RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 112
Zarządzenie Nr 0050.Z.116.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie:
organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), art. 19 ust 2pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Nr 96, poz. 850), Zarządzenia Starosty Nowotarskiego – szefa Obrony Cywilnej powiatu z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu nowotarskiego.

zarządzam:

§ 1

 

 1. W celu zapewnienia niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania i monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności tworzy się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ System Wczesnego Ostrzegania, zwany dalej "SWO".

 2. W skład SWO na szczeblu gminnym wchodzą jednostki organizacyjne wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 3. Dla zapewnienia sprawnego obiegu informacji ramach SWO zobowiązuję kierowników, dyrektorów instytucji wymienionych w ust. 1 niniejszego zarządzenia do przekazywania informacji o wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach lub innych sytuacjach mogących mieć bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie Nowego Targu.

 4. Celem „SWO” w szczególności jest:

 1. pozyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi, ich mieniu, infrastrukturze lub środowisku naturalnemu,

 2. utrzymanie ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń,

 3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie na tyle wcześnie, aby możliwe było podjęcie wszelkich działań ograniczających potencjalne straty,

 4. informowanie ludności o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) w sytuacji określonego zagrożenia.

 5. zapewnienie obiegu informacji za pomocą dostępnych środków łączności.

 1. Zadaniem „SWO” jest również podejmowanie działań w celu zapobiegania lub przynajmniej znacznego ograniczenia wystąpienia skutków katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych oraz sytuacji kryzysowych, mogących spowodować wystąpienie skażeń promieniotwórczych, chemicznych lub zakażeń biologicznych, realizowane poprzez ostrzeganie i alarmowanie organów administracji publicznej, służb i ludności o uwolnieniu do środowiska toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych a także powiadamianie o konieczności podjęcia natychmiastowych działań.

§ 2

 

Zadania oraz zasady alarmowania i przekazywania informacji w ramach „SWO” na poziomie Nowego Targu, określa załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zasady funkcjonowania „SWO”:

 1. „SWO” w Nowym Targu tworzą jednostki organizacyjne, funkcjonujące i dyżurujące w czasie pokoju w stanie stałej gotowości. Po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych, „SWO” wchodzi w skład „SWA”, jako jego integralna część,

 2. centrum dyspozytorskim SWO w UM Nowy Targ do czasu utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest komórka ds. Obrony Cywilnej w Wydziale Spraw Obywatelskich,

 3. jednostki organizacyjne „SWO” działają w sposób zapewniający współpracę we wszystkich rodzajach zagrożenia,

 4. jednostki organizacyjne „SWO” zobowiązane są do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w czasie i ramach własnej statutowej działalności – w zakresie przekazywania danych dotyczących awarii technicznych, katastrofy naturalnej, skażeń, zakażeń i innych nadzwyczajnych zagrożeń dla ludności i środowiska naturalnego,

 5. jednostka organizacyjna wchodząca w skład „SWO”, która uzyskała informację o wystąpieniu zagrożenia dla ludzi i środowiska, jest zobowiązana do:

 1. niezwłocznego przekazania stosownej informacji o tym fakcie do osób wskazanych w § 3 pkt 2,

 2. podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom zaistniałego zagrożenia, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z odrębnych przepisów oraz procedurami właściwymi do danego zagrożenia,

 

§ 4

 Nadzór nad funkcjonowaniem „SWO” zapewnia:

 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – na obszarze województwa,

 2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Nowotarskiego – na obszarze powiatu nowotarskiego,

 3. Burmistrz Miasta Nowego Targu – na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ.

§ 5

Włączenie jednostki organizacyjnej lub podmiotu w skład "SWO", nie zmienia jego podległości organizacyjnej oraz zadań określonych w innych przepisach.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Obrony Cywilnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_116.pdf (78) KB
zarz_bur_2014_0050z_116_z01.pdf (50) KB
zarz_bur_2014_0050z_116_z02.pdf (49) KB
zarz_bur_2014_0050z_116_z03.pdf (63) KB

Wytworzył: Zbigniew Korczak
Data wprowadzenia: 19-09-2014
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 953

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE