RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 26 stycznia do 22 lutego 2016r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse

 1. W dniu 03.02.2016r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała pozytywną opinię w zakresie kwoty długu Miasta Nowy Targ, potwierdzając tym samym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 sporządzona została w sposób prawidłowy, a zadłużenie miasta i jego spłata są na bezpiecznym poziomie.
 2. Rozpoczęto coroczny wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Systematycznie do mieszkańców każdej z ulic dostarczane są przez gońców decyzje, ogółem do doręczenia jest około 16000 decyzji.
 3. Egzekucja administracyjna z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest realizowana na bieżąco. Co miesiąc wysyłane są upomnienia do dłużników. Zaległości na dzień 31.01.2016 stanowią około 3% w stosunku do należności.

II. Inwestycje.

 1. Zlecono wykonanie prac projektowych:
  • dla zadania p.n. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy OSP Kowaniec w Nowym Targu”,
  • koncepcji przebudowy ul. Schumana w Nowym Targu,
  • dla zadania pn. „ Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Targu”.
 2. W dniu 29.01.2016 r. odbyło się w Sali Obrad Urzędu Miasta spotkanie z mieszkańcami dotyczące realizacji prac projektowych dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa drogi Niwa-Grel”.
 3. Zadanie p.n. Przebudowa systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ obejmującego przebudowę dróg miejskich: Jana Pawła II, Konfederacji Tatrzańskiej, Po Wale, Sikorskiego, Ku Studzionkom otrzymało dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie - 3 mln. zł. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tych robót.
 4. Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała dofinansowanie na budowę miasteczka ruchu drogowego max do kwoty 200 000 zł. Szacunkowa wartość zadania wg wniosku około 450.000 zł. Jest to swego rodzaju promesa. Po opracowaniu szczegółowej dokumentacji i uzgodnieniach z Nowotarską Spółdzielnią Mieszkaniową temat będzie przedstawiony Radzie Miasta do akceptacji.
 5. Dnia 17.02.2016r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Krakowie celem przejęcia przez Zakład gazociągu w ul. Kowaniec. Niestety na dzień dzisiejszy z uwagi na małą liczbę podłączeń PSG nie jest zainteresowana nabyciem odcinka sieci gazowej.
 6. 27 stycznia 2016r. w Remizie OSP na Kowańcu odbyło się spotkanie z licznie przybyłymi mieszkańcami os. Kowaniec, os. Oleksówek, os. Gazdy, os. Szuflów i os. Robów w sprawie dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej: przygotowania dokumentacji projektowej przez MZWiK.

III. Gospodarka nieruchomościami.

 1. Zarządzeniem z dnia 28 stycznia br. ogłoszono nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę terenu ( ok. 50 m2 ) w Parku przy ul. Wojska Polskiego celem uruchomienia punktu gastronomicznego wraz z ogólnodostępną toaletą. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego b.r.
 2. Zarządzeniem z dnia 3 lutego 2016 roku ogłoszono publiczny przetarg licytacyjny na sprzedaż terenu o łącznej powierzchni 278 m2 położonego na osiedlu Bednarskiego. Cena wywoławcza wynosi 40.000 zł netto. Teren przeznaczony jest głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca b.r.

IV. Rozwój i urbanistyka

Przystąpiono do prac nad „Programem rewitalizacji Miasta Nowy Targ”. Została podpisana umowa z firmą InterCHARRETTE z Tarnowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i posiada bardzo bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Wymieniając najważniejsze projekty m.in. firma ta brała udział w rewitalizacji Zamku Królewskiego, Krakowskiego Przedmieścia czy Królewskich Łazienek w Warszawie, a także w rewitalizacji Olsztyna, Opola, Tarnowa czy Zamościa. Po przygotowaniu pierwszych dokumentów do konsultacji społecznej zostanie stworzona na internetowej stronie miasta specjalna zakładka, w której na bieżąco będą umieszczane aktualne informacje dotyczące projektu rewitalizacji miasta.

V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 1. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta selektywną zbiórką odpadów komunalnych takich jak szkło i tworzywo sztuczne Gmina Miasto Nowy Targ w porozumieniu z Zakładem Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu celem rozbudowy istniejących mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zamówiła 10 pojemników do gromadzenia tworzyw sztucznych i 10 pojemników do gromadzenia szkła opakowaniowego, które zlokalizowane będą w następujących miejscach;
  • ul. Szaflarska 142 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Powstańców Śląskich 7 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • Aleja Tysiąclecia 44 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Podhalańska 6 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Podhalańska 12 – strona północno-wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Podtatrzańska 70 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Podtatrzańska 78 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Podtatrzańska 82 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Generała Wł. Sikorskiego 1 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Kolejowa – strona wschodnia „Zakopianki” na terenach należących do Gminy Miasto Nowy Targ.
 2. W dniu 10 lutego 2016r. zostało zlecone wykonanie „Opracowania dotyczącego weryfikacji istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy Targ” w tym kompleksowe przygotowanie zmian przepisów prawa miejscowego i jego rozszerzenia do obecnie obowiązujących uchwał Rady Miasta Nowy Targ uwzględniając m. in.:
  • nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 17 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015r. poz. 87, a także ustawa z dnia 11września 2015r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2015r. poz. 1793),
  • zalecenia i sugestie WIOŚ w Nowym Sączu po kontroli systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Nowy Targ w dniach od 28 kwietnia 2015r. do 15 maja 2015r.,
  • potrzeby zgłaszane przez Radnych Rady Miasta Nowy Targ i mieszkańców miasta Nowy Targ, zwłaszcza dotyczące uwzględnienia rodzin wielodzietnych,
   w oparciu o materiały, dokumenty, dane liczbowe, które są w posiadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

VI. Zarządzanie drogami.

Rozliczono z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotację na letnie oczyszczanie drogi wojewódzkiej nr 957, ul. Ludźmierska w kwocie 11979,00 zł w ramach porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie miasta Nowy Targ w latach 2014 - 2017.

VII. Kultura, promocja i sport.

 1. W dniu 5 lutego 2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie Pt „Poeci nowotarscy i ich goście” Swoje wiersze prezentowali: Wanda Szado - Kudasik, Renata Lipkowska, Joanna Słodyczka, Piotr Bies, Roman Dzioboń, Krzysztof Kokot, Zbigniew Tlałka. Gościem specjalnym była pani Anna Tawłowicz.
 2. 10 lutego 2016 r. - w Miejskim Ośrodku – odbył się Koncert Piosenki Angielskiej.
 3. 12 lutego 2016 r. - Koncert „FOLKLORYSTYCZNE HARCE, który odbył się Miejskim Ośrodku Kultury.
 4. XIX Karnawał na śniegu -. Memoriał Władysława Sięki – otwarte zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży odbyły się 13 lutego br. Imprezę narciarską, o charakterze otwartym, organizuje co roku Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”, przy wsparciu Urzędu Miasta Nowy Targ. Zawody, które są Memoriałem Władysława Sięki, tradycyjnie rozpoczął zjazd narciarzy z flagami polskimi i papieskimi. Potem frunęły w niebo czerwone baloniki z motywem parzenicy. Imprezie, jak zawsze, towarzyszyła muzyka „Małych Śwarnych.
 5. W Miejskim Ośrodku Kultury w dniu 13 lutego 2016 r. odbył się Przegląd zespołów MOK SESSION III.
 6. 13 lutego 2016r.- ICEBUG WINTER TRAIL 2016- bieg górski, w którym na starcie stanęło ponad 400 uczestników.
 7. 14 luty 2016 r. miał miejsce Finał Pucharu Polski Seniorów i Juniorów K-1 Rules, który odbył się w Hali „GORCE”. Była to dwudniowa impreza sportowa, która zgromadziła liczną publiczność a jej organizatorzy Pan Wojciech Hoły i Nowotarski Klub Sportów Walki postarał się dofinansowanie Województwa Małopolskiego stąd nagrody wręczał Wicemarszałek Leszek Zegzda.
 8. 16 luty 2016 r. - w Muzeum Podhalańskim odbył się wykład Stanisława Apostoła pt. „Dziedzictwo Konfederacji Tatrzańskiej”,
 9. Wernisaż wystawy Joanny Zając Slapnicar – malarstwo – miał miejsce w dniu 19 lutego br. w Galerii Sztuki „Jatki.

VIII. Oświata.

Podjęto zarządzenia o charakterze organizacyjnym :

 1. określające zasady i wysokość opłat za żywienie pracowników przedszkoli samorządowych,
 2. określające terminy rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie w tych przedszkolach, szkołach gdzie wystąpią wolne miejsca. O rozpoczęciu rekrutacji poinformują zarządzeniem dyrektorzy danych placówek oświatowych. Zgodnie z przepisami prawa - rekrutacji do przedszkoli i klas „O”, nie podlegają dzieci które uczęszczają już do danego przedszkola lub oddziału – obowiązuje w takim przypadku wyłącznie obowiązek potwierdzenia kontynuacji dalszego uczestnictwa.
  Termin potwierdzenia – do końca miesiąca lutego br.
  Termin składania podań o przyjęcie do przedszkoli samorządowych (klas „O”) - o ile zostanie uruchomiona rekrutacja - w okresie od 1 marca 2016r. do 18 marca 2016r.
  Klasy „O” uruchomione będą przede wszystkim dla 6 -latków we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto.
 3. określające termin rekrutacji na wolne miejsca do klas I szkoły podstawowej (oraz klas sportowych w szkole podstawowej).
  • Do klas I danej szkoły podstawowej bez rekrutacji przyjmowane są dzieci w wieku szkolnym (7 lat) zamieszkałe w granicach obwodu szkolnego takiej szkoły.
   Termin składania podań – o ile dana szkoła zdecyduje się na uruchomienie rekrutacji – od 4 kwietnia 2016 r. do 20 kwietnia 2016r.
  • Do klas I danego gimnazjum bez rekrutacji przyjmowani są uczniowie absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w granicach obwodu szkolnego danego gimnazjum:
   Gimnazjum Nr 1 - uczniowie z SP Nr 3, SP Nr 4 i SP Nr 5,
   Gimnazjum Nr 2 - uczniowie z SP Nr 2, SP Nr 6 i SP Nr 11
   Terminy rekrutacji – o ile zostanie podjęta przez dyrektorów samorządowych gimnazjów – ogłasza Kurator Oświaty. Terminy te będą podane na tablicach ogłoszeniowych i stronach internetowych obu gimnazjów.

IX. Sprawy społeczne.

 1. Zorganizowano spotkanie profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z artystą Gabrielem Fleszarem. Artysta zasłynął na scenie muzycznej pod koniec lat ’90, zagrał też główną rolę w filmie Bogusława Lindy ,,Sezon na leszcza’’. Obecnie bierze udział w projekcie profilaktycznym, w ramach którego jeździ po Polsce i opowiada o zgubnych skutkach uzależnień.
 2. Zorganizowano uroczyste wręczenie nagród uczestnikom i laureatom konkursów na najładniejszą kartkę świąteczną i anioła.
 3. Do dnia 15 lutego można było zgłaszać kandydatów w ramach trzeciego naboru kandydatów do Nowotarskiej Rady Seniorów. Ostatecznie od seniorów wpłynęło 11 zgłoszeń.
 4. Opracowano, poddano konsultacjom społecznym i przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ do Roku 2020. Dokument opracował zespół zadaniowy powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta, bez ponoszenia kosztów zlecania go na zewnątrz.
 5. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowy Targ brał udział w powiatowych ćwiczeniach pn. „Amoniak 2016” organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.
 6. Udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup dodatkowego wyposażenia kuchni znajdującej się w remizie OSP na wypadek zdarzeń związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i koniecznością zapewnienia posiłków osobom potrzebującym jak również strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 7. W dniach od 16 do 24 lutego trwa kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet z terenu miasta Nowego Targu z rocznika 1997 oraz roczników starszych, którzy nie stanęli do kwalifikacji. W tym roku kwalifikacją objętych jest: 194 mężczyzn z rocznika podstawowego i 86 z roczników starszych.
 8. Na terenach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych trwają przygotowania do wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta, które wyznaczono na dzień 10 marca 2016r.
 9. Świadczenie wychowawcze ( 500 plus) realizowane będzie w mieście Nowy Targ przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Liczba rodzin uprawnionych do otrzymania świadczenia – około 1900. Na dzień dzisiejszy wyliczono, że świadczenie otrzyma około 3000 dzieci. W danych nie uwzględniono rodzin, które zamieszkują na terenie Miasta a nie figurują ewidencji ludności. W najbliższych dniach pracownicy OPS wezmą udział w stosownych szkoleniach.

X. Zamówień publicznych

 1. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej w formie wizualizacji i rzutu funkcji dwóch budynków tymczasowych wolnostojących na kamiennej płycie Rynku w Nowym Targu. Termin składania ofert upłynął 18 lutego br. Wpłynęły 4 prace ofertowe w tym jedna po terminie. Trwa ocena prac.
 2. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonania modernizacji wraz z wyposażeniem audiowizualnym pomieszczenia świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Kowaniec 92 w Nowym Targu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i wyposażenie świetlicy edukacyjno-szkoleniowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu”.
  Termin składania ofert upływa w dniu 29.02.2016 r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul Orkana 17 w Nowy Targu. Termin składania ofert upływa w dniu 7 marca 2016r.

XI. Pozostałe

 1. Razem z moimi Zastępcami wzięliśmy udział w następujących wydarzeniach:
  • 28 stycznia 2016r.- wizyta u Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy miedzy innymi w sprawie Prewentorium, dofinansowania obchodów 670-lecia Miasta Nowego Targu, rozwoju i modernizacji sieci Polskich Linii Kolejowych.
  • 30 stycznia br. w spotkaniu Koalicji Marek Ziem Górskich w Karczmie u Borzanka,
  • 1 lutego 2016r. w konferencji prasowej w Urzędzie Gminy Szaflary w sprawie Geotermii Podhalańskiej ,
  • 2 lutego 2016r. – spotkanie ze Starostami z Powiatu Tatrzańskiego,
  • 3 lutego 2016r. spotkanie z Panem Tadeuszem Koisem - Kierownikiem RZGW w Nowym Targu w celu uzgodnienia dokumentacji projektowych dróg,
  • 4 lutego 2016- wizja w terenie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ruchu Drogowego, Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Powiatowego Szpitala w sprawie ul. Słonecznej, przejścia dla pieszych przy rondzie przy Dekadzie oraz planowanym do wykonania przejściu dla pieszych na ul. Szafarskiej,
  • 4 lutego 2016r. w spotkaniu z Parą Prezydencką w Ludźmierzu w sanktuarium Maryjnym,
  • 6 lutego br. udział w Charytatywnym Balu na rzecz „Małych Śwarnych”, który miał miejsce w Remizie OSP na Kowańcu.
  • 8 lutego 2016 r. w Krakowie - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast,
  • 9 lutego 2016r.-spotkanie robocze z kierownictwem Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w sprawie zarządzania cmentarzami. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor ZGZiR - Pan Michał Rubiś, Naczelnik Wydziału GKiOS Pan Dariusz Jabcoń i pracownik Wydziału Pani Maria Góraś –Okła,
  • 11 lutego 2016r.- wizja lokalna w obiekcie MOK pod kątem modernizacji obiektu w ramach rewitalizacji,
  • 13 lutego – Memoriał im Władysława Sięki – zorganizowany przez Stowarzyszenie „Mali Śwarni”,
  • 13.02 2016r. – wręczenie nagród po zakończeniu Biegu Górskiego na Długiej Polanie,
  • 14.02.2016r. – udział w gali Finałowej Pucharu Polski K1 ,
  • 15 lutego 2016r.- spotkanie w Wydziale Architektury Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wniosku o decyzję ZRID na rondo w Al. Tysiąclecia oraz w sprawie odwołania do decyzji ZRID na obwodnicę przez starą targowicę wydaną przez Starostę,
  • w dniu 15 lutego 2016r. w spotkaniu Wojewody Małopolskiego i Parlamentarzystów z samorządowcami powiatu nowotarskiego w Starostwie Powiatowym,
  • dnia 16 lutego2016r, - w wykładzie Pana Stanisława Apostoła w Ratuszu, który odbył się w ramach obchodów 75 rocznicy powstania Konfederacji Tatrzańskiej.
 2. Podpisano deklarację o współpracy z innymi gminami w zakresie przystąpienia do przygotowania przedsięwzięcia „E—kompetentni”, będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu składanego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącego działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Nowy Targ.

Pliki do pobrania

sbmzd_20160126_20160222.pdf (118) KB

Data wprowadzenia: 22-02-2016
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1400

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE