RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58
Zarządzenie Nr 0050.Z.139.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

1. w § 4 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu mogą być tworzone komórki organizacyjne równorzędne o innej nazwie (np. referaty lub biura) i samodzielne stanowiska pracy.”

2. w § 5 ust.1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały (komórki organizacyjne równorzędne o innej nazwie) i samodzielne stanowiska pracy o symbolach literowych:

 1. Wydział Administracji i Kadr „AiK”,
 2. Wydział Finansowy „F”,
 3. 3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami „GN”,
  3a) Wydział Rozwoju i Urbanistyki „RiU”,
 4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska „GKiOŚ”,
 5. Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji „FPiI”,
 6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji „KSiP”,
 7. Wydział Spraw Społecznych „SP”,
 8. Wydział Oświaty „O”,
 9. Urząd Stanu Cywilnego „USC”,
 10. Straż Miejska „SM”,
 11. Referat ds. Zamówień Publicznych „ZP”,
 12. Referat ds. Drogownictwa i Transportu „DiT”,
 13. Biuro Obsługi Prawnej „BOP”,
 14. Biuro Audytu i Kontroli „BAiK”,
 15. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych „POIN”,
 16. Stanowisko ds. BHP „BHP”,
 17. Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” „MAO””

3. w § 21 ust. 3 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - zakres działania:

 1. tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 2. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
 3. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz określanie warunków umowy,
 4. wykup gruntów pod przyszłe inwestycje wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego,
 5. prowadzenie spraw odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 6. dokonywanie przekształceń własnościowych istotnych z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju miasta i wieloletniego planu inwestycyjnego,
 7. sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę lub najem,
 8. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu,
 9. organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości w tym lokali oraz na oddawanie w dzierżawę lub najem,
 10. sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz ustanawianie odrębnej własności lokali w domach komunalnych,
 11. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości mienia gminnego oraz ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,
 12. sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,
 13. przygotowywanie dokumentacji związanej z komunalizacją mienia państwowego,
 14. regulacja stanu prawnego istniejących gminnych dróg publicznych w trybie przepisów ustawy – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 15. oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz ustalanie warunków użytkowania wieczystego,
 16. sprzedaż gruntu na rzecz użytkowników wieczystych,
 17. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 18. ustalenie opłat rocznych za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste,
 19. przygotowywanie projektów uchwał o ustalaniu bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w tym lokali oraz ustalaniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 20. prowadzenie postępowań w sprawach oddawania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnych oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji,
 21. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu,
 22. uwłaszczenie przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób prawnych i fizycznych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 23. korzystanie z prawa pierwokupu oraz ujawniania prawa pierwokupu w księgach wieczystych,
 24. przekazywanie gruntów na cele rodzinnych ogrodów działkowych,
 25. czynności wynikające z ustawy o ogrodach działkowych,
 26. nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie operatu i rejestru numeracji nieruchomości,
 27. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie nazewnictwa ulic i placów oraz prowadzeniu operatu nazewnictwa ulic i placów Miasta Nowego Targu,
 28. prowadzenie postępowania dotyczącego scalania i podziału nieruchomości wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,
 29. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
 30. opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
 31. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
 32. prowadzenie spraw odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku wydania decyzji zatwierdzającej projekty podziału nieruchomości,
 33. prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów uchwał i decyzji w sprawie naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
 34. prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie naliczenia opłat lub odszkodowań z tytułu zmiany wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego,
 35. sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego oraz prowadzenie czynności związanych z wcześniejszym wejściem w teren i wypłatą odszkodowania,
 36. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
 37. kształtowanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi,
 38. opracowanie planów modernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
 39. współdziałanie z wspólnotami mieszkaniowymi,
 40. zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 41. nadzór nad realizacją umowy dotyczącej powierzenia zarządzania zasobem mieszkaniowym przez zarządców nieruchomości,
 42. zarządzanie nieruchomościami gminnymi, które nie zostały oddane w zarząd lub administrację gminnym jednostkom organizacyjnym,
 43. zarządzanie miejskimi targowiskami,
 44. zarządzanie miejskimi parkingami,
 45. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i ochrony gruntów wnikających z przepisów stosownych ustaw,
 46. wydawanie zaświadczeń o okresie pracy w rolnictwie,
 47. wydawanie zaświadczeń do celów nabywania nieruchomości rolnych,
 48. prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych w związku z wydanymi aktami własności ziemi,
 49. współdziałania z Urzędem Statystycznym w zakresie spisów rolnych,
 50. współdziałanie w postępowaniach związanych z powszechną taksacją nieruchomości oraz z zmianami w klasyfikacji gruntów,
 51. wydawanie opinii w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości gminnych (rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności, hipoteki i inne),
 52. nadzór właścicielski nad przekształceniami własnościowymi miejskich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego).

4. w § 21 dodaje się ust. 3a) o poniższym brzmieniu:
„3a) Wydział Rozwoju i Urbanistyki - zakres działania:

 1. przygotowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub jego zmiany,
 2. przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
 3. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie planów miejscowych lub ich zmianę,
 5. przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,
 6. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym,
 7. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 8. przygotowywanie koncepcji programowo-przestrzennych i kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustaleniami wieloletniego planu inwestycyjnego,
 9. inicjowanie inwestycji wspólnych i towarzyszących,
 10. prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 11. prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 12. prowadzenie rejestrów decyzji wydawanych przez inne organy w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu,
 13. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ich realizację,
 14. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 15. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 16. sporządzanie i wydawanie wypisów z dokumentów planistycznych,
 17. opiniowanie wniosków o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, o którym mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 18. uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 19. przygotowywanie dla Burmistrza Miasta ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i planów miejscowych,
 20. obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 21. ustalanie przebiegu dróg gminnych w studium uwarunkowań i planach miejscowych,
 22. wydawanie opinii zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,
 23. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego,
 24. wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego.
 25. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 26. planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 27. koordynacja działań w zakresie opracowywania Strategii Rozwoju Miasta, współpraca z Wydziałami Urzędu, partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie przygotowania, aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
 28. organizacja procesów monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta,
 29. opracowywanie informacji i raportów z realizacji zadań Strategii Rozwoju Miasta,
 30. kompleksowa obsługa inwestorów polegająca, między innymi, na: przygotowywaniu i aktualizacji ofert inwestycyjnych, organizowaniu spotkań z potencjalnymi inwestorami, opracowywaniu i aktualizacji Miejskiego Przewodnika Inwestora.
 31. koordynacja działań związanych z tworzeniem i obsługą Stref Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu.
 32. koordynacja działań inwestycyjnych na drogach publicznych związanych z realizacją przedsięwzięć, których inwestorami są partnerzy zewnętrzni, zarówno publiczni jak i komercyjni.
 33. wdrażanie systemu informacji przestrzennej,
 34. tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej,
 35. przygotowanie projektów uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

5. w § 21 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zakres działania:

 • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
 1. nadzór nad eksploatacją sieci deszczowej w drogach miejskich oraz studni publicznych,
 2. opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. przejmowanie na stan Miasta infrastruktury wybudowanej przez inne podmioty za ich środki własne,
 4. opiniowanie wniosków w zakresie możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej;
 • w zakresie utrzymania cmentarza:
 1. utrzymanie miejsc grzebalnych,
 2. utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
 3. opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi,
 4. prowadzenie postępowań w sprawie zwolnienia lub rozłożenia na raty opłat za usługi cmentarne,
 5. utrzymanie zieleni,
 6. remonty infrastruktury cmentarnej;
 • w zakresie utrzymania zwierząt:
 1. prowadzenie ogółu spraw związanych z ochroną zwierząt gospodarskich i domowych a w szczególności zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
 2. współpraca ze Strażą Miejską w zakresie zabezpieczenia przed bezdomnymi zwierzętami,
 3. wydawanie decyzji w sprawie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 4. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 5. prowadzenie postępowań w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi,
 6. opracowywanie programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
 7. współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt i prowadzenie akcji propagujących zapobieganie bezdomności zwierząt;
 • w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej:
 1. przygotowywanie projektu uchwał dotyczących ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej utrzymywanych przez Wydział,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego i sanitarnego szaletów miejskich,
 3. utrzymanie fontann miejskich,
 4. utrzymywanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów,
 5. udział w przekazaniu placu budowy oraz odbiorach technicznych i końcowych inwestycji związanych z infrastrukturą komunalną,
 6. zabezpieczenie mienia komunalnego przekazanego do Wydziału w celu utrzymania,
 7. rozliczanie podmiotów korzystających z mienia komunalnego utrzymywanego przez Wydział,
 8. nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zadań bieżących: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji,
 9. przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i rozliczanie środków pozabudżetowych (pomocowych) na rozbudowę lub odbudowę infrastruktury komunalnej,
 10. prowadzenie spraw w zakresie dzierżawy mienia komunalnego pozostającego na stanie Wydziału,
 11. utrzymanie obiektu Kotłownia Centralna.
 • w zakresie ochrony przyrody:
 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości nie będących własnością gminy oraz terenów leśnych,
 2. naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 3. prowadzenie postępowań związanych z wymierzaniem kar pieniężnych za usuniecie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 4. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie objętym właściwością Burmistrza Miasta,
 5. współpraca z Zakładem Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu w zakresie zieleni miejskiej,
 6. prowadzenie spraw związanych z formami ochrony przyrody indywidualnej,
 7. prowadzenie działań z zakresu popularyzacji ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
 8. wydawanie opinii w przedmiocie lasów chronionych,
 9. opiniowanie wniosków właścicieli gruntów kierowanych do nadleśnictw o nieodpłatne udostępnienie materiału sadzeniowego,
 10. realizowanie zadań z zakresu prawa łowieckiego, w zakresie objętym własnością Burmistrza Miasta oraz współpraca z kołami łowieckimi;
 • w zakresie ochrony środowiska:
 1. realizacja zadań wynikająca z Programu ochrony środowiska a także z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 2. całokształt spraw wynikający z podjętych gminnych programów tj.: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE),
 3. prowadzenie postępowań w zakresie udzielania dofinansowań do wymiany starych palenisk węglowych na ekologiczne,
 4. przyjmowanie informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska od jednostek miejskich,
 5. ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
 6. nakładanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 7. weryfikowanie i przyjmowanie zgłoszeń w zakresie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
 8. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie ochrony środowiska objęte właściwością Burmistrza Miasta we współdziałaniu ze Strażą Miejską,
 9. współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska i Wydziałem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
 10. prowadzenie publicznie dostępnych danych o środowisku oraz spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku,
 11. prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków z budżetu gminy ponoszonych na ochronę środowiska;
 • w zakresie utrzymania czystości i porządku:
 1. zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania - stosownie do postanowień i unormowań prawnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 3. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. wydawanie decyzji w myśl art. 6 ust. 7 oraz art. 9x w związku z art. 9zb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 5. prowadzenie ewidencji:
  1. przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. zbiorników bezodpływowych,
 6. wdrażanie, koordynacja i nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
 7. sprawowanie kontroli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku;
 • w zakresie gospodarki odpadami:
 1. prowadzenie inwentaryzacji odpadów azbestowo – cementowych,
 2. prowadzenie postępowań w zakresie udzielania dofinansowań dla mieszkańców przy unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest,
 3. nakazywanie w drodze decyzji posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 4. nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami innymi niż komunalne w zakresie ustawy o odpadach,
 5. całokształt spraw związanych z utrzymaniem, budową, rekultywacją i monitoringiem składowisk odpadów komunalnych w mieście Nowy Targ.
 • w zakresie ochrony wód:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruncie oraz rozstrzygania sporów w tym zakresie określone w prawie wodnym,
 2. wyznaczenie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód,
 3. uczestnictwo w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie wydawanych pozwoleń wodno-prawnych na terenie miasta,
 4. prowadzenie postępowań związanych z nakazem przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
 5. wydawanie decyzji w sprawach wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania do wody ścieków nie należycie oczyszczonych w zakresie powszechnego i zwykłego korzystania z wód,

6. w § 21 ust. 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„4. Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji - zakres działania:

 • w zakresie funduszy pomocowych:
 1. monitoring osiągnięcia celów i rezultatów zrealizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej:
  1. przygotowanie bazy danych niezbędnych do monitoringu,
  2. współpraca z zarządcami obiektów,
  3. bieżące gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań,
  4. monitoring przychodów i kosztów uzyskiwanych na obiektach podlegających monitoringowi,
  5. prowadzenie kampanii reklamowej zrealizowanych inwestycji.
 2. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań do instytucji zarządzającej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z wytycznymi.
 3. prowadzenie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zrealizowanych projektów.
 4. prowadzenie korespondencji z instytucją zarządzającą.
 5. przygotowywanie niezbędnych analiz finansowych,
 6. monitorowanie programów i funduszy pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych,
 7. inicjowanie projektów wspólnie z innymi partnerami.
 • w zakresie planowania inwestycji:
 1. przyjmowanie i gromadzenie wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych miasta,
 2. opracowywanie rzeczowo-finansowe zgłoszonych zadań inwestycyjnych,
 3. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów inwestycyjnych,
 4. ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,
 5. współpraca z wydziałami w zakresie stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycyjnych i realizacji planów przestrzennych, koncepcji programowo-przestrzennych,
 • w zakresie realizacji inwestycji:
 1. przygotowywanie zakresu rzeczowego i szczegółowych założeń projektowych dotyczących rozwiązań funkcjonalo-użytkowych i ekonomicznych dla zlecanych dokumentacji projektowych,
 2. opracowanie dokumentacji przetargowych i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego celem wyboru wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego,
 3. udział w pracach komisji przetargowych,
 4. prowadzenie czynności o dokonanie zamówień nie podlegających Ustawie Prawo zamówień publicznych, celem zlecenia prac projektowych, robót budowlano - montażowych, nadzoru inwestorskiego,
 5. nadzór nad pracami projektowymi, egzekwowanie właściwej, terminowej i zapewniającej oczekiwane rezultaty realizacji umowy o te prace,
 6. współpraca z projektantem w przypadku problemów prawnych w trakcie realizacji zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej,
 7. uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu realizacji inwestycji,
 8. uzyskiwanie niezbędnych warunków do projektowania, uzgodnień, opinii, zgód, pozwoleń, kompletnych opracowań projektowych oraz ich odbiór i rozliczanie,
 9. przygotowanie wykazu nieruchomości niezbędnych do zrealizowania i późniejszej eksploatacji inwestycji i przekazanie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami celem uzyskania prawa do dysponowania terenem,
 10. zapewnienie realizacji robót budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego poprzez właściwą dokumentację procesu,
 11. przekazywanie placów budów Wykonawcom celem realizacji inwestycji,
 12. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umowy przez Wykonawcę,
 13. powoływanie inspektora nadzoru i nadzór nad jego czynnościami,
 14. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach zadań inwestycyjnych,
 15. zawiadamianie o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i udział w kontrolach budowy prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i inne instytucje,
 16. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów budowlanych,
 17. przekazywanie zrealizowanych zadań do eksploatacji,
 18. obsługa okresu gwarancyjnego:
  1. organizowanie przeglądów przed upływem okresu gwarancyjnego,
  2. organizowanie odbiorów ostatecznych po upływie okresu gwarancji,
  3. udział w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji realizowanych przez inne jednostki miejskie;
 • w zakresie finansowym i sprawozdawczym:
 1. przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu miasta na dany rok,
 2. aktualizacja materiałów planistycznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych,
 3. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji,
 4. prowadzenie spraw w zakresie uzyskania środków finansowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji,
 5. rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujące:
  1. zadania inwestycyjne realizowane z własnych środków finansowych,
  2. zadania inwestycyjne realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
  3. zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych,
  4. przekazywanie dowodem OT lub PT na majątek użytkownika zrealizowanego zadania;
 6. rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,
 7. rozliczanie wpłat dokonanych na Społeczny Komitet Gazyfikacji z lat 1988 i 1989 poprzez spisywanie umów z mieszkańcami, do których został wykonany przyłącz gazowy z przeliczeniem wartości wpłaty zgodnie z zasadami ujętymi w Uchwale Nr 66/X/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 sierpnia 2003 roku, zwrot przedpłat.

7. w § 21 ust. 12 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„12. Referat ds. Drogownictwa i Transportu - zakres działania:

 • w zakresie drogownictwa:
 1. opracowywanie projektów planów finansowania, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 2. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym opracowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego w mieście,
 3. opiniowanie projektów prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego,
 4. wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem warunków przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 5. wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 6. wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na wykonanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów lub urządzeń istniejących w pasie drogi nie związanych z gospodarką drogową,
 7. prowadzenie ogółu spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym ulic miejskich,
 8. opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony ulic miejskich, zgodnie z ustawą o drogach publicznych w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki,
 9. wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi gminnej zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
 10. kontrola zgodności wykonywanych prac z warunkami zawartymi w zezwoleniach o których mowa wyżej,
 11. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,
 12. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 13. remonty bieżące dróg, chodników, mostów i przepustów,
 14. wykonywanie na drogach robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 15. letnie utrzymanie czystości na ulicach i placach na terenie Miasta – określenie zakresu rzeczowego, kontrola wykonania oraz rozliczenie finansowe,
 16. zimowe utrzymanie dróg - określeniu zakresu rzeczowego, wybór wykonawcy w procedurze zamówienia publicznego, kontrola wykonania oraz rozliczenie finansowe,
 17. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
 18. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 19. wprowadzenie, utrzymanie oraz organizacja oznakowania pionowego i nadzór nad jego konserwacją,
 20. wykonywanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta,
 21. współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie regulacji stanu prawnego dróg gminnych,
 22. współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki w zakresie planów rozwoju sieci drogowej,
 23. współdziałanie z zarządcami innych dróg na terenie Miasta w zakresie remontów i utrzymania sieci drogowej w należytym stanie technicznym,
 24. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
 25. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 26. współpraca ze służbami porządkowymi przy wprowadzaniu ograniczeń bądź zamykaniu dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 27. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego we współdziałaniu z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki,
 28. opracowanie zasad parkowania na drogach, w tym również wprowadzanie stref płatnego parkowania na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych,
 29. wprowadzanie i utrzymywanie oznakowania pionowego nie wynikającego z Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 30. nadzór nad utrzymaniem oświetlenia ulic i placów miejskich, współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w tej sprawie, sporządzanie wniosków w zakresie modernizacji oświetlenia miejskiego,
 31. finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 32. opiniowanie projektów oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
 33. dekorowanie świąteczno-noworoczne miasta elementów podłączonych do oświetlenia ulicznego na słupach oświetleniowych,
 34. usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie uszkodzonej infrastruktury będącej na stanie Referatu;
 • w zakresie komunikacji i transportu:
 1. prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejską,
 2. prowadzenie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
 3. opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy,
 4. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych obejmujących zasięgiem gminy: Miasto Nowy Targ, Szaflary, Nowy Targ,
 5. dokonywanie kontroli działalności posiadaczy zezwoleń na wykonywanie przewozów, wydanych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ,
 6. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na terenie gmin objętych komunikacją miejską, pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami,
 7. udzielanie zgody na korzystanie z przystanków na drogach miejskich;
 8. nadzór nad działalnością Miejskiego Zakładu Komunikacji w zakresie zadań bieżących.

8. w § 21 ust. 13 zamienia się „Zespół Obsługi Prawnej” na „Biuro Obsługi Prawnej”.

9. w § 21 ust. 14 zamienia się „Zespół Audytu i Kontroli” na „Biuro Audytu i Kontroli”.

10. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

11. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2015_0050z_139.pdf (161) KB
zarz_bur_2015_0050z_139_z01.pdf (84) KB
zarz_bur_2015_0050z_139_z02.pdf (79) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 27-08-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1856

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE