RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem najmu są pomieszczenia szkolne znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c, 34-400 Nowy Targ tj. kuchnia szkolna z zapleczem 108,17m2, jadalnia 92,34m2, pomieszczenia magazynu w piwnicy budynku 106,70 m2. Łączna powierzchnia objęta najmem to 307,21 m2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) + 23% obowiązujący podatek od towarów i usług vat.

 1. Pisemne oferty należy składać w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c, 34-400 Nowy Targ w sekretariacie szkoły, w terminie do dnia 16.11.2015r. do godz. 12:00.
 2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie z napisem ,,Przetarg na najem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu – nie otwierać do 17.11.2015 r." powinna zawierać:
  • Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
  • Dokument potwierdzający posiadane doświadczenie w realizowaniu działalności gastronomicznej oraz referencje, o którym mowa w § 2 ust.3 regulaminu przetargu.
  • Datę sporządzenia oferty;
  • Oferowaną miesięczną kwotę czynszu netto (nie mniejsza niż cena wywoławcza) do której zostanie doliczony podatek VAT;
  • Określenie przedmiotu oferty zawierające cenę zestawu dania obiadowego dla jednej osoby dorosłej i dziecka;
  • Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz oświadczenie oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • Podpis składającego ofertę.
 3. Organizator przetargu żąda wniesienia wadium w wysokości 300 zł, które należy wpłacić na konto Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu, bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ nr konta: 74 1240 5136 1111 0010 5788 3972. Wpłata winna znaleźć się na koncie w dniu 16 listopada 2015r.
 4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /cześć jawna/ odbędzie sie w dniu 17.11.2015 r. o godz. 13:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, os. Niwa 4c, 34-400 Nowy Targ.
 5. Z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu można zapoznać się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz na stronach internetowych szkoły www.sp4.nowytarg.pl w zakładce „Przetarg na stołówkę”.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wygrania przetargu - na warunkach podanych przed rozpoczęciem przetargu. Jeżeli wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub sam zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania do umowy treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty.
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Paweł Zych
Data wprowadzenia: 22-10-2015
Termin składania ofert 16-11-2015, o godz. 12:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1163

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE