RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75
Zarządzenie Nr 0050.Z.193.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie  Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w § 3 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  „ 1. Wydziałami Urzędu kierują naczelnicy, Wydziałem Finansowym - Skarbnik Miasta
  (Gł. Księgowy Budżetu), Urzędem Stanu Cywilnego - Kierownik, referatami - kierownicy referatów.”
 2. w § 3 ust.2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  „2. Naczelnicy wydziałów, Kierownik USC, kierownicy referatów zwani dalej „Naczelnikami" odpowiadają przed Burmistrzem za realizację powierzonych im zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy wydziału oraz za wykonanie uchwał i zarządzeń.”
 3. w § 5 ust.1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  „1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały (komórki organizacyjne równorzędne o innej nazwie) i samodzielne stanowiska pracy o symbolach literowych:
  1. Wydział Administracji i Kadr „AiK”,
  2. Wydział Finansowy „F”,
  3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami „GN”,
  3a) Wydział Rozwoju i Urbanistyki „RiU”,
  4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska „GKiOŚ”,
  5. Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji „FPiI”,
  6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji „KSiP”,
  7. Wydział Spraw Społecznych „SP”,
  8. Wydział Oświaty „O”,
  9. Urząd Stanu Cywilnego „USC”,
  10. Referat ds. Zamówień Publicznych „ZP”,
  11. Referat ds. Drogownictwa i Transportu „DiT”,
  12. Biuro Obsługi Prawnej „BOP”,
  13. Biuro Audytu i Kontroli „BAiK”,
  14. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych „POIN”,
  15. Stanowisko ds. BHP „BHP”,
  16. Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” „MAO”.”
 4. w § 5 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  „2. W ramach Wydziału Administracji i Kadr funkcjonuje:
  a) stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Burmistrza (Sekretariat),
  b) Biuro Rady,
  c) Biuro Obsługi Mieszkańców,
  d) Biuro Obsługi Informatycznej,
  e) Biuro Obsługi Monitoringu.”
 5. w § 21 ust. 1 dodaje się pkt 7) o poniższym brzmieniu:
  „7) Biuro Obsługi Monitoringu:
  a) obsługa monitoringu,
  b) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta,
  c) nadzór nad wykonywaniem przez skazanych, nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych,
  d) pomoc w zakresie doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz blankietów opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  e) stemplowanie bloczków opłaty targowej pieczęcią Urzędu Miasta Nowy Targ,
  f) kontrola prawidłowości uiszczania opłat przez osoby parkujące na płatnym parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu oraz podejmowanie czynności w celu wyegzekwowania należnych Gminie Miasto Nowy Targ opłat.
 6. w § 21 ust. 4 w miejscu: „w zakresie utrzymania zwierząt” skreśla się pkt 2) o poniższym brzmieniu:
  „2) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie zabezpieczenia przed bezdomnymi zwierzętami,”
  i dokonuje odpowiedniej zmiany porządkowej numeracji w kolejnych punktach w miejscu:
  „w zakresie utrzymania zwierząt”.
 7. w § 21 ust. 4 w miejscu: „w zakresie ochrony środowiska” pkt 8) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  „8) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie ochrony środowiska objęte właściwością Burmistrza Miasta,”
 8. w § 21 skreśla się ust. 10 i dokonuje odpowiedniej zmiany porządkowej numeracji w kolejnych ustępach tego paragrafu.
 9. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 10. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2015 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2015_0050z_193.pdf (108) KB
zarz_bur_2015_0050z_193_z01.pdf (84) KB
zarz_bur_2015_0050z_193_z02.pdf (79) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 01-12-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1200

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE