RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Burmistrz miasta Nowego Targu ogłasza konkurs na wyłonienie inkasenta opłaty targowej i administrowanie placem targowym na os. Bereki w Nowym Targu na okres od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

 1. Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Burmistrza pok. nr 101 w terminie do 23 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); wpłatę należy realizować wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu: Bank PKO S.A. Oddział Nowy Targ, nr konta: 08124015741111000007897577. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2013 r.
 3. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie winna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres uczestnika konkursu lub nazwę i siedzibę, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowany wskaźnik procentowy poniżej 5% jako wynagrodzenie brutto za pobór opłaty targowej na placu targowym, liczony od ogólnej kwoty zebranej opłaty targowej w okresie miesiąca,
  • oferowaną miesięczną kwotę brutto nie większą niż 4.200 zł z tytułu świadczenia usługi polegającej na administrowaniu placem targowym, w tym częścią placu na potrzeby targów zwierzęcych, wynikającą ze sposobu prowadzenia i organizacji handlu, utrzymania stałej czystości i porządku, zimowego utrzymania placu, bieżących remontów urządzeń technicznych, zachowania drożności ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Sposób organizacji handlu winien być opisany i uwidoczniony na załączniku graficznym placu sporządzonym przez uczestnika konkursu,
  • oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami i regulaminem konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • podpis składającego ofertę.
 4. Otwarcie ofert w obecności uczestników konkursu /część jawna/ odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta pok. nr 117.
 5. Z regulaminem konkursu, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu pok. nr 303 w godzinach pracy Urzędu.
 6. Wygrywający konkurs jest zobowiązany do podpisania umowy o inkaso i administrowanie placem targowym do dnia 1 września 2013 r. – na warunkach podanych przed rozpoczęciem konkursu. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wpłaconego wadium.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z uzasadnionej przyczyny.
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 05-08-2013
Termin składania ofert 23-08-2013, o godz. 15:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2124

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE