RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 9.04.2003 do 29.04.2003

 1. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 5 marca br. a dotyczących:
  • wniesienia aportu do NPK - Spółka z o.o. w Nowym Targu,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
  • oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat działki przy ul. Kowaniec,
  • sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych i udzielenia bonifikaty,
  • wyznaczenia przedstawicieli miasta do Zgromadzenia PZG,
  • powołania komisji inwentaryzacyjnej,
  • udzielenia bonifikaty od opłat rocznych ustalonych miejskim jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu,
  • udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
  • upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia wieloletniej umowy na realizację zadania p.n. "Wykonanie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej",
  • wyznaczenia przedstawiciela miasta do Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.
 2. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o sfinansowanie kosztów realizacji programu profilaktycznego "NOE" przeznaczając na ten cel kwotę 800 zł. Odmownie natomiast załatwiono wniosek tej placówki oświatowej w sprawie sfinansowania kosztów spektaklu "W poszukiwaniu raju".
 3. Dofinansowano kwotą po 2.000 zł. udział młodzieży Gimnazjum Nr 1 i 2 w Nowym Targu w spektaklu profilaktycznym p.t. "Casting" poruszającym problemy uzależnień i nieuczciwej rywalizacji wśród młodych ludzi organizowanym przez Teatr "Zwierciadło" z Łodzi.
 4. Uznano za zasadny udział miasta we współorganizacji imprezy p.n. 60 - Jubileuszowy Międzynarodowy Rajd Tatrzański, który odbędzie się w dniach od 9-10 sierpnia br. przeznaczając na ten cel kwotę 4.000 zł.
 5. Wyrażono zgodę na realizację w klasach IV - tych szkół podstawowych programu profilaktycznego "II Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu nowotarskiego,
  • przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego,
  • wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat,
  • zmian uchwały budżetowej na 2003r.
  • zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW,
  • szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa,
 7. Wydano zarządzenia w sprawie:
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem,
  • sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,
  • zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2003r.
  • ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6.
 8. Wyrażono zgodę na dofinansowanie kwotą 450 zł. wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 i 11 oraz Gimnazjum Nr 1 na zawody sportowe w łyżwiarstwie p.n. " Złoty krążek i Błękitna Sztafeta" w Oświęcimiu, w ramach umowy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w Nowym Targu.
 9. Pozytywnie rozpatrzono prośbę Dyrektora Muzeum Żup Krakowskich w sprawie dofinansowania kwotą 700 zł. imprezy muzealno - plenerowej "Wyprawa solnym szlakiem z Wieliczki na Orawę- transport soli wozem" z uwagi na znaczenie edukacyjne przedsięwzięcia i popularyzację wiedzy na temat historycznych szlaków handlowych i solnictwa. Impreza odbędzie się w dniach od 1 - 8 czerwca br.
 10. Aktualnie prowadzone są negocjacje z powstałą ze Struktur PGNIG - Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Zakład Gazowniczy w Krakowie w sprawie kierunków rozbudowy sieci gazowej w Nowym Targu. Zakład Gazowniczy w Krakowie nie widzi możliwości realizowania rozbudowy sieci gazowej na zasadach praktykowanych do tej pory polegających na wykonywaniu sieci gazowej przez Urząd Miasta a następnie jej sprzedaży przedsiębiorstwu gazowniczemu. Obecnie rozbudowa sieci gazowej może być prowadzona tylko przez zakłady gazownictwa pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży gazu z wybudowanych gazociągów. Mając na uwadze zawarte w latach 80-tych umowy mieszkańców z Komitetem Gazyfikacji Miasta Nowy Targ oraz konieczność wpływu na rozwój sieci gazowej w mieście do dalszych negocjacji ze Spółką Gazownictwa przystępuje się z następującymi propozycjami:
  • miasto opracuje wieloletni plan gazyfikacji z uwzględnieniem potrzeb w zakresie budowy i remontu dróg,
  • Spółka Gazownictwa przeprowadzi badania marketingowe w wytypowanych rejonach celem określenia efektywności inwestycji,
  • po uzgodnieniu programu inwestycyjnego - miasto opracuje dokumentację techniczną i formalno-prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę / z wnioskiem o pozwolenie na budowę będzie występowała bezpośrednio Spółka Gazownicza, która będzie pełnić funkcję inwestora/,
  • Miasto uiści należne Spółce od odbiorców opłaty przyłączeniowe za wykonaną sieć potrącając poniesione koszty dokumentacji,
  • rozliczenie z odbiorcami nastąpi w oparciu o zasady zawarte w uchwale Rady Miasta.
 11. Przychylono się do prośby Zarządu nowotarskiego Koła Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" o częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na Ukrainę do Użgorodu na uroczystość nadania Szkole Polskiej im. Ks. prof. Józefa Tischnera. Uczestnikami wyjazdu są członkowie nowotarskiego Koła Stowarzyszenia, przedstawiciele szkół noszących jego imię oraz przedstawiciele władz miasta. Przewidywany koszt przejazdu około 1.300 zł., dofinansowanie ze strony miasta 700 zł.
Oglądane: 2039

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE