RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 102
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 1 lutego 2005r. do 23 lutego 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • ogłoszenia publicznego przetargu ustanego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krzywej oraz ustalenia warunków tego przetargu,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działki która weszła w skład ul. Kokoszków,
  • rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005r. w zakresie kultury fizycznej,
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rabce Zdroju z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu,
  • regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta,
  • szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 3. Pozytywnie załatwiono wniosek p. Marii Dziewolskiej reprezentującej Duszpasterstwo Trzeźwości przy Parafii NSPJ o kontynuację zajęć profilaktyczno-artystycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - koszt zadania 1.980 zł.
 4. Uwzględniono wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury o pomoc finansową w zorganizowaniu pracowni muzycznej dla amatorskich zespołowa młodzieżowych. Koszt zadania 10.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Podjęto decyzję w sprawie realizacji w klasach VI-tych szkół podstawowych programu profilaktycznego "III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków". Koszt realizacji zadania 13.524 zł. w ramach MPPiRPA.
 6. Realizując zadania z zakresu gazyfikacji miasta, w wyniku ustaleń z Zakładem Gazowniczym postanowiono:
  • zaakceptować zamierzenie inwestycyjne polegające na gazyfikacji ul. Na Równi z uwzględnieniem możliwości zasilania gazem kotłowni przy ul. Szaflarskiej,
  • zlecić wykonanie projektu gazyfikacji ul. Kościuszki od ul. Kościelnej poprzez most na potoku Czarny Dunajec, ul. Bulwarową, ul. Kowaniec do mostku na potoku Kowańczanka z odejściem w ul. Nadwodnią i Krasińskiego,
  • zawrzeć porozumienie z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nowym Targu.
 7. Zapoznano się z informacją Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu z działalności tego ośrodka za 2004r.
 8. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2004r. dotyczących:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2004r,
  • wydatków budżetu miasta, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  • uchwały budżetowej na 2005r.
  • zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta,
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta a położonej przy ul. Ludźmierskiej (działka na os. Bór),
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie zwrotu dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom.
 9. W związku z wynikami laboratoryjnymi badania wody w wodociągu miejskim wskazującymi na jej skażenie bakteriologiczne w dniu 21.02.2005r., podjęto natychmiastowe działania polegające na odcięciu ujęcia wody w Szaflarach , przekazaniu komunikatu Sanepidu mieszkańcom miasta, zapewnieniu dowozu wody, powiadomieniu policji i prokuratury oraz wszelkie inne wynikające z przyjętej w takich przypadkach procedury postępowania.
Data wprowadzenia: 01-03-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1885

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE