RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 46
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ GORCE PRZY AL. TYSIĄCLECIA 74 W NOWYM TARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” położonej przy ul. Aleje Tysiąclecia 74 w Nowym Targu obejmująca lokale użytkowe znajdującej się w budynku głównym o łącznej powierzchni 1 498,07 m2, w tym:
  1. część gastronomiczną wraz z kuchnią znajdującą się na parterze budynku o powierzchni 198,23 m2,
  2. hol wejściowy wraz z komunikacją znajdujący się na parterze budynku o powierzchni 724,37 m2,
  3. część noclegowa (49 miejsc noclegowych, w tym 19 pokoi, (4 pokoje z łazienką), 5 pom. gospodarczych, 2 łazienki z prysznicami na korytarzu, 2 WC) znajdującą się na piętrze budynku o powierzchni 575,47 m2,
  4. przynależny teren o powierzchni 773 m2, zwany dalej Przedmiotem Najmu.
 2. Przedmiot Najmu jest oznaczona jako część działki ewidencyjnej nr 19438/2, opisanej w KW nr NS1T/00111805/8 stanowiącej własność Gminy Miasto Nowy Targ, a będącej w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
 3. Długość okresu najmu będzie rezultatem przeprowadzonego przetargu, jednak nie dłużej niż 15 lat licząc od dnia podpisania umowy.
 4. Wysokość miesięcznego czynszu najmu będzie rezultatem przeprowadzonego przetargu, jednak nie mniej niż 1 500 zł netto płatny od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 5. Najemca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko wykonać projekt remontu i przebudowy budynku Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, który zostanie uzgodniony z Wynajmującym. Projekt powinien zakładać:
  1. wykonanie nowej instalacji CO w pełnym zakresie z wykorzystaniem istniejącej kotłowni gazowej z założeniem odrębnego opomiarowania części hotelowo – gastronomicznej budynku oraz hali sportowej z szatniami wraz z istniejącym przyłączem budynku małej sali gimnastycznej,
  2. wykonanie przyłącza wody użytkowej do budynku z miejskiej sieci wodociągowej z założeniem odrębnego opomiarowania części hotelowo – gastronomicznej budynku oraz hali sportowej z szatniami wraz z istniejącym przyłączem budynku małej sali gimnastycznej,
  3. wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wod-kan w pełnym zakresie z wykorzystaniem istniejącego odpływu,
  4. wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej w pełnym zakresie z wykorzystaniem istniejącego przyłącza z założeniem odrębnego opomiarowania części hotelowo – gastronomicznej budynku oraz hali sportowej z szatniami wraz z istniejącym przyłączem budynku małej sali gimnastycznej,
  5. wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej w pełnym zakresie, w przypadku możliwości technicznych naprawa i wykorzystanie istniejącej wentylacji hali sportowej,
  6. wykonanie nowej instalacji niskoprądowej, w tym: telefon, internet, monitoring,
  7. wykonanie nowych toalet ogólnodostępnych przy hali sportowej,
  8. wykonanie nowych szatni sportowych przy hali sportowej wraz z łazienkami (prysznice, umywalki, WC),
  9. wykonanie dla wszystkich pokoi łazienek z prysznicem, umywalką i WC,
  10. remont istniejących lub wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych,
  11. dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., w tym: wyposażenie w centralę, sygnalizację, czujki, klapy oddymiające, itp. oraz dostosowanie długości dróg ewakuacyjnych.
 6. Wykonania na własny koszt i ryzyko prac budowlanych zgodnych z projektem, o którym mowa w pkt. 5 oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i odbiorów, w tym: decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 7. Wynajmujący dopuszcza możliwość wykonania przez Najemcę rozbudowy budynku, np. poprzez dobudowę II piętra nad istniejącą częścią hotelową, kuchnią oraz siłownią w celu uzyskania większej ilości miejsc noclegowych, po uzyskaniu stosownych pozwoleń,
 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto MCSiR w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328 w terminie do 25 września 2015 r.
 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, które należy składać w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowy Targ przy Pl. Evry 4, sekretariat (I piętro) w terminie do dnia 25 września 2015 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „przetarg ofertowy na najem części hali Gorce”.
 10. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. zakres i sposób remontu i przebudowy budynku w formie opisowej i graficznej (np. koncepcji architektonicznej),
  4. szczegółowa charakterystyka prowadzonej działalności w najmowanej części budynku,
  5. wysokość planowanych nakładów na wykończenie lokalu i zagospodarowanie terenu,
  6. czasokres obowiązywania umowy najmu, jednak nie dłuższy niż 15 lat licząc od dnia podpisania umowy,
  7. wysokość miesięcznego czynszu najmu netto, jednak nie mniej niż 1 500 zł netto płatny od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  8. przewidywany termin zakończenia prac inwestycyjnych,
  9. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
  10. oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,
  11. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  12. podpis składającego ofertę na każdym dokumencie.
 11. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. o godz. 12.00 w budynku Pływalni Miejskiej w sali konferencyjnej (I piętro).
 12. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, sekretariat (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 9.00-15.00. Regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych MCSiR Nowy Targ www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 13. Ogłoszenie o organizowanym przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń MCSiR Nowy Targ przy Pl. Evry 4 oraz Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, na stronie internetowej MCSiR www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
 14. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu najpóźniej w ciągu czternastu dni, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
 15. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: MCSiR
Data wprowadzenia: 01-09-2015
Termin składania ofert 25-09-2015, o godz. 15:30
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2059

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE