RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 243
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 29 stycznia do 25 lutego 2004r.

 1. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawie:
  •  oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia własności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej gruntów komunalnych położonych w Nowym Targu,
  • przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej Ośrodek Kolonijno-Wczasowy na Czerwonym,
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga szkolnego,
  • zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2004r.,
  • zmiany uchwały Nr 75/XXXVIII/01 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w m.p.z.p.,
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej ,
  • udzielenia samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 2. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem,
  • ustalenia warunków rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w stosunku do działki położonej przy ul. Kopernika użytkowanej przez NSM,
  • ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz NSM nie zabudowanej działki położonej przy Al. Tysiąclecia,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ( Kon.Tatrz. 1a),
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów położonych na os. Willowym, ul. Zielonej i Rekuckiego,
 3. Realizując zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie załatwiono wnioski:
  1. Zofii Bulas - psychologa klinicznego o sfinansowanie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin przeznaczając na ten cel kwotę 4.500 zł.
  2. Jarosława Jarzyny - terapeuty d.s. przeciwdziałania narkomanii o kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - przeznaczając na ten cel kwotę 4.500 zł.
  3. Marii Dziewolskiej - reprezentującej Duszpasterstwo Trzeźwości przy Parafii MSPJ o kontynuowanie zajęć profilaktyczno-artystycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową - przeznaczając na ten cel kwotę 2.000 zł.
 4. Zapoznano się z ostatecznymi projektami koncepcji przebiegu drogi krajowej Nr 47 Rabka Zdrój- Zakopane na odcinku Rdzawka-Klikuszowa-Nowy Targ. Zaakceptowano przyjęte w projekcie rozwiązanie dotyczące przebiegu trasy w/w drogi krajowej w obrębie m. N.Targ.
 5. W wyniku prowadzonej dyskusji na posiedzeniach komisji Rady Miasta nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych, sposobu pobierania oraz wysokości opłat za parkowanie i rodzącymi się wątpliwościami co do zasadności jej wprowadzenia na większości ulic w centrum miasta, zważywszy na niewielkie korzyści finansowe jakie były by osiągnięte w wyniku wprowadzenia taryf i opłat a także małe efekty w zakresie zwiększonej dostępności miejsc parkingowych, postanowiono o wycofaniu złożonego do Rady Miasta projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady ( z jedną uwagą) przygotowane przez Komisję Oświaty, Kultury i Promocji Rady Miasta w sprawach:
  • zmian w uchwale Nr 2/XXVIII/96 z dnia 29 stycznia 1996r. w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla m. Nowego Targu i powołania Kapituły Honorowej,
  • powołania Rady Sportu,
 7. Pozytywnie rozpatrzono wniosek ks. Sławomira Kowalskiego reprezentującego Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w sprawie dofinansowania kwotą 1.250 zł. zajęć teatralnych dla młodzieży, przeznaczając tę kwotę na zakup materiałów i szycie strojów na spektakl teatralny Misterium Męki Pańskiej. Zadanie finansowane jest ze środków przeznaczonych w budżecie miasta na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Podjęto decyzję o udziale miasta w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Kampania ukierunkowana jest na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów którzy będą uczestniczyli w konkursach oraz lekcjach wychowawczych. Finansowy udział miasta w tym przedsięwzięciu to 2.440 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Podjęto decyzję o przekazaniu dla Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji - na jego wniosek - 146 szt. przęseł ogrodzeniowych zmagazynowanych na Centralnej Ciepłowni na remont ogrodzenia Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej.
 10. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowiono przystąpić do realizacji w klasach VI-tych szkół podstawowych programu profilaktycznego "III Elementarz czyli Program 7-miu Kroków". Łączny koszt realizacji programu - 11.862,13 zł.
 11. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 30 grudnia 2003r. dotyczących:
  • rozwiązania umów użytkowania wieczystego z NSM,
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta a położonej na os. Bór,
  • ogólnych zasad korzystania i opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto,
  • udzielenia dla Związku Euroregion "Tatry" pożyczki długoterminowej,
  • zmiany uchwały Nr 107/XII/03 w sprawie podatku od środków transportowych,
  • wydatków budżetu miasta które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  • zmiany uchwały Nr 70/XI/03 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2003r.
Oglądane: 2360

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE