RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 24 lutego 2005r. do 31 marca 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach: 
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nowym Targu przy ul. Długiej 33,
  • ogłoszenia rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Lotników 2 oraz ustalenia warunków ich przeprowadzenia,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej działki, położonej w rejonie cmentarza komunalnego w Nowym Targu,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki ewid. nr 10888/3 o pow. 32 mkw. która weszła w skład chodnika dla pieszych w ciągu ul. Kolejowej w Nowym Targu (prowadzącego do przejścia podziemnego pod drogą Kraków - Zakopane).
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej na organizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych realizowanych w roku 2005 przez Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu,
  • udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w roku 2005 przez MBWA Galerię "Jatki" w Nowym Targu,
  • ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta Nowego Targu,
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2004r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w obiektach Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nowym Targu,
  • określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu,
  • zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Nowego Targu,
  • obciążenia nieruchomości gruntowej,
  • zmian Uchwały Budżetowej na 2005r. Nr 118/XXIV/04 rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004r. oraz zmian w budżecie miasta,
  • opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.
 3. Przyjęto projekt oświadczenia Rady Miasta Nowy Targ w sprawie skażenia wód potoku Biały Dunajec.
 4. Podjęto decyzję o zastosowaniu obróbki strumieniowo - ściernej jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w Miejskiej Hali Lodowej. Przyjęto jako nieprzekraczalny koszt przedmiotowej inwestycji kwotę 900 tyś.zł.
 5. Przyjęto jako dodatkowe do wykonania w roku bieżącym zadanie inwestycyjne p.n. "Zabezpieczenie skarpy cmentarza od ul. Skotnica". Umocnienie skarpy cmentarza jest niezbędne ze względu na zagrożenie jej osunięcia . Skarpa została utworzona w ramach wyrównywania terenu cmentarza. Teren ten coraz bardziej się "osłabia" ze względu na wykonywane groby. Poprzez kompletne wykonanie tej inwestycji zyska się powierzchnię grzebalną dla około 1000 nowych grobów co wystarczy na około 5 lat pochówków.
 6. Wyrażono zgodę na zorganizowanie profilaktycznych koncertów muzycznych w przyparafialnej świetlicy "Dobry Club" przeznaczając na ten cel kwotę 6.450 zł. ( z rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi).
 7. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2005r. dotyczących:
  • zasad zwrotu wydatku za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych,
  • określenia zasad organizowania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu,
  • współpracy Miasta Nowy Targ z Miastem Radevormwald (Niemcy),
  • rachunku dochodów własnych pod nazwą "Promocja miasta",
  • rachunku dochodów własnych pod nazwą "Utrzymanie dróg",
  • zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 5 w Nowym Targu i Przedszkola Nr 7 w Nowym Targu,
  • zmiany uchwały o powołaniu przewodniczących komisji stałych Rady Miasta,
  • odwołania Sekretarza Miasta,
  • zmian Uchwały Budżetowej na 2005r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004r. oraz zmian w budżecie miasta,
  • realizacji projektu inwestycyjnego p.n. "Nowotarska Miejska Sieć Komputerowa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego,
 8. Wydano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia pisemnego konkursu na wyłonienie inkasentów opłaty targowej placu targowego na os. Bereki i przy ul. Nadwodniej w Nowym Targu oraz przedłużenie umowy o inkaso i administrowanie placu o jeden miesiąc.
Data wprowadzenia: 04-04-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1861

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE