RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 29
Zarządzenie Nr 0050.Z.64.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

1. w § 3 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„ 1. Wydziałami Urzędu kierują naczelnicy, Wydziałem Finansowym - Główny Księgowy Urzędu Miasta, Biurem Budżetu i Analiz - Skarbnik Miasta (Gł. Księgowy Budżetu), Urzędem Stanu Cywilnego - Kierownik, referatami - kierownicy referatów.”

2. w § 3 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„2. Naczelnicy wydziałów, Główny Księgowy Urzędu Miasta, Kierownik USC, kierownicy referatów zwani dalej „Naczelnikami" odpowiadają przed Burmistrzem za realizację powierzonych im zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy wydziału oraz za wykonanie uchwał i zarządzeń.”

3. w § 5 ust.1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały (komórki organizacyjne równorzędne o innej nazwie) i samodzielne stanowiska pracy o symbolach literowych:
1. Wydział Administracji i Kadr „AiK”,
2. Wydział Finansowy „F”,
2a) Wydział Podatków i Opłat „PiO”,
2b) Biuro Budżetu i Analiz „BBiA”,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami „GN”,
3a) Wydział Rozwoju i Urbanistyki „RiU”,
4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska „GKiOŚ”,
5. Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji „FPiI”,
6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji „KSiP”,
7. Wydział Spraw Społecznych „SP”,
8. Wydział Oświaty „O”,
9. Urząd Stanu Cywilnego „USC”,
10. Referat ds. Zamówień Publicznych „ZP”,
11. Referat ds. Drogownictwa i Transportu „DiT”,
12. Biuro Obsługi Prawnej „BOP”,
13. Biuro Audytu i Kontroli „BAiK”,
14. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych „POIN”,
15. Stanowisko ds. BHP „BHP”,
16. Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” „MAO”.”
4. w § 5 wykreśla się ust. 3 o poniższym brzmieniu:
„W ramach Wydziału Finansowego funkcjonuje:
- stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Miasta,
- Referat Podatków i Opłat, którego kierownik podlega bezpośrednio Skarbnikowi Miasta.”,
oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany porządkowej numeracji w kolejnych ustępach tego paragrafu.

5. w §12 ust.2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„2. Jednostka opracowująca projekt aktu prawnego zobowiązana jest uzgodnić projekt pod względem merytorycznym z:

1) właściwymi komisjami Rady, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów lub charakteru aktu prawnego,
2) Skarbnikiem Miasta, jeżeli projekt dotyczy spraw związanych z planowaniem i finansowaniem określonych aktem zadań,
3) zainteresowanymi wydziałami Urzędu a zwłaszcza z:

a) Wydziałem Administracji i Kadr, jeżeli dotyczy spraw kadrowych oraz organizacji Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych.
b) innymi wydziałami - jeżeli zawiera w stosunku do nich zadania polecenia lub zobowiązania,
c) uzgodnienia o których mowa w ust. 2 winny być potwierdzone parafami naczelników na kopii projektu, a wszelkie zastrzeżenia i uwagi nanoszone w formie pisemnej.”

6. w § 21 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2. Wydział Finansowy – zakres działania:
1) prowadzenie rachunkowości finansowej i budżetowej Urzędu oraz Gminy,
2) pobór i prowadzenie ewidencji dochodów niepodatkowych oraz prowadzenie spraw w zakresie ulg dotyczących spłaty tych należności (wszystkie dochody za wyjątkiem dochodów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty skarbowej),
3) windykacja należności niepodatkowych Gminy,
4) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej Urzędu oraz Gminy, sporządzanie pozostałych sprawozdań finansowych i statystycznych Urzędu oraz Gminy,
5) ewidencja wartości majątku Urzędu i Gminy,
6) organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację budżetu pod względem formalno-prawnym,
7) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczenie jej wyników,
8) udział w przetargach organizowanych przez Urząd Miasta,
9) rozliczanie podatku od towarów i usług w zakresie działania Gminy oraz sporządzenia stosownych deklaracji,
10) naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz umów zleceń i umów o dzieło, prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, sporządzanie stosownych deklaracji,
11) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
12) obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych oraz udzielanych przez Gminę.”

7. w § 21 dodaje się ust. 2a) o poniższym brzmieniu:

„2a) Wydział Podatków i Opłat – zakres działania:
1) proponowanie wysokości i stawek podatków i opłat lokalnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, sposobu ich poboru, określanie inkasentów tych należności, a także ulg i zwolnień w tych należnościach,
2) wymiar i pobór należności pieniężnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
3) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,
5) nadzór nad inkasentami podatków i opłat lokalnych,
6) prowadzenie windykacji należności podatkowych,
7) przygotowywanie propozycji decyzji podatkowych w sprawach umorzeń lub udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat lokalnych,
8) umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności podatkowych w ramach przysługujących uprawnień,
9) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach na podstawie urządzeń wymiarowych i księgowo-ewidencyjnych,
10) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej w zakresie należności podatkowych,
11) prowadzenie windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
12) ewidencja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, windykacja tych należności oraz prowadzenie spraw z zakresu stosowaniu ulg w jej spłacie,
13) wymiar i pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacja tych należności oraz prowadzenie spraw z zakresu stosowaniu ulg w jej spłacie,
14) prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
15) sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie realizowanych przez Wydział dochodów,
16) prowadzenie kasy Urzędu Miasta.”

8. w § 21 dodaje się ust. 2b) o poniższym brzmieniu:
„2b) Biuro Budżetu i Analiz – zakres działania:
1) opracowywanie projektu budżetu miasta,
2) opracowywanie układu wykonawczego budżetu miasta,
3) opracowywanie wieloletnich planów finansowych,
4) nadzór i bieżąca analiza realizacji budżetu Gminy,
5) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
6) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym,
7) nadzór finansowy nad działalnością jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury powiązanych z budżetem miasta,
8) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
9) opracowywanie analiz związanych z procesami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Gminę,
10) opracowywanie analiz zdolności kredytowej.”

9. w § 21 ust. 3a) (Wydział Rozwoju i Urbanistyki – zakres działania) dodaje się pkt 36)o poniższym brzmieniu:
„36) przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji w zakresie właściwości gminy. ”

10. w § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakres działania), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„ - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) współpraca z Referatem ds. Drogownictwa Transportu w zakresie wykonywania kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.”
11. w § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakres działania) w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej wykreśla się pkt 11) o poniższym brzmieniu:
„11) utrzymanie obiektu Kotłownia Centralna.”

12. w § 21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu – zakres działania) w zakresie drogownictwa dodaje się pkt. 35)-38) o poniższym brzmieniu:
„35) nadzór nad eksploatacją sieci deszczowej w drogach miejskich oraz studni publicznych,
36) współpraca z MZWIK w zakresie opiniowania wniosków w zakresie możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej,
37) przejmowanie na stan Miasta infrastruktury wybudowanej przez inne podmioty za ich środki własne,
38) współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.”

13. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

14. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 14 kwietnia 2016 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2016_0050z_064.pdf (125) KB
zarz_bur_2016_0050z_064_z01.pdf (104) KB
zarz_bur_2016_0050z_064_z02.pdf (79) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 14-04-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1444

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE