RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 44
Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Nowym Targu w rejonie ul. Lotników, oznaczonej nr ew. 17225/1 o pow. 214 m2, wpisanej w k.w. nr NS1T/00110294/5, stanowiącej własność Gminy Miasto Nowy Targ.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania działki będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg ogranicza się do właścicieli (współwłaścicieli) sąsiednich działek tj. nr ew. 17210/1, 17211/6, 17212/2, 17225/1.

Działka ew. nr 17225/1 położona jest w terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16 o symb. U1 – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej związanej z obsługą cmentarza, typu: handel, gastronomia, drobna wytwórczość, rzemiosło.

CENA WYWOŁAWCZA: 57.000,00 zł - netto ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych netto ) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%;

  1. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie właściciela ( współwłaścicieli ) przyległych nieruchomości udziału w przetargu, które powinno zawierać: imię, nazwisko i adres (nazwę firmy i siedzibę ), oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń, datę i podpis składającego zgłoszenie. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 5 listopada 2015 roku.
  3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w wysokości 5.000,oo zł (słownie: pięć tysięcy złotych); wpłata w pieniądzu realizowana przelewem winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targu, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ, nr konta: 08124015741111000007897577 najpóźniej w dniu 5 listopada 2015 roku.
  4. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
  5. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  6. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 (pok. 304 lub 302), gdzie znajduje się regulamin przetargu, z którym uczestnicy winni się szczegółowo zapoznać.
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Natalia Bełtowska
Data wprowadzenia: 25-09-2015
Termin składania ofert 09-11-2015, o godz. 10:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1844

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE