RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52
Burmistrz Miasta Nowego Targu ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 11143 położonej w Nowym Targu

Przedmiot przetargu :

 1. Nieruchomość oznaczona jako część działki ewid. nr 11143, tj. teren o pow. ok. 300 m2 – północno/zachodnia cz. Płyty Rynku z przeznaczeniem na „ogródek gastronomiczny”.
 2. Nieruchomość oznaczona jako część działki ewid. nr 11143, tj. teren o pow. ok. 220 m2 -południowo/zachodnia cz. Płyty Rynku z przeznaczeniem na „ogródek gastronomiczny”.

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Nowy Targ położona jest w Nowym Targu (Rynek) i opisana w KW nr 71197. Nieruchomość znajduje się w terenie, objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) o symbolu PP1 – tereny przestrzeni publicznej – Rynek.

 1. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem: „Dzierżawa części dz. ewid. 11143 – północno-zachodnia część Płyty Rynku” lub „Dzierżawa części dz. ewid. 11143 południowo-zachodnia część Płyty Rynku” w Urzędzie Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, w sekretariacie Burmistrza – pok. nr 101 w terminie do dnia 8 kwietnia 2013r. do godz. 10.00. Dopuszcza się możliwość złożenia przez jednego uczestnika jednocześnie dwóch ofert (po jednej na każdą z poszczególnych części) w jednej zapieczętowanej kopercie z właściwym dopiskiem: „Dzierżawa części dz. ewid. 11143 – północno-zachodnia oraz południowo-zachodnia część Płyty Rynku”.
 2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną miesięczną kwotę czynszu netto,
  • sposób zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej i graficznej,
  • czasokres obowiązywania umowy dzierżawy (do 3 lat)
  • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego urzędu gminy potwierdzających, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
  • kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • podpis składającego ofertę.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 08124015741111000007897577. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2013r.
 4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2013r. w budynku Urzędu Miasta pok. nr 117:
  • godz. 11.00 - część północno- zachodnia Płyty Rynku
  • godz. 12.00 – część południowo-zachodnia Płyty Rynku
 5. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Nowym Targu, pok. nr 304 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta www.nowytarg.pl.
 6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w ciągu czternastu dni, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w obwieszczeniu i regulaminie przetargu.
 7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.

Nowy Targ, 2013-03-07

Mapka Poglądowa


Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Magdalena Policha
Data wprowadzenia: 08-03-2013
Termin składania ofert 08-04-2013, o godz. 10:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2518

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE