RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 23 lutego do 21 marca 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje.

 1. Zlecono wykonanie:
  - prac projektowych dla zadania p.n. Trasa rowerowa Kowaniec – Zadział.
  - prac projektowych dla wykonania przyłącza linii zasilającej wraz z remontem sieci oświetlenia na terenie byłego NZPS.
  - kompletu materiałów do złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym w Nowym Targu.
  - prac projektowych polegających na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Nowym Targu”.
 2. Wystosowano zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie:
  - prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Zalewowej w Nowym Targu" – w trakcie rozstrzygnięcia.
 3. Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych dla wolnostojących budynków na płycie Rynku.
 4. Podpisano umowę na roboty budowlane dla zadania Modernizacja i wyposażenie świetlicy edukacyjno-szkoleniowej w remizie OSP na Kowańcu oraz przekazano plac budowy.
 5. Przygotowano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4, dla podniesienia bezpieczeństwa w Mieście Nowy Targ.
 6. Przygotowano Kartę projektu w ramach RPO WM – SPR Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionalnych – SPR pn.” Rozwój infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych”.
 7. Zakończyła się kontrola końcowa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie projektu p.n. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr oraz uzyskano certyfikat dla płatności końcowej - projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 8. Opracowano koncepcję projektową dla przebudowy ul. Schumana w Nowym Targu.

II. Gospodarka nieruchomościami

 1. W dniu 23 lutego 2016 roku przeprowadzono I przetarg licytacyjny na sprzedaż terenu o łącznej powierzchni 3752 m2. położonego w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej. Cena wywoławcza wynosiła 700.000 zł netto. Przetarg nie dał rezultatu z powodu braku oferentów.
 2. Zarządzeniem z dnia 1 marca 2016 roku ogłoszono II przetarg licytacyjny na sprzedaż terenu o powierzchni 3366 m2 położonego na terenach byłego NZPS-u. Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 285.000 zł netto. Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia b.r.
 3. W związku z przejęciem nieruchomości od PKP S.A. w dniu 1 marca 2016 roku zostały przeprowadzone przez krakowską Firmę „ALMAR” czynności geodezyjne przyjęcia przebiegu granic wszystkich nieruchomości, które pozostaną w bezpośredniej własności Gminy Miasta Nowy Targ. Wg przekazanych informacji geodezyjny projekt podziału zostanie wykonany do końca maja b.r.
 4. W dniu 9 marca 2016 roku przeprowadzono nieograniczony przetarg ofertowy na oddanie w dzierżawę terenu położonego w parku przy ul. Wojska Polskiego celem uruchomienia punktu gastronomicznego wraz z toaletą do użytku ogólnego. W wymaganym terminie nie wpłynęły żadne oferty.
 5. W okresie od ostatniej sesji Rady Miasta wydano także kilka zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów ponad 10 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W celu informowania mieszkańców na bieżąco o realnym stanie jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ, a także w celu weryfikacji podejmowanych przez naszą gminę działań naprawczych służących poprawie stanu jakości powietrza, po naszych staraniach przywrócono stałą stację pomiarową do badania jakości powietrza atmosferycznego w ramach uczestnictwa naszej gminy w III Sekcji Podzespołów Lokalnych Programów Ochrony Powietrza.
Służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach 11.02 i 29.02 br. jako jedno z trzech miejsc potencjalnych i spełniających kryteria prawne w zakresie prowadzonych pomiarów i badań, wytypowały lokalizację w północno-wschodniej części działki ewidencyjnej nr 11107/2 przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu tj. na terenie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu. Ustalono, iż ostatecznym miejscem lokalizacji będzie ww. nieruchomość przy Gimnazjum nr 1. Stacja w najbliższym czasie zostanie uzbrojona w specjalistyczny osprzęt i uruchomiona w tej lokalizacji, a jej wyniki będą publikowane na bieżąco na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Po uruchomieniu stacji podejmiemy również działania mające na celu udostępnianie na bieżąco danych o jakości powietrza atmosferycznego.

IV. Zarządzanie drogami.

 1. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań:
  • Remont drogi nr K362718198 na os. Zadział km 2+200 – 2+300.
  • Remont przepustu na os. Zadział w km 1+368 drogi nr K362718198.
  zgłoszonych do dofinansowania z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwania skutków klęsk żywiołowych. Ponieważ zadania dotyczą strat poniesionych w wyniku powodzi w 2010 roku,( według informacji uzyskanej Urzędu Wojewódzkiego) przydział środków może nastąpić w ramach II transzy.
  W bieżącym roku w pierwszej kolejności refundacji podlegają straty powodziowe z lat 2013-
  2015.
 2. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
  • Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Kilińskiego.
  • Remont końcowego odcinka drogi miejskiej ul. Nadmłynówka – wykonanie nawierzchni asfaltowej.
  • Remont nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż bloku ul. Powstańców Śląskich 7 po stronie południowej, nowa nawierzchnia z kostki betonowej.
  Powyższe zadania wykonane zostaną w ramach środków na zadania bieżące, remonty dróg. Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym.
 3. Opublikowano zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie oznakowania poziomego na drogach miejskich. Oznakowanie zostanie wykonane w miesiącu maju, po nastaniu warunków atmosferycznych umożliwiających skuteczne malowanie nawierzchni (temperatura w nocy powyżej +5 oC, sucha nawierzchnia) oraz uprzątnięciu nawierzchni ulic z materiału uszarstniającego po akcji zimowej.
 4. Zgłoszono w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Nowotarskiego zamiar wykonania wiaty przystankowej przy Hali Gorce - przewidywany termin rozpoczęcia robót po 4 kwietnia 2016 r.

V. Kultura, promocja i sport.

 1. W dniu 26 lutego 2016 r – odbył się Mecz tenisa stołowego o Mistrzostwo II ligi Mężczyzn, pomiędzy drużynami KS Gorce Nowy Targ vs UKS TKKF MOSiR Dukla a 28 lutego 2016 r. -mecz Tenisa Stołowego o Mistrzostwo II ligi Mężczyzn, pomiędzy drużynami KS Gorce Nowy Targ vs UKS Villa-Verde Olesno II.
 2. 27 luty 2016 r. - mecz pierwszej rundy play off pomiędzy TATRYSKI PODHALE Nowy Targ - Unia Oświęcim.
 3. 27 luty 2016 r. - Zawody Wspinaczkowe Boulder Wars, które odbyły się w Centrum Wspinaczkowym TOP Nowy Targ
 4. Koncertem organowym w wykonaniu Marcina Augustyna , który odbył się w dniu 28 lutego br. w kościele p.w. Św. Brata Alberta w Nowym Targu-rozpoczęliśmy cykl imprez my w ramach obchodów Roku Jubileuszowego 670 lecia lokacji Miasta .
 5. W dniu 1 marca 2016r. uroczyście obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – Odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny. Po mszy przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty pod Krzyżem Katyńskim .
 6. W dniu 5 marca 2016 r. odbył się Mecz hokejowy TatrySki Podhale Nowy Targ - Ciarko PBS Bank STS Sanok .
 7. W dniu 12 marca 2016 r.w naszym mieście obchodzono I Nowotarską Noc Sów .
 8. W nowotarskim MOK-u po raz piętnasty wystawiono Misterium Męki Pańskiej. Na scenie pojawiło się blisko 100 aktorów amatorów z grupy teatralnej organizatora czyli Parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Nowym Targu. Łącznie odbyło się siedem spektakli. Przedstawienie poprzedziły warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez jego reżysera Piotra Piechę na co dzień aktora Teatru Ludowego
 9. Dnia 18 marca 2016 r. Koncert pt. Totus Tuus – Nadzieja” w wykonaniu zespołu THE WELLNESS SOUND, który odbył się w kościele p.w. Św. Katarzyny.
 10. Dnia 19 marca 2016 r. odbył się Mecz piłkarski pomiędzy NKP Podhale Nowy Targ – Wolania Wola Rzędzińska na inaugurację rundy wiosennej na Stadionie im J Piłsudskiego

VI. Oświata.

 1. Zarządzeniem nr 0050.Z.55.2016 z dnia 4 marca 2016r. ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu (os. Bór). Kadencja dyrektora przedszkola trwa 5 lat.
 2. Wdrożono projekt pt. „Już pływam” w którym udział bierze 180 dzieci z klas I-VI. Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano środki pomocowe z Województwa Małopolskiego w kwocie 24.900 zł.Wydatki projektu 52.100 zł
 3. Gimnazjum Nr 2 uzyskało elitarny certyfikat Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie„Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

VII. Sprawy społeczne.

 1. W mieście Nowy Targ realizatorem zadania związanego z przyznaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku czyli od momentu startu programu w siedzibie Ośrodka przy ul. Kościuszki 8, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Planowane jest uruchomienie dodatkowego punktu przyjęć wniosków w siedzibie Urzędu Miasta oraz w siedzibie PKPS przy ul Kościuszki 8. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
 2. Odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W wyniku wyborów w poszczególnych okręgach szkolnych radnymi zostali: Batkiewicz Bartłomiej, Chronowski Konrad, Czyszczoń Kamil, Fasiczka Dawid, Fryźlewicz Bartłomiej, Gacek Filip, Garcarz Michał, Gruchacz Mateusz, Jędrol Karolina, Kot Filip, Kutyła Aleksandra, Łukaszka Weronika, Maj Łucja, Maruszczak Maksym, Mikołajczyk Tomasz, Myjak Patryk, Niedośpiał Kamila, Pacyga Jan, Pierzchała Daniel, Stańczak Jan, Walkosz Angelika.
 3. Na walnym zgromadzeniu środowisk reprezentujących seniorów wybrano również przedstawicieli do Nowotarskiej Rady Seniorów w składzie: Burdyn Grażyna, Bochowicz Marek, Jałowiecka Barbara, Kosiński Andrzej, Kowalczyk Stanisław, Morajko Małgorzata, Pastwa Marian, Piekarczyk Wanda, Słowik Maria, Wcisło Jerzy, Will Teresa.
 4. W dniu 9 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu został zorganizowany oraz przeprowadzony program profilaktyczny CUDER. Program adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, jak również młodzieży gimnazjalnej. Obejmuje swym oddziaływaniem również nauczycieli i rodziców.
 5. Sfinansowano wystawienie spektaklu profilaktycznego „V Przykazanie” zrealizowanego przez Teatr Zwierciadło z Łodzi. W spektaklach uczestniczyli uczniowie Szkół Podstawowych nr 2 i 11.
 6. Małopolski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę sprawności syren alarmowych na terenie miasta Nowy Targ.

VIII. Zamówienia publiczne

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ obejmującego przebudowę dróg miejskich:
  1. część I – poprawa bezpieczeństwa na odcinku ul. Szaflarskiej tj. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Podtatrzańską,
  2. część II – remont ul. Po Wale, przebudowa ul. Sikorskiego z dobudową oświetlenia drogowego, ul. Ku Studzionkom,
  3. część III – przebudowa ul. Jana Pawła II, ul. Konfederacji Tatrzańskiej.
   Termin składania ofert upływa w dniu 1.04.2016 r.
 2. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Orkana 17 w Nowym Targu” i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez SOLID-STET sp. z o.o. ze Szczecina z ceną oferty w wysokości 164 545,71 zł i 5 letnim okresem rękojmi i gwarancji.
 3. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2016r. zostały złożone następujące oferty:
  1. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ – cena oferty 421 823,00 zł, termin wykonania minimum 30% wartości zamówienia 30 dni od dnia pierwszego typowania,
  2. Firma Handlowo – Usługowa „KAL-TRANS” Kalata sp. j., ul. os. Nowe 1 E, 34-424 Szaflary- cena oferty 373 704,50 zł, termin wykonania minimum 30% wartości zamówienia 30 dni od dnia pierwszego typowania,
  3. Konsorcjum firm: Kiernia Sp z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche oraz Andrzej Kiernia, Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi, Ratułów 208, 34-407 Ciche – cena oferty 373 800,00 zł, termin wykonania minimum 30% wartości zamówienia 30 dni od dnia pierwszego typowania. Trwa weryfikacja ofert.
 4. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej w formie wizualizacji i rzutu funkcji dwóch budynków tymczasowych wolnostojących na kamiennej płycie Rynku w Nowym Targu i podpisano umowę na kwotę 31 980,00 zł z Panem Szymonem Szatko Pracownia Architektoniczna Szymon Szatko ul. Grel 60F, 34-400 Nowy Targ.
 5. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji wraz z wyposażeniem audiowizualnym pomieszczenia świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Kowaniec 92 w Nowym Targu i podpisano umowę na kwotę 56 795,30 zł z Panem Krzysztofem Gut Firma Budowlana Krzysztof Gut ul. Kościuszki 36B, 34-520 Poronin.
 6. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ, związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2016r i podpisano umowę na kwotę 79 901,03 zł z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN Józef Możdżeń, Michał Możdżeń s. c. ul. Św. Anny 5, 34-400 Nowy Targ.

IX. Pozostałe

 1. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej pn:” Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ i złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu pod nazwa jak wyżej
 2. Podpisano deklarację przystąpienia Gminy Miasta Nowy Targ wspólnie z innymi samorządami do projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
  Wniosek jest przygotowywany z innymi gminami przez Stowarzyszenie na rzecz Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski.
 3. W dniach 7-8.03.br. wziąłem udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Bukowinie Tatrzańskiej
 4. 10 marca 2016r.Wspólnie z Panem Posłem Edwardem Siarką oraz Prezesem PZHL Dawidem Chwałka uczestniczyłem w Warszawie w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki i podjąłem starania w Ministerstwie Sportu by w "Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu" została ujęta budowa hali wielofunkcyjnej w Nowym Targu
 5. W dniu 12 marca 2016 r w Arsenale - Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie odbyło się spotkanie dla sponsorów i partnerów Opłatka Maltańskiego 2015. Podczas tego wyjątkowego spotkania, wystąpił chór "Echo Gorczańskie" kierowany przez Pana Piotra Augustyna.
  W podsumowaniu wzięło udział 27 polskich miast min. Miasto Nowy Targ. Miasto reprezentowała Pani Joanna Iskrzyńska-Steg Zastępca Burmistrza. Na ręce Pani Joanny Iskrzyńskiej-Steg zostały złożone podziękowania za włączenie się w ideę świątecznej pomocy potrzebującym, której inicjatorem był śp Adam Worwa, a dziś tę tradycję już prowadzi Pani Czesława Worwa wraz z Rodziną.
 6. Razem z wiceburmistrzami wzięliśmy udział w następujących wydarzeniach:
  • W dniu 25 lutego w Ośrodku Współpracy Polsko Słowackiej w Nowym Targu – udział w spotkaniu partnerów projektu flagowego dot. realizacji II etapu „Historyczno- Kulturowo-Przyrodniczego Szlaku wokół Tatr”. Spotkanie między innymi dotyczyło zatwierdzenia porozumienia partnerskiego.
  • Dnia 28.02.br. – w walnym zgromadzeniu sprawozdawczym Koła PZW Nr 17 „Podhale”.
  • W dniu 5.03.2016r. – w walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych , Koło w Nowym Targu.
  • Dnia 6.03.2016r. – w walnym sprawozdawczym zgromadzeniu Koła PZW Nr 28.
  • W dniu 7 marca 2016r. udział w III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej pn” Krajobraz Kulturowy Karpat- wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody w Zakopanem.
  • W dniu 14.03.2016r. – w spotkaniu Rady Euroregionu Tatry w Kieżmarku oraz z parterem Nowego Targu Primatorem Miasta Kieżmark Janem Ferencakiem w sprawie wspólnych wniosków dot. współpracy transgranicznej.
  • Dnia 18.03 2016r.– w święcie Patrona Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu.

Pliki do pobrania

sbmzd_20160223_20160321.pdf (135) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 21-03-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1145

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE