RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 30 marca 2020 roku

90 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:21
Zachód słońca: 18:07

Imieniny obchodzą: Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryn, Kwiryna

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 97

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w dzierżawę terenu w parku przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu celem uruchomienia punktu gastronomicznego


Przedmiot przetargu :

Nieruchomość gruntowa usytuowana w Parku przy ul. Wojska Polskiego oznaczona jako część dz. ewid. nr 13286/2 i część dz. ew. 13291/4 opisanej w księdze wieczystej nr NS1T/00110499/2, będących w posiadaniu Gminy Miasta Nowy Targ.

 1. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Burmistrza – pok. nr 101 w terminie do dnia 18 września 2015 r. do godz. 15:00.

 2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

  2. datę sporządzenia oferty,

  3. wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy netto z ewentualnym uwzględnieniem § 6 ust. 2 regulaminu przetargu,

  4. sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy i terenu wokół planowanego kiosku  w formie opisowej i graficznej (wymagana wizualizacja),

  5. szczegółowa charakterystyka planowanej działalności w punkcie gastronomicznym oraz przewidywanego asortymentu ,

  6. wysokość planowanych nakładów na posadowienie kiosku, jego wyposażenie i zagospodarowanie terenu,

  7. czasokres obowiązywania umowy dzierżawy,

  8. przewidywany termin posadowienia kiosku i rozpoczęcia działalności,

  9. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,

  10. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  11. podpis składającego ofertę.

 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 08124015741111000007897577. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 18 września 2015 r.

 4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 22 września 2015 r. w budynku Urzędu Miasta pok. nr 117 o godz. 1100

 5. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu, pok. nr 302 lub 303 w godzinach pracy Urzędu. Regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta www.nowytarg.pl.

 6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu jednego miesiąca, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.

 7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz, że organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 21-08-2015
Termin składania ofert 18-09-2015, o godz. 15:00
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1589

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE