RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 332
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 21.10.2003 do 3.12.2003

 1. Negatywnie załatwiono wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Witosa w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych na os. Witosa do dróg gminnych z uwagi na to, że wnioskowane do przejęcia drogi mają wyłącznie charakter dróg wewnętrznych i nie stanowią dróg gminnych.
 2. W związku z planowanym wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego z częściowym zamknięciem ul. Na Równi /odcinek od ul. Kopernika do ul. Wojska Polskiego/ i nową koncepcją organizacji ruchu w tym rejonie miasta oraz z uwagi na fakt, że z przystanku tego - jak wykazały badania - korzysta niewiele osób - na wniosek MZK postanowiono zawiesić funkcjonowanie przystanku MZK przy ul. Wojska Polskiego.
 3. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • wniesienia aportu do NTK Spółka z o.o.,
  • wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki przy ul. Krzystyniaka,
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • inkasa podatku od nieruchomości,
  • podatku od posiadania psów,
  • określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
  • ustalenia wysokości opłaty targowej,
  • podatku od środków transportowych,
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  • zmian w budżecie miasta na 2003r.,
  • przyjęcia dotacji z NFOŚiGW,
  • zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2003/2004 zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach.
 4. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • zmian w budżecie miasta oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na 2003r.
  • ustalenia warunków oddania w najem zabudowanej nieruchomości przy ul. Sobieskiego 4 /DH Gorce/.
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki przy ul. Kasprowicza,
  • powołania komisji inwentaryzacyjnej,
  • ogłoszenia konkursu na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału IKiI,
  • wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin do stosowania przez miejskie jednostki organizacyjne,
  • nadania Medalu Pamiątkowego Miasta dla KPRD oraz Zespołu "Mali Śwarni", oraz Kabaretu "Truteń".
 5. Pozytywnie rozpatrzono wnioski:
  1. Teatru "Zwierciadło" z Łodzi o dofinansowanie udziału młodzieży z Gimnazjum Nr 1 i 2 w N. Targu w spektaklu profilaktycznym "Przerwany lot" przeznaczając na ten cel kwotę 1.000 zł.
  2. Prezesa Zarządu Rejonowego PCK o dofinansowanie uroczystości p.n. "Dni
  Honorowego Krwiodastwa" przeznaczając na ten cel kwotę 1.000 zł.
 6. Zaakceptowano propozycje Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zorganizowania szkolenia grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Temat szkolenia "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie" - koszt - 3.000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Na wniosek Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w N.Targu postanowiono dofinansować kwotą 2.500 zł. Organizację XIV Podhalańskiego Przeglądu Piosenki Religijnej SACROSONG 2003r.
 8. Postanowiono o kontynuacji procesu wywłaszczeniowego mającego na celu pozyskanie terenów pod budowę wysypiska odpadów komunalnych na Czerwonym.
 9. W związku z realizacją umowy zawartej z Karpacką Spółką Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Miejskiej Hali Lodowej i warunkami postawionymi przez w/w Spółkę w kwestii budowy stacji redukcyjno pomiarowej, postanowiono o wprowadzeniu tego zadania do planu i jego realizację kosztem 50 tyś.zł. w ramach rozdz. 92601 - obiekty sportowe.
 10. Pozytywnie rozpatrzono wnioski:
  • dyrektorów przedszkoli miejskich nr 2,4,5,7 o dofinansowanie konkursu profilaktycznego "Rodzina bez alkoholu" przeznaczając na ten cel kwotę 2.000 zł.
  • Parafii N.S.P.J. w Nowym Targu o dofinansowanie kosztów wycieczki profilaktycznej do Krakowa dla dzieci i młodzieży, przeznaczając na ten cel kwotę 1.000 zł.
 11. W związku z nowymi uregulowaniami prawnymi ustawy o transporcie drogowym MZK jako zakład budżetowy nie musi posiadać licencji na wykonywanie przewozów regularnych co zwalnia rezerwę celową na poręczenie zapisaną w budżecie miasta na 2003r. W tej sytuacji - na wniosek Kierownika MZK - postanowiono o przeznaczeniu części tych środków w wysokości 195.000 zł. Na zakup nowego autobusu AUTOSAN H -7 -20.
 12. Wyrażono zgodę - na wniosek Starostwa Powiatowego - na wejście w teren miasta /za Bankiem PKO S.A./ celem wykonania utwardzonego wjazdu do nieruchomości Starostwa.
 13. Podjęto decyzję o zorganizowaniu konkursu na najpiękniejszą dekorację świąteczno-noworoczną w N.Targu a także zatwierdzono koncepcję świąteczno-noworocznej dekoracji ulic miasta zwiększając przeznaczoną na ten cel kwotę o 12 tyś.zł..
 14. Analizowano stan mienia komunalnego ustalając wykaz nieruchomości zbędnych dla miasta, które mogłyby być przedmiotem zbycia. Ustalono harmonogram działań w tym zakresie. Stosowne wnioski o wyrażenie zgody na sprzedaż tych nieruchomości kierowane będą do Rady Miasta.
 15. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 20 października br. dotyczących:
  • zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta,
  • zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2003/2004 p.n. "Modernizacja boiska sportowego Gimnazjum Nr 1"
  • przyjęcia dotacji z NFOŚiGW oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2003r.,
  • rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ - 13,
  • wieloletniego planu inwestycyjnego,
  • nadania statutu jednostce budżetowej p.n. "Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli",
  • wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do NPK Spółka z o.o.,
  • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w N.Sączu i Sądu Rejonowego w N.Targu,
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta,
  • przyznania medali za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu.
Oglądane: 2452

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE