RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 27.08.2003 do 20.10.2003

 1. Realizując Strategię Rozwoju Miasta przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2008 celem wyrażenia opinii przez komisje Rady. Przyjęto projekt uchwały Rady w tej sprawie.
 2. Zatwierdzono wyniki prac komisji d.s. dotacji na projekty z zakresu sportu i kultury fizycznej przyznając dotację w wysokości 1.400 zł. dla K.S. "Szarotka" na dofinansowanie sekcji piłkarskiej.
 3. Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nowy Targ na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 59.400 zł. Zawarto także w tej sprawie porozumienie z gminami których mieszkańcy będą korzystali z pomocy Domu Środowiskowego t.j. Nowy Targ, Szaflary, Łapsze Niżne i Spytkowice. Zadanie polega na świadczeniu usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Burmistrz Miasta wydał zarządzenia w sprawach:
  • zmian w budżecie miasta oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na 2003r.,
  • ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla gruntów położonych w Nowym Targu na Placu Evry, znajdujących się w wieczystym użytkowaniu NSML-W,
  • zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta w związku z wprowadzeniem zmian wielkości kwot dotacji celowych,
  • opłat za udostępnienie działek będących własnością miasta pod uzbrojenie terenu (opłaty te wynoszą : 4zł/m2 za 1 dzień - przy wymianie ustniejącego uzbrojenia, 6zł/m2 za 1 dzień - przy wykonaniu nowego uzbrojenia),
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działek na os. Willowe,
  • ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz H.P.S.P. "Samopomoc Chłopska" działki przy ul. Ludźmierskiej i Skladowej,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży..... położonych przy ul. Długiej 3 i przy ul. Zachemskiego.
 5. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do NPK - Spółka z o.o.
  • rozpatrzenia zarzutów mieszkańców miasta, nieuwzględnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ - 13 /Ibisor/,
  • wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2008,
  • zaciągnięcia zobowiązań na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach oraz modernizacji boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1,
  • zmian uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie miasta na 2003r.,
  • zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie miasta,
  • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Sądu rejonowego w Nowym Targu,
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Krzywej.
 6. Pozytywnie załatwiono wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w N.Targu w sprawie zamiany gruntów przy Al. Solidarności. Dotyczy to działki miejskiej o pow. 31 m2 zabudowanej garażem Spółdzielni a także wniosek w sprawie ujednolicenia okresów trwania prawa użytkowania wieczystego w stosunku do niektórych działek zlokalizowanych przy Pl. Evry.
 7. Dofinansowano kwotą 2.000 zł. IV Rodzinny Festyn Trzeźwościowy organizowany przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 2 i realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Na wniosek Klubu Sportowego "Szarotka" wyrażono zgodę na zagospodarowanie przez Klub ogrodzenia wokół Stadionu im. Józefa Piłasudskiego i wokół płyty boiska modułami reklam sponsorów i wspierających celem pozyskania środków na działalność Statutową Klubu.
 9. W związku z prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe postępowań o zwrot w stosunku do niektórych działek położonych przy ul. Polnej w rejonie starej oczyszczalni ścieków uwzględniając stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętego w podobnych sprawach nie wniesiono sprzeciwu w przedmiocie zwrotu tych nieruchomości poprzednim właścicielom.
 10. Postanowiono o współfinansowaniu z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska monitoringu czystości wód na terenie miasta w 2003r. przeznaczając na ten cel ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 7.000 zł.
 11. Negatywnie rozpatrzono wniosek Wójta Gminy Nowy Targ o bezprzetargową sprzedaż działek przy ul. Kowaniec w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Urzędu Gminy uznając za mało korzystne dla budżetu przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość która jest atrakcyjnie położona .
 12. Pozytywnie załatwiono wnioski:
  1. Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w sprawie wsparcia finansowego organizacji imprezy p.n. III Rajd Szlakami Tischnera - przeznaczono na ten cel kwotę 1.000 zł.
  2. Stowarzyszenia "Polsko Niemieckie Forum Podhala" w sprawie dofinansowania organizacji Dnia Kultury Niemieckiej przeznaczając na ten cel kwotę 1.500 zł.
 13. Wprowadzono do planu /w ramach wolnych środków finansowych/ realizację nowych zadań inwestycyjnych w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego a to:
  • dokończenie zadania " N. Targ ul. Waksmundzka - przewidywany koszt 60 tyś. zł.,
  • ul. Norwida I etap - przewidywany koszt 40 tys. zł.
 14. Podjęto decyzję o sfinansowaniu zakupu psa tropiącego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w N.Targu w ramach środka specjalnego "Bezpieczne miasto" przeznaczając na ten cel kwotę 4.000 zł. Pies wykorzystany będzie do celów profilaktycznych w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta.
 15. Przychylono się do wniosków dyrekcji gimnazjów nr 1, 2 w N.Targu o sfinansowanie realizacji programu "NOE" przeznaczając na ten cel kwotę 3.200 zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 16. Wyrażono zgodę na przeznaczenie środków finansowych MZWiK w wysokości 20 tyś. zł. pochodzących z własnych przychodów, na wydatki majątkowe.
 17. Dokonano zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2003r. w dz. Oświaty w związku z realizacją dodatkowych zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym.
 18. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 11 lipca i 27 sierpnia 2003r. dotyczących:
  • nadania statutów miejskim jednostkom organizacyjnym (ZGZiR, MZWiK, MZK, MBP, MOK, OPS),
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta położonej przy ul. Zachemskiego,
  • oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność miasta przy ul. Lotników,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę, najem lub użytkowanie na okres powyżej 3 lat,
  • zmiany uchwały Nr. 16/III/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia MPPiRPA,
  • nadania nazw ulicom,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2003r,
  • zmiany uchwały Nr. 46/XXXVI/01 z dnia 20 września 2001r w sprawie osiedlenia na terenie Nowego Targu rodziny z Kazachstanu,
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  • zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW oraz w NFOSiGW,
  • restrukturyzacji należności od PKP z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu miasta,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy - miasta Nowy Targ,
  • zmian uchwały budżetowej na 2003r,
  • procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
  • realizacji gazyfikacji miasta,
  • powołania komisji opiniującej kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
  • nabycia nieruchomości,
  • zawarcia umowy wieloletniej dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa.
Oglądane: 2116

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE