostałe zainteresowane podmioty Porozumienie o ustanowieniu „Klastra Energii Zielone Podhale”
  • 21 lipca br.- Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg wzięła udział w zakończeniu Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej, organizowanej przez Akademię Sportu Bzik i Urząd Miasta, który miał miejsce na boisku przy Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu.

Pliki do pobrania

sbmzd_20160628_20160725.pdf (119) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 25-07-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1269

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE