RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 89
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 31 maja do 27 czerwca 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. W dniu 06.06.2016 r. zlecono opracowanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os. Nowe w Nowym Targu”. Wykonawca: Justyna Polaczek, firma Geo-Art., Czarny Dunajec. Wartość zamówienia: 5 000,00 zł.
 2. W dniu 08.06.2016 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z modernizacją ulicy Po Wale w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ obejmującego przebudowę dróg miejskich: ul. Jana Pawła II, ul. Konfederacji Tatrzańskie, ul. Po Wale, ul. Sikorskiego, ul. Ku Studzionkom.
 3. Dnia 14.06.2016 r. przekazano plac budowy w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szaflarskiej i Podtatrzańskiej.
 4. W dniu 15.06.2016 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i wyposażenie świetlicy edukacyjno-szkoleniowej w remizie OSP na ul. Kowaniec w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Budowlana Krzysztof Gut, Poronin. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

II. Gospodarka nieruchomościami.

 1. W dniu 30 maja 2016 roku podpisano kolejną umowę dzierżawy na teren w Strefie Aktywności Gospodarczej. Umowę zawarto z Firmą Handlowo-Usługową „GLOBIS” z siedzibą w Nowym Targu na teren o powierzchni 2443 m2. Aktualnie zawartych jest 5 umów na łączną powierzchnię 3 ha 10 a 48 mkw.
 2. W dniu 9 czerwca b.r. podpisano z Powiatem Nowotarskim umowę darowizny udziału 48/68 części w działce ew. nr 6717/8 o powierzchni 0.6124 ha. Teren ten położony przy ul. Willowej przeznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec - Kokoszków) pod realizację gminnej drogi publicznej. Natomiast w dniu 16 czerwca b.r. podpisano umowę darowizny tej nieruchomości z osobami fizycznymi na udział 12/68 części. Wartość nieodpłatnie przejętego przez Miasto Nowy Targ gruntu wynosi 428 000 zł.
 3. W związku z ogłoszonym publicznym nieograniczonym pisemnym przetargiem na dzierżawę jednego z obiektów w północno - zachodniej części Rynku wraz z prowadzeniem ogólnodostępnego szaletu złożonych zostało 6 ofert. Komisja przetargowa wnikliwie analizując wszystkie elementy ofert zgodnie z warunkami regulaminu przetargu tj. wysokość czynszu, okres dzierżawy, estetykę projektu zagospodarowania obiektu oraz ogródka gastronomicznego, charakter planowanej działalności gastronomicznej i proponowany asortyment oraz wysokość planowanych nakładów wybrała w dniu 2 czerwca b.r. ofertę złożoną przez Firmę Handlową La Donna Agata Rejowska ( czynsz 4.100 zł netto miesięcznie, 6-letni okres dzierżawy, wysokość nakładów 300 tys. zł – z ofertą pozostałych warunków dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ).
  Czynności komisji przetargowej zostały zaskarżone przez jednego z oferentów. Jako organizator przetargu dokonałem szczegółowej analizy złożonych ofert, pracy komisji i uzasadnienia wyboru oferty. Postanowiłem ostatecznie podtrzymać stanowisko komisji i z dniem 15 czerwca b.r. podać do publicznej wiadomości wyniki przetargu.
  Informuję także, że w dniu 14 czerwca b.r. ogłoszony został kolejny przetarg ( na identycznych warunkach jak poprzedni ) na dzierżawę obiektu gastronomicznego w południowo – zachodniej część Rynku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2016 roku.
 4. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z 20 lipca 2015 roku, zarządzeniem z dnia 17 czerwca 2016 roku ogłoszono II publiczny nieograniczony przetarg ( licytację ) na sprzedaż nieruchomości o pow. 3752 m2, położonej przy ul. Targowej, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, usługową lub składowo – magazynową. Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 650 tys. zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2016 roku.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1.  Od dnia 29 kwietnia 2016 roku trwa kompleksowa kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie z Delegaturą w Nowym Sączu obejmująca cały obszar zagadnień związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
 2. W trybie ciągłym trwa obsługa mieszkańców miasta będących uczestnikami w programie PONE, w ramach którego dofinansowywane są wymiany starych kotłów co. na nowoczesne i ekologiczne media grzewcze. Do czasu obecnego w tym programie zostały zrealizowane i dofinansowane z budżetu miasta 22 inwestycje. Realizacja programu potrwa do połowy 2017 roku i obejmie łącznie modernizacje 170 kotłowni w mieście.
 3. Trwa ciągły nabór deklaracji do wymiany kotłów co. na nowoczesne media grzewcze w budynkach położonych na terenie miasta Nowy Targ. Przyjmowanie deklaracji jest związane z planowanym wystąpieniem o zewnętrzne środki finansowe na przełomie 2016 i 2017 roku w celu kontynuacji w przyszłości udzielanego wsparcia dla mieszkańców.
 4. W dniu 22 czerwca 2016r. komisja konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu: „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy” dokonała przeglądu ogródków zgłoszonych do konkursu. Jest to już XVIII edycja konkursu, do której zostało zgłoszonych dziewiętnaście ogrodów.

IV Oświata

 1. W Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu odbyła się w dniu 10 czerwca br. z udziałem dzieci, młodzieży oraz zaproszonych gości uroczystość patriotyczna odsłonięcia tablicy pamiątkowej z brązu poświęconej pamięci Konfederacji Tatrzańskiej i jej przywódcom. Wśród zebranych gościliśmy Panią Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty i Krzysztofa Fabera Starostę Nowotarskiego, przedstawicieli duchowieństwa z ks. Krzysztofem Wilkiem delegatem ks. kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego oraz przedstawicieli rożnych środowisk społecznych i kombatanckich.
 2. W dniu 12 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Niwa i w Szkole Podstawowej Nr 6 na os. Na Skarpie odbyły się festyny środowiskowe, w których uczestniczyło duże grono mieszkańców naszego miasta. Dopisała pogoda i było bardzo wesoło. Dziękujemy organizatorom tych udanych przedsięwzięć.
 3. W dniu 13 czerwca 2016r. ogłoszono konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu, po rezygnacji z tej funkcji złożonej przez obecnego dyrektora. Nowego dyrektora zapewne poznamy pod koniec m-ca lipca br.
 4. Dobiega końca realizacja wsparcia finansowego udzielanego przez Miasto w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów w formie stypendium szkolnego. Z tej formy pomocy skorzystało w mijającym roku szkolnym 391 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, zamieszkałych w naszym mieście. Pomoc realizowana była przed 10 miesięcy, w zależności od sytuacji materialnej i społecznej rodzin uczniów, w kwocie od 93 zł do 204 zł miesięcznie (od 930zł do 2.040 zł w roku szkolnym)
 5. W dniu 16 czerwca br. 40 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i dużą aktywność w życiu gimnazjów uczestniczyło w sponsorowanej przez miasto Nowy Targ wycieczce na Podkarpaciu. Zwiedzano zabytki i podziwiano przyrodę tego regionu Polski.
 6. W dniu 17 czerwca br. w sali obrad Rady Miasta Nowy Targ dokonano wręczenia nagród laureatom międzyszkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych w zakresie ortografii, języka angielskiego i matematyki. Organizatorami konkursów byli dyrektorzy i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targ. Gratulujemy laureatkom i dziękujemy organizatorom.
 7. W dniu 20 czerwca 2016r grupa ponad 100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odebrała w Miejskim Ośrodku Kultury przygotowane dla nich - za bardzo dobre wyniki w nauce i sukcesy w sporcie oraz kulturze - dyplomy i nagrody. Uroczystość rozdania dyplomów i nagród poprzedził bardzo atrakcyjny występ artystyczny uczniów Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu.
 8. Wyniki uczniów na sprawdzianie po zakończeniu szkoły podstawowej i egzaminie gimnazjalnym oraz liczne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i tematycznych pokazują, iż poziom edukacji w naszym mieście jest bardzo wysoki. Gratulujemy także bardzo dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym uczniom niepublicznego IV Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji w Nowym Targu.
 9. W dniu 22 czerwca br. podpisano porozumienie w sprawie wsparcia społeczności Romskiej zamieszkałej w Nowym Targu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakupie podręczników i przyborów szkolnych. Do nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczać będzie 30 uczniów pochodzenia romskiego. Wsparcie finansowe MEN – to kwota 11.600 zł.
 10. W dniu 24 czerwca br, zakończył się dla uczniów rok szkolny 2015/2016. W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto Nowy Targ pracuje 337 nauczycieli i 98 pracowników administracji oraz obsługi. Teraz nastał czas zasłużonego odpoczynku. Życzymy by wakacje były aktywne, ciekawe i bezpieczne.
 11. Trwają prace w celu przygotowania wniosków miasta Nowy Targ w zakresie pozyskania środków finansowych w celu zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i uczniów klas I-II gimnazjów oraz w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla niektórych kategorii uczniów niepełnosprawnych.

V. Zarządzanie drogami.

 1. Trwają również prace remontowe nawierzchni dróg, ulic, placów, przepustówi mostów na terenie Miasta Nowy Targ. W ramach tych prac wykonano remont mostu o konstrukcji stalowo-drewnianej w ciągu ul. Kotlina (do byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego) na kwotę – 29 732.37 zł.
 2. Wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu w Rynku oraz na ulicach wlotowych
 3. Przeprowadzono remont ul Starokrakowskiej ze środków pozyskanych na usuwanie skutków powodzi z roku 2010. Uzyskane dofinansowanie 100 tys. zł wkład miasta – 26 718,88 zł

VI. Sprawy społeczne

 1. W Urzędzie Miasta zorganizowano szkolenie dla właścicieli i sprzedawców z punktów sprzedających i podających napoje alkoholowe. Szkolenie zostało przeprowadzone wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotyczyło ono egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nie pełnoletnim. W okresie wakacji Policja będzie przeprowadzała w tym zakresie kontrole.
 2. Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała list do sprzedawców alkoholu o to by w okresie wakacyjnym zwracali uwagę na wiek nabywcy i nie sprzedawali go osobom poniżej 18 roku życia.
 3. Z budżetu profilaktyki antyalkoholowej dofinansowano program „Lato w Mieście” koordynowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Szczegółowy program na plakatach.
 4. Dofinansowano wyjazd dzieci na kolonię profilaktyczną do Chełmca współorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kolonię letnią do Jarosławca organizowaną przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, kolonię letnią dla podopiecznych świetlicy Renovaro przy Parafii św. Jadwigi Królowej Polski.
 5. Udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego dla Parafii pw. św. Jana Pawła II organizatora Parafialnego Festynu Rodzinnego, z którego dochód został przeznaczony na organizację wyjazdu dzieci na kolonię do Srebrnej Góry w Sudetach.
 6. W związku ze zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązującymi od 19 maja 2016 r. a wynikającymi z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy, którzy nie dokonali zmian wpisu do CEIDG lub wykreślenia z tej ewidencji, mogą złożyć wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Szczegóły w gablotach i stronie internetowej oraz w Wydziale Spraw Społecznych p. 104.
 7. W ramach ogólnopolskich „Anakonda 2016” przeprowadzono przygotowania do ćwiczenia RENEGADE SAREX (naruszenie przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie „Renegade”). W związku z powyższym przygotowano syreny alarmowe do pracy. Od dnia 10 – 15 czerwca 2016 roku otrzymywano zadania w ramach ćwiczeń regionalnych wchodzących w skład ćwiczeń „Anakonda 2016”.

VII. Kultura, promocja i sport.

 1. W dniu 1 czerwca 2016 r. Filip Kot oraz Dariusz Stopka, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, uczestniczyli w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Reprezentowali tym samym Nowy Targ i Województwo Małopolskie na forum Parlamentu.
 2. W dniu 3 czerwca 2016 o godzinie 9.00 odbył się uroczysty finał akcji Pola Nadziei. Akcja jest ogólnopolskim działaniem na rzecz ludzi terminalnie chorych. Program został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. W Polsce prekursorem akcji został Kraków. Na Podhalu akcję od sześciu lat prowadzi Fundacja im. Adama Worwy.
 3. W dniach 3-5 czerwca br. odbył się wyścig kolarski Nowy Targ Road Challenge. (W dniach 3-4 czerwca kolarze pokonali 6 km czasówkę pod górę z Szlembarku na Przełęcz Knurowską oraz bardzo trudny etap z Krempach do Dursztyna, natomiast 5 czerwca odbył się ostatni, trzeci etap, wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge, który dodatkowo miał nadaną rangę etapu o Puchar Burmistrza Nowego Targu. Blisko 130 kolarzy wystartowało z płyty nowotarskiego Rynku aby pokonać stukilometrową górską trasę prowadzącą przez Rabę Wyżną, Bukowinę-Osiedle, Morawczynę, z metą która znajdowała się na boisku obok Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. Pierwsze miejsce w III etapie w kategorii Kobiety Open zajęła Katarzyna Brewińska z Łodzi, natomiast w kategorii Mężczyźni Open – Artur Sowiński z Gdańska.)
  W ramach Nowy Targ Road Challenge zorganizowane zostały zawody dla dzieci klas od 1 do 6 szkół podstawowych, w których więzło udział 100 małych kolarzy. Zawody zostały przeprowadzone na asfaltowej bieżni wokół boiska obok Miejskiej Hali Lodowej. Za udział w zawodach dzieci dostały upominki (bidony, odblaski rowerowe, smycze, informatory jak bezpiecznie poruszać się na rowerze).
  Wyścig Nowy Targ Road Challenge odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Nowy Targ.
 4. W dniu 5 czerwca br. w Parku Miejskimi. Adama Mickiewicza odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. W ramach wydarzenia dla najmłodszych przygotowano, m.in. zawody rowerowe, występy artystyczne, gry planszowe, zabawy, warsztaty kreatywne i inne. Dodatkowo w dniu 5 czerwca br. Miejska Pływalnia zaoferowała dzieciom bilety wstępu w cenie 2 zł.
 5. W dniu 9 czerwca na boisku obok Hali Sportowej „Gorce” odbył się miejski turniej szkół podstawowych „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI”. W turnieju wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało ponad 90 uczniów z klas I, II, III. Dzieci z każdej kategorii wiekowej rywalizowały w 3 konkurencjach, biegu na 40m, biegu sztafetowym, oraz torze przeszkód. Cały turniej przebiegał w atmosferze dobrej zabawy. Podczas turnieju „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” w dniu 9 czerwca 2016 r. podsumowano również klasyfikację punktową szkół w ramach Miejskiego Systemu Współzawodnictwa Dzieci na terenie Miasta Nowy Targ w roku szkolnym 2015/2016. Przez cały rok szkolny szkoły otrzymywały punkty za zajęte miejsca w turniejach drużynowych. W łącznej klasyfikacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2 z wynikiem 365 punktów.
 6. W dniach 9 – 11 czerwca br. w Nowym Targu zorganizowano cykl wydarzeń w ramach obchodów 75 rocznicy powstania Konfederacji Tatrzańskiej. Patronat Honorowy nad wydarzeniami objął Prezydent RP Andrzej Duda.Obchody rozpoczęła konferencja naukowa „Góral znaczy to samo co Polak z ducha i krwi” w Miejskim Ośrodku Kultury. Częścią drugiego dnia obchodów 75-lecia konspiracyjnej organizacji, zorganizowanych przez Grupę Mieszkańców „Pamięć” była Msza św. a następnie uroczystości przy szkole, noszącej imię Konfederacji Tatrzańskiej. W trakcie uroczystości odsłonięto Tablicę z litego brązu, poświęconą pamięci Konfederacji Tatrzańskiej i jej przywódców, zwieńczoną zarysem Giewontu i krzyża, który „patrzy na całą Polskę”, stworzył w swojej podkrakowskiej pracowni rzeźbiarz rodem z Nowego Targu Pan Michał Batkiewicz.
  W ramach obchodów odbyła się również premiera dramatu Stanisława Apostoła „Pamięć o nich ginie pomału, czyli Rzecz o Konfederacji Tatrzańskiej”. Wydarzenia zakończył
  rajd rowerowy „Szlakami Konfederacji Tatrzańskiej”, gry i zabawy historyczno-sportowe w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza.
 7. Dnia 11 czerwca odbył się drugi etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego, który poprowadził z Niepołomic do Nowego Targu, zakończył się zwycięstwem Mateusza Komara z Domin Sport, który przekroczył metę na solo po długiej ucieczce. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Dariusz Batek z Wibatech Fuji.144 kilometry liczył sobie sobotni odcinek wyścigu rozgrywanego na szosach Małopolski.( Na tym stosunkowo krótkim odcinku wyznaczone zostały 3 lotne finisze GreenWay oraz 5 premii górskich CCC. Trasa wiodła przez pagórkowate tereny, a zawodnicy zmierzyć się musieli z selektywnymi podjazdami pod Górę Jana, Jodłownik, Wilkowisko, Gruszowiec i Przełęcz Sieniawską.
  Liderem klasyfikacji generalnej wyścigu pozostał Dariusz Batek (Wibatech Fuji), który na podium ponownie założył białą koszulkę Małopolski. W generalce ma on 8 sekund przewagi nad Roberto Giacobrazzim (Team Friuli A.S.D.) i 13 nad Mateuszem Taciakiem (CCC Sprandi Polkowice).
 8. W sobotę (11.06.2016 r.) już po raz trzeci w Nowym Targu odbyło się spotkanie modlitewne „Jezus na Lodowisku”.
  W Miejskiej Hali Lodowej zgromadzona wspólnota oddała hołd Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie oraz obecnej na spotkaniu figurze Matki Bożej Ludźmierskiej.
  (Uczestnicy spotkania m.in. wysłuchali wykładu Ojca Augustyna Pelanowskiego i świadectwa Andrzeja Sowy – Koguta, wzięli udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu.) Kulminacyjnym punktem wydarzenia była koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Grzegorza Rysia, po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwę o wylanie Ducha Świętego za wstawiennictwem Matki Bożej Ludźmierskiej i św. Jana Pawła II - na Podhale, Światowe Dni Młodzieży oraz całą Polskę.
 9. W niedzielę 12 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu odbył się wspaniały Festyn Rodzinny. Dzięki licznym sponsorom udało się zgromadzić wiele cennych nagród w Loterii Fantowej oraz zorganizować takie atrakcje jak bezpłatne „wielkie dmuchańce”, loty balonem PCD Salami, zespoły muzyczne „Boliwia” i „Popod Nogę”. Honorowymi gośćmi niedzielnego popołudnia w „Czwórce” był pan Burmistrz Waldemar Wojtaszek, Radni Miasta Nowy Targ pani Danuta Szokalska – Stefaniak, pan Janusz Tarnowski, pan Grzegorz Luberda, ksiądz proboszcz Franciszek Rembiesa, który duchowo wspierał całą społeczność w prośbach o dobrą pogodę oraz Naczelnik Wydziału Oświaty pan Janusz Stopka.
 10. W dniu 17 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się turniej o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ w piłce nożnej dla zawodników z rocznika 2000 i młodsi. Organizatorami zawodów był Urząd Miasta Nowy Targ oraz animatorzy orlika Sebastian Świerzbiński oraz Jarosław Lech. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn gdzie grano systemem każdy z każdym.
  W turnieju brały udział takie drużyny jak : Bańska Niżna , IV Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji w Nowym Targu , Alfa Squad , Wiktorius , Tim Enigma . Turniej był zacięty , stał na wysokim poziomie a o zwycięstwie i o trzecim miejscu decydował mecz bezpośredni. Ostatecznie zwycięzcami turnieju okazała się drużyna Wiktorius.
 11. Dnia18 czerwca br. o godz. 16:00 w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza, odbyły się XIV Sobótki Nowotarskie organizowane przez Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. W trakcie wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali, m.in. konkursy, koncerty, poszukiwania „kwiatu paproci” oraz pokazy historyczne w wykonaniu członków Klubu Oręża Dawnego Klinga i Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych ZP "Błyskawica". Wieczorem na wody Dunajca puszczono wianki, a wydarzenie zakończyły rozpalenie watry sobótkowej oraz pokaz sztucznych ogni.
 12. W dniu 19 czerwca Br odbył się Parafialny Festyn Rodzinny współorganizowany przez parafię Jana Pawła II, Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz Starostę Nowotarskiego. W programie wydarzenia nie zabrakło koncertów, gier i zabaw dla dzieci, ale również warsztatów edukacyjnych, taki jak instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego zorganizowano również loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z parafii.
 13. W dniu 19 czerwca 2016 r. w Parku Miejskim odbył się rajd rowerowy w ramach projektu "Rodzinne Rajdy Rowerowe". Punktualnie o godzinie 11:00 250 uczestników rajdu, wyposażonych w mapki, wyruszyło na trzy oznakowane trasy o różnym stopniu trudności. Na trasie rajdu czekały ukryte fanty oraz owocowy bufet, a na mecie dla każdego pamiątkowe medale i ciepły posiłek. Na zakończenie rajdu w Parku Miejskim odbył się również festyn sportowy z licznymi konkursami, grami i zabawami, a także zawody rowerowe dla dzieci.
  Rajd Rowerowy odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Nowy Targ.
 14. 14. Dnia 22 czerwca b.r. rozpoczęły się oficjalne uroczystości związane z jubileuszem 670-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. Zainaugurowała je promocja ciekawej monografii autorstwa Elżbiety Jachymiak Miodunki pt. „Życie kulturalne w małym mieście Nowy Targ w latach 1918-1939”. Książka ukazała się nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, w ramach serii „Podhalańskich Monografii Historycznych”.
  Premiera publikacji odbyła się w sali koncertowa im. prof. Józefa Titza w Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu przy ul. Parkowej 12. Podczas spotkania autorka, przybliżyła czytelnikom kulisy powstawania książki, opowiadała o niezwykłych wydarzeniach kulturalnych jakie miały w miejsce naszym mieście oraz wielu zapomnianych nowotarskich artystach.
 15. Dnia 23 czerwca o godzinie 17.00 odbyły się obchody związane z Jubileuszem 50-lecia Muzeum. Otwarto wystawę pt. „50 lat Muzeum Podhalańskiego”, oraz przedstawiono prezentację multimedialną przedstawiającą działalność muzeum.
 16. W dniach 24-do 26 czerwca odbyły się w mieście liczne koncerty i widowiska`, które uświetniły 670 Rocznicę lokacji Miasta.

VIII. Zamówienia publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim w Nowym Targu”.Termin składania ofert upływa w dniu 11.07.2016 r.
 2. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na remont nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Nowy Targ:
  część I
  a) remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Powstańców Śląskich 7 po jego południowej stronie,
  b) wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kopernika, i podpisano umowę - na kwotę 58 502,34 zł z Firmą Handlowo-Usługową „KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata Szaflary
  część II
  a) remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Kilińskiego,
  b) remont końcowego odcinka ul. Nadmłynówka wraz z połączeniem do istniejącej ścieżki rowerowej (trasa rowerowa),
  c) remont nawierzchni jezdni i chodników os. Witosa
  oraz podpisano umowy - na kwotę 581 145,97 zł z Andrzejem Kiernią zamieszkałym Ratułów Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi .
 3. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz podpisano umowę na kwotę 194 706,81 zł z Panem Markiem Głowa Firma Ogólnobudowlana Łopuszna.
 4. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza linii zasilającej wraz z remontem sieci oświetleniowej na terenie byłych NZPS przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu”. Wykonawcą będzie Pani Alicja Czuba Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM ul. Jugowicka 12, 30-443 Kraków z ceną wykonania 67 465,50 zł.
 5. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi na os. Szuflów w Nowym Targu” oraz podpisano umowę na kwotę 60 000,00 zł. z Panem Zbigniewem Galus, u. Retoryka 4 m.17, 31-107 Kraków.
 6. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania remontu zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu”.
  Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2016 r.

IX. Pozostałe

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach , imprezach itp.

 1. 31 maja na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
 2. 1 czerwca w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” gościłem w Przedszkolu „Fiku Miku”, gdzie czytałem dzieciom bajki.
 3. 2 czerwca uczestniczyłem w otwarciu biura poselsko- senatorskiego Pani Poseł Anny Paluch oraz Senatora Jana Hamerskiego, które poprzedzone było spotkaniem z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Panem Mariuszem Gajdą.
 4. Dnia 3 czerwca br. na nowotarskim rynku miał miejsce finał akcji Pola Nadziei, w którym wzięła udział Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska Steg.
 5. Dnia 5 czerwca br. w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza miała miejsce impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, w której uczestniczyła Pani V-ce Burmistrz. Tego samego dnia z nowotarskiego Rynku Pani V-ce Burmistrz dała sygnał do startu III etapu wyścigu kolarskiego Road Challenge.
 6. 7 czerwca wraz z pracownikami Urzędu uczestniczyłem posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 7. W tym dniu V-ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów współpracy transgranicznej. Na spotkaniu przyjęto regulamin naboru, zatwierdzono przeowdnik oraz przyjęto harmonogram naboru mikroprojektów.
 8. Dnia 8 czerwca 2016 r. razem z V-ce Burmistrzem W. Wojtaszkiem uczestniczyliśmy w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MPEC.
 9. W dniu 10 czerwca br. V-ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w uroczystościach z okazji 25- lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.
 10. Dnia 10 czerwca także miały miejsce uroczystości z okazji 75- lecia Konfederacji Tatrzańskiej, które odbywały się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w których wziąłem udział wraz z Panią Joanną Skrzyńską- Steg.
 11. Dnia 11 czerwca dokonałem dekoracji laureatów Małopolskiego Wyścigu Górskiego.
 12. Dnia12 czerwca V-ce Burmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w Festynie Rodzinnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu. Natomiast ja udałem się do Katowic, aby wziąć udział w widowisku Franciszka Łojasa- Kośli „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu- Opera Góralska w 4 odsłonach”
 13. Dnia 16 czerwca mój Zastępca Waldemar Wojtaszek reprezentował Gminę Miasto Nowy Targ w Krakowie na otwarciu nowej siedziby Gminy Żydowskiej.
 14. 17 czerwca br. Pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w obchodach 730- lecia Miasta Liptowski Mikulasz.
 15. Także 17 czerwca miało miejsce zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym byłem obecny. Natomiast Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek, w odpowiedzi na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy oraz Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie Wernera Kohlera reprezentowała władze Naszego Miasta na uroczystości z okazji 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec.
 16. 20 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w obecności dyrektorów i uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty tut. Urzędu uczestniczyłem uroczystej Akademii z okazji kończącego się roku szkolnego. Podczas akademii najzdolniejszym uczniom wręczone zostały nagrody.
 17. Dnia 20 czerwca br. w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja pt „Klaster Energii Zielone Podhale” podczas, której przez uczestników spotkania został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie działań dot. poprawy stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienia lokalnej gospodarki.
 18. Dnia 22 czerwca w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu wzięliśmy udział w promocji książki „Życie kulturalne w małym mieście. Nowy Targ w latach 1918- 1939” Elżbiety Jachymiak Miodunki, i przygotowanym na te okazję pokazie mody z lat 20-30-tych XX wieku, w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Bluszcz” z Warszawy oraz występie Zespołu Muzycznego New Market Jazz Band oraz Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu, które stanowiły pierwszy dzień obchodów Jubileuszu 670 - lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu.
 19. Dnia 23 czerwca wraz z Panią V-ce Burmistrz wziąłem udział w otwarciu wystawy pt. „50 lat Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu”, byłem także obecny na Podsumowaniu i Zakończeniu Sezonu 2015/2016 MMKS Podhale oraz Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A.
 20. W dniu 24 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury miała miejsce XXIV Uroczysta Sesja Rady Miasta oraz uroczysta Msza Św. w Ogrodach Kościoła Św. Katarzyny, w której wziąłem udział wraz z moimi Zastępcami i pracownikami Urzędu Miasta.

Pliki do pobrania

sbmzd_20160531_20160627.pdf (157) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 28-06-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1115

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE