RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 96
Burmistrz Miasta Nowego Targu ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej na os. Niwa w Nowym Targu.

Celem rokowań jest zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2199 o powierzchni 0,0543 ha, zabudowana dwukondygnacyjnym dawnym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 o pow. zabudowy 150 m2 i o pow. użytkowej 150 m2, objęta Kw nr NS1T00095461/5, położona w Nowym Targu na os. Niwa:

 • murowany budynek, 2-kondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony (mała piwniczka), wybudowany ok. 1932 roku, o łącznej powierzchni użytkowej 150 m2.
 • budynek posiada instalację elektryczną, instalację zimnej wody – zasilanej z sieci lokalnego wodociągu, instalację kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej. Ogrzewanie na piece kaflowe węglowe - brak jest instalacji centralnego ogrzewania.
 • stan techniczny budynku jest pogorszony i wymaga generalnego remontu.
 • nieruchomość położona jest na terenie, w którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 23, w/w działka znajduje się w większości w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U.5, gdzie podstawowym przeznaczeniem są usługi komercyjne.
 • nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do istniejącej drogi publicznej
 • zachodzi konieczność pozostawienia i udostępnienia zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomości zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m3

CENA WYWOŁAWCZA: 200.000,oo zł – netto  (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług VAT

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Burmistrza – pok. 101 najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2013r. do godz. 16.00
 2. Kopertę należy zaadresować na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu, z opisem: „Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu na os. Niwa, oznaczonej, jako dz. ewid. nr 2199”.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  2. datę sporządzenia zgłoszenia
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza
  5. sposób rozwiązania istniejącego na przedmiotowej nieruchomości przejścia dla pieszych do zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej przystanku autobusowego (np. ustanowienie na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ służebności istniejącego przejścia, przeniesienie, likwidacja, inne propozycje)
  6. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
  7. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości
  8. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki\
 4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki wniesionej w pieniądzu w kwocie – 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A nr konta: 08124015741111000007897577 w terminie do dnia 26 sierpnia 2013r.
 5. Miejsce i termin rokowań: rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 30 sierpnia 2013r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 117, I piętro.
 6. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
 7. Organizator może odwołać ogłoszone rokowania z uzasadnionej przyczyny.
 8. Jeżeli osoba ustalona w wyniku rokowań jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami rokowań określonymi regulaminem, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 9. Szczegółowych informacji dotyczących rokowań i nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 302 lub 304–tel. 18 266-77-75 lub 18 261-12-83), gdzie znajduje się regulamin rokowań, z którym wszyscy przystępujący do rokowań winni się zapoznać. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym – 5.03.2013r, 27.05.2013r. Informacja znajduje się również na stronie internetowej miasta: www.nowytarg.pl
Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Magdalena Policha
Data wprowadzenia: 25-07-2013
Termin składania ofert 26-08-2013, o godz. 16:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2332

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE