RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 37
BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG OGŁASZA PISEMNE PRZETARGI OGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI CELEM PROWADZENIA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH USYTUOWANYCH W NOWYM TARGU

Przedmiot przetargu :

 1. Nieruchomość przy ul. Szaflarskiej 51 stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ oznaczona jako dz. ewid. nr 12791 o pow. ok. 2.600 m2 objęta KW nr 83995 zabudowana budynkiem o pow. użytkowej ok. 932 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wod-kan. i c.o.
 2. Nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 5 stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ oznaczona jako dz. ewid. nr 13220/4 i 13222/5 o łącznej pow. ok. 4.500 m2 objęta KW nr 95436 i KW nr 90215 zabudowana budynkiem o pow. użytkowej ok. 1000 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wod-kan. i c.o.
 3. Nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 26 stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ oznaczona jako dz. ew. nr 13283/39, 13288/7, 13291/6, 13293/6, 13294/9, 13295/9, 13296/7, 13297/6, 13300/13, 13300/16, 13301/2, 13305/2, 13312/21 o łącznej pow. ok. 4.550 m2 objęta KW nr NS1T/00085017 i KW nr NS1T/00062874/3 zabudowana budynkiem o pow. użytkowej ok. 908 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wod-kan. i c.o.

 

 1. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Burmistrza – pok. nr 101 w terminie do dnia 14 maja 2015 r. do godz. 15.30.
 2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie o posiadanych przez oferenta kwalifikacjach na prowadzenie niepublicznych przedszkoli lub oświadczenie oferenta, że w przypadku wyboru oferty zatrudni osoby z wymaganymi kwalifikacjami,
  4. oświadczenie oferenta o posiadanym lub nie posiadanym stażu w prowadzeniu przedszkola,
  5. wysokość planowanych nakładów na podniesienie standardu nieruchomości w aspekcie prowadzonej działalności i opis zamierzanych przedsięwzięć wraz z terminem wykonania deklarowanych prac (wg wzoru jak załącznik do regulaminu),
  6. oświadczenie oferenta o świadczeniu usług przedszkolnych od 1 września 2015 r. na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
  7. oświadczenie oferenta, że zamierza prowadzić przedszkole o określonych parametrach organizacyjnych zgodnie z § 6 ust. 2 regulaminu przetargu,
  8. założenia programowe przedszkola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zmianami),
  9. ofertę zajęć dodatkowych i specjalistycznych,
  10. czasokres obowiązywania umowy dzierżawy,
  11. wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy netto zgodnie z § 6 ust. 1 regulaminu przetargu,
  12. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,
  13. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  14. podpis składającego ofertę.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 08124015741111000007897577. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 14 maja 2015 r.
 4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 18 maja 2015 r. w budynku Urzędu Miasta pok. nr 117:
  Nieruchomość I. o godz. 9.00
  Nieruchomość II o godz. 10.00
  Nieruchomość III o godz. 11.00
 5. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu, pok. nr 302 lub 303 w godzinach pracy Urzędu. Regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta www.nowytarg.pl.
 6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu jednego miesiąca, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
 7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz, że organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 29-04-2015
Termin składania ofert 14-05-2015, o godz. 15:30
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2681

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE