RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 16 czerwca do 21 lipca 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta , a w szczególności:
 1. Wydano zarządzania w sprawach:
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki ewid. nr 3013/1 o pow.14 mkw, która weszła w skład ul. Klikuszówka w Nowym Targu,
  • określenia sposobu wykonania uchwały Nr 29/XXIX/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 5 w Nowym Targu,
  • określenia sposobu wykonania uchwały Nr 29/XXIX/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 7 w Nowym Targu,
  • sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. M. Rekuckiego w Nowym Targu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
  • zamiany nieruchomości (ul. Krótka 2),
  • zamiany nieruchomości (os. Konfederacji Tatrzańskiej),
  • zmiany uchwały nr 10/V/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 5 marca 2003r. w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych i udzielania bonifikat,
  • sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej(na rzecz PSS SPOŁEM),
  • zmiany uchwały nr 8/XV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2004r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2004-2005 pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. J. Rajskiego Burmistrza Nowego Targu na os. Na Skarpie 11 w Nowym Targu",
  • zabezpieczenia przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu MENiS w formie weksla "in blanco" na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. J. Rajskiego Burmistrza Nowego Targu na os. Na Skarpie 11 w Nowym Targu",
  • zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2005-2006 pod nazwą "Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dachu w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu",
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  • zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2005-2006 pod nazwą "Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z przebudową skrzyżowania ul. św. Anny i ul.Kowaniec w Nowym Targu",
  • restrukturyzacji należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Nowego Targu,
  • zmian Uchwały Budżetowej na 2005r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta,
  • zmiany uchwały Nr 106/XII/2003 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Nowy Targ,
  • uchwała zmieniająca uchwałę nr 122/XXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • zabezpieczenia porozumienia z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. ustalającego zasady uczestnictwa Gminy Miasto Nowy Targ w opracowaniu studium wykonalności p.t. "Oczyszczanie ścieków na Podhalu" w formie weksla "in blanco",
  • podziału miasta na stałe obwody głosowania,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
  • udzielenia samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
  • zmiany uchwały Nr 123/XXIV/04 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych Radzie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego - Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu,
  • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 7, w związku z planowaną budową szkoły na os. Niwa,
 3. Podjęto decyzję o wyborze oferty p. Katarzyny Stanek jako najkorzystniejszej - odnośnie najmu lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 22.
 4. Zaakceptowano projekt Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o wspólnym wykonaniu opracowania studium wykonalności p.t. " Oczyszczalnia ścieków na Podhalu".
 5. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dofinansowanie badań mammograficznych i cytologicznych w ramach kampanii "Dbamy o nasze mamy". Postanowiono dofinansować przedmiotowe badanie kwotą 1500 zł. z rozdziału 85154 (łącznie w ramach akcji zostanie przebadanych 65 kobiet, łączny koszt akcji 4.160 zł.) po uprzednim dokonaniu zmiany Uchwały Nr 123/XXIV/04 Rady Miasta z 29.XII.2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosku Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa o dofinansowanie wyjazdu 30 dzieci z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych na obóz profilaktyczny do Zubrzycy Dolnej. Postanowiono dofinansować jako współorganizator przedmiotowy obóz kwotą 1800 zł. (na wynajęcie lokalu 1000 zł., na autokar 800 zł.) z rozdz. 85154 z uwagi na fakt, iż zadanie to jest zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Podjęto decyzję w sprawie zabezpieczenia środków finansowych związanych z oficjalną współpracą miasta Nowego Targu z miastem Radevormwald (Niemcy) - 15.000 zł. w ramach rozdziału "Promocja gminy".
 8. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu: "Polsko-Słowacki Przewodnik po atrakcjach turystycznych Nowy Targ - Kieżmark" oraz na poniesienie wkładu własnego w wysokości 16.923 zł. (tj. 16 zł. 92 gr do każdego z tysiąca planowanych egzemplarzy).
 9. W sprawie remontu 4 regionalnych wiat przystankowych na terenie miasta, postanowiono zlecić wykonanie ich remontu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Nowym Targu oraz zwiększyć dotację do tegoż Zakładu o kwotę 10.000 zł. na tenże cel. W sprawie przejścia dla pieszych łączącego ul. Na Równi z ul. Krzystyniaka w Nowym Targu (po działce ewid. nr 13155 stanowiącej własność Agaty Knychała) postanowiono złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o zasiedzenie z uwagi na fakt, iż przedmiotowe przejście istnieje od ponad 30 lat.
 10. W sprawie przetargu na wykonanie zadania "Modernizacji obiektów Miejskiej Hali Sportowej "Gorce" oraz propozycji zmian w budżecie miasta na 2005rok w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe - biorąc pod uwagę potrzebę kompleksowego wykonania całej modernizacji hali postanowiono przesunąć środki finansowe w ramach rozdziału 92601 zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Inwestycji.
 11. Negatywnie ustosunkowano się do propozycji nabycia akcji PEC Geotermii Podhalańskiej S.A. złożonej przez Zarząd Spółki a zawartej w piśmie tejże Spółki z dnia 1 lipca 2005r. znak: L.dz. P.E.C.G.P./BS 764/1856/05.
 12. Postanowiono przeznaczyć ze środków "Promocja Gminy" kwotę 5.000 zł. (na II-gą edycję imprezy pn. "Gwiazdy pod Tatrami 2005" w ramach której w dniu 6 sierpnia br w Nowym Targu odbędzie się Mecz Piłkarski - Wielki Rewanż "Reprezentacja Artystów Polskich kontra Górale, Watra z Artystami oraz okolicznościowe spotkanie na Rynku. Zyski z imprezy realizowanej w Nowym Targu przeznaczone zostaną na pomoc dla Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
 13. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosku p. Wł. Skalskiego w sprawie wydania z okazji XXV lecia powstania NSZZ "Solidarność monografii - "Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" NZPS "Podhale" w Nowym Targu w latach 1980/81" której to jest on autorem. Postanowiono przeznaczyć na ten cel kwotę 5.000 zł. (w formie wykupienia 100 egz. tejże monografii) oraz zorganizować jej promocję w Ratuszu Miejskim.
Data wprowadzenia: 22-07-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1917

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE