RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 48
Zarządzenie Nr 0050.Z.20.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 0050.Z.28.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie wzorów zgłoszenia kontynuacji wychowania przedszkolnego i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20v i art. 20zf ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 Nr 256, poz. 2572z  późn.  zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W Zarządzeniu Nr 0050.Z.28.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20  lutego 2014r. w  sprawie wzorów zgłoszenia kontynuacji wychowania przedszkolnego i  wzoru wniosku o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Nowy Targ wprowadza się następujące zmiany:

    1. W § 1 po zdaniu: „Wzór wniosku o  przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowe stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.” dodaje się zdanie: „Wzory oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów ustawowych i niektórych dodatkowych stanowią załączniki nr 4 – 9 do niniejszego zarządzenia.”;

    2. załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

    3. załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

    4. dodaje się załączniki nr 4 – 9 do zarządzenia, jak załączniki nr 3 – 8 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE