RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 161
Zarządzenie Nr 0050.Z.51.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie
Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w § 5 ust.1 pkt 1) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„4) Wydział Administracji i Kadr „AiK”.

 

 1. w § 5 ust. 1 wykreśla się pkt 17) oraz pkt 19) o poniższych brzmieniach:

„17) Doradca ds. komunikacji społecznej „DKS”,

„19) Doradca ds. realizacji strategii rozwoju miasta Nowy Targ „DSR”

 

 1. w § 5 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2. W ramach Wydziału Administracji i Kadr funkcjonuje:

  1. stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Burmistrza (Sekretariat),

  2. Biuro Rady,

  3. Biuro Obsługi Mieszkańców,

  4. Biuro Obsługi Informatycznej”.

 

 1. w § 12 ust. 2 pkt 2) lit. b) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„b) Wydziałem Administracji i Kadr, jeżeli dotyczy spraw kadrowych oraz organizacji Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych.

 

 1. w § 13 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Uchwały Rady, zarządzenia, decyzje, pisma okólne Burmistrza rejestruje i prowadzi ich zbiór Wydział Administracji i Kadr.

 

 1. w § 15 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2. Wydział Administracji i Kadr prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu.

 

 1. w § 18 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„4. Kontrolę i koordynację działań Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków sprawuje Wydział Administracji Kadr.”

 

 1. w § 19 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Wydział Administracji i Kadr prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Jego Zastępców, Sekretarza oraz naczelników i pracowników.

 

 

 1. w § 19 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„4. Upoważniony pracownik Wydziału Administracji i Kadr przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdym dniu i w godzinach pracy Urzędu.”

 

 1. w § 21 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

1. Wydział Administracji i Kadr – zakres działania:

 

 1. w zakresie organizacji i zarządzania:

 1. organizowanie działalności Urzędu, a w szczególności opracowywanie regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz nadzór nad jego wdrażaniem i funkcjonowaniem,

 2. prowadzenie ewidencji uchwał Rady, zarządzeń i decyzji Burmistrza Miasta oraz ich zbiorów,

 3. przekazywanie do realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza właściwym komórkom

 4. przygotowywanie upoważnień dla pracowników Urzędu do wykonywania określonych zadań w imieniu Burmistrza Miasta oraz prowadzenie ich ewidencji,

 5. prowadzenie księgi kontroli Urzędu oraz dbanie o dokonywanie w niej stosownych wpisów przez organ kontroli zewnętrznej,

 6. kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie,

 7. analizowanie i wykorzystywanie wniosków pokontrolnych dla usprawnienia działalności Urzędu,

 8. nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej,

 9. obsługa organizacyjna sekretariatów Burmistrza Miasta oraz Zastępców Burmistrza Miasta,

 10. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i korespondencji wpływającej do Burmistrza Miasta i zastępców Burmistrza Miasta,

 11. organizowanie przyjęć interesantów przez Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza Miasta,

 12. nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bibliotek Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji, Miejski Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji) w zakresie merytorycznej działalności Wydziału,

 13. kompletowanie dokumentacji statutowej i dotyczącej regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych, o których mowa w lit. l,

 14. prowadzenie spraw dotyczących reorganizacji i przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych,

 15. prowadzenie spraw związanych z członkowstwem (udziałem) Miasta w związkach
  i stowarzyszeniach,

 16. wykonywanie we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,

 17. nadzór nad obiegiem dokumentów w Urzędzie,

 18. organizowanie narad Burmistrza oraz obiegu informacji wewnętrznej w Urzędzie,

 19. organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

 20. nadzór nad ochroną danych osobowych w Urzędzie;

 

 1. w zakresie kadr i szkolenia:

 1. prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników Urzędu,

 2. analizowanie stanu zatrudnienia – gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń w Urzędzie,

 3. opracowywanie Regulaminu Pracy,

 4. organizacja szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników Urzędu,

 5. nadzór nad dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz prowadzenie ich rejestru,

 6. sprawowanie nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w tut. Urzędzie,

 7. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień osób do działania w imieniu Burmistrza,

 8. prowadzenie Centralnego Rejestru Umów zleceń i o dzieło oraz zgłaszanie zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 9. prowadzenie dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 10. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

 11. prowadzenie spraw kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bibliotek Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji),

 12. organizowanie staży dla osób bezrobotnych, prac społecznie użytecznych oraz praktyk studenckich i zawodowych;

 

 1. w zakresie administracyjno - gospodarczym:

 1. zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,

 2. prowadzenie remontów, modernizacji i prac adaptacyjnych obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,

 3. zamawianie pieczęci urzędowych, prowadzenie ich ewidencji oraz likwidacji,

 4. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw specjalistycznych, czasopism i prasy,

 5. zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych,

 6. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego,

 7. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Urzędu,

 8. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i gospodarczych,

 9. prowadzenie Archiwum Zakładowego;

 

 1. Biuro Obsługi Informatycznej:

 1. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń komputerowych (sieci informatycznej, serwerów, komputerów, drukarek),

 2. nadzór nad obsługą multimedialną urzędu,

 3. nadzór i prowadzenie strony WWW urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej,

 4. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów operacyjnych zainstalowanych na serwerach i komputerach,

 5. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem oprogramowania użytkowego istniejącego w urzędzie,

 6. nadzór nad bezpieczeństwem systemu informatycznego od strony sprzętowej,

 7. nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych,

 8. nadzór nad gospodarowaniem sprzętem komputerowym i akcesoriami komputerowymi,

 9. nadzór nad właściwym wykorzystaniem sprzętu komputerowego i udzielanie instruktażu w zakresie podstawowej obsługi komputerów, drukarek, kserokopiarek,

 10. analizowanie rynku oprogramowania pod kątem możliwości wdrożenia w urzędzie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających prace wydziałów z uwzględnieniem ich specyfiki;

 

 

 

 1. Biuro Obsługi Mieszkańców:

 1. obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków oraz wniosków do załatwiania spraw, pomocy przy ich wypełnianiu, przyjmowania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywania właściwym wydziałom celem ich załatwienia, wydawania korespondencji przygotowywanej przez inne wydziały,

 2. prowadzenie zbioru „kart usług” oraz udostępnianie ich wraz z załącznikami
  w formie druków urzędowych interesantom,

 3. obsługa dziennika podawczego,

 4. prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, wysyłanie przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź doręczania na terenie miasta przez gońców,

 5. udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta,

 6. kontrola uiszczania należnej opłaty skarbowej wraz z dokonaniem na wniosku adnotacji potwierdzającej jego pobór,

 7. dysponowanie materiałami promocyjnymi Miasta,

 8. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz prowadzenie ich rejestru,

 9. obsługa centrali telefonicznej oraz kserokopiarki (tylko dla potwierdzenia złożenia pisma przez klienta),

 10. nadzór nad systemem EZD „IntraDOK”,

 11. obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego,

 12. obsługa usług na e-PUAP;

 

 1. Biuro Rady:

 1. organizacja i obsługa posiedzeń Sesji i Komisji Rady Miasta,

 2. ustalanie dyżurów radnych,

 3. sporządzanie list wypłat diet radnym,

 4. opracowywanie budżetu Rady Miasta na dany rok, czuwanie nad wydatkowaniem środków w ciągu roku oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Miasta za dany rok,

 5. przekazywanie uchwał podjętych na sesji odpowiednim organom sprawującym nadzór,

 6. prowadzenie wykazu uchwał podejmowanych przez Radę,

 7. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,

 8. prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę,

 9. sprawdzanie i sporządzanie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym aktów prawa miejscowego,

 10. wystawianie PIT-ów R dla radnych z tytułu pobranych diet za poprzedni rok – przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,

 11. nadzór nad terminowym złożeniem przez radnych oświadczeń majątkowych oraz ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego i do BIP-u,

 12. zgłaszanie radnych na szkolenia oraz rozliczanie delegacji służbowych,

 13. obsługa kancelaryjno-biurowa Kapituły Honorowej Miasta oraz Rady Sportu,”

 1. w § 21 ust. 6, w zakresie kultury i sztuki pkt 4) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„4) opracowywanie wspólnie z Wydziałem Administracji i Kadr projektów statutów dla instytucji kultury,”

 

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 1. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2015 r.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2015_0050z_051.pdf (122) KB
zarz_bur_2015_0050_051_z01.pdf (40) KB
zarz_bur_2015_0050_051_z02.pdf (18) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 12-06-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1545

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE