RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59
Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone (Licytacje) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Nowym Targu przy  ul. Generała Andrzeja Galicy

Przedmiot przetargu:

Niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Nowy Targ, opisane w księdze wieczystej nr NS1T/00042786/3 i NS1T/00067741/7, położone w Nowym Targu przy ul. Generała Andrzeja Galicy:

Lp

Nr dz. ewid.

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Termin przetargu

1

4454/12, 18947 i 18948/2

0,0335 ha

58.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) + 23% VAT

godz. 9 00

2

4454/13 i 18948/1

0,0252 ha

44.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści cztery tysiące 00/100) + 23% VAT

godz. 1000

3

4454/14 i 18949

0,0253 ha

44.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści cztery tysiące 00/100) + 23% VAT

godz. 11 00

4

4454/15 i 18950

0,0250 ha

43.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści trzy tysiące 00/100) + 23% VAT

godz. 1200

5

18951/1

0,0209 ha

36.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 00/100) + 23% VAT

godz. 1300

6

18951/2 i 18952

0,0309 ha

53.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100) + 23% VAT

godz. 1400

 

  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) w/w działki zlokalizowane są w terenie o symbolu MNb.13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie przeznaczeniem podstawowym jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi realizowane na istniejących oraz nowo wydzielonych działkach budowlanych. Dopuszcza się usługi komercyjne realizowane jako wbudowane oraz budynki gospodarcze i garaże.

  • Przedmiotowy grunt, tj. każda z w/w nieruchomości gruntowych – ze względu na swoje przeznaczenie, posiadane cechy geometryczne, gabaryty, istniejący dostęp do drogi publicznej oraz istniejące wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, stanowi samodzielną działkę budowlaną.

  1. Przetargi odbędą się w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 117, I piętro.

  2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w pieniądzu w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wpłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ Al.Tysiąclecia 35A nr konta:  08124015741111000007897577 najpóźniej w dniu 11 czerwca 2015r. Oferent, który zamierza przystąpić do kilku przetargów zobowiązany jest wpłacić odrębne wadium na każdy przetarg z oznaczeniem nieruchomości.

  3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

  4. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  5. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 302 lub 304–tel. 18 261-12-83 lub 18 266-77-75), gdzie znajduje się regulamin przetargu zawierający szczegółowe informacje o przetargu i nieruchomościach, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się zapoznać. Informacja znajduje się również na stronie internetowej miasta: www.nowytarg.pl

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Magdalena Policha
Data wprowadzenia: 27-04-2015
Termin składania ofert 15-06-2015, o godz. 09:00
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 2305

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE