RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67
Zarządzenie Nr.0050.Z.175.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2014.

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.18 i art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVII/313/2013Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr F.3020.1.2013.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2014 ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2014.

 

§1

Rodzaje zadań.

Konkurs obejmuje zadania określone w Rozdziale 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/313/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

 1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji miasta objęte niniejszym konkursem:

 1. organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Nowy Targ,

 2. organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych i innych działań z zakresu sztuk wizualnych, organizowanie lub udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, a także innych wyjazdach na zewnątrz mających charakter promocji miasta,

 3. organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych prezentujących różne gatunki twórczości muzycznej,

 4. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, w tym: periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Wraz z ofertą winien być dostarczony szczegółowy plan lub scenariusz,

 5. upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki,

 6. organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

 7. organizacja imprez plenerowych, koncertów i widowisk.

 

§2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2014 do kwoty 85.000,00zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym kwota 20 000,00 zł zostanie przeznaczona na organizację zadań określonych w § 1ust. 1 pkt.1 organizowanych na terenie nowotarskiego Rynku i Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza.

 

§3

Zasady przyznawania dotacji.

1.Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie kultury i sztuki.

2. Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857z późniejszymi zmianami), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

 1. oferty podmiotu o przyznanie dotacji. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25). Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnioną/e osobę/y do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów uznaje się:

  1. osoby wskazane do takich czynności w dokumentach podmiotu, uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub innym rejestrze;

  2. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez odpowiedni organ, osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji;

  3. osoby uprawnione na mocy przepisów szczególnych.

 2. sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności podmiotu za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu lub za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. W wypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności.

 3. kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

 4. potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np. statutu

 5. oryginału lub potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu upoważniającego daną osobę ( pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała) do występowania w imieniu podmiotu w tym złożenia oferty i zaciągania zobowiązań, jeśli takie umocowanie nie wynika wprost z treści dokumentów wskazanych w pkt. 3) i pkt. 4);

4. Istnieje możliwość złożenia oferty wspólnej na realizację zadania publicznego. W wypadku złożenia oferty wspólnej należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera biorącego udział w realizacji zadania.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w §5. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Burmistrza Miasta nie będą rozpatrywane.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

7. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) oraz art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz.885.).

8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

9. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

 1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

 2. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

10. Miasto Nowy Targ zgodnie z art. 17 ustawy, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 

§4

Termin i warunki realizacji zadania.

1. Realizacją są objęte zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

 

§5

Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. nr 001, 34-400 Nowy Targ, bądź przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 r. (liczy się data wpływu).

 

§6

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, której skład osobowy określony zostanie odrębnym zarządzeniem.

2. Rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji miasta (§1 niniejszego zarządzenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu:

 

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; ” Ustawy”,

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 „Ustawy” będą realizować zadanie publiczne,

 4. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „ Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków,

 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „Ustawy” udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3” Ustawy” , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 7. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

4. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

 

 1. merytorycznymi (skala ocen od 0-5)

  1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,

  2. atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,

  3. wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Miasta w zakresie kultury i sztuki

 2. finansowymi (skala ocen od 0-5)

  1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,

  2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,

  3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

 3. organizacyjnymi (skala ocen od 0-5)

  1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

  2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną, dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy

  3. dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.

5. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające ofertę (maksymalnie 75 pkt).

6. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny kultury i sztuki oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.

7. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu.

8. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.

9. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:

  1. nie złożono żadnej oferty,

  2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl, na tablicy ogłoszeń Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1.

 

§7

Informacja o zrealizowanych w roku 2012 oraz 2013 roku tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

 

Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2012 w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki.

L.p

Nazwa podmiotu

Nazwa projektu

Kwota

 1

Towarzystwo Kultury Aktywnej „ Ferment”

Kontynuacja publikacji informatora na temat kultury alternatywnej na Podhalu; „ Ferment-zine”

3 500,00

 

 2

Towarzystwo Kultury Aktywnej „Ferment”

Warsztaty graffiti połączone z wykonaniem muralu

4 500,00

 

 3

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne

Chór „Echo Gorczańskie”

Koncert

„ Wieczór Cecyliański”

 

2 500,00

 

 4

Podhalańskie Stowarzyszenie

Muzyczne

Chór „Echo Gorczańskie”

Udział w Międzynarodowym Festiwalu „Śpiewamy Maryi” w Trstenie na Słowacji

1 100,00

 5

Miejski Nauczycielski Chór Gorce

Koncert Świąteczno-Noworoczny

2 500,00

 6

Miejski Nauczycielski Chór Gorce

Koncert Jubileuszowy dla społeczeństwa Nowego Targu

 

1 500,00

 

 7

Miejski Nauczycielski Chór Gorce

Wydanie albumu z życia Chóru GORCE – 60 lecie Chóru

3 000,00

 

 8

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Druk trzech publikacji popularno-naukowych w ramach serii wydawniczej „ patriotyzm Górali-Hej chłopcy byli”

5 000,00

 9

Związek Podhalan

Wigilia dla mieszkańców Nowego Targu

3 500,00

 10

Związek Podhalan

X Sobótki Nowotarskie

7 500,00

 11

Związek Podhalan

XXX Zawody narciarskie o Puchar Przechodni ZP

4 000,00

 12

Polskie Towarzystwo Historyczne

Wystawa czasowa pt. „Najlepiej i najprzyjemniej czuję się tu w Tatrach” Wizyty Prezydentów II RP w Nowym Targu i na Podhalu

1 500,00

 

13

Polskie Towarzystwo Historyczne

Cykl wykładów pod hasłem „Wieczorne spotkana w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i tradycją w tle”

(IV edycja)

4 500,00

 14

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. Jana Bednarskiego pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki

Program edukacyjno – badawczy „Podróż sentymentalna przez stulecie”

Jubileusz Bursy Gimnazjalnej w Nowym Targu 1912- 2012

2 000,00

 

 15

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Edukacja dzieci i młodzieży w Społecznym Ognisku Muzycznym na terenie miasta Nowego Targu.

2 000,00

 16

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”

 

„ Boskie nadzieje i nasze nadzieje” – Rekolekcje z Tischnerem

3 100,00

 17

Stowarzyszenie Ludwiga van Beethovena

 

„Jeszcze polska muzyka…”

10 200,00

 18

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

XV Karnawał na śniegu dla dzieci – memoriał im. Wł. Sięki – otwarte zawody narciarskie.

4 600,00

 19

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu

XX Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.

1 500,00

 20

Stowarzyszenie VIVA L’ ARTE

„Koncerty Wieczory Czwartkowe”

13 000,00

 21

Stowarzyszenie VIVA L’ ARTE

Sierpniowe spotkania z klasyką

4 000,00

 

 

SUMA

85 000,00Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2013 w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki.

L.p

Nazwa podmiotu

Nazwa projektu

Kwota

 1.  

Towarzystwo Kultury Aktywnej „Ferment”

Warsztaty graffiti połączone z wykonaniem muralu.

4 500,00

 

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne

Chór „Echo Gorczańskie”

Koncert

„Wieczór Cecyliański”

2 500,00

 1.  

Podhalańskie Stowarzyszenie

Muzyczne

Chór „Echo Gorczańskie”

„Dzień Europy” Międzynarodowy Koncert w Evry

7 000,00

 

 1.  

Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”

 

Koncert Świąteczno-Noworoczny

 

2 500,00

 

 

 1.  

Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”

Koncerty Chóru „GORCE” w Warszawie i na Mazowszu

3 500,00

 

 1.  

Polskie Towarzystwo Historyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Karpackie czary.

O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich”.

2 000,00

 1.  

Polskie Towarzystwo Historyczne

Cykl wykładów pod hasłem „Wieczorne spotkana w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i tradycją w tle” (V edycja)

5 000,00

 

 1.  

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Edukacja dzieci i młodzieży w Społecznym Ognisku Muzycznym na terenie miasta Nowego Targu.

2 000,00

 

 1.  

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

XXIV Konfrontacje Młodych Talentów w Nowym Targu

1 000,00

 

 1.  

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”

„Jeden drugiego ciężary noście” – Rekolekcje z Tischnerem

4 000,00

 1.  

Stowarzyszenie Ludwiga van Beethovena

 

„Jeszcze polska muzyka…”

Koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej

10 000,00

 

 

 1.  

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

XVI Karnawał na śniegu dla dzieci – memoriał im. Wł. Sięki – otwarte zawody narciarskie.

 5 000,00

 1.  

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

Udział dzieci z zespołu w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów regionalnych „Święto dzieci Gór w Nowym Sączu”

1 000,00

 1.  

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

XXX lecie działalności Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni

Koncert galowy

1 500,00

 1.  

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu

XXI Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.

1 500,00

 

 1.  

Stowarzyszenie VIVA L’ ARTE

„Koncerty Wieczory Czwartkowe”

 

14 000,00

 

 1.  

Stowarzyszenie VIVA L’ ARTE

„Sierpniowe spotkania z klasyką”

5 000,00

 

 1.  

Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki

Koncert muzyczny – muzyka łagodzi obyczaje oraz młodzież gra i śpiewa starszym

1 000,00

 

 1.  

Związek Podhalan Oddział Nowy Targ

Wigilia dla mieszkańców Nowego Targu

3 500,00

 1.  

Związek Podhalan Oddział Nowy Targ

XI Sobótki Nowotarskie

8 500,00

 

 

SUMA

85 000,00

 

§8

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury i sztuki w roku 2014 oraz o wzorach formularzy : oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl a także na tablicy informacyjnej Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ul. Krzywa 1.

2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.( Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz.25)

3. Formularze są również dostępne w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl. /zakładka organizacje pozarządowe/

 

§9

Burmistrz Miasta zastrzega prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania przyjętych w ofertach,

3) możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

4) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2013_0050z_175.pdf (68) KB

Wytworzył: Aneta Watycha
Data wprowadzenia: 12-12-2013
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1718

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE