RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 1 kwietnia 2020 roku

92 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:17
Zachód słońca: 18:10

Imieniny obchodzą: Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko

Prima Aprilis
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 106
Zarządzenie Nr 0050.Z.168.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie:
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm./ w związku z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 191, z  późn. zm./ a także art. 5 ust. 7 oraz art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ i § 6 ust. 2, oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków /Dz. U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm./ - po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi - zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego w 2015r. organizowanego przez dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę – miasto Nowy Targ, jak załącznik do zarządzenia.

§ 2

Maksymalna kwota dofinansowania uiszczanej przez nauczycieli opłaty w 2015r. za kształcenie pobierane w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli w zakresie specjalności priorytetowych dla Nowym Targu może stanowić 70% pobranej opłaty, nie więcej jednak niż 2.600 zł.

§ 3

 1. Dofinansowanie o którymmowa w § 2 powinno być, na zasadach priorytetowych, przyznane dla nauczycieli kształcących się w następujących specjalnościach:
  1. W przedszkolach:
   1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
   2. język angielski w edukacji przedszkolnej;
   3. międzynarodowe studia coachingu;
   4. zarządzanie oświatą.
  2. W szkołach podstawowych:
   1. język angielski;
   2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
   3. terapia pedagogiczna;
   4. bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
   5. logopedia;
   6. pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi;
   7. informatyka/zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej;
   8. rewalidacja;
   9. zarządzanie oświatą;
   10. sztuka, plastyka, muzyka;
   11. edukacja techniczna;
   12. wiedza o kulturze;
   13. kursy instruktorów/trenerów zajęć sportowych, wycieczek szkolnych;
   14. oligofrenopedagogika;
   15. tyflopedagogika;
   16. surdopedagogika;
   17. inspektor bhp.
  3. W gimnazjach:
   1. pedagogika terapeutyczna z rewalidacją;
   2. zarządzanie oświatą;
   3. oligofrenopedagogika;
   4. kursy instruktorów/trenerów zajęć sportowych;
   5. bibliotekoznawstwo.
 2. Dofinansowanie kształcenia w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli w pozostałych specjalnościach może odbywać się do wysokości 50% pobranej opłaty nie więcej jednak niż do kwoty 1.600 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się dyrektorom przedszkoli, dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorom gimnazjów, prowadzonych przez miasto Nowy Targ, oraz Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Nowym Targu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_168.pdf (67) KB
zarz_bur_2014_0050z_168_z01.pdf (57) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 15-12-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 938

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE