RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78
Zarządzenie Nr 0050.Z.48.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 •  § 5 ust.1 pkt 6) i 7) otrzymują nowe poniższe brzmienia:

 „6) Wydział Kultury, Sportu i Promocji „KSiP”.
  7) Wydział Spraw Społecznych „SP”.

 • § 5 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. W ramach Wydziału Spraw Społecznych funkcjonuje:
-Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
-Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.”

 • w § 5 wykreśla się ust. 5 o poniższym brzmieniu:

„5. W ramach Wydziału Spraw Obywatelskich funkcjonuje:
-Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.”

 • w § 21 ust. 6 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji - zakres działania:

- w zakresie kultury, sztuki:
1) nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Kultury,
2) nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną, prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
ustalanie w planach miasta zadań w zakresie upowszechniania kultury,
3) tworzenie instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo wspólnie w drodze umów i porozumień, określanie nazw instytucji i placówek upowszechniania kultury, ich siedzib, przedmiotu działania a także wyposażenie w niezbędne środki materialne techniczne oraz finansowe,
4) opracowywanie wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym projektów statutów dla instytucji kultury,
5) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
6) utrzymanie własnych instytucji i placówek upowszechniania kultury i kontrolowanie ich a także dofinansowanie i nadzorowanie działalności instytucji i placówek upowszechniania kultury prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne na terenie miasta,
7) pozyskiwanie od placówek upowszechnienia kultury informacji o realizacji zadań statutowych oraz rozliczeń ze środków pochodzących z funduszów celowych,
8) współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie kultury i sztuki,
9) organizowanie oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie miasta,
10) organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świat narodowych,
11) działalność w zakresie wydawania niskonakładowych publikacji.
- w zakresie ochrony dóbr kultury:
1) sprawowanie opieki nad zabytkami i prowadzenie prac konserwatorskich, w tym:
a) współpraca w zakresie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków,
b) sporządzanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
c)wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora,
d)zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru lub ewidencji zabytków po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
e)składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
f)przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska, niezwłoczne zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska,
g)działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,

- w zakresie sportu i turystyki:
1)prowadzenie kierunkowych działań miasta w zakresie współpracy z klubami i związkami sportowymi,
2) analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie udzielania ulg klubom sportowym w zakresie opłat należnych miastu Nowy Targ,
3) prowadzenie bazy danych w zakresie działalności klubów sportowych,
4) opiniowanie wniosków klubów sportowych dotyczących wyróżnień i odznaczeń,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,
6) prowadzenie i koordynacja zadań związanych z organizacją imprez sportowych i turystycznych każdego szczebla, w szczególności koordynacja rozgrywek sportu międzyszkolnego,
7) współdziałanie z WOPR i GOPR w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających, uprawiających sporty wodne, przebywających w górach,
8) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania sportu i turystyki
9) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej,
10) Nadzór nad działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

- w zakresie promocji Miasta:
1)koordynacja realizacji zadań związanych z promocją Miasta wynikających ze strategii rozwoju miasta,
2)opracowywanie ofert wystawienniczych oraz udział w targach gospodarczych i turystycznych Miast,
3)promocja miasta, a w szczególności przygotowywanie i opracowywanie materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i innych materiałów promocyjnych miasta,
4)prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współpracą z miastami partnerskimi,
5)prowadzenie spraw dotyczących używania nazwy Miasta, herbu, logo przez wnioskujące podmioty,
6) organizacja imprez mających charakter promocji Miasta.

- w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1)współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 cyt. ustawy,
2)opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z jego realizacji,
3)przeprowadzanie procedury powierzania organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych, w tym:
a)przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania konkursowego w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,
b)opracowywanie projektów umów na realizację zadań przez organizacje wyłonione w toku postępowania konkursowego,
c)przekazywanie organizacjom pozarządowym środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
d)bieżący nadzór i kontrola nad wykonywaniem przez organizacje pozarządowe powierzonych zadań,
e)rozliczanie dotacji przyznanych z budżetu miasta organizacjom pozarządowym w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,
f)kontrola merytoryczna i finansowa sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,
g)podejmowanie działań związanych z tworzeniem wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji samorządowej,
h)przeprowadzanie okresowej analizy problemów dotyczących działalności organizacji pozarządowych,
i)organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych,

 •  w § 21 ust. 7 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„7. Wydział Spraw Społecznych - zakres działania:

- w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu,
2) udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych osobom fizycznym i prawnym,
3) wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń związanych z działalnością gospodarczą,
4) współpraca z GUS, ZUS i US i in. we wszystkich sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
5) wydawanie licencji na transport samochodowy taksówką osobową,
6) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, a nie zaliczonych do obiektów hotelarskich,
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
8) współpraca z Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
1) przygotowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdań z jego realizacji,
2) bieżąca koordynacja i kontrola zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
3) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
4) przeprowadzanie okresowej analizy problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej na terenie gminy,
5) organizowanie szkoleń dla grup zawodowo zaangażowanych w realizację Miejskiego Programu Profilaktyki tj. nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, pracowników policji, dyrektorów szkół, pracowników pomocy społecznej,
6) bieżąca ewaluacja i prowadzenie lokalnych inicjatyw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
7) wdrażanie i prowadzenie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
8) obsługa techniczno-biurowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym koordynacja prac poszczególnych Zespołów Komisji,
9) prowadzenie działalności informacyjnej o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z mediami, aktualizacja informacji na internetowej stronie.

- w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej:
1) koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz realizacja zadań własnych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia,
2) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach bezpieczeństwa sanitarnego w mieście,
3) współdziałanie z jednostkami systemu pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.

- zakresie spraw wojskowych:
1) realizacja całokształtu zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w tym:
a)przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
b) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
c)orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowych, żołnierzy oraz osoby odbywające służbę zastępczą bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznawanie za jedynych żywicieli rodzin,
d)prowadzenie poszukiwania osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
e)prowadzenie komórki niejawnej,
f)nadzór nad przestrzeganiem ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta,
g)przygotowanie i przeprowadzenie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych na wypadek wojny.

- w zakresie obrony cywilnej:
1)tworzenie formacji samoobrony,
2)wyznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
3)przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie tych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
4)utrzymanie w stałej gotowości sprzętu obrony cywilnej,
5)wykonywanie innych zadań szefa obrony cywilnej miasta,
6)organizowanie prac i obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu Reagowania.

- w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
1) realizacja całokształtu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
w tym:
a)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
b)dokonywanie wpisów PESEL w sprawach niezastrzeżonych dla Urzędu Stanu Cywilnego,
c)sporządzanie spisów wyborców, wykazów do szkół, list przedpoborowych i poborowych
d)udzielanie informacji adresowych,
e)wydawanie dokumentów tożsamości,
f)prowadzenie archiwum dowodów osobistych.

- w zakresie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego:
1)ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
2)wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie zostało ustalone,
3)przygotowanie wyboru ławników do sądów rejonowych i sądów okręgowych.

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1)realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie p. pożarowej w szczególności:
a)rozeznanie potrzeb w zakresie utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej,
b)wnioskowanie o zabezpieczenie budżetu miasta w środki finansowe na powyższe cele,
c)realizacja zadań gminy określonych w ustawie o ochronie p. pożarowej,
Prowadzenie spraw wynikających dla gminy z ustawy prawo o zgromadzeniach - przyjmowaniu zawiadomień i wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia.
Prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego i lokalnego programu Karta Dużej Rodziny.”

 • w § 21 ust. 8, pkt 35) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„35) współpraca z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji, Wydziałem Spraw Społecznych oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w sprawach profilaktyki alkoholowej, narkomanii, edukacji kulturalnej, sportu i turystyki oraz pomocy społecznej i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych,”

 •  w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) w pkt. 3 wykreśla się słowa „infrastruktury społecznej, promocji” oraz „spraw obywatelskich”.

 

 •  w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) w pkt. 4 wykreśla się słowa „Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji” oraz „Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich”.
 •  w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) pkt. 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„5. Drugi Zastępca Burmistrza zajmuje się problematyką z zakresu kultury, sportu i promocji miasta, spraw społecznych, oświaty i wychowania oraz inwestycji.”

 • w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) w pkt. 6 dodaje się podpunkty o poniższych brzmieniach:
 • „Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.
 • Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.”

 

 • w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie I Zastępcy Burmistrza Miasta wykreśla się Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji oraz Wydział Spraw Obywatelskich.
 • w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie II Zastępcy Burmistrza Miasta uwidocznia się Wydział Kultury, Sportu i Promocji „KSiP” oraz Wydział Spraw Społecznych „SP”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2015_0050z_048.pdf (63) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 02-04-2015
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1725

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE