RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 29 grudnia 2004r. do 31 stycznia 2005r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • zasad wyboru inkasentów opłaty targowej,
  • przyznania Medalu Pamiątkowego Miasta dla p. Janusza Onyszkiewicza,
  • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki, sportu, pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Krzywej oraz ustalenia warunków przeprowadzenia tego przetargu,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej na os. Willowe,
  • układu wykonawczego budżetu miasta na 2005r. oraz planu środków specjalnych Urzędu Miasta na 2005r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ( dotyczy małego i dużego parkingu w Rynku),
  • sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi jako praw przynależnych do własności lokali mieszkalnych na rzecz użytkowników wieczystych.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • zamiaru likwidacji przedszkoli miejskich nr 5 i 7,
  • określenia zasad organizowania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu,
  • zasad zwrotu wydatku na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych,
  • współpracy miasta Nowy Targ z miastem Radevormwald,
  • zmian w budżecie miasta na 2005r.,
  • powołania rachunku dochodów własnych p.n. "Promocja Miasta",
  • powołania rachunku dochodów własnych p.n. "Utrzymanie dróg",
  • odwołania Sekretarza Miasta,
  • udzielenia pełnomocnictwa,
  • realizacji projektu inwestycyjnego p.n. " Nowotarska Miejska Sieć Komputerowa".
 3. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dyrektorów szkół podstawowych Nr 2, 6, 11 w sprawie dofinansowania organizacji zimowisk dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wysokość dotacji wynosi:
  • dla Szkoły Podstawowej Nr 2 - 4.680 zł.
  • dla Szkoły Podstawowej Nr 6 - 7.540 zł.
  • dla szkoły Podstawowej Nr 11 - 4.690 zł.
 4. W związku z potrzebą usprawnienia ruchu kołowego i pieszego na skrzyżowaniu ul. Ludźmierskiej z ul. Składową oraz w obrębie zjazdu z "Zakopianki" w kierunku ul. Ludźmierskiej podjęto decyzję o zleceniu opracowania projektów na budowę tych sygnalizacji co pozwoli na określenie wielkości kosztów budowy i udziału miasta w ich realizacji wspólnie z ZDW.
 5. Po zapoznaniu się z wystąpieniem Starosty Nowotarskiego do Burmistrza Miasta w przedmiocie udzielenia przez miasto pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu w wysokości 50% wartości nieruchomości darowanych przez Starostwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu stwierdzono, że uchwała Rady Powiatu w tej sprawie nie koresponduje z propozycjami wynikającymi z przedłożonego projektu porozumienia dotyczącego udzielanej pomocy i nie zabezpiecza interesów miasta. Wnioskowana zatem forma udzielenia pomocy jest nie do przyjęcia. Zaproponowano inne rozwiązanie tego zagadnienia polegające na przekazaniu przez Starostwo Powiatowe na rzecz miasta w zamian za zobowiązania SP. ZOZ wobec miasta działek ew. przy ul. Szpitalnej o łącznej pow. 1.41 ha, które miasto daruje dla potrzeb Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 6. Zapoznano się z koncepcją programowo - przestrzenną na parking wielopoziomowy przy ul. Kościuszki. Koncepcja zakłada budowę parkingu dwupoziomowego na 133 miejsca parkingowe z rozwiązaniem zjazdu na parking z ul. Kościuszki a także realizacji w II etapie drogi wewnętrznej - bulwaru w kierunku lodowiska biegnącej w miejscu istniejącego wału przeciwpowodziowego. Przyjęto tę koncepcję postanawiając o potrzebie uzyskania dla tej inwestycji decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 7. Pozytywnie rozpatrzono wnioski:
  1. Jarosława Jarzyny w sprawie kontynuowania działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin przeznaczając na ten cel środki w wysokości 4.500 zł.,
  2. Zofii Bulas - psychologa klinicznego o sfinansowanie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin przeznaczając na ten cel kwotę 5.500 zł.
 8. Postanowiono o udziale miasta w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" przeznaczając na ten cel kwotę 2.440 zł. oraz o organizacji w okresie ferii zimowych przedstawienia profilaktycznego dla dzieci "Nie daj się i powiedz nie" kosztem 1.400 zł.
 9. Realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęto decyzję o zatrudnieniu p. Tadeusza Waradzyn do obsługi technicznej komisji realizującej te zagadnienia. Koszt zadania 3.960 zł.
 10. Ponieważ dwukrotnie ogłoszony przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości przy ul. Lotników 2 ( Ośrodek Kolonijno-Wczasowy na Czerwonym) nie dal rezultatów postanowiono o wszczęciu procedury zbycia tej nieruchomości w drodze rokowań.
 11. Wydano obwieszczenie w sprawie przetargu ustnego (licytacyjnego) nieograniczonego na
  najem lokalu użytkowego Rynek 7.
 12. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 3 grudnia 2004r.
  dotyczących:
  • ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez punkt opieki nad chorym w domu,
  • przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
  • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6 (ul. Waksmundzka),
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta ( ul. Krótka oraz Kon. Tatrzańskiej),
  • nadania nazwy rondu w Nowym Targu,
  • określenia wzoru formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2004r.
  • zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących,
  • zmiany uchwały Rady z 25.X.2004r. dotyczącej stawek podatku od nieruchomości,
  • udzielenia pełnomocnictwa p. Teresie Ludzia do reprezentowania miasta w postępowaniu sądowym w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Data wprowadzenia: 01-02-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1815

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE