RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 92
Burmistrz miasta Nowego Targu ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w dzierżawę budynku z lokalem użytkowym i szaletem wraz z przynależnym terenem położonym w parku im. A. Mickiewicza w Nowym Targu.

Przedmiot przetargu :

Nieruchomość obejmująca budynek z lokalem użytkowym wraz z zapleczem o pow. 82,96 m2 (stan surowy deweloperski) oraz szalet o pow. 49,40 m2 i śmietnik a także przynależny teren o pow. ok. 600 m2 (w tym pow. zabudowy budynku 192 m2) w Parku im. A. Mickiewicza w Nowym Targu wraz z kotłownią i pomieszczeniem ochrony. Nieruchomość oznaczona jako części działek ewid. nr 11041/5 i 11041/7 stanowi własność Gminy Miasto Nowy Targ i opisana jest w KW nr NS1T/79735/9. Nieruchomość znajduje się w terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) o symbolu PP1 – tereny przestrzeni publicznej, przeznaczonym na cele gastronomii. Wadium - 2.000,00 zł

 1. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Burmistrza – pok. nr 101 w terminie do dnia 10 maja 2013r. do godz. 10.30.
 2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • datę sporządzenia oferty,
  • sposób zagospodarowania lokalu i terenu wokół budynku w formie opisowej i graficznej,
  • szczegółową charakterystykę prowadzonej działalności w lokalu użytkowym oraz przewidywanego asortymentu (dopuszcza się sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na przedmiocie dzierżawy),
  • wysokość planowanych nakładów na wykończenie lokalu i zagospodarowanie terenu,
  • czasokres obowiązywania umowy dzierżawy,
  • wysokość czynszu dzierżawy netto,
  • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,
  • kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • podpis składającego ofertę.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 08124015741111000007897577. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 07 maja 2013r.
 4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta pok. nr 117.
 5. Z regulaminem przetargu jak i projektem umowy należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu, pok. nr 302 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta www.nowytarg.pl
 6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu czternastu dni, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w obwieszczeniu i regulaminie przetargu.
 7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.

Nowy Targ, 2013-04-17

 

Budynek można obejrzeć po skontaktowaniu się z Zakładem Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu (tel. 182663142).

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 18-04-2013
Termin składania ofert 10-05-2013, o godz. 10:30
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2374

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE