RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 20 stycznia do 9 lutego 2012 r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. wypłaty za 2011 rok jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty w palcówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ,
  2. regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I do III szkół podstawowych w Nowym Targu”- współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz procedury archiwizacji dokumentów tego projektu,
  3. regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „ Zajęcia sportowe dla uczniów 2012”-współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz procedury archiwizacji dokumentów tego projektu,
  4. regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów klas III szkół podstawowych w projekcie pn. ”Jeżdżę z głową – współfinansowanego przez Województwo Małopolskie oraz procedury archiwizacji dokumentów tego projektu,
  5. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2012,
  6. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2012,
  7.  rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sportu w roku 2012,
  8. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ  w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2012,
  9. przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe,
  10. określenia szczegółowych warunków zamiany nieruchomości położonej przy ul. Zacisze w Nowym Targu na nieruchomość przeznaczoną pod Cmentarz Komunalny Na Czerwonym w Nowym Targu,
  11. ogłoszenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Kolejowej 159 w Nowy m Targu
  12. powołania Komisji Przetargowej,
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach jak niżej:
  1. oddania lokalu użytkowego w najem na okres dłuższy niż trzy lata,
  2. udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  3. udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
  4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań bieżących,
  5. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących
  6. uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Targ do roku 2032,
  7. zmiany uchwały nr XIV /109/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011
  8. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2012,
  9. zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
   Zaopiniowałem pozytywnie z uwagami projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”
 3. W sprawach dotyczących przetargów- ogłoszono:
  1. przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w bloku wielomieszkaniowym nr 42 przy Al. Tysiąclecia w Nowym Targu,
  2. przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2012 r,
  3. przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Nowy Targ - związana z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2012r,
  4. II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 2,
  5. publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 159 przy ul. Kolejowej w Nowym Targu
  6. II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym DH „Gorce” położonej w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego.
 4. Inne zadania,
  1. Omówiono i przyjęto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6, który po dokonaniu korekt zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia.
  2. Zapoznano się z korektami naniesionymi do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (Niwa-Grel). Wskutek uwzględnienia części uwag. Skierowano projekt planu do ponownego wyłożenia. w całości.
  3. Zapoznano się z informacją dotyczącą planowanego naboru w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na działanie: Strefy aktywności gospodarczej. Ustalono, że niezwłocznie należy przystąpić do zlecenia opracowania studium wykonalności dla terenu przeznaczonego pod strefę.
  4. Omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Nowy Targ”. Projekt zostanie przekazany do uzgodnień i w obowiązującym terminie zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia.
  5. Omówiono temat wprowadzenia na terenie miasta Nowy Targ strefy płatnego parkowania dla pojazdów osobowych. Dokonano analizy obszaru z proponowaną strefą płatnego parkowania Przygotowany ostatecznie projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia .

Pliki do pobrania

sbmzd_20120120_20120209.pdf (41) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 10-02-2012
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1147

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE