RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 marca do 25 kwietnia 2012 r.

W okresie sprawozdawczym tj od ostatniej Sesji Rady Miasta podjęto kilkadziesiąt różnych decyzji, wydano kilkanaście Zarządzeń. Państwa Radnych informujemy o tych najistotniejszych z punktu widzenia realizacji zadań własnych Gminy. I tak w szczególności w zakresie:

 1. Zamówień publicznych:
  1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbudowę odwodnienia dróg miejskich na Oś. Szuflów i Oś. Robów w Nowym Targu. Podpisano umowę z Firmą Remontowo – Budowlaną Artur Kołacz z Nowego Targu.
  2. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych polegających na budowie ścieżek rowerowych na odcinku P6 - P7 od ul. Waksmundzkiej, ul. Studzienną wzdłuż obwałowań potoku Biały Dunajec, jego brzegiem lewym do mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu Alei Tysiąclecia oraz na odcinku P8 - P9 od mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu Alei Tysiąclecia wzdłuż ulicy Sikorskiego do ul. Podtatrzańskiej. Wpłynęło 6 ofert, trwają prace komisji przetargowej.
  3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Klikuszówka i ul.Kowaniec” Wpłynęło 6 ofert , trwają prace komisji przetargowej.
  4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy i zabezpieczenia korpusu drogi os. Robów w Nowym Targu podmytego w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2010roku.Spłynęło 8 ofert, trwają prace komisji przetargowej.
  5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30 (Podmieścisko - Stawiska). Wpłynęło 7 ofert. Prace komisji przetargowej trwają.
  6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Nowym Targu wraz z Domem Przedpogrzebowym. Termin składania ofert upływa z dniem 1 czerwca 2012r.
  7. Odwołano postępowanie na udzielenie koncesji na roboty budowlane dot. przebudowy, rozbudowy i eksploatacji Miejskiej Hali Lodowej ze względu na brak ofert.
 2. Z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
  1. Ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 2
  2. Ogłoszono II przetarg (licytację) na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Kolejowej 159 w Nowym Targu.
  3. Określono szczegółowe warunki zakupu nieruchomości składającej się z działki ew. nr 6584/6 o pow. 13 m2.która weszła w skład poszerzonej ulicy Kokoszków w Nowym Targu.
  4. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (lokal użytkowy. w piwnicach MOK przy Al. Tysiąclecia 37, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności.
  5. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem(lokal użytkowy - parter budynku mieszkalnego na Osiedlu Topolowe 8).
  6. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka ew. nr 4454/11 o pow.0,0199 ha, nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Szpitalnej ).
  7. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (Parking przy Miejskiej Hali Lodowej )
 3. Z zakresu ochrony środowiska
  1. Omówiono projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia.
  2. Zatwierdzono Regulamin świadczenia przez Gminę Miasto Nowy Targ usługi załadunku wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, stanowiących własność osób fizycznych.
 4. Z zakresu oświaty:
  1. Rozstrzygnięto konkursy dotyczące wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu.
 5. Projekty uchwał
  Przygotowano 8 projektów uchwał oraz sprawozdania z „Rocznego Programu Współpracy samorządu Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi w 2011r.”i „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej Miasta Nowy Targ w latach 2009 – 2012”. Zostały przedłożone Panu Przewodniczącemu Rady Miasta z prośbą o włączenie do porządku obrad.
 6. Inne zadania:
  1. Wyrażono zgodę na wykonanie dodatkowej analizy ruchu na skrzyżowaniu nowoprojektowanej drogi z Al. Tysiąclecia i ul. Sikorskiego oraz postanowiono zlecić dodatkowo wykonanie podobnej analizy na skrzyżowaniu tejże drogi z ul. Waksmundzką.
  2. Przyjęto projekt wystąpienia do Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wschodniej obwodnicy miasta Nowy Targ – etap 1, łączącej ul. Kowaniec z ul. Waksmundzką wraz z przeprawą mostową przez potok Czarny Dunajec .
  3. Powołano skład Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.

Pliki do pobrania

sbmzd_20120330_20120425.pdf (42) KB

Wytworzył: Stanisława szołtysek
Data wprowadzenia: 25-04-2012
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1036

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE