RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ I PROWADZENIE NA OKRES DO TRZECH LAT SZALETÓW STANOWIĄCYCH CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO POŁOŻONEGO W PARKU IM. A. MICKIEWICZA W NOWYM TARGU

Przedmiot przetargu :

Nieruchomość obejmuje część wolno stojącego budynku usługowego stanowiącego szalety o pow. 50 m2 w Parku im. A. Mickiewicza w Nowym Targu wraz z dostępem do kotłowni gazowej. Nieruchomość oznaczona jako część działki ewid. nr 11041/7 stanowi własność Gminy Miasto Nowy Targ i opisana jest w KW nr NS1T/79735/9. Nieruchomość znajduje się w terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) o symbolu ZP1 – tereny zieleni urządzonej.

Wadium - 2.000,00 zł

 1. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Burmistrza – pok. nr 101 w terminie do dnia 08 listopada 2013 r. do godz. 10.30.
 2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. czasokres obowiązywania umowy dzierżawy (maksymalnie 3 lata),
  4. wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy netto
  5. wysokość opłat za korzystanie z szaletu
  6. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,
  7. kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,
  8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  9. podpis składającego ofertę.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 08124015741111000007897577. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 05 listopada 2013 r.
 4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 08 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta pok. nr 117.
 5. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu, pok. nr 302 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta www.nowytarg.pl.
 6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu czternastu dni, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
 7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.

Nowy Targ, 2013-10-17

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 18-10-2013
Termin składania ofert 08-11-2013, o godz. 10:30
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2001

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE