RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 95

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 22 marca do 18 kwietnia 2016r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

 

I. Inwestycje.

 1. Wystosowano zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie: robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Buflak i w ul. Grel w Nowym Targu”.

 2. Podpisano umowy:

  1. na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Zalewowej w Nowym Targu”,

  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na odcinku ul. Szaflarskiej ( budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podtatrzańskiej i ul. Szaflarskiej) - przebudowa drogi.

 3. Zawarto porozumienie z Powiatem Nowotarskim ustanawiające Gminę Miasto Nowy Targ jako prowadzącego zadanie polegające na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podtatrzańskiej i ul. Szafarskiej.

 4. W dniu 31.03.2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Miasta w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi - ul. Grel w Nowym Targu.

 5. Przygotowano wykaz zadań priorytetowych możliwych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2017.

 6. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadań w ramach poprawy szkolnej bazy sportowej dla obiektów:

  1. boisko asfaltowe przy Szkole Podstawowej nr 5,

  2. boisko asfaltowe na osiedlu Bór przy Szkole Podstawowej nr 6,

  3. sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3.

 7. Uzyskano prawomocne decyzje na użytkowanie:

  1. inwestycji drogowej obejmującej odcinek drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu zrealizowanej w ramach inwestycji pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu,

  2. rozbudowanej części drogi gminnej w ciągu ul. Konfederacji Tatrzańskiej wraz z infrastrukturą.

 8. Uzyskano informacje o pozytywnych wynikach kwalifikacji formalnej karty projektu złożonego przez Miasto na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu ...w ramach Poddziałania 7.1.3. Drogi subregionalne- SPR w ramach RPOWM 2014-2020. Zadanie o szacunkowej wartości 7 mln.zł.

II. Gospodarka nieruchomościami

 1. W dniu 22 marca 2016 roku przeprowadzono przetarg licytacyjny na sprzedaż terenu o łącznej powierzchni 278 mkw położonego na osiedlu Bednarskiego przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe. Cena wywoławcza wynosiła 40 000 zł netto. Do przetargu przystąpiło 2 uczestników. Nabywcą została Pani Joanna Watychowicz, która wylicytowała cenę 42 000 zł netto. Umowa notarialna sprzedaży została podpisana w dniu 8 kwietnia b.r.

 2. W dniu 15 kwietnia 2016 roku przeprowadzono II przetarg licytacyjny na sprzedaż terenu znaczonego jako działka ew. nr 9938/47 o powierzchni 3366 mkw. położonego na terenach byłego NZPS-u. Teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną ( bazy, składy, magazyny ) lub zabudowę usługową. Do przetargu przystąpił jeden oferent Firma Handlowa „Gazda II” P. i R. Batkiewicz, która nabyła nieruchomość za cenę netto 287 850,oo zł ( cena wywoławcza wynosiła 285 tys. zł ).

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. W ramach zainstalowanej stacji pomiarowej do badania jakości powietrza atmosferycznego znajdującej się przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu na terenie Gimnazjum nr 1, od dnia 22 marca 2016 roku na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie pod adresem www.monitoring.krakow.pios.gov.pl publikowane są wyniki w zakresie pyłu zawieszonego (PM10) oraz dwutlenku siarki (SO2) w podziale godzinowym. Na stronie głównej miasta www.nowytarg.pl (w kolumnie z prawej strony) zamieszczono link odnoszący do bieżących pomiarów.

 2. W dniu 29 marca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował o zatwierdzeniu do wypłaty wniosku o płatność końcową (po uchwalonych przez Radę Miasta Nowy Targ w dniu 21 marca 2016 r. niezbędnych poprawkach), w zakresie opracowanego dokumentu strategicznego pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ, zgodnie z warunkami zawartej w dniu 23 grudnia 2014 roku umowy dotacji, w ramach której Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała 85% dotacji w łącznej wysokości 32 305,95 zł. Całościowy koszt zadania wyniósł 38 007,00 zł.

 3. Gmina Miasto Nowy Targ wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem na realizację zadania nieinwestycyjnego pn.: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”. Powyższe zadanie stanowi kontynuację projektu, którego liderem był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie pn.:„Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel.)”, wdrożonego w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” i realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 4. W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz prowadzonych przez miasto działań proekologicznych zapraszam Nowotarżan, którzy chcą posadzić na swojej posesji drzewo po odbiór sadzonek jaworu i świerka, które nieodpłatnie są rozdawane w Biurze Obsługi Mieszkańca (Dziennik Podawczy), pok. 001 parter. Akcja trwać będzie od 18 do 22 kwietnia br.

 5. Zapraszam wszystkich Mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w XVIII edycji konkursu: “Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”. Głównymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogródków będzie ich ogólna estetyka, kompozycje roślinne i dobór takich roślin, dzięki którym ogród ozdobiony jest przez cały okres wegetacji, pod uwagę komisji będzie również brana pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w jego siedzibie w pok. 001 i 211 i przesłanie lub dostarczenie w terminie najpóźniej do dnia 6 czerwca 2016r.

 6. W dniu 19 kwietnia br. na terenie rekreacyjny przy ul. Wojska Polskiego, przy ogrodzeniu PSOUU "Chatka" , zostanie ustawiona kabina toaletowa, z której będą mogły nieodpłatnie korzystać osoby przebywające na terenie tego parku. Kabina będzie serwisowana dwa razy w tygodniu. Miesięczny koszt wynajęcia kabiny wynosi 431,46 zł brutto.

 7. W dniach 25 – 27 kwietnia 2016r. odbędzie się kolejna edycja akcji „Sprzątamy Swoje Miasto”. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, którzy wyrazili chęć uczestnictwa, będą sprzątali ogólnodostępne tereny naszego miasta. Zapraszamy także do wzięcia udziału w ww. akcji mieszkańców Nowego Targu.

 8. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta selektywną zbiórką odpadów komunalnych takich jak szkło i tworzywo sztuczne, zakupiono 20 nowych pojemników w celu rozbudowy istniejących już mini punktów o kolejne stanowiska. Przedmiotowe pojemniki po uzgodnieniu z Zarządcami Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zostaną rozmieszczone na terenie miasta Nowy Targ w następujących lokalizacjach:

  ul. Szaflarska 142 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  ul. Powstańców Śląskich 7 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  Aleja Tysiąclecia 44 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  ul. Podhalańska 6 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  ul. Podhalańska 12 – strona północno-wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  ul. Podtatrzańska 70 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  ul. Podtatrzańska 78 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  ul. Podtatrzańska 82 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  ul. Generała Wł. Sikorskiego – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,

  ul. Kolejowa – strona wschodnia „Zakopianki” na terenach należących do Gminy Miasto Nowy Targ.

IV Oświata

 1. Działając zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej, 24 nauczycielom przyznano pomoc zdrowotną. Pomocą zostali objęci wszyscy nauczyciele (w tym emeryci), którzy wystąpili z wnioskiem o udzielenie takiego świadczenia, ze względu na zły stan zdrowia.

 2. Powołano Komisję Konkursową wyłaniającą kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu. Postępowanie konkursowe odbyło się dzisiaj tj.18.04.br.w  godzinach porannych. Do konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat – dotychczasowy Dyrektor Przedszkola.

V. Zarządzanie drogami.

 1. Przygotowywana jest umowa na wykonanie oznakowania poziomego na drogach miejskich. Jak już informowałem w poprzednim sprawozdaniu wykonawca przystąpi do wykonania oznakowania po nastaniu warunków atmosferycznych umożliwiających skuteczne oznakowanie. Urząd ze swej strony dopełnił warunków, czyli na finiszu jest sprzątanie pozimowe ulic z materiału uszarstniającego oraz prowadzone jest uzupełnianie ubytków w nawierzchni w ramach remontów bieżących.

 2. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Kasprowicza. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy, które można będzie realizować sukcesywnie w miarę pojawiających się w budżecie środków oraz w przypadku oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych.

 3. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz przystąpiono do realizacji remontów bieżących ulic, chodników, placów, mostów i przepustów.

VI. Kultura, promocja i sport.

 1. W dniu 31 marca 2016 r. – odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Unihokeju Chłopców. Igrzyska rozegrano w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje chłopców ze wszystkich nowotarskich szkół podstawowych. Najlepsze trzy drużyny: Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 6, uzyskały awans do Powiatowych Igrzysk Ośrodka Sportowego Nowy Targ.

 2. W 11. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II- 2 kwietnia 2016r., Burmistrz Miasta Nowy Targ wraz z delegacją, złożył wiązankę kwiatów oraz znicze przed tablicą Św. Jana Pawła II przy Ratuszu w Nowym Targu. W związku z tą rocznicą, z miejskiego Ratusza kilkakrotnie zabrzmiała „Barka”.

 3. 2 kwietnia br. w nowotarskim MOK odbył się wieczór autorski i promocja książki Wandy Szado-Kudasikowej” ŚWIĘTY NA ZAWSZE”. Na widowni licznie zgromadziła się rodzina, przyjaciele i znajomi poetki, władze miasta i powiatu, kapłani nowotarskich parafii i Sanktuarium w Ludźmierzu, mieszkańcy i wszyscy, którym twórczość Wandy Szado-Kudasikowej jest bliska. W uroczystym wieczorze również wziąłem udział.

 4. Gmina Miasto Nowy Targ podpisała umowę z Archidiecezją Krakowską na wynajęcie powierzchni z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy Jubileuszu 670-lecia lokacji Miasta Nowy Targ na tyle samochodu Mobilnego Muzeum Jana Pawła II oraz s. Faustyny wraz z zaproszeniem na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie,.

  Mobilne Muzeum w dniu 3 kwietnia 2016 r można było zwiedzać podczas Święta Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach, w dniach od 7-10 kwietnia 2016r. podczas targów książki katolickiej, które odbyły się w Warszawie przy Placu Zamkowym, natomiast w dniu 14 kwietnia mobilne muzeum można było zwiedzać w Gnieźnie podczas rozpoczynających się uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski. W dniach 15-17 kwietnia autokar przemieścił się do Poznania na dalszy ciąg uroczystości związanych z obchodami Chrztu Polski. Dodatkowo w programie katolickim emitowanym w TVP 1 „Miedzy niebem a ziemią” oraz w radio plus ukazał się reportaż dotyczący mobilnego muzeum.

 5. Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Unihokeju Dziewcząt. Igrzyska rozegrano w dniu 7 kwietnia br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje dziewcząt ze wszystkich nowotarskich szkół podstawowych. Najlepsze trzy drużyny: Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 5, uzyskały awans do Powiatowych Igrzysk Ośrodka Sportowego Nowy Targ.

 6. 9 kwietnia 2016 r. na scenie Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu, „Milusioki” świętowały swój VI Dzień. Jest to jedyny góralski zespół złożony z dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności, który działa wszakże już od 9 lat. Oczywiście przy macierzystym dla niego Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 7. W dniu 9 kwietnia 2016 r. Nowotarska Grupa Mieszkańców „Pamięć” uczciła mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Świętej Katarzyny oraz złożeniem wiązanek i zniczy pod Krzyżem Katyńskim dwie ważne rocznice: 76 rocznicę mordu katyńskiego i 6 rocznicę tragedii smoleńskiej. W obchody włączyli się też uczestnicy Rajdu Katyńskiego z Podhala.

 8. W dniach 7-9 kwietnia 2016 r. – odbyły się XXIV Mistrzostwa Polski Oldboy’s.

  Trzeci raz z rzędu, a dziewiąty w historii Old Boje Podhala Nowy Targ sięgnęli po tytuł Mistrza Polski. Od 1 marca trwały przygotowania do organizacji Mistrzostw Old Boyów. W trakcie mistrzostw drużyna rozegrała 4 mecze z drużynami: Torunia, Bytomia, Tychów i Katowic wygrywając wszystkie mecze. Zdobyte w meczach grupowych punkty i zajęcie pierwszego miejsca w grupie pozwoliło drużynie z Nowego Targu wystąpić w meczu finałowym, gdzie spotkali się z drużyną z Krakowa. Po zaciętej walce w pierwszej połowie spotkania drużyna „ Szarotek” prowadziła już 3:0. W drugiej odsłonie rywale nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki sportowej i mecz zakończył się wynikiem 7:1.

 9. Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich. 13 kwietnia 2016r.wspólnie z Powiatem Nowotarskim Urząd Miasta uczcił obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który rozpoczął się Mszą św. w Kościołku Św. Anny na nowotarskim cmentarzu przy współuczestnictwie pocztów sztandarowych szkół, organizacji; delegacji służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń, Związku Podhalan. Po Mszy św. przemaszerowano do kwatery, gdzie przy symbolicznym grobie skrzynie z ziemią Mogił Katyńskich złożyli: PaniHelena Łojas, Pan Józef Teper i przedstawiciele Rodzin Katyńskich:Pani Maria Łaś, siostrzenica zamordowanego w Katyniu Władysława Burtana z Czarnego Dunajca orazMarcin Ozorowski – wnuk zamordowanego we Lwowie Wachmistrza Żandarmerii Józefa Czerwińskiego. Odczytano apel poległych a potrójną salwę wykonała 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

 10. W dniu 13 kwietnia br. o godz. 19:30 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się promocja książki Anny Mlekodaj pt; „Kuchnia wygaszona Listy nienapisane,” Władysław Burtan Czarny Dunajec 1910-Kozielsk 1940 . Promocję książki uświetniło widowisko słowno –muzyczne w wykonaniu Zespołu Regionalnego „ Śwarni”.

 11. W dniu 14 kwietnia obchodziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Z tej okazji w nowotarskim Ratuszu odbył się wernisaż wystawy „ Taka jest nasza wiara” Jest to wystawa znaczków z kolekcji Marka Borowicza z okazji 1050 lecia Państwa Polskiego. Wystawa obejmuje znaczki o tematyce religijnej; przedstawiające architekturę sakralną, dzieła sztuki, znaczki o tematyce sakralnej oraz papieskiej pieczołowicie kolekcjonowane przez kilkadziesiąt lat.Wystawę można oglądać w muzeum do 10 czerwca br.

 12. W czwartek 14 kwietnia br.w nowotarskim Ratuszu rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej”.  W ramach konferencji odbył się wernisaż wystawy historycznej przygotowanej przez Grupę Wyszehradzką Archiwów pt. „Od Wyszehradu do Wyszehradu”. Z kolei w piątek i sobotę (15 i 16.04.) od godz. 10.00 w Ratuszu obradowali archeolodzy, etnolodzy, historycy, historycy sztuk i politolodzy, którzy prezentowali wyniki swoich  najnowszych badań. Wykład rozpoczęła dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie.

  Konferencja miała charakter otwarty, dlatego każdy zainteresowany zagadnieniami współpracy międzynarodowej mógł w niej uczestniczyć Łącznie swoje referaty wygłosiło ponad 30-stu prelegentów z kilkunastu placówek naukowych z Polski, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy.  

 13. Dnia14 kwietnia 2016 r na miejskich obiektach Hali Gorce Nowy Targ odbył się mecz o Mistrzostwo II ligi w Tenisie Stołowym pomiędzy miejscowym Klubem KS Gorce a drużyną z Krakowa KS Bronowianka. Końcowy wynik meczu 6:4 dla Bronowianki.

 14. Był to ostatni mecz w tym sezonie grany na własnych obiektach, zostały jeszcze dwa mecze 23.04 w Oleśnie oraz 7.05 w Skrzyszowie, obecnie Gorce znajdują się na 7 miejscu w tabeli.

VII. Sprawy społeczne.

 1. W klasach szóstych szkół podstawowych rozpoczęła się realizacja programu profilaktycznego ,,Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków". Program ten jest trwałym elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. ,,Trzeci Elementarz" wyposaża uczniów w podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie ochrony przed uzależnieniami i przemocą. Tegoroczna edycja programu będzie zawierała dodatkowy moduł - element edukacyjny dla uczniów, rodziców oraz rad pedagogicznych, dotyczący problematyki uzależnienia od gier komputerowych.

 2. W dniu 31 marca 2016 roku w nowotarskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z pedagogami nowotarskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Spotkanie było poświęcone przystąpieniu szkół do kolejnej edycji kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Jak co roku kampania bogata jest w kolorowe ulotki, broszury, plakaty, dyplomy, informatory, certyfikaty, materiały dla uczniów oraz dla rodziców. Wszystkim uczestnikom życzono powodzenia oraz wspaniałych nagród.

 3. W ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny w roku bieżącym rozpatrzono 35 wniosków rodzin starających się o wydanie kart.

 4. Od początku roku wydano 1354 dowodów osobistych, a przyjęto 1388 wniosków. 129 wniosków zostało złożonych przez osoby spoza terenu Miasta Nowego Targu.

 5. W ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+ do dnia 15 kwietnia wpłynęło 1471 wniosków, w tym 373 przez systemy teleinformatyczne. Wnioski były i są przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w budynku Ośrodka oraz dodatkowym punkcie w Urzędzie Miasta, który będzie funkcjonował do końca kwietnia. Obecnie wnioski na bieżąco są weryfikowane i wprowadzane do systemu informatycznego. W najbliższym czasie na podstawie decyzji administracyjnych zostaną uruchomione pierwsze wypłaty.

VIII. Zamówienia publiczne

 1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na przebudowę systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ obejmującego przebudowę dróg miejskich:

  1. część I – poprawa bezpieczeństwa na odcinku ul. Szaflarskiej tj. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Podtatrzańską,

  2. część II – remont ul. Po Wale, przebudowa ul. Sikorskiego z dobudową oświetlenia drogowego, ul. Ku Studzionkom,

  3. część III – przebudowa ul. Jana Pawła II, ul. Konfederacji Tatrzańskiej.

  zostało złożonych 15 ofert. Trwa weryfikacja ofert.

 2. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na kwotę 164 545,71 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Orkana 17 w Nowym Targu” z SOLID-STET sp. z o. o. sp. k. ul. Arkońska (Stadion), 71-245 Szczecin.

 3. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na kwotę 373 704,50 zł na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2016 r z Firmą Handlowo – Usługowa „KAL-TRANS” Kalata sp. j., ul. os. Nowe 1 E, 34-424 Szaflary.

 4. Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku stacji kolejowej i budynku wieży wodnej w Nowym Targu”. Termin składania ofert do dniu 14.04.2016 r.
  Zostały złożone następujące oferty:

  • Marcin Chryczyk Biuro Projektowe Archi-Plan ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna – cena oferty 52 900,00 zł.,

  • Agnieszka Rusnak Biuro Projektów ul. Św Katarzyny 4, 34-400 Nowy Targ – cena oferty 98 400,00 zł. Trwa weryfikacja ofert.

 5. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Buflak i w ul. Grel w Nowym Targu”. Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2016 r.

IX. Pozostałe

 1. W dniu 11 marca 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Nowy Targ. W ramach konsultacji społecznych w dniu 22 marca 2016 r. przeprowadzono spotkania konsultacyjne w Gimnazjach Nr 1 i Nr 2 w Nowym Targu z uczniami klas III. Następnie o godz. 13:00 przeprowadzono spotkanie z Radnymi, Kierownikami JST, przedstawicielami Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się o godz. 16:00 i było to spotkanie otwarte dla mieszkańców miasta Nowy Targ.

  Powyższe spotkania miały na celu umożliwienie omówienia i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Nowy Targ, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

  Termin konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu uchwały został przedłużony do dnia 18 kwietnia 2016 r. Po tym terminie projekt uchwały z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji zostanie przekazany Radzie Miasta do uchwalenia.

 2. Informuję, iż w związku z uruchomieniem programu rządowego 500+ USC w Nowym Targu zaobserwowano znaczny wzrost ilości osób pobierających odpisy dla potrzeb programu 500+. W dniu 1 kwietnia 2016 r. do USC w Nowym Targu wpłynęło ok. 80 zleceń migracji aktów co zgodnie z katalogiem zadań przygotowanym przez Urząd Wojewódzki zajmuje ok. 40 godzin. OPS-y pomimo komunikatów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o tym, że do realizacji programu nie są potrzebne odpisy wysyłają strony do USC. Ustawodawca wprowadzając ustawę nie przewidział skutków finansowych zwiększenia zapotrzebowania migracji aktów dla potrzeb programu 500+.

 3. Komisja konkursowa przesłuchała trzech kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne do ogłoszonego konkursu i w drodze losowania zaproponowała kandydaturę Pana Bolesława Bary na stanowisko Dyrektora MOK. Decyzję w tej kwestii podejmę w ciągu tygodnia.

 4. Ogłoszono konkurs na Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu .Wymagane w konkursie dokumenty należy składać w terminie do 18 kwietnia 2016 r.

 5. Informuję, że m.in. z uwagi na nieprzyznanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przedłużającej się procedury uruchomienia „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, unieważniłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora – ekodoradcy w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ogłoszony dnia 31 grudnia 2015 r. Nie oznacza to rezygnacji z uczestnictwa w tym projekcie, wciąż oczekuje na decyzje Zarządu Województwa Małopolskiego dot. budżetu projektu.

 6. 23 marca br. wspólnie z moimi zastępcami wziąłem udział w spotkaniu świątecznym z Dyrektorami Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli, a 24 marca br. w spotkaniu świątecznym z pracownikami Urzędu.

 7. Dnia 24.03 - wraz z Kierownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Targu Panią Urszulą Słowik i Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Barbarą Paluch złożyłem wizytę Pani Janinie Sięce z okazji jubileuszu 100-ych urodzin. Były kwiaty i upominek wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz nieustającej pogody ducha i szczęśliwych chwil w gronie najbliższych. Na ręce Jubilatki przesłane zostały również listy gratulacyjne od Pani Premier Beaty Szydło i Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha.

 8. W dniu 4 kwietnia – wziąłem udział w posiedzeniu I sesji Rady Seniorów, która wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady Seniorów Pana Andrzeja Kosińskiego, Zastępcę Panią Marię Słowik oraz sekretarza Panią Wandę Piekarczyk. W tym dniu również odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej rady Miasta w której uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Pan Janusz Tarnowski. Podczas posiedzenia wybrani zostali Przewodniczący MRM- Pan Filip Kot, Zastępcy Przewodniczącego – Pan Tomasz Mikołajczyk , Pan Mateusz Gruchacz, oraz Sekretarz – Pani Łucja Maj.

 9. W dniu 5.04 – uczestniczyłem w II Europejskim Kongresie Samorządów, który miał miejsce w Krakowie.

 10. Jako jeden z fundatorów nagród wziąłem udział w zakończeniu Powiatowych Eliminacji XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” w dniu 7 kwietnia br. w sali obrad Urzędu Miasta.

 11. 6 kwietnia br. udział w roboczym spotkaniu w Nadleśnictwie Nowy Targ w sprawie współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów ścieżek rowerowych po terenach Lasów Państwowych w obrębie administracyjnym miasta Nowy Targ ( do 2 maja 2016 będzie złożony kolejny wniosek Miasta we współpracy z Nadleśnictwem , Gminami Nowy Targ i Szaflary na rozwój szlaków turystycznych i tras rowerowych „Single Truck”.

 12. 6 kwietnia – udział w spotkaniu w siedzibie GDDKiA w Nowym Targu w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu w/c Al. Tysiąclecia w obrębie budynku Starostwa i Izby Celnej.

 13. Dnia 6 kwietnia br. – udział w spotkaniu polskich parterów projektu flagowego pn. ”Historyczno –Kulturowo-Przyrodniczy Szlak wokół Tatr” ;II ETAP. w siedzibie „Euroregion Tatry”. Decyzją Komitetu Monitorującego Program INTER REG V;A;Pl-SK 2014-2020 została zatwierdzona koncepcja tego projektu flagowego, który spośród pieciu koncepcji uzyskał najwyższą ocenę. Warunkiem jego wdrożenia będzie złożenie formalnego wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 czerwca br. oraz zatwierdzenie go przez Komitet Monitorujący. Podczas tego spotkania dokonano również podziału dodatkowej kwoty około 312 tyś. EURO pomiędzy polskich partnerów. Miasto Nowy Targ uzyskało dodatkowo kwotę 60 tys. EURO w tym: 41 tyś EURO z podziału proporcjonalnego pomiędzy partnerów oraz 19 tyś. EURO dodatkowo na parkingi przez budynkiem PKP w Nowym Targu, przy akceptacji partnerskich gmin.

 14. Dnia 7 kwietnia br. Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie w sprawie ostatecznych uzgodnień przed wszczęciem procedury przetargowej na zadanie pn. ”Budowa sieci tras rowerowych w woj. Małopolskim – zadanie nr 5 Velo Dunajec (VD) odcinek od Zakopane do M Sromowce Niżne”. Przetarg na wyżej wymienione zadanie został ogłoszony przez ZDW w dniu 15 kwietnia 2016r.(W obrębie Miasta Nowy Targ zadanie dotyczy wyznaczenia i budowy tras rowerowych w tym między innymi odcinka ścieżki rowerowej od kładki wschodnim brzegiem Białego Dunajca w kierunku ul. Waksmundzkiej i dalej po wale do Waksmunda).

 15. Dnia 7.04 br. dokonałem otwarcia Mistrzostw Polski OLD Boys Podhale w Miejskiej Hali Lodowej, a 9 kwietnia wziąłem udział w uroczystości zakończenia Mistrzostw i dekoracji.

 16. Dnia 11.04 – wraz z Zastępcą, Przewodniczącym Rady Miasta i Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wziąłem udział w I Forum Green Smart City dot. podjęcia działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji.

 17. W dniu 11 kwietnia – Wiceburmistrz Pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie, a Pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska – Steg wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala.

 18. Dnia 12.04 – wraz z Przewodniczącym Rady Miasta wzięliśmy udział w XXII Kongresie Związku „Euroregion Tatry”.

 19. W dniu 13.04 br. – wziąłem udział w uroczystych obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej na nowotarskim cmentarzu i promocji książki p. dr hab. Anny Mlekodaj.

 20. W dniu 15.04 br.– wziąłem udział w uroczystym otwarciu Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach obchodów 670-lecia lokacji Miasta Nowy Targ z udziałem Konsula Generalnego Węgier .

Pliki do pobrania

sbmzd_20160322_20160418.pdf (151) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 18-04-2016
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1176

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE