RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 207
Zarządzenie Nr 0050.Z.59.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ.

Na podstawie §7 Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowy Targ w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 306. poz.2519), zarządzam co następuje:

§1

 1. Ogłaszam konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Nowy Targ.
 2. Przedmiotem zgłaszanych projektów jest sprzyjanie rozwojowi sportu w Mieście Nowy Targ, które będzie służyło realizacji przynajmniej jednego z celów publicznych:
  1. poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Nowy Targ,
  2. osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
  3. zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta Nowego Targu do działalności sportowej,
  4. promocji sportu i aktywnego stylu życia,
  5. kreowania pozytywnego wizerunku Miasta Nowego Targu poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowy Targ w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zwaną dalej Uchwałą.

§2

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały.
 2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem „Projekt w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Gminy Miasta Nowy Targ”) należy składać w terminie do dnia 30 maja 2014 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, (pok. 001) ul. Krzywa 1.
  Wzór wniosku dostępny jest w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji pok. 211, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl.
 3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ.
 4. Projekty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Burmistrz Miasta Nowego Targu wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

§3

 1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dodatkowo:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. aktualny statut- ostatnio zgłoszony do KRS,
  3. sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności podmiotu za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu lub za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. W wypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,
  4. dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki.
 2. Dokumenty wyszczególnione w ust.1 niniejszego paragrafu należy dołączyć do wniosku w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu.

§4

Na realizację powyższego projektu Gmina Miasto Nowy Targ przeznacza kwotę – 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§5

Realizacja projektu winna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

§6

Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki merytoryczne:

 1. Opisane w projekcie przedsięwzięcie winno być przeznaczone w szczególności na dofinansowanie wydatków:
  1. realizacji programu szkolenia sportowego,
  2. zakupu sprzętu sportowego,
  3. kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w takich zawodach na terenie Miasta Nowego Targu, lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Miasta Nowego Targu w tym szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,
  4. zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
  5. kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  6. wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,
  7. stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
  8. kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,
  9. kosztów obsługi administracyjnej projektu.
 2. Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:
  1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
  2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
  3. zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,
  4. budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.

§7

 1. Projekt i objęte nim przedsięwzięcie powinno spełniać następujące warunki finansowe:
  1. kwota dofinansowania ze strony Gminy Miasta Nowy Targ nie może przekroczyć 70% wydatków ogółem dotyczących zadania zawartego w ofercie.
  2. przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji projektu powinna odpowiadać zakresowi rzeczowemu projektu.
 2. Formę wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miasta Nowy Targ stanowi przekazanie beneficjentowi, po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu jednorazowo lub w transzach.
 3. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

§8

 1. Wyboru projektów dokonuje w terminie 14 dni od daty zakończenia składania wniosków Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Burmistrza Miasta Nowego Targu i przedkłada Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia listę wytypowanych projektów, uwzględniając:
  1. znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Miasta Nowego Targu,
  2. wysokość środków budżetowych przyznanych na zorganizowany konkurs projektów,
  3. ilość uczestników objętych realizacja zadania,
  4. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,
  5. możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,
  6. dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Miasto Nowy Targ oraz wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu miasta Nowego Targu,
  7. promocję Miasta Nowego Targu poprzez sport.
 2. Burmistrz Miasta po ostatecznym wyborze projektu w formie zarządzenia ogłasza wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowego Targu informując o projektach wybranych i projektach odrzuconych.

§9

Dopuszcza się unieważnienie konkursu przez Burmistrza Miasta Nowy Targ lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

 1. stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
 2. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§10

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2014_0050z_059.pdf (41) KB

Wytworzył: Mateusz Zamojski
Data wprowadzenia: 16-05-2014
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1634

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE