RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nowym Targu przy ul. Kon. Tatrzańskiej,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nowym Targu przy ul. Krótkiej 2.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ,
  • likwidacji Przedszkola Nr 5 w Nowym Targu,
  • likwidacji Przedszkola Nr 7 w Nowym Targu,
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych SP ZOZ w Nowym Targu,
  • określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Nowy Targ,
  • zaciągnięcia zobowiązania na lata 2005-2006 na pokrycie kosztów wywozu i unieszkodliwiania osadu nadmiernego zgromadzonego w latach ubiegłych na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu na okres od 1 maja 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  • opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.
 3. Podjęto decyzję o zakupie elementów wyposażenia miejsc rekreacji w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, celem uzupełnienia wyposażenia placów przy Przedszkolu Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 3, placu przed blokiem na ul. Ludźmierskiej 32. oraz boiska do piłki nożnej powyżej ul. Kon. Tatrzańskiej .
 4. Podjęto decyzję o sfinansowaniu z rezerwy budżetowej celowej - przeznaczonej na remonty gminnych obiektów - remontu posadzek w pomieszczeniach Muzeum Podhalańskiego w budynku Ratusza Miejskiego w wysokości zgodnej z opracowanym kosztorysem.
 5. Rozpatrzono ofertę Miasta Jordanowa w sprawie bezprzetargowej sprzedaży 338/10000 części w nieruchomości położonej Na Czerwonym w Nowym Targu, przeznaczonej na cele budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotem zbycia przez Miasto Jordanów jest jedynie udział w nieruchomości podjęto decyzję o prowadzeniu dalszych negocjacji zakupu celem osiągnięcia niższej stawki. Zatwierdzono propozycje remontów budynków placówek oświatowych przyjmując następujący podział środków zadysponowanych w ramach rezerwy na remonty:
  • Przedszkole Nr 4 - 45.000 zł.
  • Przedszkole Nr 5 - 15.000 zł.
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 - 50.000 zł.
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 - 10.000 zł.
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 - 10.000 zł.
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 - 2.500 zł.
  • Szkoła Podstawowa Nr 11 - 25.000 zł.
  • Gimnazjum Nr 1 - 25.000 zł.
  • Gimnazjum Nr 2 - 50.000 zł.
 6. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 24 lutego 2005r. dotyczących:
  • szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
  • wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rabce-Zdroju z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu,
  • zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ,
  • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy-miasto Nowy Targ,
  • zmiany uchwały nr 94/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia: 04-05-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1843

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE